Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản trị vào Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản trị vào Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản trị vào Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam ñoan
  Lời cảm ơn
  Danh mục các bảng
  Danh mục các sơ ñồ
  Danh mục các ký hiệu chữviết tắt
  Lời mở ñầu
  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN CHUNG VỀKẾTOÁN QUẢN TRỊ--------------- 1
  1.1 Vai trò của kếtoán trong quản lý doanh nghiệp ------------------------------------------ 1
  1.2 Theo mục ñích cung cấp thông tin, hệthống kếtoán trong doanh nghiệp
  ñược chia thành kếtoán tài chính và kếtoán quản trị ---------------------------------------- 3
  1.2.1 Kếtoán tài chính ---------------------------------------------------------------------- 3
  1.2.2 Kếtoán quản trị ----------------------------------------------------------------------- 6
  1.2.3 Những ñiểm giống và khác nhau của kếtoán tài chính
  và kếtoán quản trị --------------------------------------------------------------------------- 10
  1.3 Nội dung và các phương pháp kỹthuật kếtoán quản trị --------------------------------- 12
  1.3.1 Nội dung của kếtoán quản trị ------------------------------------------------------- 12
  1.3.2 Một sốphương pháp kỹthuật kếtoán quản trị ----------------------------------- 17
  1.4 Tổchức công tác kếtoán quản trịtrong doanh nghiệp ----------------------------------- 21
  1.4.1 Nội dung tổchức kếtoán quản trịtrong các doanh nghiệp --------------------- 21
  1.4.2 Tổchức bộmáy kếtoán quản trịtrong doanh nghiệp --------------------------- 22
  1.5 Kếtoán quản trịtrong các doanh nghiệp sản xuất ởmột sốnước trên thếgiới------- 22
  1.5.1 Kếtoán quản trịtrong doanh nghiệp sản xuất ởAnh; Mỹ ---------------------- 22
  1.5.2 Kếtoán quản trịtrong doanh nghiệp sản xuất ởmột sốnước Châu Âu------- 23
  1.5.3 Kếtoán quản trị ởNhật -------------------------------------------------------------- 24
  1.5.4 Kếtoán quản trị ởTrung Quốc ----------------------------------------------------- 25
  1.5.5 Kếtoán trị ở ởmột sốnước khu vực Đông Nam Á------------------------------ 26
  1.5.6 Kếtoán quản trịtrong doanh nghiệp Việt Nam ---------------------------------- 26
  vi
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ----------------------------------------------------------------------- 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔCHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN VÀ KẾTOÁN
  QUẢN TRỊTẠI CÔNG TY CỔPHẦN HẢI SẢN NHA TRANG -------------------- 30
  2.1 Tình hình tổchức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty ----------------------------- 30
  2.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển của công ty ------------------------------------- 30
  2.1.2 Nguyên tắc hoạt ñộng của công ty ------------------------------------------------- 30
  2.1.3 Cơcấu tổchức bộmáy quản lý, chức năng nhiệm vụcác phòng ban --------- 30
  2.1.4 Cơcấu tổchức sản xuất-------------------------------------------------------------- 36
  2.2 Tình hình hoạt ñộng sản xuất – kinh doanh trong thời gian qua ------------------------ 40
  2.2.1 Tình hình sản xuất – kinh doanh---------------------------------------------------- 40
  2.2.2 Tình hình tài chính-------------------------------------------------------------------- 42
  2.2.3 Kết quảsản xuất kinh doanh -------------------------------------------------------- 44
  2.2.4 Thuận lợi – khó khăn và chiến lược phát triển của công ty --------------------- 45
  2.3 Tổchức công tác kếtoán tại công ty CP hải sản Nha Trang ---------------------------- 47
  2.3.1 Sơ ñồtổchức bộmáy kếtoán------------------------------------------------------- 47
  2.3.2 Hình thức kếtoán áp dụng tại ñơn vị ---------------------------------------------- 48
  2.4 Thực trạng tổchức công tác kếtoán quản trịtại công ty -------------------------------- 49
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ----------------------------------------------------------------------- 54
  CHƯƠNG 3: TỔCHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN QUẢN TRỊTẠI CÔNG TY
  CỔPHẦN HẢI SẢN NHA TRANG---------------------------------------------------------- 55
  3.1 Sựcần thiết phải tổchức công tác kếtoán quản trịtại công ty CP hải sản
  Nha Trang ------------------------------------------------------------------------------------ 55
  3.2 Các quan ñiểm vềtổchức công tác kếtoán quản trịtại công ty ------------------------ 56
  3.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến việc tổchức công tác kếtoán quản trịtại công ty
  CP hải sản Nha Trang----------------------------------------------------------------------- 57
  3.3.1 Đặc ñiểm sản xuất -------------------------------------------------------------------- 57
  3.3.2 Tình hình nhân sựcủa công ty ------------------------------------------------------ 58
  vii
  3.3.3 Cơsởhạtầng thông tin của doanh nghiệp ---------------------------------------- 58
  3.4 Tổchức công tác kếtoán quản trịtại công ty CP hải sản Nha Trang ------------------ 59
  3.4.1 Xác ñịnh những nội dung kếtoán quản trịnên thực hiện tại công ty
  CP hải sản Nha Trang----------------------------------------------------------------------- 59
  3.4.2 Tổchức thực hiện nội dung kếtoán quản trịtại công ty CP hải sản
  Nha Trang ------------------------------------------------------------------------------------ 59
  3.5 Tổchức bộmáy kếtoán quản trị ------------------------------------------------------------ 103
  3.5.1 Cơcấu tổchức ------------------------------------------------------------------------ 103
  3.5.2 Nguồn nhân lực phục vụcho công tác kếtoán quản trị ------------------------- 105
  3.6 Ứng dụng công nghệthông tin trong kếtoán quản trị ------------------------------------ 105
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ----------------------------------------------------------------------- 107
  KẾT LUẬN ---------------------------------------------------------------------------------------- 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤLỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sựcần thiết của luận văn
  Việt Nam ñã gia nhập WTO, mởra một sân chơi lớn cho các doanh nghiệp Việt
  Nam với nhiều cơhội ñểmởrộng hoạt ñộng kinh doanh sang những thịtrường mới,
  ñồng thời cũng ñứng trước những thách thức và sựcạnh tranh vô cùng khốc liệt. Ai
  nắm thông tin nhanh, ra quyết ñịnh kịp thời, dự ñoán trước ñược tình hình biến ñộng
  của thịtrường thì sẽchiếm ưu thế. Đểcó ñược những ñiều này, ñòi hỏi nhà quản lý
  phải ñược cung cấp những thông tin nhanh chóng và chính xác.
  Những năm gần ñây, các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm rất nhiều vềkế
  toán quản trị ñểnâng cao chất lượng quản lý. Lược sửvềkếtoán doanh nghiệp chứng
  minh kếtoán quản trịtồn tại rất lâu trong hệthống kếtoán doanh nghiệp; tuy nhiên, kế
  toán quản trịchỉmới ñược hệthống hoá và phát triển một cách hệthống vềlý luận và
  thực tiễn ở những thập kỷ gần ñây trong các doanh nghiệp, ñặc biệt là các doanh
  nghiệp có quy mô, sựtiến bộnhất ñịnh vềkhoa học kỹthuật, trình ñộquản lý, ñiều
  kiện xửlý thông tin.
  ỞViệt Nam, kếtoán quản trịcũng ñã xuất hiện, phát triển gắn liền với chính
  sách, chế ñộkếtoán áp dụng ởcác doanh nghiệp; tuy nhiên, kếtoán quản trịchỉmới
  ñược ñềcập một cách hệthống vào ñầu những năm 1990 trởvề ñây và trởthành yêu
  cầu cấp bách trong xây dựng hệthống thông tin kếtoán vào ñầu những năm 2000 khi
  các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng quản lý ñểtăng năng lực cạnh tranh trong
  môi trường toàn cầu hóa.
  Kế toán có thể phát huy ñầy ñủ các chức năng của mình chỉ khi nào doanh
  nghiệp có ñược một hệthống kếtoán hoàn chỉnh. Đó là hệthống ñáp ứng yêu cầu
  thông tin không chỉ hướng vào các quá trình và sự kiện ñã xảy ra mà phải hướng
  ñến những diễn biến trong tương lai nhằm giúp nhà quản lý họach ñịnh, tổchức ñiều
  hành kiểm soát và ñưa ra ñược những quyết ñịnh ñúng ñắn, phù hợp với các mục tiêu
  ñã xác lập. Hệ thống kế toán ñó phải bao gồm hai phân hệ là kế toán tài chính và
  kếtoán quản trị. Kếtoán quản trịcó vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin
  phục vụcho việc quản lý sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
  Chếbiến thủy sản là một trong những ngành ñang ñược Nhà nước quan tâm hỗ
  trợnhằm phát triển chương trình kinh tếbiển, khai thác vềlợi thếbiển của Việt Nam.
  Nhưng những năm gần ñây các doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực chếbiển hải
  sản xuất khẩu gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu, công
  nghệsản xuất, trình ñộquản lý, Tổchức kếtoán quản trịlà ñiều kiện cần thiết ñể
  thúc ñẩy tốt hơn công tác quản lý, là công cụhỗtrợcho các nhà quản trịtrong việc
  kiểm soát và ra quyết ñịnh. Triển khai ứng dụng nội dung của kếtoán quản trịvào hoạt
  xiii
  ñộng quản lý tại Công ty CổPhần Hải sản Nha Trang ñang là vấn ñề ñược ban giám
  ñốc công ty quan tâm nhằm nâng cao hiệu quảhoạt ñộng và ñổi mới công tác kếtoán
  tại doanh nghiệp.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Hệthống hóa những vấn ñềlý luận vềkếtoán quản trị.
  Phân tích thực trạng tổchức công tác kếtoán và kếtoán quản trịtại Công ty
  CổPhần Hải sản Nha Trang.
  Nghiên cứu triển khai ứng dụng Kếtoán quản trịvào Công ty Cổ Phần Hải sản
  Nha Trang là mục ñích chính mà ñềtài này tập trung giải quyết.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn là những nội dung kếtoán quản trịáp dụng cụ
  thểtại Công ty CổPhần Hải sản Nha Trang
  - Kếtoán quản trịchi phí và giá thành sản phẩm
  - Kếtoán quản trịbán hàng và kết quảkinh doanh
  - Phân tích mối quan hệgiữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận
  - Lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết ñịnh
  - Lập dựtoán ngân sách sản xuất, kinh doanh
  - Kếtoán các khoản mục TSCĐ, Hàng tồn kho; Kếtoán quản trịlao ñộng và
  tiền lương; Kếtoán quản trịcác khoản nợ.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình thực hiện luận văn, các phương pháp chung nghiên cứu khoa
  học ñã ñược áp dụng như: phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp tổng hợp,
  phương pháp tiếp cận hệthống, phương pháp thống kê, lý thuyết ra quyết ñịnh,
  5. Bốcục luận văn
  Luận văn bao gồm các chương sau:
  Chương 1: Cơsởlý luận chung vềkếtoán quản trị
  Chương 2: Thực trạng tổchức công tác kếtoán và kếtoán quản trịtại Công ty
  CổPhần Hải sản Nha Trang.
  Chương 3: Tổchức công tác kếtoán quản trịtại Công ty Cổ Phần Hải sản Nha
  Trang.

  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN CHUNG VỀ
  KẾTOÁN QUẢN TRỊ
  1.1 Vai trò của kếtoán trong quản lý doanh nghiệp
  Theo tinh thần của kếtoán quốc tế, kếtoán ñược ñịnh nghĩa là hệthống thông
  tin và kiểm tra dùng ñể ño lường/phản ánh, xửlý và truyền ñạt những thông tin vềtài
  chính, kết quảkinh doanh và các luồng tiền tạo ra của một ñơn vịkinh tế.
  Theo Luật kếtoán của Việt Nam, ñịnh nghĩa kếtoán ñược trình bày ở ñiều 4
  nhưsau: Kếtoán là việc thu thập, xửlý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh
  tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao ñộng.
  Theo ñiều lệtổchức kếtoán Nhà nước Việt Nam thì kếtoán ñược xem là việc
  ghi chép, tính toán bằng con sốdưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao ñộng,
  chủyếu dưới hình thức giá trị ñểphản ánh kiểm tra tình hình vận ñộng của các loại
  tài sản, quá trình và kết quảsản xuất kinh doanh, sửdụng vốn của Nhà nước, cũng
  nhưcủa từng tổchức, xí nghiệp.
  Vậy kế toán thực hiện ba công việc cơ bản là ño lường, xử lý/ghi nhận và
  truyền ñạt/cung cấp thông tin ñịnh lượng vềhiện trạng tài chính, kết quảkinh doanh và
  luồng tiền tạo ra trong một ñơn vị. Trong thực tiễn công tác kếtoán thường ñược ñặt ra
  ba câu hỏi sau:
  Thứnhất, kếtoán ño lường cái gì?– Theo các ñịnh nghĩa, kếtoán ño lường và
  phản ánh, xửlý các nghiệp vụ/giao dịch kinh tế- tài chính phát sinh trong quá trình
  hoạt ñộng của một ñơn vị.
  Thứhai, kếtoán phản ánh và xửlý các nghiệp vụ khi nào và nhưthếnào?-
  Kếtoán sửdụng các nguyên tắc, chuẩn mực, các phương pháp, công cụkếtoán ñểghi
  chép, phản ánh tình trạng và những sựthay ñổi của các giao dịch và phân tích những
  ảnh hưởng của những sựthay ñổi này trên tài sản của ñơn vị.
  Thứba, kếtoán truyền ñạt cung cấp thông tin bằng cách nào? – Chính bằng
  các báo cáo tài chính.
  Mục tiêu chính của kếtoán là phân tích, giải trình và sửdụng thông tin. Trong
  doanh nghiệp cần rất nhiều dạng thông tin khác nhau, trong ñó hệthống thông tin kế
  toán là một trong những bộphận quan trọng vì nó giữvai trò then chốt trong quản lý
  dữkiện kinh tế. Nó là trung tâm tài chính của hệthống thông tin quản trịgiúp ban
  giám ñốc cũng nhưngười ngoài doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quát vềtổchức
  của ñơn vị. Điểm hạn chếcủa kếtoán là nó chỉcung cấp ñược những thông tin ñịnh
  lượng mà thôi. Những gì không ñịnh lượng kếtoán không phản ánh ñược.
  2
  Sơ ñồ1.1: Quá trình ra quyết ñịnh và thông tin kếtoán.
  Thông tin kếtoán có vịtrí ñặc biệt quan trọng trong tất cảcác bước ra quyết
  ñịnh vềkinh tếvà kinh doanh bởi vì nó cung cấp những thông tin ñịnh lượng giúp
  lượng hóa các mục tiêu ñặt ra (bước 1), lượng hóa việc phối hợp các nguồn lực sẵn có
  của tổchức ñểtạo thành các phương án khác nhau (bước 2), trên cơsở ñó có thểlựa
  chọn ñược phương án tối ưu trong sửdụng nguồn lực của tổchức (bước 3). Một khi
  các quyết ñịnh ñã ñược ñưa ra, tiếp theo sẽlà việc thực hiện phương án ñã lựa chọn
  (bước 4) và sau cùng là việc lượng hóa kết quảcủa việc thực hiện phương án nhằm ñối
  chiếu với mục tiêu ñặt ra, lượng hóa mức ñộ ñạt ñược mục tiêu ñến ñâu (bước 5).
  Chức năng kếtoán không chỉdừng ởmức ñộghi chép và lưu giữcác dữliệu tài
  chính, mà ñiều quan trọng hơn là phải thiết lập một hệthông tin cho quản lý, làm cho
  các thông tin có ích cho các quyết ñịnh kinh tế ñối với người sửdụng thông tin của kế
  toán cung cấp. Các quyết ñịnh kinh tế của người quản lý làm cho hoạt ñộng kinh
  doanh tiến hành liên tục và theo ñó các nghiệp vụkinh tếphát sinh, kếtoán lại thu
  nhận, xửlý và cung cấp trởlại cho người ra quyết ñịnh ñểkiểm soát và quản lý chúng.
  Nhưvậy, nó tạo thành một hệthống thông tin khép kín và có tính kiểm soát lẫn nhau.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TS Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2003), Kếtoán quản trịvà phân tích
  kinh doanh, Nhà xuất bản Thống kê.
  2. PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Lợi (2009), Mô hình và cơchếvận hành
  kếtoán quản trị, Nhà xuất bản Tài chính.
  3. Trần Anh Hoa (2003), Luận án tiến sĩkinh tế, Xác lập nội dung và vận dụng kế
  toán quản trịvào các doanh nghiệp Việt Nam,Trường Đại học Kinh tếThành
  phốHồChí Minh.
  4. Huỳnh Lợi (2008), Luận án tiến sĩ kinh tế, Xây dựng kế toán quản trị trong
  doanh nghiệp sản xuất ởViệt Nam,Trường Đại học Kinh tếThành phốHồChí
  Minh
  5. PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2008),Kếtoán quản trịdoanh nghiệp, Nhà xuất
  bản Tài chính.
  6. PGS.TS Đào Văn Tài, TS Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa (2003),Kếtoán quản trị
  áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam,Nhà xuất bản Tài chính.
  7. TS Đoàn Xuân Tiên (chủnhiệm ñềtài) và các cộng sự(2002), Đềtài nghiên
  cứu khoa học: Tổchức thông tin kếtoán quản trịcho các tình huống quyết ñịnh
  ngắn hạn trong các doanh nghiệp, Học viện tài chính.
  8. Nguyễn Bích Hương Thảo (2005), Luận văn thạc sĩkinh tế, Xây dựng hệthống
  kế toán quản trị trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa,
  Trường ñại học Kinh tếThành phốHồChí Minh.
  9. Thạc sĩ Nguy ễn Thị Thu (chủ biên), TS Vũ Hữu Đức (hiệu ñính) (2009),Kế
  toán cơsởcho quyết ñịnh quản lý,Nhà xuất bản Thống kê.
  10. Trần Kim Tuyến (2009), Luận văn thạc sĩkinh tế, Tổchức công tác kếtoán
  quản trịtại công ty cổphần Nam Việt, Trường Đại học Kinh tếThành phốHồ
  Chí Minh.
  11. Thông tư 53/2006/TT-BTC ban hành ngày 12/6/2006 của Bộ Tài Chính,
  Hướng dẫn áp dụng kếtoán quản trịtrong doanh nghiệp.
  2
  12. Đinh ThịPhương Vy (2007), Luận văn thạc sĩkinh tế, Tổchức công tác kế
  toán quản trịtại Công ty cổphần sản xuất kinh doanh dịch vụvà Xuất Nhập
  khẩu Quận I (FIMEXCO), Trường Đại học Kinh tếThành phốHồChí Minh.
  13. http://www.tapchiketoan.com/ke-toan/ke-toan-quan-tri

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản trị vào Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản trị vào Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status