Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại công ty dịch vụ Viễn thông Sài Gòn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại công ty dịch vụ Viễn thông Sài Gòn

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại công ty dịch vụ Viễn thông Sài Gòn

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG .vi
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ vii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .viii
  PHẦN I: PHẦN MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu . 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu . 3
  PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANHCỦA
  DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH VIỄN THÔNG 5
  2.1.1. Khái niệm, quan ñiểm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong
  ngành viễn thông 5
  2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp
  trong ngành viễn thông . 8
  2.1.3. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp
  trong ngành viễn thông .13
  2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH
  DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH VIỄN THÔNG .15
  2.2.1. Kinh nghiệm về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của
  một số công ty viễn thông di ñộng trên thế giới 15
  2.2.2. Kinh nghiệm về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của
  một số công ty viễn thông di ñộng trong nước 21
  PHẦN III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SÀI GÒN 27
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 27
  3.1.2. Chức năng nhiệm vụ .29
  3.2.3. Cơ cấu tổ chức 30
  3.1.4. Các dịch vụ do công ty cung cấp 35
  3.2. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VINAPHONE .36
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .38
  3.3.1. Phương pháp thu thập thông tin 38
  3.3.2. Phương pháp phân tích và xử lý thông tin 40
  3.3.3. Phương pháp chuyên gia .41
  PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
  4.1. THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VINAPHONE TẠI
  CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SÀI GÒN 42
  4.1.1. Kết quả ñánh giá chung tình hình hoạt ñộng kinh doanh tại công ty
  dịch vụ Viễn Thông Sài Gòn 42
  4.1.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch và sản lượng thuê bao
  Vinaphone năm 2010 .44
  4.1.3. Phân tích tình hình phát triển sản lượng dịch vụ Vinaphone của công
  ty .45
  4.1.4. Phân tích doanh thu .47
  4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY 51
  4.2.1 Môi trường vĩ mô .51
  4.2.2 Môi trường vi mô .58
  4.2.3 Môi trường nội bộ 65
  4.3. ðÁNH GIÁ HOẠT ðỘNG KINH DOANH QUA MÔ HÌNH SWOT .74
  4.4. NHẬN XÉT, ðÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, HIỆUQUẢ
  HOẠT ðỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VINAPHONE TẠI CÔNG TY DỊCH
  VỤ VIỄN THÔNG SÀI GÒN . 77
  4.5. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG KINHDOANH
  DỊCH VỤ VINAPHONE . 79
  4.5.1. ðịnh hướng nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ
  Vinaphone 79
  4.5.2. Các kế hoạch thực hiện . 94
  4.5.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ
  Vinaphone 99
  4.5.4. Kết quả thực hiện 119
  PHẦN V: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  5.1. KẾT LUẬN .120
  5.2 KIẾN NGHỊ .120
  5.1.1 Với chính phủ .122
  5.1.2 Với bộ Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam .123
  5.1.3 Với tập ñoàn Bưu Chính Viễn Thông 125
  5.1.4 Với VTTP Hồ Chí Minh 125
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .ix
  PHỤ LỤC x

  PHẦN I
  MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, vănhóa năng ñộng nhất
  nước, là khu vực có mật ñộ dân cư phân bố ñông ñúc,là hạt nhân trong vùng kinh
  tế trọng ñiểm phía Nam và doanh nghiệp cao nhất nước. Thành phố Hồ Chí Minh là
  nơi ñi ñầu trong cả nước về chuyển dịch cơ cấu kinhtế theo hướng tăng mạnh trong
  lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ. Thu nhập người dân ngày càng cao cùng với
  nhịp sống năng ñộng như hiện nay ñã phát sinh ngày càng cao nhu cầu sử dụng các
  dịch vụ tiện ích, hiện ñại. Do ñó việc sử dụng dịchvụ ñiện thoại di ñộng là một nhu
  cầu có thực và là xu hướng tiêu dùng tiên tiến trong tương lai. ðiện thoại di ñộng
  có nhiều dịch vụ gia tăng hấp dẫn và tiện lợi, hiệuquả cho người sử dụng.
  Ngành Viễn Thông là ngành then chốt trong phát triển kinh tế quốc gia và xã
  hội thông tin. Trong bối cảnh Việt Nam ñã gia nhập WTO – Viễn thông là một
  trong ba ngành (Ngân hàng, Bảo hiểm, Viễn thông) thu hút sự ñầu tư từ nước ngoài
  nhiều nhất. ðồng thời thị trường viễn thông Việt Nam ñược các chuyên gia ñánh
  giá là thị trường ñầy tiềm năng và ñang trong giai ñoạn phát triển ñỉnh cao, ñặc biệt
  là ngành viễn thông di ñộng. Trên góc ñộ của doanh nghiệp, thị trường viễn thông
  di ñộng có quá nhiều biến ñộng từ chính sách vĩ mô của Chính Phủ ñến sự phát
  triển quy mô của thị trường, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng
  ngành ñòi hỏi doanh nghiệp phải có những giải pháp mang tính chiến lược và linh
  hoạt.
  Dịch vụ Vinaphone của Công ty Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn trực thuộc
  Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh từ khi ra ñời (06/1996) cho ñến nay ñã phát
  triển mạnh về chất lượng và số lượng, thõa mãn phầnnào nhu cầu thông tin của
  khách hàng nhưng thật sự vẫn chưa ñáp ứng và theo kịp ñòi hỏi của thị trường. Mặt
  khác, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tếñặt biệt là việc mở cửa thị
  trường viễn thông như hiện nay thì dịch vụ Vinaphone ñược xem là dịch vụ mũi
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  nhọn trong chiến lược phát triển của Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng
  và Tập ñoàn Bưu chính Viễn thông nói chung.
  Năm 2010, thị trường ñiện thoại di ñộng Việt Nam ñược kỳ vọng sẽ phát
  triển một cách mạnh mẽ cùng với sự ra ñời thêm các nhà khai thác, cung cấp nhiều
  dịch vụ phong phú, ña dạng với giá cả thật hấp dẫn người tiêu dùng và thiết bị ñầu
  cuối ngày càng hiện ñại - thời trang. ðể phản ánh ñược tất cả những vấn ñề trên, em
  chọn dịch Vinaphone làm trường hợp nghiên cứu cụ thể. Vì xét về thị phần, dịch vụ
  Vinaphone ñược coi là dịch vụ ñang phát triển so với dịch vụ S-Fone, MobilFone,
  Viettel là doanh nghiệp ñã phát triển, EVN, HT-mobile là doanh nghiệp mới phát
  triển.
  Trong bối cảnh sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt ñòi hỏi
  công ty phải có cái nhìn ñúng ñắn cái nhìn toàn diện hơn, ñánh giá thực chất những
  mặt mạnh, yếu trong năng lực kinh doanh của mình ñểñề ra những giải pháp kinh
  doanh ñúng ñắn, hiệu quả, phát huy những thế mạnh tiềm ẩn, tìm kiếm thị phần cho
  mình và nhất là tạo ra những cơ hội kinh doanh mới giành thắng lợi trước các ñối
  thủ khác. Xuất phát từ yêu cầu thực tế ñó, việc nghiên cứu “Giải pháp nâng cao
  hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Vinaphone tạicông ty dịch vụ Viễn
  thông Sài Gòn” trở nên cấp thiết, nó mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Phân tích và ñánh giá thực trạng hoạt ñộng kinh doanh, từ ñó ñưa ra những
  giải pháp ñể công ty ñạt ñược hiệu quả kinh doanh hiện tại và tương lai, không chỉ
  trong ñiều kiện thuận lợi mà còn vượt qua ñược những thách thức trong tình hình
  cạnh tranh gay gắt hiện nay.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ
  Vinaphone của Công ty Dịch vụ Viễn Thông Sài Gòn.
  Phân tích ñánh giá thực trạng hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ
  Vinaphone tại Công ty Dịch vụ Viễn Thông Sài Gòn. Trên cơ sở phân tích tình hình
  sản lượng, doanh thu, ñịnh hướng phát triển của dịch vụ Vinaphone và những yếu
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  tố tác ñộng từ các môi trường, qua ñó ñánh giá hiệntrạng dịch vụ cùng dự báo, từ
  ñó ñưa ra những giải pháp khả thi nâng cao hiệu quảhoạt ñộng ñể hoàn thiện và ña
  dạng các loại hình dịch vụ, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu ñòi hỏi của khách
  hàng, thu hút ngày càng nhiều khách hàng, kinh doanh ñạt hiệu quả, chiếm giữ thị
  phần ñể phát triển mạnh dịch vụ Vinaphone tại ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và
  các tỉnh thành trong cả nước.
  ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ
  Vinaphone, các giải pháp này sẽ hướng ñến các vấn ñề: sử dụng hiệu quả vốn kinh
  doanh, tăng doanh thu với mức chi phí hợp lý, nâng cao khả năng cạnh tranh của
  dịch vụ Vinaphone nhằm hướng ñến mục tiêu cuối cùnglà phát triển hiệu quả và
  bền vững.
  1.3. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh
  dịch vụ Vinaphone của công ty Dịch vụ Viễn Thông sài Gòn.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung:
  ðề tài tập trung nghiên cứu các dịch vụ Vinaphone mà công ty Dịch vụ Viễn
  Thông Sài Gòn cung cấp, bao gồm: dịch vụ thoại: Dịch vụ di ñộng trả trước
  (Vinacard, Vinadaily, Vinatex, thẻ cào), dịch vụ diñộng trả sau (thuê bao) và các
  dịch vụ giá trị gia tăng khác trên mạng ñiện thoại di ñộng như: fax, truyền số liệu,
  nhắn tin VMS, các cuộc gọi ñường dài quốc tế, truy cập Internet . Nghiên cứu tập
  trung vào hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Vinaphone của công ty, mối quan hệ tương
  quan giữa dịch vụ Vinaphone với thị trường viễn thông Việt Nam từ khi cung cấp
  dịch vụ ñến nay.
  Nghiên cứu môi trường kinh doanh, phân tích hoạt ñộng sản xuất kinh doanh
  dịch vụ Vinaphone tại công ty Dịch vụ Viễn Thông Sài Gòn từ năm 2005 ñến năm
  2010, từ ñó ñưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ
  Vinaphone trên thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  - Phạm vi về không gian
  ðề tài ñược nghiên cứu về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh
  doanh dịch vụ Vinaphone trên ñịa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
  - Phạm vi về thời gian
  ã Thời gian thu thập số liệu: Nghiên cứu và thu thập thông tin làm cơ
  sở phân tích thực trạng hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Vinaphone từ 2005
  ñến 2010, thời gian khảo sát thực tế năm 2011 và ñềxuất giải pháp nâng cao hiệu
  quả kinh doanh cho các năm kế tiếp.
  ã Thời gian thực hiện: 12 tháng, bắt ñầu từ tháng 11/2010 ñến tháng
  11/2011.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  PHẦN II
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA
  DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH VIỄN THÔNG
  2.1.1. Khái niệm, quan ñiểm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  trong ngành viễn thông
  2.1.1.1. Khái niệm chung về hiệu quả
  Hiệu quả là một khái niệm phức tạp. Theo nghĩa rộng, một hoạt ñộng cụ thể
  (có liên quan ñến hàng hóa và dịch vụ) có thể ñược coi là hiệu quả nếu nó hoàn
  thành một mục tiêu hoặc tạo ra kết quả dự kiến.
  Là kết quả ñạt ñược trong quá trình hoạt ñộng ñặt trong mối liên hệ với chi
  phí nguồn lực ñầu vào và các mục tiêu ñề ra. Phân tích tính hiệu quả về chi phí so
  sánh, chi phí sản xuất và các kết quả liên quan. Một hoạt ñộng ñược coi là hiệu quả
  về chi phí nếu nó tạo ta kết quả với chi phí tương ñối thấp về dài hạn. Việc này
  cũng tương tự như phân tích về lợi ích chi phí, năng lực canh tranh. Do ñó, xem xét
  yếu tố này, chúng ta có thể giả ñịnh rằng nhìn chung các sản phẩm hiệu quả sẽ
  mang tính cạnh tranh.
  2.1.1.2. Hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp
  Trên phương diện tài chính, doanh nghiệp ñược gọi là hoạt ñộng có hiệu quả
  khi doanh nghiệp hoạt ñộng ổn ñịnh, kết quả lợi nhuận dương, thị phần doanh
  nghiệp có sự tăng trưởng và hiệu suất lợi nhuận trên vốn ngày càng tăng.
  Ngoài ra khi ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp cần xét ñến mức
  ñộ ñạt ñược mục tiêu của doanh nghiệp ñề ra trong từng giai ñoạn, những hiệu quả
  xã hội mà doanh nghiệp ñóng góp vào. (Ví dụ như kích thích các ngành khác phát
  triển, ñóng góp cho ngân sách và tạo việc làm ) Một số chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả
  hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành viễn thông.
   Doanh thu, chi phí riêng và thuê bao
    Doanh thu:
  Trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông gồm các phần cơ bản:
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  Doanh thu dịch vụ, doanh thu kết nối và doanh thu chuyển vùng quốc tế.
   Doanh thu dịch vụ:
  Là doanh thu thu từ thuê bao trả trước, trả sau từ khách hàng sử dụng các
  dịch vụ của nhà cung cấp.
   Doanh thu kết nối:
  Là doanh thu thu từ doanh nghiệp viễn thông khác khi thuê bao của doanh
  nghiệp ñối tác gọi vào thuê bao của doanh nghiệp. Do ñặc tính của ngành viễn
  thông, ngoài doanh thu dịch vụ thu ñược từ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ còn
  thu từ ñối tác gọi là doanh thu kết nối. Doanh thu này ñược tính theo phút và giá cả
  do Nhà Nước quy ñịnh.
   Doanh thu chuyển vùng quốc tế:
  Là doanh thu thu từ các thuê bao khi ñi ra nước ngoài (những nước có thỏa
  thuận chuyển vùng với doanh nghiệp) sử dụng ñiện thoại di ñộng của doanh nghiệp
  ñể thực hiện cuộc gọi như khi ñang ở Việt Nam mà không cần ñổi máy di ñộng
  hoặc ñổi số thuê bao.
    Thuê bao:
  Là ñơn vị tính khách hàng sử dụng dịch vụ của doanhnghiệp. Một khách
  hàng có thể có nhiều số thuê bao. Do ñặc tính thị trường viễn thông Việt Nam ưa
  chuộng hình thức SIM nên phát sinh thuê bao thực vàthuê bao ảo.
   Thuê bao thực:
  Là số thuê bao ñã và ñang sử dụng dịch vụ ñược ghi nhận trên hệ thống.
  Trong thuê bao thực có thuê bao bị cắt một chiều(thuê bao chỉ ñược nhận tin
  nhắn, cuộc gọi mà không ñược sử dụng bất kỳ dịch vụnào) và thuê bao bị cắt hai
  chiều dưới ba tháng (là thuê bao không ñược nhận và không ñược sử dụng dịch
  vụ, nói cách khác là không còn hoạt ñộng nữa nhưng chưa ñến thời hạn loại bỏ
  thông tin khỏi hệ thống).
   Thuê bao ảo:
  Là số thuê bao không sử dụng dịch vụ nhưng không thông báo cho doanh
  nghiệp biết và chưa ñến hạn huỷ bỏ dữ liệu thuê baonày trên hệ thống (rời mạng).
  Theo quy ñịnh số 872/BBCVT ngày 01/07/2010 về việc thuê bao bị khóa hai chiều
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  7
  quá 30 ngày sẽ buộc phải hủy bỏ thông tin trên hệ thống. Chỉ tiêu này rất khó xác
  ñịnh. ðối với các quốc gia khác, khách hàng muốn sử dụng dịch vụ phải ký kết
  hợp ñồng (thường theo phương thức trả sau và trả trọn gói) nên lượng thuê bao ảo
  ít và hầu như không có. Doanh thu trung bình một thuê bao tạo ra (ARPU:
  Average Revenue per User) là doanh thu bình quân trên một thuê bao di ñộng thực
  trong kỳ. Doanh thu trong kỳ là doanh thu thực tế thuê bao sử dụng (ñược ghi nhận
  trên hệ thống kỹ thuật).
  Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí hoạt ñộng
  Cơ bản, chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp lớn hơn0 là có thể duy trì hoạt
  ñộng. Tuy nhiên ñể xét tính hiệu quả cần phải so sánh chỉ tiêu này với những kết
  quả ñạt ñược trong quá khứ và với chi phí.
  ðối với doanh nghiệp viễn thông, ñể ñảm bảo kế hoạch kinh doanh, lượng
  thuê bao của doanh nghiệp nên ở mức 80% kho số mà doanh nghiệp ñược phân bổ.
  Kho số là tài sản quốc gia, khi kho số ñược phân bổcho doanh nghiệp thì doanh
  nghiệp phải ñóng phí, phí này ñược phân bổ vào chi phí hoạt ñộng hàng năm của
  doanh nghiệp. Ở góc ñộ khác, khả năng sở hữu kho sốhay lượng ñầu số mà doanh
  nghiệp ñược phân bổ là tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi tính giá trị tài sản
  của doanh nghiệp thì không tính ñến giá trị những ñầu số này (vì không có khả
  năng chuyển nhượng mua bán giữa các doanh nghiệp). Dù vậy, hiệu quả sử dụng
  kho số là một phần không thể thiếu khi xét ñến hiệuquả hoạt ñộng của doanh
  nghiệp.
   Tỷ lệ nợ khó ñòi trên doanh thu.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1 Trịnh Hoàng Yến Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng
  2 Nguyễn Thu An
  Các vấn ñề kinh tế và chính trị trong quá trình tư
  nhân hóa ngành viễn thông Hàn Quốc
  3 Lý ðông – Tống Chí Bình Cạnh tranh và ưu thế cạnhtranh (Sách dịch)
  4 Micheal E Porter
  Chiến lược cạnh tranh - Trang web:
  http://www.quickmba.com/strategy
  5 Hoàng Hùng
  Dùng chung hạ tầng các mạng di ñộng: Tại sao
  không? Trang web: http://www.vietnamnet.vn/cntt
  6 Bùi Quốc Việt
  Marketing dịch vụ viễn thông trong hội nhập và
  cạnh tranh
  7
  TS. Phạm Thị Minh
  Nguyệt
  Nguyên lý quản trị dùng cho các ngành kinh tế, kế
  toán và quản trị kinh doanh
  8 TS.Vũ Trọng Tích
  Phân tích hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Bưu Chính
  Viễn Thông
  9 TS.Nguyễn Quốc Chỉnh Quản trị chuỗi cung ứng
  10 PGS.TS. Trần Hữu Cường Quản trị Marketing
  11 PGS-TS Nguyễn Văn Thụ
  Quản trị tổ chức sản xuất kinh doanh Bưu Chính
  Viễn Thông
  12 Thanh Tùng
  Viễn thông Trung Quốc, những thay ñổi và thách
  thức
  Website
  1. Tập ñòan Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam - http://www.vnpt.com.vn
  2. Bộ Thông Tin và Truyền Thông - http://mic.gov.vn
  3. Tạp chí Bưu Chính Viễn Thông & Công Nghệ Thông tin -
  http://www.tapchibcvt.gov.vn
  4. Tổng cục thống kê - http://www.gso.gov.vn
  5. Công ty Viễn thông SK Telecom - http://www.sktelecom.com
  6. Công ty viễn thông Singapore Telecommunications (SingTel) -
  www.singtel.com
  7. Thời báo kinh tế Việt Nam - http://www.vneconomy.vn
  8. Công ty thông tin di ñộng – MobiFone - http://www.mobifone.com.vn
  9. Dịch vụ Vinaphone - www.vinaphone.com.vn
  10. Công ty Viễn Thông Hà Nội - www.htmobile.com.vn
  11. Công ty thông tin viễn thông ñiện lực - http://www.enet.vn
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  131
  12. Trung tâm ñiện thoại di ñộng CDMA – S-Telecom -
  http://www.stelecom.com.vn
  DANH MỤC PHỤ LỤC
  Phụ lục 1: Thủ tục ñăng ký sử dụng dịch vụ Vinaphone
  Phụ lục 2: Câu hỏi phỏng vấn khách hàng
  Phụ lục 3: Bản khảo sát ý kiến công chúng về các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di
  ñộng tại Tp.Hồ Chí Minh
  Phụ lục 4: Phiếu bình chọn
  Phụ lục 5: Khảo sát thông tin doanh nghiệp
  Phụ lục 6: Phiếu thu thập ý kiến khách hàng
  Phụ lục 7: Phiếu khảo sát sự thỏa mãn của khách hàng

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại công ty dịch vụ Viễn thông Sài Gòn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Vinaphone tại công ty dịch vụ Viễn thông Sài Gòn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status