Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI VI TẢO LÀM THỨC ĂN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, SỨC SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA Artemia franciscana Kelloge, 1906

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI VI TẢO LÀM THỨC ĂN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, SỨC SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA Artemia franciscana Kelloge, 1906

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI VI TẢO LÀM THỨC ĂN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, SỨC SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA Artemia franciscana Kelloge, 1906

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cảm ơn . i
  Lời cam đoan ii
  Mục lục iii
  Danh mục các bảng . v
  Danh mục các hình . vi
  Danh mục ký hiệu và chữviết tắt vii
  MỞĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1 Vai trò của Artemiatrong NTTS . 3
  1.2 Phân loại và đặc điểm sinh học của Artemia . 4
  1.2.1 Hệthống phân loại 4
  1.2.2 Đặc điểm sinh học 5
  1.2.2.1 Vòng đời 5
  1.2.2.2 Đặc điểm sinh trưởng . 5
  1.2.2.3 Đặc điểm dinh dưỡng . 8
  1.2.2.4 Đặc điểm sinh sản 9
  1.2.2.5 Khảnăng thích ứng với điều kiện môi trường và phân bố 11
  1.3Tình hình nghiên cứu Artemia 12
  1.3.1 Trên thếgiới 12
  1.3.2 Trong nước 14
  CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 18
  2.1 Đốtượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 18
  2.1.1 Đối tượng nghiên cứu . 18
  2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 18
  2.1.3 Thời gian nghiên cứu . 18
  2.2 Phương pháp nghiên cứu . 18
  2.2.1Sơ đồkhối nội dung nghiên cứu chung của đềtài . 18
  2.2.2 Chuẩn bịcác điều kiện thí nghiệm 19
  2.2.3 Bốtrí thí nghiệm . 22
  2.2.4 Phương pháp xác định tỷlệnở, ấp trứng và thảgiống . 24
  iv
  2.2.5 Phương pháp xác đinh một sốyếu tốmôi trường . 25
  2.2.6 Phương pháp thu mẫu Artemia 26
  2.2.7 Phương pháp kiểm tra sựtăng trưởng, tỷlệsống của Artemia . 27
  2.2.8 Phương pháp xác định sức sinh sản . 28
  2.2.9 Đánh giá chất lượng của Artemia 28
  2.3 Xửlý sốliệu 28
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29
  3.1 Ảnh hưởng của một sốloài vi tảo làm thức ăn đến tỷlệsống, tốc độtăng
  trưởng, sức sinh sản và chất lượng Artemiasinh khối 29
  3.1.1 Diễn biến một sốyếu tốmôi trường 29
  3.1.2 Thành phần loài tảo tạp trong ao nuôi tảo . 31
  3.1.3 Ảnh hưởng của một sốloài vi tảo làm thức ăn đến tốc độtăng trưởng
  của Artemia . 33
  3.1.4 Ảnh hưởng của một sốloài vi tảo làm thức ăn đến tỷlệsống của
  Artemia 36
  3.1.5 Ảnh hưởng của một sốloài vi tảo làm thức ăn đến sức sinh sản của
  Artemia 39
  3.1.6 Ảnh hưởng của một số loài vi tảo làm thức ăn đến chất lượng của
  Artemiasinh khối . 41
  3.2 Thửnghiệm nuôi Artemia sinh khối bằng tảo Chaetocerossp. trong bểxi
  măng . 43
  3.2.1 Diễn biến một sốyếu tốmôi trường 43
  3.2.2 Tốc độtăng trưởng của Artemianuôi bằng tảo Chaetoceros sp. trong b ể
  xi măng. 45
  3.2.3 Tỷlệsống của Artemianuôi bằng tảo Chaetocerossp. trong b ểxi măng. 47
  3.2.4 Sức sinh sản của Artemia nuôi b ằng tảo Chaetoceros sp. trong b ể xi
  măng 49
  3.2.5 Chất lượng của Artemiasinh khối nuôi b ằng tảo Chaetoceros sp. trong
  bểxi măng . 51
  CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀXUẤT . 53
  4.1 Kết luận 53
  4.2 Đềxuất ý kiến 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55
  PHỤLỤC

  MỞĐẦU
  Artemia thuộc nhóm giáp xác nhỏcó tập tính ăn lọc không chọn lựa và có
  thểsửdụng được nhiều loại thức ăn khác nhau như: vi tảo, bột đậu nành, cám gạo,
  phân gà Với giá trịdinh dưỡng cao, nên từlâu ấu trùng Artemia lúc mới nở đã là
  loại thức ăn rất quan trọng và không thểthiếutrong sản xuất giống thủy sản. Bên
  cạnh đó, Artemia ởgiai đoạn tiền trưởng thành và trưởng thành là thức ăn có giá trị
  dinh dưỡng cao hơn ởgiai đoạn ấu trùng và là thức ăn rất được ưa thích của rất
  nhiều loài cá và giáp xác, nên được sửdụng phổbiếntrongnuôi thương phẩm các
  đối tượng thủy sản (Sorgeloos, 1980; Nguyễn Văn Hòa và ctv., 2007).
  ỞViệt Nam Artemia được du nhập vào từđầu thập niên 80 dưới dạng trứng
  bào xác đểlàm thức ăn cho tôm càng xanh. Artemia franciscanacó nguồn gốc từ
  Mỹnhưng sau thời gian thích nghi gần như đã trởthành dòng bản địa của Việt Nam
  và có đặc điểm khác xa với tổtiên của chúng. Hiện nay, những sản phẩm trứng bào
  xác và sinh khối Artemia đã được sửdụng một cách đại trà trong ương nuôi tôm, cá,
  giáp xác
  Là loài có tập tính ăn lọc không chọn lựa nên trong ao nuôi, thức ăn cho
  Art emi a chủ yếu dựa v ào v i ệc bón phân g ây màu t ảo t rực ti ếp hoặc gi án ti ếp (ao
  g ây màu) (Rothui s, 1986; Van der Zanden, 1987, 1988, 1989). Tuy nhiên, giá trị
  dinh dưỡng của các loàitảo là khác nhau nên ảnh hưởng tới tỷlệsống, tăng trưởng
  và chất lượng sinh khối Artemia cũng khác nhau.
  Trong khi đó tại Khánh Hòa,một sốthửnghiệm nuôi thu sinh khối Artemia
  ởcác khu ruộng muối đã được thực hiện nhưng năng suất và chất lượng chưa cao,
  có thểdo chưa xác định đượccũng như điều khiểnsự ảnh hưởng của thức ăn đến
  sinh trưởng, tỉlệsống và chất lượng Artemia nuôi sinh khối đặc biệt là ảnh hưởng
  của các loài vi tảo làm thức ăncho Artemia.
  Tuy nhiên những công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của các loài vi tảo tại
  Khánh Hòađến năng suất và chất lượng của Artemia còn rất ít và chưa có dẫn liệu
  đầy đủđểáp dụng vào việc nuôi sinh khối Artemia.Vì vậy, đểnâng cao năng suất
  cững như chất lượng Artemia sinh khối khi nuôi tại Khánh Hòa cần có nhiều nghiên
  2
  cứu hơn về thức ăn cho Artemia. Từ đó bổsung các cơ sở khoa học nhằm hoàn
  chỉnh quy trình nuôi sinh khối Artemia franciscana ởvùng ven biển Khánh Hòa.
  Trước những bối cảnh chung và thực trạng nêu trên, tôi thực hiện đề tài:
  “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐLOÀI VI TẢO LÀM THỨC
  ĂN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, SỨC SINH SẢN VÀ CHẤT
  LƯỢNG CỦA Artemia franciscana Kelloge, 1906”
  Mục tiêu đề tài: Xác định loại vi tảo thích hợp làm thức ăn cho Artemia
  franciscana.
  Đểđáp ứng được mục tiêu trên, chúng tôithực hiện các nội dung nghiên cứu
  sau:
  -Nghiên cứu ảnh hưởng của một sốloài vi tảo làm thức ănđến sựsinh trưởng,
  tỷ lệsống, sức sinh sản, chất lượng củaArtemia franciscana.
  -Thửnghiệm nuôi sinh khối Artemiatrong bểxi măng.
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài
  Ý nghĩa khoa học: Kết quảđềtài là một trong những cơ sởđểcải tiến quy trình
  nuôi sinh khối Artemia franciscanavới năng suất và chất lượng cao.
  Ý nghĩa thực tiễn: Xác định loài vi tảo làm thức ăn thích hợpcho Artemia.

  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1 Vai trò của Artemia trong nuôi trồng thủy sản:
  Với giá trịdinh dưỡng cao, nêntừlâu ấu trùng Artemia lúc mới nởđã là loại
  thức ăn rất quan trọng và không thểthiếu được trong sản xuất giống thủy sản.
  Theo Trecce, 2000 thì hàm lượng HUFA có trong Artemia sinh khối đóng
  vai trò quan trọng trong ương nuôi các loài thủy sản, nó quyết định tới sự thành
  công của mẻnuôi, nếu hàm lượng HUFA trong Artemia thấp thì mẻương nuôi tôm
  cá cho ăn bằng Artemia sẽđạt tỉlệsống và tốc độtăng trưởng giảm [4].
  Nauplii của Artemia là loài có kích thước nhỏ, vận động trong nước nên
  được xem làloại thức ăn lý tưởng cho ấu trùng của tôm cá. Hiện nay, ấu trùng của
  Artemiađược sửdụng rộng rãi ởcác trại sản xuất giống bởi nhiều lý do sau:
  - Giá trịdinh dưỡng cao: Như protein và các acid béo không no cao, hàm
  lượng HUFA có trong Artemia đóng vai trò quan trọng trong ương nuôi các loài
  thủy sản, nó quyết định đến thành công trong mẻnuôi [6].
  - Với đặc điểm không phụthuộc vào mùa vụ, thời tiết và có thểthu với số
  lượng lớn (trứng bào xác nởsau 18ư20 giờ ấp với độmặn khoảng 30ư35‰) nên có
  thểxửlý ấu trùng Artemia trước khi cho ăn hoặc sửdụng chúng như một bao sinh
  học đểchứa dinh dưỡng đặc biệt là phòng trịbệnh chuyển tới ấu trùng nuôi [8].
  Hình 1.1: Artemia là vật trung gian v ận chuy ển cá c thà nh ph ần đặc thù và o ấu trù ng nuôi [9 ].
  Bên cạnh đó, giá trị dinh dưỡng của Artemia cũng thay đổi theo các giai
  đoạn phát triển của nó. Artemia tiền trưởng thành và trưởng thành được gọi là sinh
  4
  khối có giá trịdinh dưỡng cao hơn Artemia mới nởtừtrứng và được sửdụng phổ
  biến làm thức ăn trong các trại giống và trại ương nuôi vỗ. Artemia trưởng thành có
  giá trịdinh dưỡng cao (lớp vỏgiáp mỏng chiếm 60% trọng lượng đạm và rất giàu
  amino acid tính trên trọng lượng khô). Người ta khám phá ra rằng sửdụng sinh khối
  Artemia trưởng thành có thểgây phát dục cho tôm mà không cần cắt mắt. Nhiều
  nghiên cứu cũng đã chứng minh việc sửdụng Artemia sinh khối đểnuôi vỗtôm cá
  bốmẹđã kích thích sựthành thục của buồng trứng, gia tăng sốlần đẻvà cải thiện
  chất lượng ấu trùng [13].
  Các đặc điểm trên kết hợp với kỹthuật làm giàu sinh học nhằm làm tăng chất
  lượng sinh khối Artemia làm thức ăn sống tối ưu cho ương nuôi tôm cá và có thể
  thay thếtrứng nước và trùn chỉ(nguồn thức ăn nhiều mầm bệnh) trong nghềnuôi cá
  cảnh nhiệt đới [6].
  Sinh khối Artemia còn được dùng đểlàm thành phần hoặc chất kích thích
  trong thức ăn chếbiến cho ấu trùng tôm cá. Tuy nhiên khá phổbiến là dùng sinh
  khối đông lạnh Artemia để thay thế cho ấu trùng Artemia mới nở trong sản xuất
  giống tôm he Marsupenaeus japonieus[5].
  1.2 Phân loại và đặc điểm sinh học của Artemia:
  1.2.1 Hệthống phân loại:
  Giới (Kingdom) Động vật (Animalia)
  Ngành (Phylum) Chân khớp (Arthropoda)
  Lớp (Class) Giáp xác (Crustacea)
  Lớp phụ(Subclass) Chân mang (Branchiopoda)
  Bộ(Order) Anostraca
  Họ(Family) Artemiidae Grockwski, 1895
  Giống (Genus) Artemia Leach, 1819
  Loài (Species) Artemia franciscana Kelloge, 1906
  Tên thường gọi: Artemia.
  Tên tiếng Anh: Brine shrimp.
  5
  1.2.2 Đặc điểm sinh học của Artemia
  1.2.2.1. Vòng đời của Artemia
  Artemi a có v òn g đờ i ng ắn (ở đi ều ki ện tối ưu c ó thể phát tri ển thành c on
  trưởng thành sau 7-8 ng ày nuôi ), sức si nh sảncao (Sorg el oos, 1980; Juma l on, et
  al. ,1982).
  Hình 1 .2 : Vòng đời phát tri ển c ủa Artemi a (Jumal on et al .,1982)(trích
  theo Nguyễn Văn Hòa, 2002) [6].
  Trong một vòng đời, Artemia trải qua 4 giai đoạn phát triển là: Giai đoạn
  trứng bào xác, giai đoạn ấu trùng, giai đoạn tiền trưởng thành và giai đoạn trưởng
  thành. Ở mỗi giai đoạn phát triển Artemia có đặc điểm hình thái và sinh trưởng
  khác nhau.
  1.2.2.2 Đặc đi ểm sinh trưởng.
  Trứng bào xác khi gặp môi trường nước biển sẽhấp thụnước và trởnên
  căng tròn (trương nước). Lúc này bên trong trứng bắt đầu diễn ra quá trình trao
  đổi chất, phôi bắt đầu phát triển. Trứng ngậm nước và tiêu thụoxy đểhoàn tất quá
  trình chuyển hóa carbohydrate. Trứng trương nước và sau khoảng 18 – 20 giờ
  màng nởbên ngoài sẽnứt ra phôi xuất hiện và phôi vẫn được bao quanh bởi màng
  nở.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Nguyễn ThịNgọc Anh, Vũ ĐỗQuỳnh, Nguyễn Văn Hòa, Peter Baert, 1997.
  Đánh giá tiềm năng thu sinh khối Artemia trên ruộng muối Vĩnh Châu. Tuyển
  tập Báo cáo Khoa học Hội nghịSinh học Biển toàn quốc lần thứnhất. Nhà xuất
  bản Khoa học và Kỹthuật.
  2. Nguyễn ThịNgọc Anh và Nguyễn Văn Hòa (2004). Ảnh hưởng của phương
  thức thu hoạch đến năng suất sinh khối Artemia ởruộng muối. Tạp chí Khoa
  học Đại học Cần Thơ. Trang 256 –267.
  3. Vũ Dũng, 1991.Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi Artemia ởruộng muối.
  Báo cáo khoa học Hội nghịvềBiển toàn quốc lần thứ3, Viện Khoa học Việt
  Nam, Tập 1, P.61-66 Vt 227.
  4. Trần ThịThanh Hiền, Dương Thúy Yên, Thạch Thanh, Trần Nguyễn Hải
  Nam (2002). Sửdụng Artemiasinh khối làm thức ăn ương nuôi ấu trùng tôm sú
  (Penaeus monodon) và tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Tạp chí
  Khoa học Đại học Cần Thơ. Trang 272 –277.
  5. Nguyễn Văn Hòa, Vũ Đỗ Quỳnh và Nguyễn Kim Quang (1994). Kỹthuật
  nuôi Artemiatrên ruộng muối. Chương trình EC-IP.
  6. Nguyễn Văn Hòa, 2005. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả nuôi thu sinh khối
  Artemiatrên ruộng muối. Báo cáo khoa học Đềtài cấp bộ.
  7. Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Thanh Tới, Trần Hữu Lễ và Nguyễn Thị Hồng
  Vân (2006). Gây nuôi tảo Chaetoceros sp làm nguồn tảo giống cho ao bón phân
  (trong hệthống nuôi Artemia sinh khối trên ruộng muối). Tạp chí Khoa học Đại
  học Cần Thơ –Chuyên ngành Thủy sản. Trang 52-61.
  8. Nguyễn Văn Hòa (2007). Artemia -Nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi trồng
  thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp Thành phốHồChí Minh. 134 trang.
  9. Nguyễn ThịHương, 2010. Thu thập và nhân giống các loài vi tảo biển làm thức
  ăn phục vụcho các đối tượng thủy sản. Báo cáo tổng kết đềtài khoa học. Viện
  nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III.
  56
  10. Đặng Đình Kim (2002). Giáo trình kỹthuật nhân giống và nuôi sinh khối sinh
  vật phù du. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. 100 trang.
  11. Trương SỹKỳ, Nguyễn Tấn Sỹ, 1999.Nuôi sinh khối Artemia ởkhu vực Đồng
  Bò – Nha Trang (Biomass culture of Artemia franciscana in ponds of Nha
  Trang). Tuyển tập báo cáo khoa học Hội NghịKhoa Học Công NghệBiển Toàn
  Quốc Lần ThứIV, Tập II: 948-951 Vd 62(2)
  12. Nguyễn Ngọc Lâm, Vũ Đỗ Quỳnh, 1991. Nghiên cứu cấu trúc sinh sản của
  Artemiatrong điều kiện tựnhiên đồng muối Cam Ranh (Khánh Hòa). Báo cáo
  khoa học, Hội nghịKhoa học vềBiển toàn quốc lần thứ3. Viện Khoa học Việt
  Nam. Tập 1, P.230 –235 Vt227.
  13. Hà Lê ThịLộc, 2000. Ảnh hưởng một sốyếu tốsinh thái lên sựphát triển tảo
  Tetraselmis sp và thử nghiệm nuôi sinh khối hai loài tảo Tetraselmis sp và
  Nanochloropsis oculata (Droop) Hibberd, tại Nha Trang. Luận văn Thạc sĩ.
  Trường Đại học Thủy sản Nha Trang.
  14. Patrick Lavens & Patrick Sorgeloos, 1996. Cẩm nang sản xuất và sử dụng
  thức ăn sống đểnuôi trồng thuỷsản. Trang 79 –248.
  15. Hoàng Bích Mai, 1995. Sinh sản, sinh trưởng và cơ sởkhoa học của quitrình
  kỹthuật nuôi thu sinh khối tảo Silic Skeletonema costatum, Chaetoceros sp làm
  thức ăn cho ấu trùng tôm Sú Penaeus monodon Fabricus. Luận văn Thạc sĩ.
  Trường Đại học Thủy sản Nha Trang. Trang 26-48.
  16. Hoàng ThịBích Mai, 2005. Biến động thành phần loài và sốlượng thực vật nổi
  trong ao nuôi tôm sú tại Khánh Hòa. Luận văn Tiến sĩ, Đại học Thủy sản Nha
  Trang, 126 trang.
  17. Tôn NữMỹNga, 2006. Nghiên cứu một sốyếu tốsinh thái lên sựphát triển của
  quần thểtảo Chaetoceros gracilisPantocsek 1892 ( Schutt)nhập nội. Luận văn
  Thạc sĩ. Trường Đại học Thủy sản Nha Trang. Trang 23-63.
  18. Nguyễn Trọng Nho, TạKhắc Thường, Lục Minh Diệp, 2006. Kỹthuật nuôi
  giáp xác. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, trang 205 –229.
  19. Nguyễn ThịPhương Thanh, 1998. Thành phần loài, sốlượng và mối liên hệ
  của thực vật nổi với một sốyếu tốlý hóa học của nước trong các ao nuôi tôm tại
  57
  Nha Trang, Khánh Hòa. Luận án Thạc sĩ khoa học. Trường Đại học Thủy sản
  Nha Trang.
  20. Ngô Thị Thu Th ảo, 1992. Sửdụng các nguồn thức ăn khác nhau nuôi sinh
  khối Artemia. Trung tâm nghiên cứu phát triển Artemia – Tôm, Đại học Cần
  Thơ.
  21. Vũ Ðỗ Quỳnh , Nguyễn Th ị Th ơ Th ơ, 1993. Ảnh hưởng của lượng thức ăn
  đến c hu kỳ sống và sinh sản của A rtemia Franciscana dòng Vĩ nh Châu. Khoa
  Thủy sản, Đại học Cần t hơ.
  TÀI TIỆU TIẾNG ANH
  22. Baert P., Bosteels T., Sorgeloos P., 1996. Pond production of Artemia. In:
  Manual on the Production and Use of Live Food for Aquaculture (Ed. By
  P.Sorgeloos & P.Lavens), pp 196 – 251. FAO Fisheries Technical Paper 361,
  Food and Agriculture Organization of the United Nations, Room.
  23. Brands J. T., Vũ Đỗ Quỳnh, Bosteels T., Baert P., (1995). The potential of
  Artemia biomass production in the salinas of southern Vietnam and its
  valorization aquaculture. 71p
  24. Dhont J., Lavens P., (1996). Tank production and use of Artemia. In:
  Manual on the Production and Use of Live Food for Aquaculture (Ed. By
  P.Sorgeloos & P.Lavens), pp. 164 – 195. Fisheries Technical Paper No. 361.
  Food and Agriculture Organization of the United Nations, Room.
  25. Nguyễn Văn Hòa (2002). Seasonal farming of the brine shrimp Artemia
  franciscana in artisanal salt ponds in Vietnam: Effects of temperature and
  salinity. PhD thesis. University of Ghent. Belgium. 184 pp.
  26. Sorgeloos, P., (1980). The use of brine shrimp Artemia in Aquaculture. In:
  Artemia research and its Applications, Vol.3, Proceeding of the second
  International Symposium on the brine shrimp Artemia, P. Sorgeloos, D.A.
  Bengtson, W. Decleir, E. Jaspers (Eds.), Universal Press, Wettern, Belgium, 25-46pp.
  TÀI LIỆU MẠNG
  27. http://www.google.com.vn/imglanding?q=artemia&imgurl
  28. http://www.google.com.vn/imglanding?q=trung%20artemia&imgurl

  Xem Thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI VI TẢO LÀM THỨC ĂN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, SỨC SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA Artemia franciscana Kelloge, 1906
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI VI TẢO LÀM THỨC ĂN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, SỨC SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA Artemia franciscana Kelloge, 1906 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status