Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AVSS

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AVSS

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AVSS

  MỤC LỤC
  MƠ ̉ ĐÂ ̀ U 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu . 3
  5. Kết cấu của đề tài 3
  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 4
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ
  TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 6
  1.1. TỔNG QUAN VỀ KÊ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 6
  1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị chi phí . 6
  1.1.2. Bản chất kế toán quản trị chi phí 9
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp 11
  1.1.4. Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị doanh nghiệp 12
  1.1.5. Các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản trong kế toán quản trị chi phí . 13
  1.2. KHÁI NIÊM CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH
  NGHIỆP SẢN XUẤT . 15
  1.2.1. Khái niệm chi phí trong doanh nghi ệp sa ̉ n xuâ ́ t . 15
  1.2.2. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sa ̉ n xuâ ́ t . 15
  1.3. NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH
  NGHIỆP SẢN XUẤT . 23
  1.3.1. Định mức chi phí sa ̉ n xuâ ́ t . 23
  1.3.2. Lâ ̣ p dư ̣ toa ́ n chi phi ́ sa ̉ n xuâ ́ t 29
  1.3.3. Xác định giá tha ̀ nh sa ̉ n ph ẩm sản xuất . 31
  1.3.4. Kiểm soát chi phí 35
  1.3.5. Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra các quyết định . 38
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI
  CÔNG TY TRÁCH NHIÊ ̣ M HƯ ̃ U HẠN AVSS 40
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH AVSS . 40
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Tra ́ ch nhiê ̣ m hư ̃ u ha ̣ n
  AVSS 40
  2.1.2. Chư ́ c năng va ̀ nhiê ̣ m vu ̣ cu ̉ a Công ty TNHH AVSS . 42
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại
  Công ty TNHH AVSS . 42
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH
  AVSS 54
  2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất . 54
  2.2.2. Công tác xây dựng định mức và lập dự toán chi phí sản xuất . 57
  2.2.3. Công ta ́ c kê ́ toa ́ n chi phí s ản xuất va ̀ ti ́ nh gia ́ tha ̀ nh s ản phẩm tại
  Công ty 65
  2.2.4. Công tác kiểm soát chi phí, phân tích thông tin phục vụ cho việc
  ra quyết định . 73
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI
  CÔNG TY TNHH AVSS 74
  2.3.1. Về phân loại chi phí . 74
  2.3.2. Về xây dựng định mức và lập dự toán chi phí sa ̉ n xuâ ́ t . 74
  2.3.3. Về tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm . 75
  2.3.4. Về thực hiện kiể m soát chi phí . 75
  2.3.5. Về phân tích chi phí để ra quyết định kinh doanh 76
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI
  PHÍ TẠI CÔNG TY TRA ́ CH NHIÊ ̣ M HƯ ̃ U HA ̣ N AVSS 78
  3.1. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
  QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH AVSS . 78
  3.1.1. Mục tiêu của việc hoàn thiện kế toán QTCP tại Công ty . 78
  3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán QTCP tại Công ty . 79
  3.2. NỘI DUNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI
  CÔNG TY TNHH AVSS 80
  3.2.1. Hoàn thiện phân loại chi phí 80
  3.2.2. Xây dựng bổ sung định mức dự toán chi phí 86
  3.2.3. Hoàn thiện công tác kế tóan tâ ̣ p hơ ̣ p chi phi ́ va ̀ tính giá thành s ản
  phẩ m sản xuất . 91
  3.2.4. Hoàn thiện kiể m soát chi phí, phân tích thông tin phục vụ cho
  việc ra các quyết định kinh doanh . 93
  KẾT LUẬN CHUNG . 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO)
  PHỤ LỤC.

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nền kinh tế Viê ̣ t Nam đang trong giai đoạn phát triển cao của nền kinh
  tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh vừa là một tất yếu kinh tế, vừa là đặc
  trưng nổi bật nhất. Vơ ́ i thơ ̀ i điê ̉ m Viê ̣ t Nam đa ̃ gia nhâ ̣ p WTO , điê ̀ u na ̀ y đô ̀ ng
  nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước một vận hội lớn ,
  cũng như đang phải đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất , vì vậy
  các doanh nghiệp cần phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt . Đặc biệt trong hoạt
  đô ̣ ng sa ̉ n xuâ ́ t kinh doanh ca ́ c mă ̣ t ha ̀ ng xuâ ́ t khâ ̉ u cu ̉ a ca ́ c doanh nghiê ̣ p cu ̃ ng
  đươ ̣ c xem la ̀ nê ̀ n mo ́ ng chu ̉ đa ̣ o cu ̉ a nê ̀ n kinh tê ́ va ̀ no ́ không n gư ̀ ng đô ̉ i mơ ́ i ,
  hoàn thiện cho phù hợp với cơ chế thị trường cũng như trong quá trình hội
  nhâ ̣ p . Để có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh khô ́ c liê ̣ t như vâ ̣ y ca ́ c
  doanh nghiê ̣ p trong nươ ́ c no ́ i chung va ̀ doanh nghiê ̣ p co ́ vô ́ n đâ ̀ u tư nư ớc
  ngoài nói riêng phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm
  đồng thời việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác, linh hoạt trong quá trình
  sản xuất kinh doanh của Ban Lãnh đạo doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định
  đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  Tuy nhiên, đối với Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của công nghiệp
  hóa, thị trường trong nước chưa phát triển thì cần tranh thủ nguồn lực từ bên
  ngoài, nhất là FDI để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển xuất
  khẩu là con đường để Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào chuỗi gái trị toàn cầu ,
  hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới . Chính vì vậy thông tin về chi phí
  trong các doanh nghiệp co ́ vô ́ n đâ ̀ u tư nươ ́ c ngoa ̀ i , sản xuất xuâ ́ t khâ ̉ u đóng
  vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các nhà quản trị kiểm soát chi phí.
  Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chi phí trong
  các doanh nghiệp chính là hệ thống kế toán quản trị chi phí. Kế toán quản trị
  2
  chi phí luôn luôn tồn tại trong mỗi tổ chức, tuy nhiên tác dụng cung cấp thông
  tin cho các đối tượng khác nhau sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào việc xây dựng và
  khai thác hệ thống kế toán chi phí đó. Các doanh nghiệp ở các nước phát triển
  trên thế giới đã xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí hiện đại, cung cấp
  thông tin hữu ích cho cho các nhà quản trị nội bộ để trợ giúp họ trong việc lập
  kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế
  hoạch.
  Với hiện thực của bối cảnh kinh tế nêu trên thì Công ty trách nhiệm
  hữu hạn (TNHH) AVSS cũng không là ngoại lệ. Công ty TNHH AVSS là
  một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã và đang thực hiện tương
  đối tốt về xây dựng định mức, dự toán, kiê ̉ m soa ́ t va ̀ tổ chức quá trình sa ̉ n xuâ ́ t .
  Tuy nhiên, công tác lập dự toán chi phí còn chưa linh hoạt, việc xây dựng hệ
  thống định mức còn chung chung, chưa chi tiết, cụ thể, giá phí sản phẩm vẫn
  chỉ tính theo phương pháp truyền thống. Vì vậy mà hệ thống kế toán quản trị
  chi phí hiện nay tại Công ty vẫn chưa cung cấp các thông tin phù hợp, kịp thời
  và tin cậy cho việc ra các quyết định kinh doanh của nhà quản trị. Điều đó cho
  thấy Công ty TNHH AVSS cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống kế toán quản trị
  chi phí để phục vụ cho việc quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Xuất
  phát từ những lý do nêu trên, tôi đã lựa chọn đề tài: "Kế toán quản trị chi phí
  tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AVSS" cho luận văn của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu của đề tài là góp phần làm rõ về mặt lý luận là vấn đề kế toán
  quản trị chi phí trong doanh nghiệp sả n xuâ ́ t và vê ̀ thực tiễn là công tác kế
  toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH AVSS. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất
  một số giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí căn cứ vào tình hình
  thực tế của Công ty với mong muốn Công ty ứng dụng hiệu quả nhất các giải
  pháp đã đề xuất vào công tác quản trị.
  3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn sẽ
  nghiên cứu các vấn đề về công ta ́ c kế toán quản trị chi phí ta ̣ i Công ty TNHH
  AVSS.
  - Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH AVSS đăng ky ́ kinh doanh vơ ́ i
  nhiê ̀ u li ̃ nh vư ̣ c nhưng hiê ̣ n ta ̣ i chi ̉ hoa ̣ t đô ̣ ng sa ̉ n xuâ ́ t ca ́ c sa ̉ n phâ ̉ m Ionx cho
  trang tri ́ nô ̣ i thâ ́ t , ngoại thất và xây dựng . Vì vậy , đề tài đi sâu tìm hiểu ,
  nghiên cư ́ u va ̀ hoa ̀ n thiê ̣ n cô ng ta ́ c kê ́ toa ́ n qua ̉ n tri ̣ chi phi ́ ta ̣ i Công ty vơ ́ i
  hoạt động sản xuất nêu trên .
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu luận văn, tác giả sử dụng tổng hợp nhiều
  phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng; phương pháp duy
  vật lịch sử; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thực chứng để đối
  chiếu các vấn đề lý luận về kế toán quản trị chi phí trên cơ sở đó đưa ra
  những nội dung cần hoàn thiện phù hợp với khả năng thực hiện được.
  Tác giả đã tiến hành nghiên cứu trực tiếp Công ty TNHH AVSS với
  phương pháp thực hiện là thu thập, phân tích những thông tin liên quan đến
  thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài Phần mở đâ ̀ u, Phâ ̀ n k ết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và
  Phụ lục nội dung luận văn được trình bày làm 3 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí tại các doanh
  nghiệp
  Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty trách nhiệm
  hữu hạn AVSS
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty
  trách nhiệm hữu hạn AVSS
  4
  6. Tô ̉ng quan ta ̀ i liê ̣ u nghiên cư ́ u
  Kế toán quản trị, trong đó có kế toán quản trị chi phí là thuật ngữ mới
  xuất hiện ở Viê ̣ t Nam trong hơn 20 năm trở lại đây và đã thu hút được sự chú
  ý của các doanh nghiệp. Tại Việt Nam , mô ̣ t sô ́ doanh nghiê ̣ p đa ̃ bươ ́ c đâ ̀ u vâ ̣ n
  dụng và xây dựng cho mình một bộ máy kế toán quản trị riêng biệt và cũng đã
  có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Vì vậy, trong ca ́ c nghiên cư ́ u trươ ́ c đây
  cũng đã có các tác gi ả nghiên cứu về công tác kế toán quản trị chi phí trong
  các doanh nghiệp như : tác giả Trần Thị Kim Phú (2010) “Hoàn thiện kế toán
  quản trị chi phí tại Công ty 545”, luâ ̣ n văn đa ̃ nghiên cư ́ u va ̀ gia ̉ quyê ́ t mô ̣ t sô ́
  vâ ́ n đê ̀ như : hê ̣ thô ́ ng hoa ́ ly ́ luâ ̣ n va ̀ công ta ́ c qua ̉ n tri ̣ chi phi ́ , làm rõ đặc điểm
  quá trình sản xuất và xây dựng cơ bản , đă ̣ c điê ̉ m sa ̉ n phâ ̉ m xây lă ́ p , các định
  các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty và đề
  xuâ ́ t mô ̣ t sô ́ gia ̉ i pha ́ p hoa ̀ n thiê ̣ n kê ́ toa ́ n qua ̉ n trị chi phí tại công ty 545; tác
  giả Nguyễn Thanh Trúc (2007) vơ ́ i đê ̀ ta ̀ i “nghiên cư ́ u kê ́ toa ́ n qua ̉ n tri ̣ chi phi ́
  tại các công ty c à phê Nha ̀ nươ ́ c trên đi ̣ a ba ̀ n ti ̉nh Đăk Lăk ”, trong luâ ̣ n văn
  này tác giả đã đặt ra vấn đề ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh
  nghiê ̣ p ca ̀ phê trên đi ̣ a ba ̀ n ti ̉nh Đăk Lăk và đã đưa ra một số giải pháp nhằm
  hoàn thiện thiện công tác kế toán quản trị chi phí t ại cá doanh nghiệp này .
  Và n hững nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Việt (1995) với luận án
  “Vấn đề hoàn thiện kế toán Việt Nam”, Phạm Văn Dược (1997) với “Phương
  hướng xây dựng nội dung và tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào các doanh
  nghiệp Việt Nam” đã trình bày phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống
  kế toán tài chính và kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam, tuy
  nhiên những nghiên cứu này còn mang tính chất chung cho tất cả các loại
  hình doanh nghiệp, trong khi tính linh hoạt của kế toán quản trị lại rất cao,
  phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng ngành. Đến đầ u
  những năm 2000 đã có một số nghiên cứu về một số vấn đề cụ thể của kế toán
  5
  quản trị, hoặc về việc áp dụng riêng kế toán quản trị cho từng loại hình doanh
  nghiệp cụ thể. Tác giả Phạm Quang (2002) nghiên cứu về “phương hướng
  xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị và tổ chức vận dụng vào các
  doanh nghiệp Việt Nam”, tác giả Trần Văn Dung (2002) nghiên cứu về “Tổ
  chức kế toán quản trị và giá thành trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam”,
  tác giả Phạm Thị Kim Vân (2002) nghiên cứu về “tổ chức kế toán quản trị
  chi phí và kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh du lịch”, tác giả
  Dương Thị Mai Hà Trâm (2004) nghiên cứu “xây dựng hệ thống kế toán quản
  trị trong các doanh nghiệp Dệt Việt Nam”, tác giả Nguyễn Thanh Quí (2004)
  nghiên cứu “xây dựng hệ thống thông tin kinh tế phục vụ quản trị doanh
  nghiệp kinh doanh bưu chính viễn thông”, tác giả Phạm Thị Thuỷ (2007)
  nghiên cứu “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh
  nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam”. Trong các công trình này, các tác giả
  đã hệ thống các nội dung cơ bản của hệ thống kế toán quản trị và đề xuất
  phương hướng ứng dụng kế toán quản trị vào các ngành cụ thể theo phạm vi
  nghiên cứu của các đề tài. Mặc dù vậy, tất cả các công trình nghiên cứu về kế
  toán quản trị đã công bố đều chưa nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống kế toán
  quản trị chi phí áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, trong khi
  sản xuất xuất khẩu là ngành sản xuất qua n trọng mang tính chất công nghiệp
  tạo ra thu nhập cho nền kinh tế quốc dân, là nguồn thu hút ngoại tệ chính cho
  quốc gia, là ngành đang rất cần những thông tin kế toán quản trị chi phí phục
  vụ cho công tác ra quyết định của nhà quản trị.
  Chính vì vậy, các vấn đề mà luận văn cần tập trung nghiên cứu là hoàn
  thiện kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sa ̉ n xuâ ́ t mà c ụ thể ở đây là
  tại Công ty TNHH AVSS trên cơ s ở nghiên cứu về bản chất, vai trò và nội
  dung của kế toán quản trị chi phí.

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN
  QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
  1.1. TÔ ̉ NG QUAN VÊ ̀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ
  1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị chi phí
  Trên thế giới, kế toán quản trị là một lĩnh vực được chú ý nghiên cứu
  và phát triển. Một số nước đã thành lập Hiệp hội các nhà kế toán quản trị,
  thành lập Viện kế toán quản trị và xuất bản tạp chí riêng. Tại Mỹ các nghiên
  cứu cho thấy kế toán quản trị xuất hiện đầu tiên vào những năm đầu của thế kỉ
  XIX. Sự phát triển mạnh cả về quy mô và phạm vi hoạt động của các doanh
  nghiệp trong giai đoạn này đặt ra yêu cầu cho các nhà quản trị phải kiểm soát
  và đánh giá được hoạt động của chúng. Để xác định được hiệu quả sản xuất
  các sản phẩm cụ thể và đánh giá được kết quả hoạt động của các bộ phận,
  những doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống kế toán theo dõi tình hình sử dụng
  vật tư, chi phí nhân công và các chi phí trực tiếp phát sinh hàng ngày. Để
  kiểm soát thu, chi trên địa bàn rộng lớn như ̃ ng công ty này đã chia kế toán
  thành hai bộ phận theo dõi chi phí và thu nhập t heo từng khu vực để lập báo
  cáo cho các nhà quản trị.
  Ở Châu Á, sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, cùng với sự phát triển của
  các trường phái quản trị theo kiểu Nhật Bản, kế toán quản trị cũng được hình
  thành để phục vụ cho nhu cầu thông tin của các nhà quản trị doanh nghiệp.
  Các phương pháp kế toán quản trị theo kiểu Nhật Bản được nói nhiều đến là
  Target costing và Kaizen costing.
  Nghiên cứu sự phát triển của kế toán quản trị cho thấy, kế toán quản trị
  hình thành và phát triển xuất phát từ nhu cầu thông tin quản trị doanh nghiệp.
  Môi trường cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp mở
  rộng, phát triển thị trường, giảm chi phí để nâng cao lợi nhuận. Kế toán quản
  7
  trị là công cụ hữu hiệu cho phép các nhà quản trị kiểm soát quá trình sản xuất,
  đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp để có các
  quyết định phù hợp và hiệu quả.
  Ở Việt Nam, kế toán quản trị là một lĩnh vực tương đối mới mẻ. Kế
  toán quản trị mới chỉ được nhắc đến và đưa vào giảng dạy trong các trường
  đại học ở nước ta trong khoảng 10 năm trở lại đây. Phần lớn các doanh nhân
  còn xa lạ với kế toán quản trị và nhầm lẫn kế toán này với kế toán chi phí.
  Mặc dù đều nhằm mục đích thông tin cho các nhà quản trị nhưng có sự khác
  nhau về mục đích và phạm vi giữa hai loại kế toán này.
  Mục đích của kế toán chi phí là để xác định giá thành trong khi đó kế
  toán quản trị lại căn cứ vào giá thành để quyết định có sản xuất hay không.
  Đối với kế toán chi phí, giá thành là kết quả của việc thực hiện các quyết định
  của nhà quản trị. Ngược lại, giá thành trong kế toán quản trị chỉ là cơ sở để ra
  quyết định kinh doanh. Thực tế ở nước ta, mặc dù các phương pháp hạch toán
  chi phí, tính giá thành đã được giảng dạy trong các trường đại học nhưng
  trong các doanh nghiệp việc sử dụng các thông tin do kế toán cung cấp cho
  quản trị doanh nghiệp còn hạn chế. Việc hạch toán trong các doanh nghiệp
  vẫn mang tính hình thức, đối phó. Mọi tập trung vẫn dồn vào chế biến số liệu
  để có được báo cáo tài chính tốt, doanh nghiệp giảm được thuế phải nộp. Kế
  toán quản trị ở nước ta hiện nay vẫn chưa được quan tâm đầy đủ tương xứng
  với vị trí và vai trò của nó trong quản trị doanh nghiệp.
  Có nhiều quan điể m và nhiều góc độ khác nhau để tiếp cận khái niệm
  kế toán quản trị. Theo GS.Kaplan, Trường đại học Harvard Business school,
  trường phái kế toán quản trị Mỹ: "Kế toán quản trị là mô ̣ t bộ phận của hệ
  thống thông tin quản trị trong các tổ chức mà nhà quản trị dựa vào đó để
  hoạch định và kiểm soát các hoạt động của tổ chức". Ở góc độ này, kế toán
  quản trị là công cụ gă ́ n liền với hoạt động quản trị của tổ chức. Theo GS

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Bộ tài chính (2003), Chuẩn mực kế toán Việt nam, NXB Tài chính,
  Hà Nội.
  [2] Bộ tài chính (2003), Thông tư số 53/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn áp
  dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp, Hà Nội.
  [3] Bộ tài chính (2006), Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC về ban hành chế
  độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hà Nội.
  [4] Bảng cáo bạch của Công ty TNHH AVSS .
  [5] Các báo cáo tài chính của Công ty TNHH AVSS .
  [6] PGS.TS. Phạm Văn Dược – Đặng Kim Cương , kê ́ toa ́ n qua ̉ n tri ̣ , Nhà
  xuâ ́ t ba ̉ n Thô ́ ng kê .
  [7] PGS.TS. Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, NXB Thống kê,
  Hà Nội.
  [8] PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (2003), Giáo trình lý thuyết hạch toán kế
  toán, NXB Tài chính, Hà Nội.
  [9] PGS.TS. Nguyễn Thị Gái (2004), Giáo trình phân tích hoạt động kinh
  doanh, NXB Tài chính, Hà Nội.
  [10] ThS. Huỳnh Lợi (2003), Kế toán quản trị, NXB Thống kê, Hà Nội.
  [11] TS. Nguyễn Minh Phương, TS. Nguyễn Thị Đông (2002), Giáo trình
  kế toán quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội.
  [12] PGS. TS. Nguyễn Minh Phương (2004), Giáo trình kế toán quản trị,
  NXB Tài chính, Hà Nội.
  [13] TS. Phạm Quang (2000), Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo kế
  toán quản trị và tổ chức vận dụng vào các doanh nghiệp Việt
  nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân,
  Hà Nội.
  101
  [14] PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang (2010), Kế toán quản trị doanh nghiệp,
  NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
  [15] Số liệu tài chính quí IV/2011 của Công ty TNHH AVSS
  [16] PGS.TS. Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế toán quản trị, Nhà
  xuất bản Giáo dục Hà Nội.
  [17] TS. Phạm Châu Thành , TS. Phạm Xuân Thành , Giáo trình Kế toán
  quản trị , Nhà xuất bản Phương Đông .
  [18] Phạm Thị Thuỷ (2007), Xây dư ̣ ng mô hi ̀ nh kê ́ toán quản trị chi phí cho
  các doanh nghiệp sản xuất duọc phẩm Việt Nam , Luâ ̣ n a ́ n tiê ́ n si ̃
  kinh tê ́ , Đa ̣ i ho ̣ c Đa ̀ Nă ̃ ng .
  [19] Nguyê ̃ n Thanh Tru ́ c (2007), Nghiên cư ́ u kê ́ toa ́ n qua ̉ n tri ̣ chi phi ́ ta ̣ i ca ́ c
  công ty ca ̀ phê Nha ̀ nươ ́ c trên đi ̣ a ba ̀ n ti ̉nh Đăk Lăk , Luâ ̣ n văn
  thác sĩ kinh tế , Đa ̣ i ho ̣ c Đa ̀ Nă ̃ ng .

  Xem Thêm: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AVSS
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AVSS sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status