Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện đông anh, thành phố hà nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện đông anh, thành phố hà nội

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHO LÃNH ĐẠO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục từ viết tắt vii
  Danh mục bảng viii
  Danh mục các sơ ñồ x
  Danh mục các biều ñồ x
  I. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài3
  1.4.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.1.1 Năng lực của con người 4
  2.1.2 Năng lực quản lý, lãnh ñạo 5
  2.1.3 Người lãnh ñạo và quản lý 7
  2.1.4 Các phẩm chất và kỹ năng cần có của lãnh ñạo8
  2.1.5 Phân biệt giữa “lãnh ñạo” (leadership) và “quản lý” (management). 9
  2.1.6 Khái niệm về quản lý doanh nghiệp10
  2.1.7 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa13
  2.2 Cơ sở thực tiễn 16
  2.2.1 Kinh nghiệm của một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới về
  phát triển năng lực quản lý của lãnh ñạo DNNVV16
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  2.2.2 Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam21
  2.2.3 Các nghiên cứu có liên quan 23
  III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU25
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 25
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên25
  3.1.1.1 Vị trí ñịa lý 25
  3.1.1.2 Thời tiết, khí hậu và thủy văn26
  3.1.1.3 ðịa hình 27
  3.1.1.4 Cảnh quan thiên nhiên, di tích văn hoá - lịch sử28
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 29
  3.1.2.1 ðặc ñiểm ñất ñai và tình hình sử dụng ñất29
  3.1.2.2 ðặc ñiểm dân số và lao ñộng31
  3.1.2.3 Hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện33
  3.1.2.4 Tình hình phát triển kinh tế của huyện34
  3.2 Cách tiếp cận của ñề tài 36
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 37
  3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 37
  3.3.1.1 Tài liệu/Thông tin thứ cấp 37
  3.3.1.2 Tài liệu sơ cấp 38
  3.3.2 Phần mềm xử lý số liệu 38
  3.3.3 Phương pháp phân tích 38
  IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN39
  4.1 Thực trạng DNNVV ở huyện ðông Anh, Thành phố HàNội39
  4.1.1 Tình hình doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện ðông Anh39
  4.1.2 Thực trạng thị trường, thị phần40
  4.1.4 Hệ thống phân phối và hợp ñồng chính yếu45
  4.1.5 Về thương hiệu 47
  4.1.6 Hoạt ñộng marketing của doanh nghiệp48
  4.2 ðánh giá thực trạng năng lực quản lý của lãnh ñạo các DNNVV ở
  huyện ðông Anh, Thành phố Hà Nội50
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  4.2.1 Khả năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra,
  giám sát quá trình thực hiện kế hoạch50
  4.2.2 Khả năng quản lý nhân sự 57
  4.2.3 Khả năng quản lý tài sản 60
  4.2.4 Khả năng quản lý sản phẩm 62
  4.2.4.1 Quản lý chất lượng sản phẩm (dịch vụ)62
  4.2.4.2 Tính ña dạng, ñộc ñáo của sản phẩm64
  4.2.4.3 Dịch vụ chăm sóc khách hàng64
  4.2.4.4 Sản phẩm (dịch vụ) mới 66
  4.2.5. Khả năng quản lý thông tin 68
  4.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực quản lý doanhnghiệp của lãnh
  ñạo các DNNVV ở huyện ðông Anh, Thành phố Hà Nội70
  4.3.1 Trình ñộ học vấn, chuyên môn và kinh nghiệm của lãnh ñạo
  doanh nghiệp 71
  4.3.2 Trình ñộ hiểu biết luật 73
  4.3.3 Giới tính của lãnh ñạo doanh nghiệp74
  4.3.4 Tuổi, tố chất cá nhân của lãnh ñạo doanh nghiệp75
  4.3.5 Tuyển dụng lao ñộng cho doanh nghiệp78
  4.3.6 Môi trường kinh doanh 79
  4.3.7 Cơ sở hạ tầng 81
  4.4 Giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho lãnh ñạo các DNNVV ở
  huyện ðông Anh 83
  4.4.1 Nâng cao nhận thức cho các lãnh ñạo doanh nghiệp về tầm
  quan trong của tri thức trong công tác quản lý doanh nghiệp
  hiện nay 83
  4.4.2 Mở các lớp tập huấn, ñào tạo nâng cao trình ñộ cho lãnh ñạo
  doanh nghiệp 83
  4.4.3 Hình thức ñào tạo 85
  4.4.4 Một số giải pháp khác 89
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  4.4.4.1 Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo ñiều kiện cho
  DNNVV phát triển 89
  4.4.4.2 ðẩy mạnh hoạt ñộng Marketing90
  4.4.4.3 Giải pháp về vốn 91
  4.4.4.4 Giải pháp về khoa học công nghệ92
  4.4.4.5 Giải pháp về cơ sở hạ tầng 93
  V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94
  5.1. Kết luận 94
  5.2. Kiến nghị 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
  PHỤ LỤC 99
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  BQ Bình quân
  BV Bệnh viện
  CC Cơ cấu
  Cð Cao ñẳng
  CN, XD Công nghiệp, xây dựng
  CSHT Cơ sở hạ tầng
  DN Doanh nghiệp
  DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
  ðH ðại học
  ðVT ðơn vị tính
  GD Giáo dục
  GS Giáo sư
  GTSX Giá trị sản xuất
  GTVT Giao thông vận tải
  HðQT Hội ñồng quản trị
  Lð Lao ñộng
  MNNTTS Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
  NN Nông nghiệp
  SL Số lượng
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  THCN Trung học chuyên nghiệp
  TM DV Thương mại dịnh vụ
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TTCN Tiểu thủ công nghiệp
  XDSX Xây dựng sản xuất
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  2.1 Tiêu chí xác ñịnh DNNVV ở một số nước và vùng lãnh thổ trên
  thế giới 15
  2.2 Tiêu chí phân loại DNNVV theo ngành16
  3.1 Tình hình sử dụng ñất ñai của huyện ðông Anh giai ñoạn 2008-2010 30
  3.2 Tình hình dân số và lao ñộng huyện ðông Anh giai ñoạn 2008-201032
  3.3 Cơ sở hạ tầng của huyện ðông Anh trong giai ñoạn 2008-201034
  3.4 Kết quả kinh tế - xã hội huyện ðông Anh giai ñoạn 2008 - 201035
  4.1 ðánh giá của doanh nghiệp về các khó khăn khi tiêu thụ sản
  phẩm trong nước 43
  4.2 ðánh giá của doanh nghiệp về các khó khăn trong xuất khẩu sản phẩm44
  4.3 ðánh giá của lãnh ñạo doanh nghiệp về lý do doanh nghiệp
  không xuất khẩu sản phẩm (dịch vụ)45
  4.4 Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm (dịch vụ) qua các kênh tiêu thụ và hợp
  ñồng chính trung bình của các ngành47
  4.5 Mục tiêu của doanh nghiệp trong giai ñoạn hiệnnay52
  4.6 ðánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp53
  4.7 Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch của lãnh ñạo doanh nghiệp53
  4.8 Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch của doanh nghiệp56
  4.9 ðánh giá quá trình quản lý nhân sự trong doanhnghiệp của lãnh
  ñạo doanh nghiệp, 2010 58
  4.10 Lao ñộng chủ chốt của doanh nghiệp giai ñoạn 2008 - 201059
  4.11 ðánh giá của nhân viên về lãnh ñạo doanh nghiệp trong quá trình
  quản lý nhân sự 60
  4.12 Tài sản và xu hướng phát triển tài sản của doanh nghiệp61
  4.13 Hình thức quảng cáo của doanh nghiệp trong năm 201067
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  ix
  4.14 ðánh giá khả năng quản lý thông tin và ra quyết ñịnh của lãnh
  ñạo doanh nghiệp trong năm 201069
  4.15 Trình ñộ học vấn và chuyên môn của lãnh ñạo doanh nghiệp72
  4.16 Trình ñộ hiểu biết về luật 74
  4.17 ðánh giá của lãnh ñạo doanh nghiệp về bản thân77
  4.18 ðánh giá của nhân viên doanh nghiệp về lãnh ñạo của doanh
  nghiệp mình 78
  4.19 ðánh giá của lãnh ñạo doanh nghiệp ñối với một số nhận ñịnh về
  lực lượng lao ñộng 79
  4.20 ðánh giá của lãnh ñạo doanh nghiệp về một số chính sách ñang
  thực thi liên quan ñến doanh nghiệp80
  4.21 ðánh giá của lãnh ñạo doanh nghiệp về chất lượng các dịch vụ
  hành chính 81
  4.22 Các khóa ñào tạo dài hạn và mục ñích chính cho lãnh ñạo doanh
  nghiệp 85
  4.23 Các khóa ñào tạo ngắn hạn và mục ñích chính của khóa học88
  4.24 ðề xuất cải thiện môi trường kinh doanh trongthời gian tới của
  lãnh ñạo doanh nghiệp 89
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  x
  DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ
  STT Tên sơ ñồ Trang
  3.1 Phương pháp tiếp cận ñịnh tính và ñịnh lượng 37
  4.1 Các bước lập kế hoạch của doanh nghiệp 51
  4.2 Các quá trình thông tin ñối với doanh nghiệp 68
  DANH MỤC CÁC BIỀU ðỒ
  STT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 Số DNNVV ở ðông Anh giai ñoạn 2000 - 2010 39
  4.2 Cơ cấu phân bổ thị trường của các doanh nghiệpñiều tra 41
  4.3 ðánh giá của doanh nghiệp ñiều tra về tăng trưởng thị phần giai
  ñoạn 2008 - 2010 42
  4.4 ðánh giá của công nhân viên về việc lập kế hoạch của doanh
  nghiệp mình 54
  4.5 ðánh giá của công nhân viên về quá trình kiểm tra, giám sát quá
  trình thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp mình 55
  4.6 Phân loại các doanh nghiệp ñiều tra theo nguồnvốn 62
  4.7 ðánh giá của các doanh nghiệp ñiều tra về mức ñộ ổn ñịnh chất
  lượng sản phẩm (dịch vụ) 63
  4.8 ðánh giá của lãnh ñạo doanh nghiệp về dịch vụ chăm sóc khách
  hàng 65
  4.9 Xu hướng phát triển sản phẩm (dịch vụ) mới củadoanh nghiệp
  trong giai ñoạn 2008 - 2010 66
  4.11 Tỷ lệ nam nữ làm lãnh ñạo ở các doanh nghiệp,2010 75
  4.12 Tuổi trung bình của lãnh ñạo doanh nghiệp, 2010 76
  4. 13 ðánh giá của lãnh ñạo doanh nghiệp về ñiều kiện cơ sở hạ tầng 82
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  I. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Từ sau ñổi mới, năm 1986 ðảng và Nhà nước ta ñã có chủ trương ñổi
  mới toàn diện nền kinh tế ñất nước nhằm chuyển từ nền kinh tế tập trung quan
  liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quảnlý của Nhà nước theo ñịnh
  hướng xã hội chủ nghĩa. ðảng và Nhà nước ñã khẳng ñịnh phát huy mọi nguồn
  lực trong nước, ñồng thời tận dụng và kết hợp với sự hỗ trợ và giúp ñỡ bên
  ngoài từng bước ñẩy mạnh công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước.
  Doanh nghiệp ñóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế và hiện ñại hóa nền kinh tế ñất nước. Nhận thức ñược tầm quan trọng
  ñó, ðảng và Nhà nước ñã có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp
  phát triển ñặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), doanh nghiệp
  gia ñình, doanh nghiệp làng nghề. Chính nhờ vậy mà số lượng các DNNVV
  tăng mạnh trong những năm gần ñây. Năm 2006 cả nướccó 98.270 DNNVV
  thì ñến năm 2009 con số này ñã là gần 332.500 doanhnghiệp (tăng trên 3
  lần). Việc tăng nhanh số lượng các DNNVV cũng ñồng nghĩa với việc cạnh
  tranh ngày càng gay gắt.
  Tuy nhiên ñể các DNNVV góp phần tích cực vào sự phát triển chung
  của ñất nước và có khả năng cạnh tranh cao trên thương trường thì ñội ngũ
  cán bộ lãnh ñạo ñóng vai trò quan trọng. Những lãnhñạo doanh nghiệp ñóng
  vai trò sống còn của một doanh nghiệp. Một nhà quảnlý, lãnh ñạo giỏi, tài
  năng sẽ giúp cho doanh nghiệp của mình có sức cạnh tranh cao, có chỗ ñứng
  vững chắc trên thương trường và phát triển bền vững.
  ðông Anh là huyện ngoại thành Hà Nội, trong những năm vừa qua thực
  hiện ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng, Nhà nước, Thành phố Hà
  Nội và chính quyền ñịa phương về phát triển DNNVV, số lượng các DNNVV
  trên ñịa bàn huyện ñã tăng lên nhanh chóng, hoạt ñộng trong mọi ngành nghề
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  và lĩnh vực, góp phần tích cực làm thay ñổi bộ mặt của huyện trong những
  năm qua. Năm 2009, ðông Anh có trên 1.789 doanh nghiệp ngoài nhà nước
  (781 công ty cổ phần, 891 công ty TNHH, 117 doanh nghiệp tư nhân), trong
  ñó khoảng trên 1.600 DNNVV. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chủ yếu là
  doanh nghiệp mang tính chất gia ñình, làng nghề. Năng lực quản lý lãnh ñạo
  của các lãnh ñạo còn nhiều hạn chế và bất cập chưa ñáp ứng ñược sự phát
  triển của doanh nghiệp. ðể góp phần phát triển ổn ñịnh, bền vững các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa tại huyện ðông Anh chúng tôi tiếnhành nghiên cứu ñề tài:
  “Nâng cao năng lực quản lý cho lãnh ñạo các DNNVV ở huyện ðông Anh,
  Thành phố Hà Nội”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích ñánh giá thực trạng năng lực quản lý của lãnh ñạo các
  DNNVV ở huyện ðông Anh Thành phố Hà Nội. Trên cơ sởñó ñề xuất các
  giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho lãnh ñạo các DNNVV ở huyện ðông
  Anh, thành phố Hà Nội.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  ã Hệ thống hóa cơ sở lý luận về DNNVV, năng lực quảnlý của cán bộ
  lãnh ñạo doanh nghiệp.
  ã ðánh giá thực trạng năng lực quản lý DNNVV của cáclãnh ñạo
  doanh nghiệp ở huyện ðông Anh, Thành phố Hà Nội.
  ã Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực quản lý doanh nghiệp
  của lãnh ñạo các DNNVV ở huyện ðông Anh Thành phố Hà Nội.
  ã ðề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho lãnh ñạo các
  DNNVV ở huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu
  1. DNNVV ở ðông Anh có những ñặc trưng nào? Trong những năm
  gần ñây, sự phát triển của các doanh nghiệp này nhưthế nào?
  2. Trình ñộ của lãnh ñạo các DNNVV ở ðông Anh như thế nào?
  3. Kinh nghiệm của lãnh ñạo các DNNVV ở ðông Anh như thế nào?
  Có ñáp ứng ñược sự phát triển của doanh nghiệp hiệnnay không?
  4. ðiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức ñối với lãnh ñạo các
  DNNVV hiện nay là gì?
  5. Năng lực xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính,
  quản lý thị trường, quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật,
  và quản lý nghiên cứu của lãnh ñạo các DNNVV ở huyện ðông
  Anh như thế nào?
  6. Nhu cầu ñào tạo của lãnh ñạo các DNNVV ở huyện ðôngAnh như
  thế nào?
  7. Các yếu tố nào ảnh hưởng ñến năng lực quản lý doanhnghiệp của
  lãnh ñạo các DNNVV ở huyện ðông Anh
  8. Các giải pháp nào cần ñược ñưa ra nhằm nâng cao năng lực quản lý cho
  cán bộ lãnh ñạo các DNNVV ở huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội.
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  1.4.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu chính của ñề tài là lãnh ñạo các DNNVV (Chủ
  tịch HðQT, Tổng Giám ñốc, Giám ñốc), những người bịlãnh ñạo (công nhân
  viên) và các DNNVV ở huyện ðông Anh, Thành phố Hà Nội.
  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về thời gian: ðề tài thu thập số liệu thứcấp từ năm 2008- 2010.
  - Thời gian thực hiện ñề tài từ 08/2010 - 04/2011.
  - Phạm vi về không gian: ñề tài ñược tiến hành nghiên cứu ở huyện
  ðông Anh, Thành phố Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Năng lực của con người
  Trong bất cứ hoạt ñộng nào của con người, ñể thực hiện có hiệu quả,
  con người cần phải có một số phẩm chất tâm lý cần thiết và tổ hợp những
  phẩm chất này ñược gọi là năng lực. Theo quan ñiểm của Tâm lý học mác xít,
  năng lực của con người luôn gắn liền với hoạt ñộng của chính họ. Mỗi một
  hoạt ñộng khác nhau, với tính chất và mức ñộ khác nhau sẽ ñòi hỏi ở cá nhân
  những thuộc tính tâm lý (ñiều kiện cho hoạt ñộng cóhiệu quả) nhất ñịnh phù
  hợp với nó. Như vậy, khi nói ñến năng lực cần phải hiểu năng lực không phải
  là một thuộc tính tâm lý duy nhất nào ñó (ví dụ nhưkhả năng tri giác, trí nhớ .)
  mà là sự tổng hợp các thuộc tính tâm lý cá nhân (sựtổng hợp này không phải
  phép cộng của các thuộc tính mà là sự thống nhất hữu cơ, giữa các thuộc tính
  tâm lý này diễn ra mối quan hệ tương tác qua lại theo một hệ thống nhất ñịnh
  và trong ñó một thuộc tính nổi lên với tư cách chủ ñạo và những thuộc tính
  khác giữ vai trò phụ thuộc) ñáp ứng ñược những yêu cầu hoạt ñộng và ñảm bảo
  hoạt ñộng ñó ñạt ñược kết quả mong muốn. Do ñó chúng ta có thể ñịnh nghĩa
  năng lực như sau: "Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con
  người, ñáp ứng những yêu cầu của hoạt ñộng và ñảm bảo cho hoạt ñộng ñạt
  ñược những kết quả cao".
  Khi nói ñến năng lực, năng lực không mang tính chung chung mà bao
  giờ cũng nói ñến năng lực cũng thuộc về một hoạt ñộng cụ thể nào ñó như
  năng lực toán học của hoạt ñộng học tập hay nghiên cứu toán học, năng lực
  hoạt ñộng chính trị của hoạt ñộng chính trị, năng lực giảng dạy của hoạt ñộng
  giảng dạy .
  Theo GS Trần ðình ðằng, năng lực của nhà doanh nghiệp ñược thể hiện
  rõ ở sự hiểu biết có khoa học tri thức và năng khiếu kinh doanh. Hai yếu tố ñó
  luôn gắn liền với một nhà doanh nghiệp giỏi. Năng lực của nhà doanh nghiệp
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  bao gồm năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và năng lực tổ chức.
  2.1.2 Năng lực quản lý, lãnh ñạo
  - Năng lực quản lý : Hiện nay, vẫn chưa có một khái niệm ñầy ñủ nào về
  năng lực quản lý. Có thể trích dẫn ra một số khái niệm về năng lực quản lý như sau:
  Năng lực quản lý là khả năng tổ chức, sắp xếp nguồnlực và con người
  sao cho ñạt ñược mục tiêu ñề ra.
  Năng lực quản lý là khả năng lên kế hoạch, giám sát, kiểm tra quá trình
  thực hiện kế hoạch.
  Năng lực quản lý là khả năng sử dụng con người và quản lý tài sản một
  cách hiệu quả. Một người có năng lực quản lý giỏi sẽ sử dụng “ñúng người,
  ñúng việc” và khối lượng tài sản của tổ chức ñược sử dụng một cách hiệu quả
  không bị thất thoát.
  Như vậy, có thể ñịnh nghĩa: Năng lực quản lý là khảnăng lập kế
  hoạch, khả năng tổ chức thực hiện kế hoạch, khả năng khâu nối, kiểm tra,
  giám sát việc thực hiện kế hoạch ñể ñạt ñược mục tiêu ñề ra.
  Như vậy, nhà quản lý kinh doanh có những trách nhiệm sau:
  - Xác ñịnh kế hoạch kinh doanh, mục tiêu kinh doanh.
  - Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh và doanh thu mà công ty ñề ra.
  - Phối hợp với lãnh ñạo doanh nghiệp, xác ñịnh sản phẩm cần tiêu thụ
  và sách lược tiêu thụ sản phẩm.
  - Quản lý và bồi dưỡng các nhân viên dưới quyền. Xác ñịnh, sắp xếp,
  giám sát các chế ñộ có liên quan.
  - Tổ chức các cuộc họp ñịnh kỳ ñể truyền ñạt, sắp xếp các nhiệm vụ
  công việc ñến các nhân viên dưới quyền. ðộng viên tinh thần làm việc của
  nhân viên, giúp nhân viên vượt qua mọi khó khăn ñể hoàn thành tốt công
  việc.
  - Năng lực lãnh ñạo:Con người ñã bàn về năng lực lãnh ñạo nhiều thế
  kỉ nay và người ta vẫn sẽ còn tiếp tục nghiên cứu về nó chừng nào con người
  còn phải ñối mặt với những thử thách mới. Lịch sử ñã biết ñến rất nhiều lãnh

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao sức cạnh tranh của nềnkinh tế nước ta
  trong quá trình hội nhập của khu vực và quốc tế, ñềtài cấp bộ, Học
  viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  2. Ngô Thế Chi (2006), Quản trị doanh nghiệp hiện ñại dành cho giám ñốc
  và thành viên hội ñồng quản trị ở Việt nam, Nxb Tàichính, Hà Nội.
  3. Nguyễn Cúc (2000), ðổi mới cơ chế chính sách hỗ trợphát triển Luật
  Doanh nghiệp năm 2005, Nxb Thống kê Hà Nội.
  4. Nguyễn Xuân ðạt, Tô Xuân Dân, Vũ Trọng Lâm (2002). Phát triển và
  quản lý các DN ngoài Quốc doanh, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế -
  xã hội Hà Nội, Nxb Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
  5. Trần ðình ðằng (2007), Quản trị doanh nghiệp thích ứng với kinh tế thị
  trường trong giai ñoạn phát triển mới ở Việt Nam, N xb Nông nghiệp, Hà
  Nội.
  6. Trần ðình ðằng và ðỗ Văn Viện (2001), Quản trị doanh nghiệp. Nhà xuất
  bản Nông nghiệp.
  7. Phan ðức Hiếu (2006), Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nxb Thống kê Hà
  Nội.
  8. Nguyễn Thị Lan Hương (2009), Thực trạng và nhu cầu ñào tạo cán bộ
  quản lý cho các DNNVV trên ñịa bàn Thành phố Hòa Bình, Luận văn
  thạc sĩ kinh tế 2009, Trường ðại học Nông nghiệp HàNội, Hà Nội.
  9. Trịnh Thị Kim Hương và ðỗ Nguyện (2002), Lãnh ñạo và quản lý - một
  nghệ thuật, Nxb Lao ñộng - Xã hội, Hà Nội.
  10. Nguyễn Quốc Khánh (2009), Quản trị nhân lực - thấu hiểu từng người
  trong tổ chức, Nxb Tài Chính, Hà Nội.
  11. Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao sức cạnh tranh của các DN trong tiến
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  98
  trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội .
  12. Tuyết Mai (2006), Năng lực lãnh ñạo và khái niệm viễn cảnh,
  http://bwportal.com.vn/?cid=4,4&txtid=2113, ngày truy cập 24 tháng 5
  năm 2011.
  13. Vũ Tiến Thuận (2008), Nghiên cứu hỗ trợ ñào tạo nguồn nhân lực cho các
  DNNVV ở tỉnh Sơn La, luận văn thạc sỹ kinh tế năm 2008, Trường
  ðại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội.
  14. Trần Văn Trản (2002), Cẩm nang khởi sự kinh doanh và quản trị doanh
  nghiệp, Nxb ðại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
  15. Nguyễn Ngọc Tuấn (2007), Nghệ thuật lãnh ñạo, Nxb Lao ñộng - Xã hội,
  Hà Nội.
  16. Ủy ban nhân dân huyện ðông Anh. Báo cáo tổng kết kinh tế - xã hội năm
  2007, 2008, 2009.

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện đông anh, thành phố hà nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện đông anh, thành phố hà nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status