Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng Cr(VI) bởi chitosan bọc trên các bề mặt khác nhau

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng Cr(VI) bởi chitosan bọc trên các bề mặt khác nhau

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng Cr(VI) bởi chitosan bọc trên các bề mặt khác nhau

  MỤC LỤC
  NỘI DUNG Trang
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT a
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU b
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼc
  MỞ ĐỀ 1
  Chương 1. TỔNG QUAN 3
  1.1. ĐỘC TÍNH KIM LOẠI TRONG NƯỚC THẢI 3
  1.1.1. Khái quát 3
  1.1.2. Kim loại nặng 4
  1.1.3 Tác hại của ô nhiễm kim loại nặng 4
  1.1.4. Tổng quan vềkim loại crom 6
  1.2. XỬLÝ NƯỚC THẢI 8
  1.2.1. Tổng quan vềxửlý nước thải.
  1.2.1.1. Các phương pháp xửlý nước thải
  1.2.1.2. Các phương pháp xửlý kim loại nặng
  1.2.1.3. Một sốphương pháp xửlý crom trong dung dịch
  8
  9
  10
  12
  1.2.2. Hấp phụ
  1.2.2.1. Định nghĩa sựhấp phụ
  1.2.2.2. Động học hấp phụ
  1.2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khảnăng hấp phụcủa vật liệu
  hấp phụ.
  13
  13
  14
  17
  1.3. TỔNG QUAN VỀCHITIN, CHITOSAN 19
  1.3.1. Khái quát 19
  1.3.2. Một sốtính chất của chitin, chitosan
  1.3.2.1. Một sốtính chất của chitin
  1.3.2.2. Một sốtính chất của chitosan
  20
  20
  21
  1.3.3. Nguyên liệu sản xuất chitin, chitosan. 23
  1.4. MỘT SỐVẬT LIỆU HẤP PHỤ23
  1.4.1.Than hoạt tính
  1.4.2. Cát
  23
  25
  1.5. NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. 25
  1.5.1. Nghiên cứu trong nước 25
  1.5.2. Nghiên cứu ởnước ngoài 26
  Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU31
  2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU 31
  2.1.1. Chitosan 31
  2.1.2. Than dừa 31
  2.1.3. Cát 32
  2.1.4. Hóa chất 32
  2.2.4.1. Pha chếdung dịch chuẩn Cr(VI) 32
  2.2. DỤNG CỤ-THIẾT BỊ 32
  2.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - XỬLÝ SỐLIỆU 33
  2.3.1. Phương pháp phân tích 33
  2.3.2. Xửlý sốliệu 33
  2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Sơ đồbốtrí thí nghiệm tổng quát
  34
  2.4.1. Bọc chitosan lên vật liệu khác nhau 35
  2.4.1.1. Chuẩn bịvật liệu bọc chitosan 35
  2.4.1.2. Bọc chitosan lên than 36
  2.4.1.3. Bọc chitosan lên cát 37
  2.4.1.4. Xác định lượng chitosan bám vào vật liệu 37
  2.4.2. So sánh khảnăng hấp phụCr(VI) của các vật liệu ởpH khác nhau 38
  2.4.3. Khảo sát ảnh hưởng của một sốyếu tố đến khảnăng hấp phụ
  Cr(VI) của ADS
  *
  40
  2.4.3.1.Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khảnăng hấp phụCr(VI) 41
  2.4.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng CTS-CA đến khảnăng
  hấp phụCr(VI)
  42
  2.4.3.3. Khảo sát ảnh hưởng thời gian đến khảnăng hấp phụ
  Cr(VI) của CTS-CA
  42
  2.3.3.4. Khảo sát ảnh hưởng nồng độban đầu của dung dịch
  Cr(VI) đến khảnăng hấp phụcủa ADS
  *
  44
  2.2.4. Xây dựng đường hấp phụ đẳng nhiệt 45
  Chương 3. KẾT QUẢTHÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN46
  3.1. BỌC CHITOSAN LÊN CÁC VẬT LIỆU KHÁC NHAU 46
  3.1.1. Bọc chitosan lên than 46
  3.1.2. Bọc chitosan lên cát 48
  3.2. SO SÁNH KHẢNĂNG HẤP PHỤCr(VI) CỦA CÁC VẬT LIỆU HẤP
  PHỤ ỞpH KHÁC NHAU
  48
  3.3. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐYẾU TỐ ĐẾN KHẢNĂNG
  HẤP PHỤCr(VI) CỦA CTS-CA
  53
  3.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khảnăng hấp phụCr(VI) của
  CTS-CA
  53
  3.3.2. Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chất hấp phụCTS-CA đến khả
  năng hấp phụCr(VI)
  57
  3.3.3. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian khảnăng hấp phụCr(VI) của
  CTS-CA
  58
  3.3.4. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độban đầu của dung dịch Cr(VI)
  đến khảnăng hấp phụCr(VI) của CTS-CA
  60
  3.2.5. Xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ(tại pH=4.3 nhiệt độ27±1
  o
  C) 64
  3.2.5.1. Xây dựng đường đường đường đẳng nhiệt hấp phụtheo mô
  hình Langmuir
  65
  3.2.5.2. Xây dựng phương trình đẳng nhiệt hấp phụtheo mô hình 67
  Freundlich
  KẾT LUẬN 70
  Ý KIẾN ĐỀXUẤT 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
  PHỤLỤC i
  Phụlục 1.Phương pháp xác định Cr(VI) i
  Phụlục 2. Sốliệu thực nghiệm. vii
  Phụlục 3. Tiêu chuẩn nước thải. xvi

  MỞ ĐẦU
  Nước thải của các nhà máy công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng -
  đây là yếu tốgây ô nhiễm môi trường cần được loại bỏtrong quá trình xửlý
  nước thải.
  Có nhiều phương pháp xửlý ion kim loại nặng ra khỏi nước thải nhưphương
  pháp kết tủa, điện hóa, hấp phụ, trao đổi ion, trích ly Mỗi phương pháp có ưu
  nhược điểm riêng, tùy thuộc vào đặc tính của nước thải, yêu cầu xửlý và điều
  kiện cụthểmà lựa chọn từng phương pháp hay kết hợp nhiều phương pháp với
  nhau [3,43]. Tuy nhiên, nhìn chung các phương pháp nêu trên thường phải qua
  nhiều công đoạn nên tốn kém, cho hiệu quảkhông cao khi xửlý một lượng xả
  thải lớn [46,50,54]. Do vậy việc nghiên cứu, tìm kiếm các phương pháp xửlý
  mới khác với phương pháp truyền thống và đơn giản hơn đang được nhiều nhà
  khoa học quan tâm. Một trong những hướng giải quyết đó là nghiên cứu sử
  dụng các polyme sinh học (trong đó có chitosan) đểhấp phụkim loại nặng ra
  khỏi nước.
  Do đó, đềtài “Khảo sát khảnăng hấp phụion kim loại nặng Cr(VI) bởi
  chitosan bọc trên các bềmặt khác nhau”là một hướng nghiên cứu cần thiết.
  Nếu thành công, đềtài sẽlà tiền đềcho việc nghiên cứu sửdụng chitosan để
  hấp phụion kim loại nặng trong nước thải nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm
  môi trường do kim loại nặng gây ra.
  Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đềtài
  Mục tiêu nghiên cứu
  Tạo ra vật liệu mới có khảnăng hấp phụtốt ion Cr(VI), thân thiện với môi
  trường, có thểgiải hấp đểtái sửdụng nhiều lần.
  Nội dung nghiên cứu
  Do điều kiện kinh tế, thời gian có hạn, đềtài này chỉthực hiện các nội dung sau:
  - Bọc chitosan bọc trên một sốbềmặt khác nhau (than sọdừa, cát)
  - So sánh khảnăng hấp phụCr(VI) của chitosan dạng tựnhiên, than dừa,
  chitosan bọc than dừa và chitosan bọc cát ởcác pH khác nhau, từ đó chọn ra vật
  liệu có hiệu quảhấp phụtốt nhất.
  - Khảo sát ảnh hưởng của một sốyếu tố(pH, nồng độchất hấp phụ, nồng
  độban đầu chất bịhấp phụ, thời gian hấp phụ) đến khảnăng hấp phụcủa vật
  liệu đã lựa chọn.
  - Xây dựng đường hấp phụ đẳng nhiệt để đánh giá dung lượng hấp phụ
  cực đại của vật liệu hấp phụ được điều chế.
  Ý nghĩa khoa học của đềtài
  Bằng cách nghiên cứu bọc chitosan lên các bềmặt khác nhau đã tạo ra được
  một vật liệu hấp phụmới có hiệu quảhấp phụion kim loại nặng cao hơn
  chitosan tựnhiên và có khảnăng thu hồi tái sửdụng.
  Ý nghĩa thực tiễn
  Cho phép tận dụng nguồn phếliệu vô cùng phong phú từcác nhà máy chế
  biến thủy sản (vỏtôm, cua) và phếliệu nông nghiệp (xơdừa) ởtrong nước để
  sản xuất ra vật liệu hấp phụmới có khảnăng ứng dụng trong xửlý nước thải.
  Nhờ đó, góp phần nâng cao giá trịkinh tếcho các nguồn phếliệu này và bảo vệ
  môi trường.

  Chương 1.
  TỔNG QUAN
  1.1. ĐỘC TÍNH KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI
  1.1.1. Khái quát [5,8]
  Các ngành công nghiệp của Việt Nam hiện đang ởgiai đoạn đầu của sựphát
  triển và chưa đủcác phương tiện cần thiết cũng như điều kiện kinh tế, tính ràng
  buộc pháp lý đểgiảm thiểu và loại trừcác tác động xấu đến môi trường do các
  hoạt động của con người gây ra. Nhiều ngành công nghiệp ởViệt Nam đang xả
  trực tiếp chất thải chưa được xửlý vào môi trường. Thực vậy, theo sốliệu khảo
  sát năm 2002, có tới 90% sốdoanh nghiệp ởViệt Nam không đạt yêu cầu về
  tiêu chuẩn chất lượng nước thải xảra môi trường. Trong sốcác thành phần độc
  hại của nước thải công nghiệp, kim loại nặng là mối nguy được quan tâm nhiều
  nhất do có khảnăng đe doạtrực tiếp và nghiêm trọng đến hệsinh thái và chất
  lượng cuộc sống của con người [32] (Bảng 1.1).
  Bảng 1.1:Nguồn phát thải một sốkim loại nặng [35, 66]

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1 Bộmôn phân tích và độc chất (1982), Bài giảng kiểm nghiệm độc chất, Đại
  học Dược khoa, NXB Y học.
  2 Lê Văn Cát (1999), Cơsởhóa học và kỹthuật xửlý nước, NXB Thanh
  niên.
  3 Lê Văn Cát (2002), Hấp phụvà trao đổi ion trong kỹthuật xửlý nước và
  nước thải, NXB Thống kê.
  4 Đặng Kim Chi (2005), Hoá học môi trường, NXB Khoa học và kỹthuật.
  5 Trần Thị Đà và nhóm các tác giả(2006),“Nghiên cứu tổng hợp, cấu tạo,
  tính chất và ứng dụng một sốphức chất của Cu(II), Fe(III), Ni(II) với các
  Axit Oxalic, Tactric va Xitric”,Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, Số5(53),
  Tr.32-35.
  6 Nguyễn Tinh Dung (2007), Hóa phân tích, P2: các phản ứng bên trong
  dung dịch nước,NXB Giáo Dục.
  7 Nguyễn ThịHà & Nguyễn ThịPhương Thảo (2006), “Nghiên cứu xửlý
  dịch thải của quá trình bóc tách sản phẩm mạCrom, Niken hỏng”, Tạp
  chí Hóa học & Ứng dụng, Số7 (55), Tr.26-29
  8 Lê Đăng Hải, Kim Phương Hà, Phạm ThịDung (2008), “Tổng hợp và
  nghiên cứu khảnăng hấp phụPb
  2+
  , Ni của oxyt hỗn hợp sắt-mangan”,
  Tạp chí khoa học( số4/2008)
  9 Lê TựHải (2007), “Nghiên cứu tách ion Cd
  2+
  trong dung dịch nước
  bằng vật liệu hấp phụbentonit Thuận Hải”, Tạp chí Hóa học & Ứng
  dụng, Số2 (62), Tr.37-42
  10 Lê TựHải (2007), Khoa Hóa Học - Đại học SưPhạm Đà Nẵng, “Động
  học & nhiệt động quá trình tách Ion Zn
  2+
  trong nước bằng vật liệu hấp
  phụbentonit Thuận Hải”, Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, Số5 (65),
  Tr.35-37.
  11 Bùi Đăng Hạnh & nhóm các tác giả(2004), “Nghiên cứu khảnăng hấp
  phụIon URANYL bằng ZEOLIT A”, Tạp chí Hóa học,T.42, Tr.449-452.
  12 Phạm ThịBích Hạnh (2003), Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép
  một sốVinyl Monome với Chitin và thăm dò khảnăng hấp thụion kim
  loại nặng, Luận án Tiến sĩHóa học, Viện Hóa học.
  13 Phan Ngọc Hòa (2004) , Nghiên cứu chếtạo vật liệu hấp phụvà trao đổi
  ion từxơ đay và xơdừa để ứng dụng vào xửlý môi trường, Luận án Tiến
  sĩchuyên ngành Hóa hữu cơ, Viện Công NghệHóa Học.
  14 Trần TứHiếu (2003), “Phân tích trắc quang phổhấp thụUV-Vis”, Nxb
  Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội,
  15 Hà ThịHồng Hoa & Đặng Kim Chi (2006), BộTưLệnh Hải Quân, ĐH
  Bách Khoa HN, “Nghiên cứu khảnăng hấp phụCr(VI) bằng Chitosan”,
  Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, Số6 (54). Tr.42-44.
  16 Nguyễn MỹHoa & nhóm các tác giả, Báo Cáo Khoa Học: Khảo sát hàm
  lượng Al, As, Ad, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn trong các cấp kênh ởcác
  nhóm đất phèn vùng tứgiác Long Xuyên Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ
  môn Khoa Học Đất, Đại học Cần Thơ.
  17 Hà Thúc Huy & nhóm các tác giả(2006), Khoa Hóa Học ĐH KHTN Tp
  HCM, ĐH Quốc Gia Tp HCM, Trung tâm Nghiên Cứu & Triển Khai
  Công NghệBức XạTp HCM, “Nghiên cứu giảm cấp Chitosan bằng
  Hydroperoxit kết hợp với bức xạGamma Co-60”, Tạp chí Hóa học &
  Ứng dụng, Số4 (52). Tr.29-31
  18 Lò Văn Huỳnh (2002), Nghiên cứu sửdụng than hoạt tính đểloại bỏ
  một sốchất hữu cơtrong môi trường nước,Tóm tắt Luận án Tiến sĩ
  Khoa học Hóa học, Viện Hóa Học.
  19 Nguyễn Đức Lượng (chủbiên), Nguyễn ThịThủy Dương; Công nghệxử
  lý nước thải-tập; NXB Đại học quốc gia, TP. HồChí Minh.
  20 Trần ThịLuyến, ĐỗMinh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn (2005), Sản xuất
  các chếphẩm kỹthuật và y dược từphếliệu thủy sản,NXB Nông
  nghiệp.
  21 I. Angelôv, I.I II (1998), Trần Ngọc Mai (dịch), Hóa chất tinh khiết
  Tr.304- 307, NXB Khoa Học & KỹThuật Hà Nội
  22 Nguyễn ThịNhưMai và nhóm các tác giả(2004), “Khảo sát khà năng
  hấp thụthủy ngân, Cadimi, Đồng và Kẽm trong nước bằng Chitosan”,
  Tạp chí Hóa học, T.42, Tr. 285-288.
  23 Bình Minh (2004), “Vật liệu hấp phụsinh học và khảnăng xửlý kim
  loại từnước thải”, Tạp chí Công nghiệp Hoá chất; Số06, Tr. 33-36.
  24 Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế(1998), “Hóa lí
  tập II”, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  25 A.P.Kreskov, TừVọng Nghi, Trần TứHiếu dịch (1989), Cơsởhóa học
  phân tích-Tập 1: Cơsởlý thuyết phân tích định tính,NXB Đại học và
  giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội và NXB Mir Maxcơva, Liên Xô.
  26 Nhan Hồng Quang- Phân viện BHLĐvà Bảo vệMôi trường Miền Trung
  - Tây Nguyên (2009), “Xửlý nước thải mạ điện crom bằng vật liệu
  biomass”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số3(32), tr
  321-329.
  27 Nguyễn Văn Sức & nhóm các tác giả(2004), Trung tâm KỹThuật Hạt
  Nhân Tp HCM, Trung tâm Công NghệBức XạTp HCM, Viện Nghiên
  Cứu Hạt Nhân Đà Lạt, “Hấp phụUran bằng Chitin/Chitosan có độ
  Deaxetyl thấp”, Tạp chí Hóa học, T.42(1), Tr. 1-4
  28 Phạm Ngọc Thanh & Nguyễn Xuân Thắng (dịch) ( 1972), Hóa Lý T.2,
  NXB ĐH & THCN Hà Nội
  29 Trịnh ThịThanh (2000), Độc học, Môi trường và Sức khỏe con người,
  NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.

  Xem Thêm: Khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng Cr(VI) bởi chitosan bọc trên các bề mặt khác nhau
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng Cr(VI) bởi chitosan bọc trên các bề mặt khác nhau sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status