Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả huy động nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt N

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả huy động nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt N

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng biểu
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN
  GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 3
  1.1. Nguồn vốn tiền gửi và vai trò của nguồn vốn tiền gửi . 3
  1.1.1. Khái niệm nguồn vốn tiền gửi . 3
  1.1.2. Các loại hình tiền gửi . 3
  1.1.2.1. Tiền gửi không kỳ hạn . 3
  1.1.2.2. Tiền gửi có kỳ hạn . 3
  1.1.3. Vai trò của nguồn vốn tiền gửi . 4
  1.2. Các nhân tố tác động đến công tác huy động nguồn vốn tiền gửi . 4
  1.2.1. Nhân tố chủ quan . 4
  1.2.1.1. Lãi suất . 5
  1.2.1.2. Chất lượng, tiện ích và mức độ đa dạng của sản phẩm dịch vụ . 5
  1.2.1.3. Thời gian giao dịch . 5
  1.2.1.4. Chính sách khách hàng . 6
  1.2.1.5. Uy tín và năng lực tài chính của ngân hàng . 6
  1.2.1.6. Cơ sở vật chất và mạng lưới hoạt động . 6
  1.2.1.7. Đội ngũ nhân sự của ngân hàng . 7
  1.2.2. Nhân tố khách quan . 7
  1.2.2.1. Năng lực tài chính, thu nhập và thói quen sử dụng tiền mặt của người dân 7
  1.2.2.2. Tính cạnh tranh của các ngân hàng . 7
  1.2.2.3. Chính sách tiền tệ của NHTW . 7


  1.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả huy động nguồn vốn tiền gửi của ngân hàng
  thương mại 8
  1.3.1. Quy mô tiển gửi 8
  1.3.2. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn tiền gửi 8
  1.3.3. Cơ cấu tiền gửi . 9
  1.3.4. Chi phí huy động nguồn vốn tiền gửi 9
  1.3.4.1. Chi phí lãi 9
  1.3.4.2. Chi phí phi lãi . 12
  1.3.5. Cân đối giữa nguồn vốn tiền gửi huy động và cho vay 12
  1.4. Bài học kinh nghiệm từ các nước khác trên thế giới 14
  1.4.1. Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản 14
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Australia ( ANZ Bank) 16
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 19
  Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TIỀN GỬI
  TẠI EXIMBANK 20
  2.1. Giới thiệu sơ lược về Eximbank 20
  2.1.1. Sự hình thành phát triển của Eximbank 20
  2.1.2. Các sản phẩm dịch vụ Eximbank cung cấp . 20
  2.1.2.1. Dịch vụ tiền gửi . 20
  2.1.2.2. Dịch vụ tín dụng 21
  2.1.2.3. Dịch vụ thanh toán 22
  2.1.2.4. Các dịch vụ khác 22
  2.2. Hiệu quả huy động nguồn vốn tiền gửi tại Eximbank 22
  2.2.1. Quy mô tiền gửi 22
  2.2.2. Cơ cấu tiền gửi 29
  2.2.2.1. Cơ cấu tiền gửi theo thành phần kinh tế 30
  2.2.2.2. Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền. 33
  2.2.2.3. Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn 35
  2.2.3. Chi phí huy động nguồn vốn tiền gửi . 38
  2.2.4. Tương quan giữa tiền gửi huy động và cho vay 46
  2.2.4.1. Tương quan về kỳ hạn 46


  2.2.4.2. Hiệu quả công tác huy động tiền gửi và cho vay . 48
  2.3. Khảo sát ý kiến khách hàng về hoạt động huy động vốn tiền gửi của Eximbank
  49
  2.4. Đánh giá về công tác huy động và quản trị nguồn vốn tiền gửi tại Eximbank 57
  2.4.1. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động nguồn vốn tiền gửi
  (mô hình SWOT) 57
  2.4.1.1. Điểm mạnh (Strength) 57
  2.4.1.2. Điểm yếu (Weaknesses) 58
  2.4.1.3. Cơ hội (Opportunity) 59
  2.4.1.4. Thách thức (Threat) . 60
  2.4.2. Những kết quả khả quan 61
  2.4.3. Những mặt tồn tại và nguyên nhân . 62
  2.4.3.1. Chiến lược huy động nguồn vốn tiền gửi và chính sách khách hàng 62
  2.4.3.2. Sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các chi nhánh Eximbank 63
  2.4.3.3. Chất lượng nguồn nhân lực . 63
  2.4.3.4. Chất lượng sản phẩm và các tiện ích đi kèm . 64
  2.4.3.5.Tính chủ động trong công tác huy động nguồn vốn tiền gửi 65
  2.4.3.6. Sự thiếu liên kết giữa các bộ phận, phòng ban . 65
  2.4.3.7. Cơ chế đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên 66
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 67
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG
  NGUỒN VỐN TIỀN GỬI TẠI EXIMBANK 68
  3.1. Định hướng phát triển của Eximbank 68
  3.2. Một số giải pháp đối với Eximbank 70
  3.2.1. Giải pháp về phía Hội sở Eximbank 70
  3.2.1.1. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm huy động tiền gửi 70
  3.2.1.2. Chính sách lãi suất 74
  3.2.1.3. Phát triển mạng lưới hoạt động . 75
  3.2.1.4. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng . 76
  3.2.1.5. Phát triển thương hiệu 77
  3.2.1.6 Gia tăng thời gian huy động vốn 78


  3.2.1.7. Công tác nhân sự 78
  3.2.1.8. Giải pháp về công tác điều hành của ban lãnh đạo Eximbank . 80
  3.2.2. Giải pháp về phía các chi nhánh Eximbank 81
  3.2.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 81
  3.2.2.2. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý . 83
  3.2.2.3. Nâng cao tính chủ động trong công tác huy động vốn . 8 6
  3.2.2.4. Giải pháp đối với ban lãnh đạo các chi nhánh Eximbank 87
  3.2.3. Giải pháp chung 87
  3.2.3.1. Giải pháp về cơ cấu tiền gửi 87
  3.2.3.2. Giải pháp cân đối giữa tiền gửi huy động và cho vay 89
  3.3. Các giải pháp hỗ trợ 91
  3.3.1. Đối với Chính phủ 91
  3.3.1.1. Ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát . 91
  3.3.1.2. Tái cơ cấu ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng . 91
  3.3.1.3. Hoạt động bảo hiểm tiền gửi . 9 2
  3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 93
  3.3.2.1. Về chính sách tiền tệ 93
  3.3.2.2. Hỗ trợ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 93
  3.3.2.3. Hỗ trợ các ngân hàng thương mại nâng cao năng lực quản trị rủi ro . 94
  KẾT LUẬN 96
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Eximbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
  EIB: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
  VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
  ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Việt Nam
  BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Việt Nam
  NH : Ngân hàng
  NHTW: Ngân hàng Trung ương
  NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  TMCP: Thương mại cổ phần
  ALCO: Ủy ban quản lý tài sản có - tài sản nợ
  TCTD : Tổ chức tín dụng
  TCKT: Tổ chức kinh tế
  KKH: Không kỳ hạn


  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Trang
  Bảng 2.1: Quy mô nguồn vốn tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư của Eximbank 23
  Bảng 2.2: Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn của Eximbank đến
  30/06/2011 . 26
  Bảng 2.3: So sánh quy mô nguồn vốn huy động của Eximbank so với VCB 27
  Bảng 2.4: Cơ cấu tiền gửi theo thành phần kinh tế của Eximbank 30
  Bảng 2.5: Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền tại Eximbank 33
  Bảng 2.6: Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn của Eximbank 35
  Bảng 2.7: Bảng lãi suất tiết kiệm hạn trả lãi cuối kỳ bằng VND của một số ngân
  hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cập nhật ngày 14/10/2011 38
  Bảng 2.8: Bảng lãi suất tiết kiệm hạn trả lãi cuối kỳ bằng USD của một số ngân
  hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cập nhật ngày 14/10/2011 39
  Bảng 2.9: Chi phí trả lãi tiền gửi của Eximbank 42
  Bảng 2.10: Tương quan giữa tiền gửi huy động và cho vay theo kỳ hạn của
  Eximbank 46
  Bảng 2.11: Bảng tổng hợp chi phí và thu nhập của Eximbank 47
  Bảng 2.12: Kết quả phát phiếu khảo sát . 52
  Bảng 2.13: Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về công tác huy động tiền gửi của
  Eximbank 53


  1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Các ngân hàng hiện nay đang trong một cuộc chạy đua khốc liệt- cạnh tranh về
  vốn, nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ và công nghệ, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt
  động, gia tăng thị phần, tối đa hóa lợi nhuận. Để duy trì hoạt động và phục vụ cho
  mục đích kinh doanh, ngân hàng cần một lượng vốn rất lớn. Nguồn vốn các ngân
  hàng huy động được xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng nguồn vốn chủ
  yếu vẫn là nguồn tiền gửi của tổ chức và dân cư. Vấn đề huy động vốn tiền gửi này
  sao cho hiệu quả luôn là vấn đề khiến các nhà quản trị ngân hàng phải đau đầu, nhất
  là trong tình hình chính trị và kinh tế thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay đã tác
  động đến tâm lý người gửi tiền và gây những ảnh hưởng xấu đến công tác huy động
  vốn của ngân hàng. Do đó việc nghiên cứu về công tác huy động nguồn vốn tiền
  gửi tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết để
  giúp cho nhà quản trị ngân hàng nói chung và các nhà quản trị Ngân hàng TMCP
  Xuất Nhập khẩu Việt Nam nói riêng có những giải pháp góp phần nâng cao chất
  lượng công tác huy động nguồn vốn tiền gửi nói riêng và hiệu quả hoạt động kinh
  doanh nói chung của ngân hàng. Đó là lý do tôi chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả
  huy động nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
  ” làm
  đề tài luận văn thạc sĩ của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu về hoạt động huy động nguồn vốn
  tiền gửi của ngân hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động nguồn vốn
  tiền gửi của ngân hàng. Đồng thời, thông qua việc phân tích, đánh giá tình hình
  thực tế công tác huy động nguồn vốn tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư của Ngân
  hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm gia
  tăng chất lượng công tác huy động nguồn vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Xuất
  Nhập khẩu Việt Nam


  2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
   Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác huy động nguồn vốn tiền gửi từ
  tổ chức kinh tế và dân cư của ngân hàng.
   Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trên phạm vi ngân hàng TMCP Xuất Nhập
  Khẩu Việt Nam, so sánh với đối thủ cạnh tranh là Vietcombank.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn sử dụng phương pháp mô tả- giải thích, đối chiếu - so sánh, phân tích
  - tổng hợp. Ngoài ra, luận văn còn thu thập thêm thông tin và số liệu liên quan đến
  vấn đề nghiên cứu từ các sách tham khảo, tạp chí, báo điện tử, các quy định liên
  quan đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà
  nước Việt Nam.
  5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Huy động vốn hiệu quả là một trong những vấn đề được các nhà quản trị ngân
  hàng quan tâm hàng đầu hiện nay. Luận văn từ việc nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết
  về hoạt động huy động vốn tiền gửi cho đến việc ứng dụng vào thực tế hoạt động
  huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, đã đưa ra
  những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tiền gửi tại ngân
  hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. Do đó, luận văn không chỉ có ý nghĩa thực
  tiễn đối với hoạt động huy động vốn và hoạt động kinh doanh của ngân hàng
  TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nói riêng mà còn có thể được ứng dụng để góp
  phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và hoạt động kinh doanh của các ngân hàng
  thương mại nói chung.
  6. Nội dung kết cấu của luận văn:
  Chương 1: Tổng quan về hiệu quả huy động nguồn vốn tiền gửi tại các ngân
  hàng thương mại
  Chương 2: Thực trạng hiệu quả huy động nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng
  TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động nguồn vốn
  tiền gửi tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả huy động nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt N
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả huy động nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt N sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status