Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi cá Chình bông (Anguilla marmorata) tại thành phố Cà Mau

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi cá Chình bông (Anguilla marmorata) tại thành phố Cà Mau

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi cá Chình bông (Anguilla marmorata) tại thành phố Cà Mau

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH vii
  CHỮVIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .viii
  MỞĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Vài nét vềđối tượng nghiên cứu 3
  1.1.1. Vịtrí phân lo ại . 3
  Cá Chình bông nằm trong hệthống phân loại sau: . 3
  1.1.2. Thành phần loài . 3
  1.1.3. Đặc điểm hình thái . 4
  1.1.4. Sựphân bố . 4
  1.1.5. Đặc điểm dinh dưỡng . 6
  1.1.5.1. Protein 6
  1.1.5.2. Lipit 7
  1.1.5.3. Vitamin . 8
  1.1.6. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển 9
  1.1.7. Đặc điểm sinh sản 9
  1.1.8. Một sốyếu tốsinh thái của cá chình . 11
  1.1.8.1. Tính thích ứng với nhiệt độ . 11
  1.1.8.2. Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 12
  1.1.8.3. Độmặn . 12
  1.1.8.4. Nồng độpH 12
  1.1.8.5. Ánh sáng . 13
  iv
  1.1.8.6. Sựthích ứng dòng chảy 13
  1.2. Tình hình nghiên cứu cá chình trên thếgiới và Việt Nam 13
  1.2.1. Trên thếgiới 13
  1.2.1.1. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá chình 13
  1.2.1.2. Tình hình nuôi cá chình trên thếgiới . 14
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu cá chình tại Việt Nam 17
  1.2.2.2. Tình hình nuôi cá chình tại Việt Nam . 18
  1.3. Một vài nét vềnghềnuôi cá chình ởCà Mau 18
  Chương2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 20
  2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu . 20
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 20
  2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 20
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 20
  2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu . 20
  2.2.1.1 Thu thập sốliệu thứcấp . 20
  2.2.2. Hoạt động điều tra phỏng vấn: . 20
  2.2.2.1 Chọn hộđiều tra phỏng vấn . 20
  2.2.2.2 Tiêu chí điều tra . 21
  2.2.2.3 Sơ đồkhối ho ạt động điều tra, phỏng vấn 21
  2.2.3. Đềxuất giải pháp . 22
  2.2.4. Phương pháp xửlý sốliệu 22
  Chương 3: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 23
  3.1. Hiệ n trạng nghề nuôi cá Chình bông t ại thành ph ốCà Mau 23
  3.1.1. Một s ốnét cơ bản vềđiề u kiệ n tựnhiên, đặc điể m kinh tế- xã hội . 23
  3.1.1.1 Điều kiện tựnhiên . 23
  3.1.1.2. Kinh tế -xã hội . 26
  3.1.2 Hiện trạng nghềnuôi cá Chình bông . 34
  3.1.2.1 Hiện trạng vùng nuôi, hình thức nuôi . 34
  v
  3.1.2.2 Hiện trạng kỹ thuật nuôi 35
  3.1.2.3 Đánh giá hiệu quảkinh tếnghềnuôi cá chình 41
  3.1.2.4 Hiệu quảxã hội của nghềnuôi cá chình . 45
  3.1.2.5 Thuận lợi, khó khăn và kiến nghịcủa nghềnuôi cá chình 45
  3.1.2.6. Cơ hội và thánh thức của nghềnuôi cá chình 48
  3.2 Giải pháp phát triển nghềnuôi cá chình tại thành phốCà Mau . 49
  3.2.1 Giải pháp vềquy hoạch . 49
  3.2.2 Giải pháp vềkỹ thuật 49
  3.2.3 Giải pháp vềmôi trường . 51
  3.2.4 Giải pháp vềdịch vụ . 51
  Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀXUẤT Ý KIẾN 53
  4.1. Kết luận 53
  4.2. Đềxuất ý kiến . 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55
  PHỤLỤC

  MỞ ĐẦU
  Cá Chình trong giống Anguilla là đối tượng nuôi có ý nghĩa kinh tếbởi giá trị
  dinh dưỡng cao và chất lượng thịt thơm ngon, được người dân ởnhiều nước trên thế
  giới ưa chuộng và coi cá chình như “nhân sâm ở dưới nước”. Trên th ế giới nhiều
  nước đã đầu tư nuôi rất m ạnh đối tượng này như: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,
  Hàn Quốc, Hà Lan, Đan Mạch Trong cácloài cá chình hiện nay thì loài A. anguilla
  vàA. japonica được nuôi khá phổbiến.
  ỞViệt Nam, cá Chình bông A. marmorata là đối tượng đang được quan tâm
  nghiên cứu cũng như đãphát triển nuôi nhiều ởmột sốtỉnh Miền Trung và Đồng bằng
  Sông Cửu Long. Ởcác tỉnh miền Trung như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa . có
  nguồn lợi lớn vềcá Chình bông và nghềnuôi cá Chình bông ởđây phát triển khá mạnh,
  hình thức nuôi chủ y ếu trong bể xi măng và nuôi lồng. Trong khi đó, ởmột sốtỉnh
  Đồng bằng Sông Cửu Long nghềnuôi cá Chình bông chỉ mới bắt đầu,với hình thức
  nuôi chủ y ếu trong ao đất. Nguồn giống Cá Chình bông phục vụ cho nuôi thương
  phẩm hiện đang bị động, phụthuộc hoàn toàn vào nguồn giống khai thác được từtự
  nhiên ởcác tỉnh miền Trung vận chuy ển về.
  Việc nghiên cứu sinh sản nhân tạo Cá Chình bông hiện đang được quan tâm
  nghiên cứu nhưng chưa thành công. Mặt khác, do nhu cầu tiêu thụnội địa và xuất khẩu
  ngày càng tăng, giá cá chình tăng cao, cá chình trởthành đối tượng bịkhai thác triệt để
  bằng nhiều hình thức khác nhau như: hóa chất độc hại, thuốc nổ, kích điện làm cho
  nguồn lợi cá chình suy giảm. Một sốloài cá chình trong giống Anguilla như cá Chình
  Bông (A.marmorata)đã được đưa vào sách đỏViệt Nam với mức độđe dọa R (Race:
  hiếm, có thểnguy cấp)[14]cần được bảo vệ. Đây là một trởngại cho sựphát triển
  nghềnuôi thương phẩm, mặc dù nuôi cá Chình thương phẩm đã đạt được một sốkết
  quảkhảquan.
  Mặc dù mới phát triển khoảng vài năm trởlại đây nhưng hiện nay, Cá Chình
  bông đang được nhiều ngườidân Cà Mau quan tâm đầu tư nuôi thương phẩm bởi giá
  trịkinh tếcao của nó. Chỉnuôi trong ao đất, người dân hiểu biết vềCá Chình bông
  chưa nhiều nhưng sốngười đầu tư nuôi đối tượng này ngày một tăng. Bên cạnh đó,
  việc đánh giá hiệu quảcủa các hộnuôi,xây dựng qui trình nuôi Cá Chình bông vẫn
  chưa được các ngành chức năng quan tâm đúng mức.
  2
  Tröôù c nhöõ ng yeâu caàu caá p thieá t cuû a thöïc tieã n saû n xuaá t, ñeå laøm cô sôû cho ngheà
  nuoâ i caù chình phaù t trieå n trong töông lai vaø vôùi mong muoán ñöôï c ñoù ng goù p moä t phaàn
  coâ ng söù c cuûa baûn thaân vaø o söï phaùt trieå n ngheà nuoâ i troà ng thuyû saû n noù i chung vaø ngheà
  nuoâ i caù chình noù i rieâ ngtại thành phốCà Mau. Ñöôï c söï ñoàng yù cuûa Tröôøng Ñaï i hoï c
  Nha Trang vaø söï höôùng daã n taä n tình cuûa Tieá n s ĩ Hoàng Thị Bích Đào , toâ i ñaõ tieá n
  haønh thöï c hieän ñeà taø i:
  “Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi cá Chình bông
  (Anguilla marmorata) tại thành phốCà Mau”. Với các nội dungsau:
  1. Điều tra, phân tích hiện trạng của nghềnuôi cá Chình bông tại TP.Cà Mau.
  2. Đềxuất mộtsốgiải pháp phát triển và nâng cao hiệu quảnghềnuôi cá Chình
  bông tại đ ịa phương
  Mục tiêu của đềtài:
  Xác định được hiện trạng nghềnuôi thương phẩm Cá Chình bông tại TP. Cà
  Mauđểtừđó đưa ra một s ốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quảcủa nghềnuôi Cá Chình
  bông ởđịa phương.
  Đềtài thực hiện thành công sẽcó ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
  -Góp phần cung cấp thêm các thông tin vềkinh tế, kỹthu ật và hiện trạng của
  nghềnuôi cá Chình bông tại thành phốCà Mau.
  -Là cơ sởkhoa học cho ngành thủy sản địa phương đềra các biện pháp kỹthu ật
  và quản lý nhằm phát triển nghềnuôi cá Chình bông tại thành phốCà Mau một cách
  hợp lý.

  Chương 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. Vài nét vềđối tư ợng nghiên cứu
  1.1.1. Vịtrí phân loại
  Cá Chình bông nằm trong hệthống phân loại sau:
  Lớp: Osteichthyes
  Phân lớp: Actinopterygii
  Bộ: Anguilliformes
  Phân bộ: Anguilloidei
  Họ: Anguillidae
  Giống: Anguilla
  Loài: Anguillamarmorata (Quoy & Gaimard, 1824)
  Hình 1.1: Bản đồ phân bố của cá chình bông trên thế giới
  1.1.2. Thành phần loài
  Trên thếgiới có rất nhiều loài cá chình sống trong nước mặn và một số loài cá
  chình sống trong nước ngọt. Tuy nhiên, chỉcó 1 sốít loài trong giống Anguilla có đời
  sống 1 phần ởnước ngọt và 1 phần ởbiển [10]. Năm 1939 Willhehm Ege đã công bố
  kết qu ảxác định thành phần loài cá Chình của mình. Theo kết quảđó tác giảđã xác
  định trên thế giới hiện nay có 16 loài và 6 bậc dưới loài trong giống cá chình
  Anguilla [25], [32].
  4
  1.1.3. Đặc điểm hình thái
  Thân cá chình dài, phần trước hình ống, phần sau hơi dẹp, đầu dài và hơi nhọn,
  hơi d ẹp bằng. Mắt bé, miệng rộng ởphía trước. Môi dày, lưỡi tựdo không dính vào
  đáy miệng. Hàm dưới và trên có răng nhỏxếp thành hình đai [6]. Lỗmang nhỏ, hẹp
  nằm phía trước và dưới vây ngực, thẳng góc với trục thân. Vảy bé xếp thành hình
  chiếc chiếu và dấu dưới da [15][37].
  Cá chình có hai lỗmũi. Lỗ trước ởphía trước miệng, lỗsau ởphía trước mắt.
  Khi cá chui xuống bùn,mũi đóng lại đểbùn không chui vào. Do đời sống hang hốc
  nên mắt nhỏ, các cơquan khứu giác,đường bên đều phát triển [12]. Vây ngực nhỏgần
  như hình tròn, không có vây bụng. Vây lưng có màu sẫm, khởi điểm của vây lưng
  trước vây hậu môn, khoảng cách giữa chúng lớn hơn ½ chiều dài đầu và lớn hơn
  khoảng cách từđiểm vây lưng đến khe mang [6]. Vây đuôi dài nối liền với vây h ậu
  môn tương đối phát triển. Hậu môn nằm ởgiữa phía trước thân [12][37].
  Da gồm nhiều biểu bì bài tiết chất dịch làm giảm bớt lực cản trong nước, tăng
  tốc độbơi lội và giảm ma sát khi chui vào hang. Chấtdịch cá tiết ra còn có tác dụng
  bảo vệthân cá khi gặp môi trường không thích hợp [12].
  Hình 1.2. Cá Chình bông A. marmorata
  1.1.4. Sựphân bố
  Sựphân bốcủa các loài cá Chình khác nhau rất lớn. Trong số16loài và 6 bậc
  dưới loài của cá Chình đãđược phát hiện,trên thếgiới ch ỉcó 2 loài phân bố ởvùng
  biển Đại Tây Dương, sốkhác thìđược phát hiện ởThái Bình Dương và Ấn ĐộDương
  [10], [25], [32].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1. Nguyễn Thị An, Hồ Hồng Hường và Nguyễn Công Dân, 2001. tóm tắt kết qu ả
  bước đầu nuôi thửnghiệm các loài cá chình Nhật Bản (A. japonica) ởMiền Bắc
  Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu khoa học năm 2000, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng
  Thuỷsản I. 3 trang.
  2. Nguyễn Tường Anh, 1999. Một s ố vấn đề về nội tiết sinh sản cá. NXB Nông
  nghiệp Hà Nội. 238 trang.
  3. Nguyễn Tường Anh, 2007. Cá chình đẻ ởđâu, cho cá chình đẻtrong điều kiện
  nhân tạo. Báo bản tin con tôm.
  4. Phương Duy, 2005. Kỹ thu ật nuôi cá chình trong bể xi măng, nguồn khoa học phổthông
  5. Nguyễn Hữu Dực và Mai Đình Yên, 1994. Khóa định loại họ cá ch ình ở Việt
  Nam. Tạp chí khoa học, phần khoa học tựnhiên. Đại học Tổng hợp Hà Nội, số1
  năm 1994, từtrang 60 –64.
  6. Trần Thị H ồng Hoa, Nguy ễn Hữu Phụng (Viện Hải Dương Học Nha Trang),
  2003. Điều tra cá chình ởmiền trung. Tuyển tập nghiên cứu biển –NXB Khoa
  học và Kỹthuật. Từtrang 181-188.
  7. Lê Hoàng, 2008. K ỹ thu ật ương cá ch ình. Phổbiến kiến thức khuy ế n ngư Việ t Nam . P8
  8. Lại Văn Hùng, 2004. Dinh dưỡng và thức ăn trong NTTS. NXB Nông Nghiệp.P9
  9. Đ ỗThị Hoà, Bùi Quang Tề, Nguy ễn H ữu Dũng, Nguy ễn Thị Muội 2004. Bệnh học
  thuỷ sản –NXB Nông Nghiệ p.
  10. Vương DĩKhang, 1963. NgưLoại, phân loại học. NXB Nông thôn Hà Nội, 683
  trang (Nguy ễn Bá Mão, dịch).
  11. Dương Tấn Lộc, 2007. Thức ăn cho thuỷsản. NXB Thanh Hoá.
  12. Ngô Trọng Lư, 1997. Kỹthuật nuôi cá Lóc, cá Chình, cá Bớp. NXB Hà Nội, từ
  trang 27-66.
  13. Nguyễn Đình Mão, Vũ Trung Tạng, 2005. Giáo trình Ngư loại học. Nhà xuất
  bản Nông nghiệp từtrang 174 –175 và 190.
  14. VõVăn Phú, 1995. Khu hệcá và đặc điểm sinh học của 10 loài cá kinh tế ở đầm
  phá Thừa Thiên Huế. Luận án tiến sĩkhoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 157
  trang.
  56
  15. Nguyễn Hữu Phụng, 2001. Động vật chí Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và
  Kỹ thuật, Hà N ội. Từtrang 15-52.
  16.Bùi Quang Tề, 2003. Bệnh của tôm và biên pháp phòng trị. NXBNông Nghiệp.
  17. Hoàng Tùng, 2006. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong NTTS. Tài liệu
  được biên soạn và in ấn với s ựtài trợcủa Norad qua dựán SRV2701.
  18. Niên giám thống kê thành phốCà Mau các năm 2007, 2008, 2009.
  19. Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên, 2004
  20. SởNN&PTNT tỉnh Cà Mau, 2009, Báo cáo tổng kết.
  21. SởNN&PTNT tỉnh Phú Yên, 2009, Báo cao tổng kết nuôi trồng thủy sản
  22. Phòng kinh tếthành phốCà Mau, 2009, Báo cáo tổng kết
  II. Tài liệu tiếng Anh
  23. Alabaster J.S., 1980. Water quality criteria for freshwater fish. FAO
  Butterworths, London Boston. 297 pages.
  24. Andersson J., Sanstrom O., & Hansen H.J.M (1991) Elver (Anguilla anguilla)
  stockings in a Swedish thermal effuent; recapture, growth and body condition.
  Journal of Applied Ichthyology 7, 78 –79 pages.
  25. Atsushi Usui, 1991. Eel Culture. Fishing News Books, Oxford. 148 pages.
  26. Chen T.P., 1976. Aquaculture Practices in Taiwan. Fishing News Books,
  Oxford. 250 pages.
  27. Chiliao, Yake Hsu and Wu Chung Lee, 2002. Technical innovations in Eel
  culture systems. Review in fisheries science10, 433-450 pages
  28. Cho C.Y., Cobey C.B., and Wantanabe TC., 1985. Finfish nutrition in Asia:
  Mathodological Approaches to Reseach and Development. International
  Development Research Centre,Ottawa. 153 pages.
  29. Cowey C.B., Mackie A.M. and Bell J.G., 1985. Nutrition and feeding in fish,
  Academic press Inc. London, 489 pages.
  30. De Silva, 2000. Fish nutrition and feeds in aquaculture. 125 pages.
  31. Huynh, D.H., 1998 Rare valuable animals in VietNam. Pp. 23-26. In C.V. Sung
  (ed.) Environment and bioresources of Vietnam: Present situations. Second
  Impression. The Gioi Publishers, Hanoi, 235 pages.
  32. Isao Matsui, 1979. Theory and Practice of eel culture. Amerind Publishing
  Co.Pvt. Ltd., New Delhi.133 pages .
  57
  33. Knights B. White E., 1998. An appraisal of stocking strategies for the European
  eel, Anguilla anguilla (in Chapter 11 of Stocking and introduction of . Fishing
  News book, Oxford. Pages 121-137 .
  34. Lo –Chai Chen,1990. Aquaculture in Taiwan. Pp 68 –86. Fishing News Books,
  Oxford .272 pages.
  35. Michel B.New. 1987. Feed and feedinh of fish and shrimp. UNDP/FAO,
  ome.274 pages .
  36 Pillay,1990, Aquaculture Principles and practices, fishing news books. Osey
  Mead , Oxford Ox2 OEL.
  37. Pillay,1992, Aquaculture and the Environment. Fishing news books. OseyMead,
  Oxford Ox2 OEL.
  38. Pillay T. V. R ., 1995. Aquaculture principles and practices. Fishing news books,
  Oxford. 575 pages.
  39. Tomaka Masuda and Shin-ichi Ono 1999 Characterization of a vius isolated
  from culture japanese Eel (Anguilla japonica) with viral Endothelial all Necrosis
  of Eel japan 48, 37-50 pages.
  40. Zhong Lin, 1991. Pond Fisheries in China. Sponsered by Pearl River Fisheries
  Research Institute of the China Academy of Sciences. International Academic
  Publishers. 259 pages.
  41. http://www.fao.org
  42. http://vnexpress.net/VietNam/khoa-hoc/2007/10/3B9FAC91/
  43. http://www.fishbase.org
  44. http://www.elsevier.com

  Xem Thêm: Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi cá Chình bông (Anguilla marmorata) tại thành phố Cà Mau
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi cá Chình bông (Anguilla marmorata) tại thành phố Cà Mau sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status