Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu nhu cầu học nghề của lao động nông thôn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu nhu cầu học nghề của lao động nông thôn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu nhu cầu học nghề của lao động nông thôn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ viii
  Danh mục hộp viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHU CẦU HỌC
  NGHỀ CỦA LAO ðỘNG NÔNG THÔN 5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.2 Cơ sở thực tiễn 23
  2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 32
  3. ðẶC DIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  3.1 ðặc ñiểm của ñịa bàn nghiên cứu 37
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 49
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 55
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 58
  4.1 Thực trạng nhu cầu học nghề của lao lao ñộng nông thôn ở Văn
  Giang 58
  4.1.1 Khái quát về tình hình lao ñộng và ñào tạo nghề ở huyện Văn
  Giang 58
  4.1.2 Thực trạng nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn huyện Văn
  Giang 64
  4.1.3 Những thuận lợi và khó khăn trong việc ñáp ứng nhu cầu học
  nghề của lao ñộng nông thôn 95
  4.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh học nghề của lao ñộng
  nông thôn huyện Văn Giang 103
  4.1.5 Những vấn ñề bất cập, phát sinh trong quá trình ñào tạo nghề
  theo nhu cầu cho lao ñộng nông thôn huyện Văn Giang 108
  4.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm ñáp ứng nhu cầu học nghề của
  lao ñộng nông thôn Văn Giang 115
  4.2.1 Quan ñiểm, ñịnh hướng về ñào tạo nghề cho lao ñộngnông thôn 115
  4.2.2 Phương hướng, mục tiêu chung 118
  4.2.3 Các giải pháp chủ yếu 120
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 130 5.1 Kết luận 130
  5.2 Một số kiến nghị 133
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 135
  PHỤ LỤC 137

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Quá trình ñô thị hóa (ðTH) và phát triển các khu công nghiêp (KCN),
  cụm công nghiệp (CCN) trên ñịa bàn nông thôn có ý nghĩa tích cực trong việc
  thay ñổi bộ mặt mới cho khu vực nông thôn, giúp chongười lao ñộng có cơ
  hội tìm kiếm và tạo dựng việc làm, tăng thu nhập vàcải thiện ñời sống.
  ðào tạo nghề cho nông dân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc ñẩy
  quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng ở nông thôn, giải quyết tình trạng thất
  nghiệp ở nông thôn, nâng cao năng lực tạo dựng và tìm kiếm việc làm cho lao
  ñộng nông. Nhận thức ñược vai trò quan trọng của công tác ñào tạo nghề, ðảng
  và Nhà nước ñã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn như Nghị quyết
  37/2004/QH11 ngày 03/12/2004 về giáo dục; Quyết ñịnh 81/2005/Qð-TTg
  ngày 18/4/2005 về Hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao ñộng nông thôn; Quyết
  ñịnh 1956/2009/Qð-TTg về Phê duyệt ñề án ðào tạo nghề cho LðNT ñến
  2020; Nghị ñịnh 66/2006/Nð - CP về phát triển ngànhnghề nông thôn; Quyết
  ñịnh 103/2008-TTg về Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm Những
  chính sách trên ñã cho thấy sự quan tâm của ðảng, Nhà nước trong việc ñáp
  ứng nhu cầu học nghề của người lao ñộng nói chung và của lao ñộng nông thôn
  nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng ñào tạo một cách tràn lan, không bám
  sát theo nhu cầu của thị trường lao ñộng và chưa ñịnh hướng ñược chính xác
  ngành nghề ñang là những bất cập lớn trong công tácñào tạo nghề cho lao
  ñộng nông thôn.
  Mỗi một vùng miền có những lợi thế nhất ñịnh về ñiều kiện tự nhiên,
  kinh tế, xã hội. Từ ñó nhu cầu học nghề của lao ñộng cũng rất ña dạng và
  phòng phú. Việc nghiên cứu nhu cầu học nghề của laoñộng nông thôn có ý
  nghĩa rất lớn. Một mặt nó giúp các nhà hoạch ñịnh chính sách có cơ sơ khoa
  học trong việc ñưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện, bổ xung và thực thi
  có hiệu quả các chính sách về ñào tạo nghề, là nhântố ñể xác ñịnh và phát
  triển những ngành nghề phù hợp với nhu cầu học nghềcủa lao ñộng nông
  thôn và ñó cũng là cơ sở ñể chuyển ñổi hình thức ñào tạo nghề từ ñào tạo theo
  khả năng sang ñào tạo theo nhu cầu của người học.
  ðã có nhiều nghiên cứu liên quan ñến nhu cầu học nghề của lao ñộng
  nông thôn, tuy nhiên bản chất của nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn
  chưa ñược làm sáng rõ. Những nghiên cứu trước ñó thường chỉ ñề cập ñến
  nhu cầu ñào tạo nghề của một tổ chức, nhóm tổ chức hay của doanh nghiệp,
  chưa ñi sâu nghiên cứu nhu cầu từ chính phía người lao ñộng và còn nhiều
  hạn chế trong quá trình lý giải cho vấn ñề tại saohọ có nhu cầu học nghề này
  mà không học nghề khác? Những yếu tố nào tác ñộng và tác ñộng như thế nào
  ñến quyết ñịnh học nghề của lao ñộng nông thôn? Lý thuyết về nhu cầu học
  nghề của lao ñộng nông thôn chưa ñược xây dựng một cách hoàn chỉnh, chưa
  trả lời ñược những câu hỏi như: Nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn là
  gì? Gồm những nội dung gì? Các yếu tố nào ảnh hưởngñến nhu cầu học nghề
  của lao ñộng nông thôn? .
  Huyện Văn Giang là huyện tiếp giáp với Thủ ñô Hà Nội và cận kề với
  nhiều KCN, CCN lớn của Hưng Yên. Quá trình ðTH và phát triển các KCN
  trên ñịa bàn huyện cũng ñang diễn ra hết sức mạnh mẽ, ñồng nghĩa với ñó là
  diện tích ñất nông nghiệp ñang dần bị thu hẹp lại, lao ñộng nông nghiệp ñang
  trở nên dư thừa nhiều hơn. Tâm lý chung của lao ñộng nông thôn ở huyện
  hiện nay là tìm kiếm một phương kế sinh sống ổn ñịnh, trong ñó ñược quan
  tâm lớn nhất là công việc ổn ñịnh, thu nhập ổn ñịnh. Các yếu tố trên cộng sức
  thu hút lao ñộng trong tương lai từ các nhà máy, xínghiệp trong huyện và các
  vùng lân cận huyện khiến nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn trong
  huyện ñang trở nên cao hơn và mạnh mẽ hơn.
  ðể làm rõ hơn một số vấn ñề về lý luận và thực tế nhu cầu học nghề của
  lao ñộng nông thôn nói chung và ở huyện Văn Giang nói riêng, tôi tiến hành
  ñề tài: “Nghiên cứu nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thônhuyện Văn
  Giang, tỉnh Hưng Yên”nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở lý thuyết về nhu cầu
  học nghề của lao ñộng nông thôn, thấy ñược những vấn ñề cần quan tâm giải
  quyết trong việc ñáp ứng nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn, ñồng thời
  ñưa ra những gợi mở về các giải pháp ñáp ứng nhu cầu học nghề của lao ñộng
  nông thôn ở ñịa bàn nghiên cứu.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Tìm hiểu, phân tích và ñánh giá nhu cầu học nghề của lao ñộng nông
  thôn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Từ ñó, gợi mở những giải pháp ñào
  tạo nghề nhằm ñáp ứng nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn trong
  huyện.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nhu cầu học nghề của
  lao ñộng nông thôn.
  - Tìm hiểu thực trạng và phân tích, ñánh giá nhu cầu học nghề của lao
  ñộng nông thôn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
  - Xác ñịnh những thuận lợi, khó khăn trong chủ yếuviệc ñáp ứng nhu
  cầu học nghề và những vấn ñề bất cập phát sinh trong quá trình ñào tạo theo
  nhu cầu cho lao ñộng nông thôn huyện Văn Giang.
  - ðưa ra những giải pháp góp phần ñáp ứng nhu cầu học nghề của lao
  ñộng nông thôn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài tập trung nghiên cứu nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn và
  ñịnh hướng các giải pháp ñào tạo theo nhu cầu của người lao ñộng. Chủ thể
  nghiên cứu của ñề tài bao gồm lao ñộng nông thôn; các doanh nghiệp; và cán bộ
  lãnh ñạo chính quần cấp xã. Lao ñộng nông thôn là c hủ thể nghiên cứu chính.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung:ðề tài tập trung nghiên cứu các khía cạnh kinh tế,xã hội
  liên quan ñến nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn. Nhu cầu học nghề là
  một phạm trù rộng, bao gồm nhu cầu về ngành nghề, ñịa ñiểm, thời gian, trình
  ñộ sau khi học, nhu cầu về ñiều kiện cơ sở vật chấtcủa cơ sở dạy nghề, sự hỗ
  trợ của Nhà nước và chính quyền ñịa phương, ñội ngũgiáo viên dạy nghề, .
  Nghiên cứu này ñược giới hạn về mặt nội dung ở: i) Chỉ tập trung nghiên cứu
  nhu cầu học nghề của lao ñộng nông thôn trên ba loại nhu cầu chủ yếu: a)
  Nhu cầu về ngành nghề ñược học; b) Nhu cầu về trìnhñộ/thời gian học nghề;
  và c) Nhu cầu về ñịa ñiểm học nghề; ii) Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng ñến
  quyết ñịnh học nghề của lao ñộng nông thôn; và iii)Xác ñịnh những thuận
  lợi, khó khăn và những vấn ñề bất cập, phát sinh chủ yếu trong việc ñáp ứng
  nhu cầu học nghề của người lao ñộng nông thôn.
  - Về không gian: huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
  - Về thời gian: ðề tài nghiên cứu các số liệu liên quan ñến thực trạng
  tình hình học nghề của lao ñộng nông thôn trong 3 năm trở lại ñây (từ năm
  2008 - 2011), nghiên cứu khảo sát thực tế nhu cầu học nghề của lao ñộng
  nông thôn huyện Văn Giang năm 2011 và các số liệu dự báo về nhu cầu học
  nghề ñến năm 2020.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHU CẦU HỌC
  NGHỀ CỦA LAO ðỘNG NÔNG THÔN
  2.1. Cơ sở lý luận
  2.1.1 Một số khái niệm có liên quan
  2.1.1.1 Khái niệm về nhu cầu
  Nhu cầu là mong muốn của cá nhân, ñơn vị, tổ chức,quốc gia hay quốc
  tế về một ñiều gì ñó ở hiện tại và tương lai.
  Nhu cầu là một trạng thái của nhân cách biểu hiện sự phụ thuộc của nó
  vào những ñiều kiện tồn tại và phát triển cụ thể, là nguồn gốc ở tính tích cực ở
  cá nhân, nó thúc ñẩy con người hành ñộng, hoạt ñộng
  1
  .
  Nhu cầu nói một cách cụ thể là ñòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng của con
  người về vật chất và tinh thần ñể tồn tại và phát triển. Tùy theo trình ñộ nhận
  thức, môi trường sống, những ñặc ñiểm tâm sinh lý, mỗi người có những nhu
  cầu cụ thể khác nhau
  2
  .
  Nhu cầu là yếu tố thúc ñẩy con người hoạt ñộng. Nhucầu càng lớn, ñòi hỏi
  thời gian cấp bách thì khả năng chi phối con người càng cao. Về mặt quản lý,
  kiểm soát ñược nhu cầu ñồng nghĩa với việc có thể kiểm soát ñược cá nhân.
  Nhận thức có sự chi phối nhất ñịnh trong ñời sống, nhận thức cao sẽ có khả
  năng kiềm chế sự thỏa mãn nhu cầu, ñiều tiết nhu cầu cho phù hợp với hoàn
  cảnh chung và của mỗi cá nhân.
  Nhu cầu tự nhiên của con người ñược chia thành các thang bậc khác nhau
  từ ”ñáy” lên tới ”ñỉnh”, phản ánh mực ñộ ”cơ bản” của nó ñối với sự tồn tại
  và phát triển của con người vừa là một sinh vật tự nhiên, vừa là một thực thể
  xã hội. Nhu cầu bậc thấp bao gồm: nhu cầu cơ bản; nhu cầu an toàn và nhu
  cầu xã hội. Nhu cầu bậc cao bao gồm: Nhu cầu ñược tôn trọng; nhu cầu tự
  hoàn thiện và lòng tự trọng; và nhu cầu về quyền sửhữu và tình cảm
  3
  .
  ðánh giá nhu cầu là xem xét xem mức ñộ mong muốn hay khả năng mong
  muốn biến nhu cầu thành hiện thực của cá nhân, ñơn vị, tổ chức, quốc gia hay
  quốc tế ở chừng mực nào. Hay nói cách khác, ñánh giá nhu cầu là xác ñịnh
  những thiếu hụt cần bù ñắp và những dư thừa cần xử lý của cá nhân, ñơn vị,
  tổ chức, quốc gia hay quốc tế ñể tạo ra môi trường phát triển thuận lợi.
  4
  2.1.1.2 Khái niệm về nghề
  Theo nghĩa nôm của tiếng Việt, thuật ngữ nghề là một thành phần tạo nên
  từ ghép thuần nôm như tay nghề, làm nghề, lành nghề. Trong tiếng Việt từ nghề
  ghép với từ nghiệp thành từ nghề nghiệp,có thể dùng dưới dạng danh từ ñể chỉ
  nghề theo một cách nói khái quát không gắn với một nghề cụ thể nào, cũng có
  thể dùng làm ñịnh ngữ như hoạt ñộng nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp.
  Nghề là thuật ngữ chung chỉ hoạt ñộng lao ñộng chân tay và trí óc
  chuyên làm có thể giúp người ta một phương tiên kiếm sống. Nghề có thể
  thiên về thủ công hoặc trí tuệ, có thể là tự do hay làm tư hoặc làm công ăn
  lương, có thể ñơn giản hoặc phức tạp, có thể ñược ñào tạo hoặc không ñược
  ñào tạo. Phần lớn các nghề thuộc loại làm công ăn lương, thường có trình ñộ
  quy ñịnh theo bậc từ thấp ñến cao và ñòi hỏi ñược ñào tạo. Thuật ngữ nghề
  thường ñi kèm theo một danh từ cụ thể ñể chỉ một lĩnh vực, phạm vi và cả
  trình ñộ hoạt ñộng như nghề thợ tiện, nghề cơ khí, nghề kỹ sư, nghề y tá .
  ðể làm phong phú thêm tiếng Việt và có sự phân biệtrõ nghĩa hơn về các từ
  ngữ này, nên chăng chúng ta dùng từ nghề ñể chỉ cácnghề ñơn giản thiên về
  thủ công, thực hành, còn dùng từ nghề nghiệp ñể chỉcác nghề phức tạp thiên
  về trí tuệ.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Hiện trạng
  công tác dạy nghề một số vấn ñề về Giới trong dạy nghề tại doanh
  nghiệp.
  2. Chu Tiến Quang, “Việc làm ở nông thôn. Thực trạng và giải pháp”,
  NXB Nông nghiệp, 2001
  3. Dự thảo ñề án ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ñến năm 2020, Bộ
  Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, tháng 4 năm 2009
  4. ðề án tăng cường ñào tạo cho lao ñộng nông thôn giai ñoạn 2008-2015
  và ñịnh hướng ñến 2020, Bộ NN&PTNN
  5. ðề án Chiến lược và lao ñộng và phát triển nguồn nhân lực trong nông
  nghiệp và nông thôn thời kì công nghiệp hoá, hiện ñại hoá (1999 -
  2020)
  6. Hộ ñồng Quốc gia chỉ ñạo biên soạn (1995), Từ ñiển bách khoa Việt
  Nam. Cục xuất Bộ Văn hóa Thông tin
  7. Hội nghị dạy nghề ñáp ứng nhu cầu, Tổng cục dạy nghề, 2008
  8. Lê Văn Chương, 2008: Tổng quan hệ thống dạy nghề ở Việt NamNghiên cứu chuyên ñề
  9. Mạc Văn Tiến, Tổng quan hệ thống dạy nghề, Báo cáo chuyên ñề, 2008
  10. Mai Thanh Cúc, Nhu cầu ñào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế phát
  triển thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam -Thực trạng và giải pháp,
  năm 2009.
  11. Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Bích Thúy, Nhu cầu họcnghề của lao
  ñộng nông thôn, Báo cáo chuyên ñề, 2008
  12. Nguyễn Tiến Mạnh, 2008, Các giải pháp hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu
  số ñã qua ñào tạo nghề tự tạo việc làm trong thời kỳ công nghiệp hóa,
  hiện ñại hóa, Nghiên cứu chuyên ñề.
  13. Phạm Bảo Dương, Phùng Giang Hải, Báo cáo kết quả nghiên cứu:
  Nghiên cứu, ñề xuất chính sách ñào tạo nghề cho laoñộng nông thôn
  ñến năm 2020, ðề tài cấp Bộ năm 2009.
  14. Phạm Vân ðình, Quyền ðình Hà và các ñồng nghiệp, Báo cáo kết quả
  nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách phát triển nguồn nhân lực nông
  thôn ñến năm 2020, ðề tài cấp Bộ năm 2011.
  15. Phan Chính Thức (2006). Phát triển ñào tạo nghề góp phần ñáp ứng nhu
  cầu nhân lực cho sự nghiệp CNH - HðH tiến tới nền kinh tế tri thức ở
  tỉnh Phú Thọ.
  16. Phùng Văn Chấn, Tổng quan chính sách dạy nghề, Báo cáo chuyên ñề,
  2008
  17. Quyền ðình Hà, 2004, Công tác ñào tạo nghề của các trờng ðại học kỹ
  thuật góp phần phát triển kinh tế các ñịa phơng trong thời kỳ CNHHðH nông nghiệp nông thôn, Hội thảo khoa học “Các trường ðại
  học kỹ thuật với sự phát triển kinh tế xã hội các ñịa phương”, Lạng
  Sơn, 2004.
  18. Trang Web Hanoimoi online ngày 31/1/2010, Bài toán “ðào tạo nghề
  cho nông dân”: Vẫn loay hoay tìm lời giải.
  19. Trương Anh Dũng, ðề xuất chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở
  dạy nghề, Báo cáo chuyên ñề, 2008
  20. Vũ Thị Liên, ðánh giá nhu cầu ñào tạo và bồi dưỡng cán bộ văn hóa cơ
  sở tỉnh Ninh Bình, năm 2007.

  Xem Thêm: Nghiên cứu nhu cầu học nghề của lao động nông thôn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu nhu cầu học nghề của lao động nông thôn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status