Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

    THẠC SĨ Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An

    D
    dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
    .:: Cộng Tác Viên ::.
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
  5. Công cụ
  6. Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An

    Luận văn thạc sĩ năm 2012
    Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An
    Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

    MỤC LỤC
    TRANG PHỤBÌA
    LỜI CAM ĐOAN
    MỤC LỤC
    DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT
    DANH MỤC CÁC BẢNG
    MỞ ĐẦU .1
    Chương 1 CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN NGÂN SÁCH XÃ , PHƯỜNG 4
    1.1. Quy ñịnh chung vềkếtoán ngân sách xã, phường 4
    1.1.1 Khái niệm vềkếtoán ngân sách 4
    1.1.2 Nhiệm vụchính của kếtoán ngân sách xã, phường 4
    1.1.3. Nguyên tắc kếtoán ñược áp dụng 5
    1.1.4. Công việc của kếtoán ngân sách xã, phường . 5
    1.1.5. Kếtoán trưởng hoặc phụtrách kếtoán . 6
    1.2 Công tác kếtoán ngân sách xã, phường 8
    1.3 Chế ñộkếtoán ngân sách xã, phường .10
    1.3.1 Chứng từkếtoán 10
    1.3.2 Sổkếtoán và hình thức kếtoán 11
    1.3.3 Khóa sổkếtoán cuối năm 12
    1.3.4 Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán . 13
    1.4. Kếtoán các khoản thu ngân sách .14
    1.4.1. Nội dung các khoản thu ngân sách xã, phường 14
    1.4.2. Chứng từkếtoán . 15
    1.4.3 Tài khoản kếtoán . 15
    1.5. Kếtoán các khoản chi ngân sách .16
    1.5.1 Nguyên tắc kếtoán các khoản chi ngân sách xã . 16
    1.5.2. Chứng từvà tài khoản kếtoán sửdụng 17
    Kết luận chương 1 . 20
    Chương 2: CÔNG TÁC KẾTOÁN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA
    BÀN THÀNH PHỐHỘI AN 21
    2.1. Đặc ñiểm tựnhiên , kinh tế- xã hội của Thành phốHội An năm 2011 21
    2.1.1. Đặc ñiểm tựnhiên, xã hội . 21
    2.1.2. Đặc ñiểm tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của Thành phốHội An
    năm 2011 22
    2.1.2.1. Đặc ñiểm tình hình thu ngân sách 22
    2.1.2.2. Đặc ñiểm tình hình chi ngân sách 24
    2.2. Thực trạng tổchức thực hiện công tác kếtoán ởcác xã, phường trên ñịa bàn
    thành phốHội An năm 2011 25
    2.2.1.Các loại ch ứng từ, tài kho ản, sổsách và báo cáo mà kếtoán xã ph ường dùng . 25
    2.2.2. Kếtoán thu ngân sách xã, phường trên ñịa bàn Thành phố . 27
    2.2.3. Kếtoán chi ngân sách xã, phường trên ñịa bàn Thành phố . 33
    2.2.4 Các phần hành kếtoán khác . 42
    2.2.5 Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách 51
    Kết luận chương 2 54
    Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN NGÂN SÁCH
    XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHỘI AN . 55
    3.1. Phương hướng phát triển kinh tế- xã hội trên ñịa bàn Thành phốHội An 55
    3.2. Giải pháp ch ủy ếu hoàn thiện quy trình quản lý và kếtoán ngân sách xã, ph ường . 56
    3.2.1 Hoàn thiện một sốnhiệm vụthu của kếtoán cấp xã, phường 56
    3.2.2 Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện tổchức hệthống chứng từkếtoán trong
    kếtoán ngân sách xã, phường . 57
    3.2.3. Kiến nghịbổsung thêm Tài khoản 332 và Tài khoản 333 59
    3.2.4. Kếtoán trưởng chấn chỉnh quản lý thu-chi ngân sách xã, phường và tham
    mưu tình hình tài chính cụthểcho cấp lãnh ñạo 64
    3.2.5 Tăng cường quản lý chi ñầu tưngân sách xã trên ñịa bàn thành phốHội An
    hiện nay 64
    3.2.6. Kiến nghịlên cấp trên vềviệc bổsung mục lục ngân sách 67
    3.2.7 Giải pháp thực hiện nhiệm vụthu, chi ngân sách của kếtoán ngân sách cấp
    xã, phường . 68
    3.2.8 Tăng cường cơsởvật chất, áp dụng công nghệthông tin ñối với kếtoán ngân
    sách nói riêng, nâng cao trình ñộcông chức nhà nước nói chung . 71
    Kết luận chương 3 . 72
    KẾT LUẬN . 73
    TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74
    QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀTÀI LUẬN VĂN
    PHỤ LỤC

    MỞ ĐẦU
    1. Tính cấp thiết của ñềtài
    Trong những năm gần ñây tại Quảng Nam ñã xảy ra tình trạng mất ổn
    ñịnh vềngân sách một sốcơsởxã, phường, ñã làm cho người dân thiếu tin
    tưởng vào chính quyền xã, phường. Một trong những nguyên nhân ñó là tình
    hình vi phạm các quy ñịnh vềtài chính kếtoán ởmột sốxã, phường; ngân
    sách xã, phường ñã thiếu sựquản lý thống nhất ñã dẫn ñến tình trạng chồng
    chéo, chậm chạp trong vấn ñềquản lý thu chi ngân sách tại ñịa phương. Các
    xã, phường không kịp thời thực hiện các quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân
    và cũng chậm trểtrong việc báo cáo, quyết toán với phòng Tài chính .
    Rút kinh nghiệm tình hình kếtoán ngân sách xã, phường còn lỏng lẻo,
    trong những năm qua Thành phốHội An ñã cốgắng ñưa ra các biện pháp ñể
    hòan thiện quy trình quản lý kếtoán tài chính ngân sách xã, phường nhằm ñáp
    ứng yêu cầu quản lý trong nền kinh tếthịtrường hiện nay, ñặc biệt là ñáp ứng
    yêu cầu kiểm toán Ngân sách nhà nước tại ñịa phương, ñồng thời quyết toán
    lên Phòng Tài chính thành phố, góp phần làm lành mạnh, hiện ñại hoá nền tài
    chính quốc gia góp phần tăng thu ổn ñịnh chi cho Ngân sách nhà nước. Tuy
    nhiên trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quy trình lập, chấp
    hành và quyết toán của kếtoán ngân sách xã cũng còn gặp nhiều khó khăn.
    Do vậy hiệu quảvà hiệu lực quản lý Ngân sách nhà nước tại các cơsởxã,
    phường còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hoàn
    thiện quy trình kếtoán ngân sách cấp xã, phường ởThành phốHội An là hết
    sức cần thiết trong giai ñoạn hiện nay. Do ñó em mạnh dạn chọn ñề tài:
    "Hoàn thiện công tác kếtoán ngân sách xã, phường trên ñịa bàn Thành
    phốHội An" làm ñềtài luận văn cao học.
    2
    2. Mục ñích nghiên cứu
    Trên cơsởnghiên cứu những vấn ñềlý luận và thực tiễn vềcông tác kế
    toán ngân sách ñể ñềxuất một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán
    ngân sách xã, phường ởThành phốHội An góp phần nâng cao hiệu quảvà
    hiệu lực quản lý Ngân sách nhà nước trong giai ñoạn mới.
    3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
    Đềtài nghiên cứu các vấn ñềvềkếtoán ngân sách nhà nước và quá trình
    thực hiện, lập, dựtoán ngân sách, kếtoán ngân sách cấp xã, phường trên ñịa
    bàn thành phốHội An giai ñoạn 2009 – 2011 với chủthểlà kếtoán ngân sách
    xã, phường trên Thành phốHội An.
    4. Phương pháp nghiên cứu
    Đềtài chủyếu nghiên cứu vềkếtoán Ngân sách nhà nước cấp xã kiểm
    soát quy trình lập, quá trình kiểm tra, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà
    nước tại ñịa phương, do ñó ngoài việc áp dụng phương pháp duy vật biện
    chứng trong mối liên hệgiữa Ngân sách nhà nước và ngân sách ñịa phương,
    ñềtài sửdụng phương pháp khảo sát kết hợp giữa thực tếvới lý luận chung
    trong lĩnh vực kế toán ngân sách ñịa phương, khảo sát toàn bộ các ñơn vị
    thông qua bảng câu hỏi ñồng thời khảo sát vấn ñáp ñể ñưa ra kết quảvềtình
    hình kếtoán, kiểm tra, kiểm soát quy trình thực hiện, chấp hành và quyết toán
    ngân sách xã, phường, tại Hội An.
    5. Đóng góp mới vềkhoa học của ñềtài
    Đây là một vấn ñềmới mẻcảvềlý luận cũng nhưtrong thực tiễn nên ñề
    tài chỉ ñềcập một sốvấn ñềcơbản nhất vềkếtoán Ngân sách nhà nước cấp
    xã và quá trình thực hiện, chấp hành và quyết toán ngân sách xã, phường với
    cấp trên ởHội An; ñồng thời ñưa ra một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện quy
    trình kếtoán và quyết toán ngân sách ñịa phương ởHội An góp phần ñịnh
    hướng công tác kế toán ngân sách xã theo ñúng luật Ngân sách, làm lành
    3
    mạnh hoá thu, chi Ngân sách nhà nước tại cơ sở xã, phường trên ñịa bàn
    Thành phốHội An.
    Do khó khăn trong quá trình thu thập sốliệu, do trình ñộbản thân, ñiều
    kiện thời gian và phương tiện nghiên cứu còn hạn chếdo ñó luận văn không
    tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận ñược sựgiúp ñỡcủa các thầy
    giáo, cô giáo, các nhà khoa học ñể ñềtài của em ñược hoàn thiện hơn.
    6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của ñềtài
    - Tài liệu dùng tham khảo cho công việc thực hiện, nghiên cứu, giảng
    dạy kếtoán ngân sách.
    - Tài liệu giúp cho các nhà quản lý ở ñịa phương tham khảo ñểáp dụng
    vào công tác kếtoán ngân sách xã, phường, thịtrấn.
    7. Kết cấu của luận văn
    Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụlục,
    luận văn gồm 3 chương:
    Chương 1: Công tác kế toán ngân sách xã, phường trên ñịa bàn thành
    phốHội An
    Chương 2: Công tác kế toán ngân sách xã, phường trên ñịa bàn thành
    phốHội An
    Chương 3:Giải pháp hoàn thiện công tác kếtoán ngân sách xã, phường
    trên ñịa bàn thành phốHội An

    Chương 1
    CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN NGÂN SÁCH XÃ , PHƯỜNG
    1.1. Quy ñịnh chung vềkếtoán ngân sách xã, phường
    1.1.1 Khái niệm vềkếtoán ngân sách
    Là việc thu thập, xửlý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông
    tin vềtoàn bộhoạt ñộng kinh tế- tài chính của xã, gồm: Hoạt ñộng thu, chi
    ngân sách và hoạt ñộng tài chính khác của xã. Các xã, phường, thịtrấn (gọi
    chung là xã) phải tổ chức công tác kế toán theo Luật Kế toán, Nghị ñịnh
    128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủqui ñịnh chi tiết và hướng
    dẫn thi hành một số ñiều của Luật Kếtoán trong lĩnh vực kếtoán nhà nước,
    các văn bản pháp luật kếtoán hiện hành và Chế ñộkếtoán này.
    1.1.2 Nhiệm vụchính của kếtoán ngân sách xã, phường
    - Thu thập, xửlý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi ngân sách, các
    quỹcông chuyên dùng, các khoản thu ñóng góp của dân, các hoạt ñộng sự
    nghiệp, tình hình quản lý và sửdụng tài sản do xã quản lý và các hoạt ñộng
    tài chính khác của xã;
    - Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dựtoán thu, chi ngân
    sách xã, các qui ñịnh vềtiêu chuẩn, ñịnh mức; tình hình quản lý, sửdụng các
    quỹcông chuyên dùng, các khoản thu ñóng góp của dân; tình hình sửdụng
    kinh phí của các bộphận trực thuộc và các hoạt ñộng tài chính khác của xã;
    - Phân tích tình hình thực hiện dựtoán thu, chi ngân sách, tình hình quản
    lý và sửdụng tài sản của xã, tình hình sửdụng các quỹcông chuyên dùng;
    cung cấp thông tin số liệu, tài liệu kế toán tham mưu, ñề xuất với UBND,
    HĐND xã các giải pháp nhằm thúc ñẩy sựphát triển kinh tế, chính trị, xã hội
    trên ñịa bàn xã.
    - Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách ñể trình ra
    HĐND xã phê duyệt, phục vụ công khai tài chính trước nhân dân theo qui
    5
    ñịnh của pháp luật và gửi Phòng Tài chính Quận, Huyện, Thịxã (gọi chung là
    Huyện) ñểtổng hợp vào ngân sách nhà nước.
    1.1.3. Nguyên tắc kếtoán ñược áp dụng
    Kế toán ngân sách xã, phường phải thực hiện trên cơ sở kế toán tiền,
    hình thức kếtoán Nhật ký – SổCái ñểhạch toán từng hoạt ñộng kinh tếtài
    chính nhằm bảo ñảm sựcân ñối giữa thu và chi, giữa kinh phí ñược cấp và
    tình hình sửdụng kinh phí, giữa vốn và nguồn vốn ởmọi thời ñiểm.
    1.1.4. Công việc của kếtoán ngân sách xã, phường
    - Phản ánh ñầy ñủnghiệp vụkinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từkế
    toán, sổkếtoán và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách xã;
    - Phản ánh kịp thời, ñúng thời gian qui ñịnh các khoản thu, chi ngân sách
    và thu, chi hoạt ñộng tài chính khác của xã;
    - Phản ánh rõ ràng, dễhiểu và chính xác thông tin, sốliệu vềtình hình
    thu, chi ngân sách và hoạt ñộng tài chính của xã nhằm cung cấp những thông
    tin cho UBND và HĐND xã;
    - Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sựviệc, nội dung và giá trịcủa
    nghiệp vụkinh tế, tài chính phát sinh ởxã;
    - Thông tin sốliệu kếtoán ởxã phải ñược phản ánh liên tục từkhi phát
    sinh ñến khi kết thúc hoạt ñộng kinh tếtài chính, từ khi thành lập ñến khi
    chấm dứt hoạt ñộng. Sốliệu kếtoán phản ánh kỳnày phải kếtiếp sốliệu kế
    toán của kỳtrước;
    - Phải phân loại sắp xếp thông tin, sốliệu kếtoán theo trình tự, có hệ
    thống và có thểso sánh ñược. Chỉ tiêu do kếtoán thu thập, phản ánh phải
    thống nhất với chỉtiêu trong dựtoán ngân sách vềnội dung và phương pháp
    tính toán.
    6
    1.1.5. Kếtoán trưởng hoặc phụtrách kếtoán
    1.1.5.1 Kếtoán trưởng
    Kếtoán trưởng có chức năng giúp Chủtịch UBND xã tổchức thực hiện
    công tác kếtoán, thống kê và thông tin kinh tếtrong xã. Thực hiện kiểm tra,
    kiểm soát việc tuân thủ các chế ñộ, chính sách tài chính, kế toán của Nhà
    nước tại xã và Nghị quyết của HĐND xã về ngân sách, tài chính. Quản lý
    hoạt ñộng thu, chi ngân sách và các hoạt ñộng tài chính khác ởxã.
    Nhiệm vụcủa kếtoán trưởng
    - Tổchức thực hiện công tác kếtoán phù hợp ñiều kiện hoạt ñộng, yêu
    cầu và trình ñộquản lý của xã;
    - Tổchức việc lập dựtoán và việc thực hiện dựtoán thu, chi, việc chấp
    hành các ñịnh mức, tiêu chuẩn của Nhà nước tại xã. Thực hiện kiểm tra, kiểm
    soát việc thu, chi tài chính của các bộphận trực thuộc xã;
    - Thực hiện bảo quản, lưu trữtài liệu kếtoán và việc sửdụng tài liệu kế
    toán lưu trữtheo qui ñịnh;
    - Thực hiện hướng dẫn các chính sách, chế ñộ, thểlệtài chính, kếtoán
    của Nhà nước trong xã. Phân tích, ñánh giá tình hình dựtoán thu, chi ngân sách
    xã.
    Trách nhiệm của kếtoán trưởng
    - Thực hiện các qui ñịnh của pháp luật vềtài chính, kếtoán tại xã;
    - Tổchức ñiều hành bộmáy kếtoán theo qui ñịnh của Luật Kếtoán; Tổ
    chức việc lập dựtoán và việc thực hiện dựtoán thu, chi ngân sách xã, chấp
    hành các ñịnh mức, tiêu chuẩn của Nhà nước tại xã. Thực hiện kiểm tra, kiểm
    soát việc thu, chi tài chính của các bộphận trực thuộc xã;
    - Lập báo cáo tài chính.
    Quyền hạn của kếtoán trưởng
    - Độc lập vềchuyên môn, nghiệp vụkếtoán.

    TÀI LIỆU THAM KHẢO
    [1] Chế ñộkếtoán ngân sách và tài chính xã – Nxb Lao Động – Năm 2011, tr.
    4-7
    [2] Chế ĐộChính Sách VềQuản Lý Tài Chính, Thu Chi Ngân Sách, Quản Lý
    Mua Sắm Tài Sản Và HệThống Mục Lục Ngân Sách Mới Trong Cơ
    Quan Nhà Nước, Đơn Vị- Nxb Lao Động – Năm 2008
    [3] Hệthống mục lục Ngân sách nhà nước – Nxb Lao Động – Năm 2011
    [4] Những quy ñịnh pháp luật vềtài chính, ngân sách xã, phường, thịtrấn –
    Nxb Lao Động – Năm 2008
    [5] Quyết ñịnh 94/2005/QĐ-BTC Về việc ban hành “Chế ñộ kế toán ngân
    sách và tài chính xã”, tr. 10-14
    [6] Thông tư 146/2011/TT-BTC Bổ sung chế ñộ kế toán ngân sách và tài
    chính xã

    Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

kế toán xã phường

đánh giá công tac kế toán ngan sách xã

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status