Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các hình vẽ
  Danh mục các bảng biểu
  Danh mục các đồ thị
  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 4
  1.1 Cơ sở lý luận chung về quỹ đầu tư 4
  1.1.1 Khái niệm về quỹ đầu tư . 4
  1.1.2 Nguồn gốc hình thành quỹ đầu tư 4
  1.1.3 Vai trò của quỹ đầu tư 5
  1.1.3.1 Huy động vốn cho phát triển kinh tế 5
  1.1.3.2 Bảo vệ lợi ích cho các NĐT 5
  1.1.3.3 Hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp 6
  1.1.4 Các loại hình quỹ đầu tư . 6
  1.1.4.1 Căn cứ vào nguồn vốn huy động . 7
  1.1.4.2 Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn 7
  1.1.4.3 Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động . 8
  1.1.4.4 Một số loại hình quỹ đầu tư khác 9
  1.2 Cơ chế hoạt động của quỹ đầu tư. 10
  1.2.1 Nghiệp vụ của quỹ đầu tư 12
  1.2.1.1Huy động vốn từ nhà đầu tư . 12
  1.2.1.2 Đa dạng hóa danh mục đầu tư 15
  1.2.2 Cách thức đầu tư vào quỹ đầu tư . 15
  1.2.2.1Nhận diện rủi ro khi đầu tư vào quỹ . 15
  1.2.2.2 Quy trình đầu tư vào quỹ 17
  1.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư . 18


  1.4 Thực tiễn phát triển mô hình quỹ đầu tư trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho
  Việt Nam 19
  1.4.1 Phát triển quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ 19
  1.4.2 Phát triển quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Singapore . 20
  1.4.3 Phát triển quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc 22
  1.4.4 Phát triển quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc . 23
  1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 23
  Kết luận chương 1 26
  CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
  TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 27
  2.1 Đánh giá tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam, cơ sở cho sự
  hình thành và phát triển của ngành công nghiệp quỹ ở Việt Nam 27
  2.1.1 Đánh giá tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam . 27
  2.1.2 Cơ sở hình thành và phát triển quỹ đầu tư ở Việt Nam 32
  2.2Thực trạng về tình hình hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam . 34
  2.2.1 Đánh giá sơ lược tình hình hoạt động của các Công ty Quản lý Quỹ và Quỹ Đầu
  Tư Chứng khoán trong nước 34
  2.2.2 Phân tích hoạt động của một số Công ty Quản lý Quỹ và Quỹ Đầu Tư Chứng
  khoán trong nước . 35
  2.2.2.1 Công ty Liên Doanh Quản lý QĐT - Vietfund Management 35
  2.2.2.2 CTQLQ Đầu Tư Prudential Việt Nam (PVFMC) . 42
  2.2.3 Đánh giá sơ lược tình hình hoạt động của các Công ty Quản lý Quỹ và Quỹ Đầu
  Tư Chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam 44
  2.2.4 Phân tích hoạt động của một số Công ty Quản lý Quỹ và Quỹ Đầu Tư Chứng
  khoán nước ngoài tại Việt Nam . 47
  2.2.4.1 Công ty Quản lý Quỹ Vina Capital 47
  2.2.4.2 Công ty Quản lý Quỹ Mekong Capital 50
  2.3 Nhận định về các thành tựu và hạn chế của ngành công nghiệp Quỹ ở Việt Nam. 51
  2.3.1 Thành tựu ngành công nghiệp Quỹ ở Việt Nam 51
  2.3.2 Hạn chế của ngành công nghiệp Quỹ ở Việt Nam 53


  Kết luận chương 2 58
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN . 59
  3.1 Xu hướng phát triển quỹ đầu tư chứng khoán trên TTCK Việt Nam . 59
  3.2 Các giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán . 60
  3.2.1 Tăng cường phát triển các quỹ đại chúng . 60
  3.2.1.1 Giải pháp từ phía cơ quan nhà nước 60
  3.2.1.2 Giải pháp từ phía công ty quản lý quỹ 62
  3.2.2 Triển khai loại hình quỹ đầu tư đại chúng dạng mở . 62
  3.2.3 Khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư ETF 63
  3.2.4 Mở rộng hoạt động huy động vốn và đầu tư quốc tế đối với các quỹ nội địa 64
  3.2.5 Nhóm các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán 66
  3.2.5.1 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hàng hóa cho TTCK 66
  3.2.5.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ của các công ty chứng khoán . 67
  3.2.5.3 Xây dựng cơ chế giao dịch chứng khoán mới . 68
  3.2.5.4 Xây dựng hệ thống định mức tín nhiệm nhằm quản lý rủi ro trên TTCK 69
  3.2.6 Một số các giải pháp khác 70
  Kết luận chương 3 72
  Kết luận 74
  Tài liệu tham khảo . 75
  Phụ lục 01 76
  Phụ lục 02 77
  Phụ lục 03 79
  Phụ lục 04 82
  Phụ lục 05 85
  Phụ lục 06 86
  Phụ lục 07 87
  Phụ lục 08 88
  Phụ lục 09 89
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  TTCK Việt Nam đã trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, dù 10 năm
  không phải là quãng thời gian dài nhưng TTCK Việt Nam cũng đã có sự tăng trưởng
  nhanh chóng. Riêng ngành quản lý quỹ, hiện nay với sự tham gia của 47 CTQLQ, 5 quỹ
  đại chúng niêm yết và hơn 20 quỹ thành viên đã góp phần đa dạng hóa hoạt động của
  TTCK, phát triển kênh huy động vốn trung và dài hạn cho thị trường tài chính. Song
  song với sự phát triển của thị trường, hoạt động của các CTQLQ ngày càng phát triển
  trên cở sở pháp lý ngày càng được cải thiện, bổ sung và hoàn chỉnh nhằm đảm bảo cho
  các hoạt động luôn tuân thủ theo quy định hiện hành với những chuẩn mực đạt tầm quốc
  tế. Kết quả bước đầu là các QĐT, CTQLQ dần dần được xem như là một thước đo chuẩn
  cho các hoạt động đầu tư và góp phần tạo sự ổn định cho thị trường, mà ở đó quỹ đóng
  vai trò là một định chế tài chính tập hợp các NĐT nhỏ lẻ đầu tư một cách tốt nhất và
  chuyên nghiệp nhất vào TTCK. Tuy nhiên, nếu so với quy mô phát triển của thị trường
  hiện nay thì sự đóng góp này vẫn còn khá khiêm tốn, hạn chế.
  Hiện nay, tổng giá trị vốn hóa của thị trường đạt gần 740.000 tỷ đồng, chiếm hơn
  37% GDP. Tổng số vốn của các quỹ đại chúng đang quản lý chỉ chiếm khoảng 4% tổng
  giá trị vốn hóa. Ở những thị trường phát triển thì các quỹ đóng vai trò “dẫn dắt” thị
  trường, nhưng lại chưa đúng với thị trường mới nổi như ở Việt Nam, khi NĐT cá nhân
  chiếm đa số. Do đó, cần thiết phải nâng cao vai trò của ngành quản lý quỹ tại thị trường
  Việt Nam trước tiên từ bản thân nội tại của CTQLQ và sau đó là sự hỗ trợ từ các cơ quan
  quản lý và công chúng. Các cơ quan quản lý phải luôn cải tổ khung pháp lý phù hợp,
  theo kịp xu hướng phát triển của thị trường và có định hướng phát triển lâu dài nhằm hỗ
  trợ thị trường quỹ có điều kiện phát triển và đa dạng hóa sản phẩm của mình đáp ứng
  được yêu cầu của các NĐT trong và ngoài nước, hướng đến quá trình quốc tế hóa các
  hoạt động đầu tư của quỹ.
  Do vai trò quan trọng của QĐT mà việc đánh giá lại quá trình hình thành, hoàn
  thiện và phát triển các QĐT có ý nghĩa quan trọng giúp TTCK đi vào quỹ đạo đầu tư
  chuyên nghiệp và bắt nhịp đi chung của TTCK toàn cầu. Với ý nghĩa đó, tôi đã chọn đề
  tài “Đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt
  Nam
  ” làm ý tưởng cho luận văn tốt nghiệp của mình.


  2
  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  Luận văn đưa ra những đóng góp chính như sau:
  Điểm qua một số biến động của TTCK Việt Nam trong thời gian qua. Đánh
  giá những thành tựu và hạn chế của hoạt động đầu tư trên TTCK, qua đó cần thiết có sự
  ra đời của những tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.
  Phân tích vai trò của các QĐT, qua đó thấy được sự cần thiết phát triển và mở
  rộng mô hình này nhằm tăng tính ổn định cho TTCK.
  Đánh giá hoạt động của các QĐT, trình bày thành tựu của quỹ, đồng thời chỉ
  ra các hạn chế tồn tại để tìm giải pháp khắc phục và hoàn thiện.
  Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động hiệu quả của các
  QĐT trong thời gian tới để tạo tính chuyên nghiệp và đa dạng cho hoạt động đầu tư trên
  TTCK Việt Nam.
  3. Mục tiêu nghiên cứu:
  Nghiên cứu lý luận cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của CTQLQ,
  QĐT, các hình thức tồn tại và cơ chế hoạt động và phương thức vận hành của các QĐT,
  cũng như thực tiễn phát triển của mô hình QĐT trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho
  Việt Nam.
  Nghiên cứu thực trạng tình hình phát triển của TTCK Việt Nam và QĐT trong
  thời gian qua thông qua phân tích những điều kiện thuận lợi và hạn chế của các hoạt
  động đầu tư diễn ra trên thị trường.
  Nghiên cứu xu hướng đầu tư của các QĐT và định hướng của thị trường quỹ
  trong giai đoạn sắp tới.
  Nghiên cứu các giải pháp phát triển QĐT nói riêng và nhóm giải pháp bổ trợ
  phát triển TTCK nói chung.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là TTCK Việt Nam, QĐT nói chung và QĐT
  quốc tế nói riêng.
  Nội dung nghiên cứu của đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu hoạt
  động, vai trò và ý nghĩa sự ra đời của các QĐT, đề xuất hướng đi mới cho thị trường quỹ
  là phát triển các QĐT quốc tế. Đề tài không đi sâu phân tích chi tiết phương thức hoạt
  động và vận hành của TTCK Việt Nam cũng như các giải pháp chuyên sâu phát triển
  TTCK Việt Nam.


  3
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp phân tích chủ đạo trong phạm vi nghiên cứu của đề tài là phương
  pháp luận, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp thu thập
  và xử lý thông tin.
  6. Kết cấu của luận văn:
  Phần mở đầu : Lời giới thiệu.
  Chương 1 : Tổng quan về quỹ đầu tư chứng khoán.
  Chương 2 : Tình hình hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị
  trường chứng khoán Việt Nam.
  Chương 3 : Giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán.
  Phần cuối : Kết luận và các phụ lục đính kèm.

  Xem Thêm: Đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status