Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤBÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  MỞ ĐẦU .1
  Chương 1 CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN NGÂN SÁCH XÃ , PHƯỜNG 4
  1.1. Quy ñịnh chung vềkếtoán ngân sách xã, phường 4
  1.1.1 Khái niệm vềkếtoán ngân sách 4
  1.1.2 Nhiệm vụchính của kếtoán ngân sách xã, phường 4
  1.1.3. Nguyên tắc kếtoán ñược áp dụng 5
  1.1.4. Công việc của kếtoán ngân sách xã, phường . 5
  1.1.5. Kếtoán trưởng hoặc phụtrách kếtoán . 6
  1.2 Công tác kếtoán ngân sách xã, phường 8
  1.3 Chế ñộkếtoán ngân sách xã, phường .10
  1.3.1 Chứng từkếtoán 10
  1.3.2 Sổkếtoán và hình thức kếtoán 11
  1.3.3 Khóa sổkếtoán cuối năm 12
  1.3.4 Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán . 13
  1.4. Kếtoán các khoản thu ngân sách .14
  1.4.1. Nội dung các khoản thu ngân sách xã, phường 14
  1.4.2. Chứng từkếtoán . 15
  1.4.3 Tài khoản kếtoán . 15
  1.5. Kếtoán các khoản chi ngân sách .16
  1.5.1 Nguyên tắc kếtoán các khoản chi ngân sách xã . 16
  1.5.2. Chứng từvà tài khoản kếtoán sửdụng 17
  Kết luận chương 1 . 20
  Chương 2: CÔNG TÁC KẾTOÁN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA
  BÀN THÀNH PHỐHỘI AN 21
  2.1. Đặc ñiểm tựnhiên , kinh tế- xã hội của Thành phốHội An năm 2011 21
  2.1.1. Đặc ñiểm tựnhiên, xã hội . 21
  2.1.2. Đặc ñiểm tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của Thành phốHội An
  năm 2011 22
  2.1.2.1. Đặc ñiểm tình hình thu ngân sách 22
  2.1.2.2. Đặc ñiểm tình hình chi ngân sách 24
  2.2. Thực trạng tổchức thực hiện công tác kếtoán ởcác xã, phường trên ñịa bàn
  thành phốHội An năm 2011 25
  2.2.1.Các loại ch ứng từ, tài kho ản, sổsách và báo cáo mà kếtoán xã ph ường dùng . 25
  2.2.2. Kếtoán thu ngân sách xã, phường trên ñịa bàn Thành phố . 27
  2.2.3. Kếtoán chi ngân sách xã, phường trên ñịa bàn Thành phố . 33
  2.2.4 Các phần hành kếtoán khác . 42
  2.2.5 Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách 51
  Kết luận chương 2 54
  Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN NGÂN SÁCH
  XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHỘI AN . 55
  3.1. Phương hướng phát triển kinh tế- xã hội trên ñịa bàn Thành phốHội An 55
  3.2. Giải pháp ch ủy ếu hoàn thiện quy trình quản lý và kếtoán ngân sách xã, ph ường . 56
  3.2.1 Hoàn thiện một sốnhiệm vụthu của kếtoán cấp xã, phường 56
  3.2.2 Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện tổchức hệthống chứng từkếtoán trong
  kếtoán ngân sách xã, phường . 57
  3.2.3. Kiến nghịbổsung thêm Tài khoản 332 và Tài khoản 333 59
  3.2.4. Kếtoán trưởng chấn chỉnh quản lý thu-chi ngân sách xã, phường và tham
  mưu tình hình tài chính cụthểcho cấp lãnh ñạo 64
  3.2.5 Tăng cường quản lý chi ñầu tưngân sách xã trên ñịa bàn thành phốHội An
  hiện nay 64
  3.2.6. Kiến nghịlên cấp trên vềviệc bổsung mục lục ngân sách 67
  3.2.7 Giải pháp thực hiện nhiệm vụthu, chi ngân sách của kếtoán ngân sách cấp
  xã, phường . 68
  3.2.8 Tăng cường cơsởvật chất, áp dụng công nghệthông tin ñối với kếtoán ngân
  sách nói riêng, nâng cao trình ñộcông chức nhà nước nói chung . 71
  Kết luận chương 3 . 72
  KẾT LUẬN . 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀTÀI LUẬN VĂN
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Trong những năm gần ñây tại Quảng Nam ñã xảy ra tình trạng mất ổn
  ñịnh vềngân sách một sốcơsởxã, phường, ñã làm cho người dân thiếu tin
  tưởng vào chính quyền xã, phường. Một trong những nguyên nhân ñó là tình
  hình vi phạm các quy ñịnh vềtài chính kếtoán ởmột sốxã, phường; ngân
  sách xã, phường ñã thiếu sựquản lý thống nhất ñã dẫn ñến tình trạng chồng
  chéo, chậm chạp trong vấn ñềquản lý thu chi ngân sách tại ñịa phương. Các
  xã, phường không kịp thời thực hiện các quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân
  và cũng chậm trểtrong việc báo cáo, quyết toán với phòng Tài chính .
  Rút kinh nghiệm tình hình kếtoán ngân sách xã, phường còn lỏng lẻo,
  trong những năm qua Thành phốHội An ñã cốgắng ñưa ra các biện pháp ñể
  hòan thiện quy trình quản lý kếtoán tài chính ngân sách xã, phường nhằm ñáp
  ứng yêu cầu quản lý trong nền kinh tếthịtrường hiện nay, ñặc biệt là ñáp ứng
  yêu cầu kiểm toán Ngân sách nhà nước tại ñịa phương, ñồng thời quyết toán
  lên Phòng Tài chính thành phố, góp phần làm lành mạnh, hiện ñại hoá nền tài
  chính quốc gia góp phần tăng thu ổn ñịnh chi cho Ngân sách nhà nước. Tuy
  nhiên trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quy trình lập, chấp
  hành và quyết toán của kếtoán ngân sách xã cũng còn gặp nhiều khó khăn.
  Do vậy hiệu quảvà hiệu lực quản lý Ngân sách nhà nước tại các cơsởxã,
  phường còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hoàn
  thiện quy trình kếtoán ngân sách cấp xã, phường ởThành phốHội An là hết
  sức cần thiết trong giai ñoạn hiện nay. Do ñó em mạnh dạn chọn ñề tài:
  "Hoàn thiện công tác kếtoán ngân sách xã, phường trên ñịa bàn Thành
  phốHội An" làm ñềtài luận văn cao học.
  2
  2. Mục ñích nghiên cứu
  Trên cơsởnghiên cứu những vấn ñềlý luận và thực tiễn vềcông tác kế
  toán ngân sách ñể ñềxuất một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán
  ngân sách xã, phường ởThành phốHội An góp phần nâng cao hiệu quảvà
  hiệu lực quản lý Ngân sách nhà nước trong giai ñoạn mới.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  Đềtài nghiên cứu các vấn ñềvềkếtoán ngân sách nhà nước và quá trình
  thực hiện, lập, dựtoán ngân sách, kếtoán ngân sách cấp xã, phường trên ñịa
  bàn thành phốHội An giai ñoạn 2009 – 2011 với chủthểlà kếtoán ngân sách
  xã, phường trên Thành phốHội An.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đềtài chủyếu nghiên cứu vềkếtoán Ngân sách nhà nước cấp xã kiểm
  soát quy trình lập, quá trình kiểm tra, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà
  nước tại ñịa phương, do ñó ngoài việc áp dụng phương pháp duy vật biện
  chứng trong mối liên hệgiữa Ngân sách nhà nước và ngân sách ñịa phương,
  ñềtài sửdụng phương pháp khảo sát kết hợp giữa thực tếvới lý luận chung
  trong lĩnh vực kế toán ngân sách ñịa phương, khảo sát toàn bộ các ñơn vị
  thông qua bảng câu hỏi ñồng thời khảo sát vấn ñáp ñể ñưa ra kết quảvềtình
  hình kếtoán, kiểm tra, kiểm soát quy trình thực hiện, chấp hành và quyết toán
  ngân sách xã, phường, tại Hội An.
  5. Đóng góp mới vềkhoa học của ñềtài
  Đây là một vấn ñềmới mẻcảvềlý luận cũng nhưtrong thực tiễn nên ñề
  tài chỉ ñềcập một sốvấn ñềcơbản nhất vềkếtoán Ngân sách nhà nước cấp
  xã và quá trình thực hiện, chấp hành và quyết toán ngân sách xã, phường với
  cấp trên ởHội An; ñồng thời ñưa ra một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện quy
  trình kếtoán và quyết toán ngân sách ñịa phương ởHội An góp phần ñịnh
  hướng công tác kế toán ngân sách xã theo ñúng luật Ngân sách, làm lành
  3
  mạnh hoá thu, chi Ngân sách nhà nước tại cơ sở xã, phường trên ñịa bàn
  Thành phốHội An.
  Do khó khăn trong quá trình thu thập sốliệu, do trình ñộbản thân, ñiều
  kiện thời gian và phương tiện nghiên cứu còn hạn chếdo ñó luận văn không
  tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận ñược sựgiúp ñỡcủa các thầy
  giáo, cô giáo, các nhà khoa học ñể ñềtài của em ñược hoàn thiện hơn.
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của ñềtài
  - Tài liệu dùng tham khảo cho công việc thực hiện, nghiên cứu, giảng
  dạy kếtoán ngân sách.
  - Tài liệu giúp cho các nhà quản lý ở ñịa phương tham khảo ñểáp dụng
  vào công tác kếtoán ngân sách xã, phường, thịtrấn.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụlục,
  luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Công tác kế toán ngân sách xã, phường trên ñịa bàn thành
  phốHội An
  Chương 2: Công tác kế toán ngân sách xã, phường trên ñịa bàn thành
  phốHội An
  Chương 3:Giải pháp hoàn thiện công tác kếtoán ngân sách xã, phường
  trên ñịa bàn thành phốHội An

  Chương 1
  CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN NGÂN SÁCH XÃ , PHƯỜNG
  1.1. Quy ñịnh chung vềkếtoán ngân sách xã, phường
  1.1.1 Khái niệm vềkếtoán ngân sách
  Là việc thu thập, xửlý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông
  tin vềtoàn bộhoạt ñộng kinh tế- tài chính của xã, gồm: Hoạt ñộng thu, chi
  ngân sách và hoạt ñộng tài chính khác của xã. Các xã, phường, thịtrấn (gọi
  chung là xã) phải tổ chức công tác kế toán theo Luật Kế toán, Nghị ñịnh
  128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủqui ñịnh chi tiết và hướng
  dẫn thi hành một số ñiều của Luật Kếtoán trong lĩnh vực kếtoán nhà nước,
  các văn bản pháp luật kếtoán hiện hành và Chế ñộkếtoán này.
  1.1.2 Nhiệm vụchính của kếtoán ngân sách xã, phường
  - Thu thập, xửlý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi ngân sách, các
  quỹcông chuyên dùng, các khoản thu ñóng góp của dân, các hoạt ñộng sự
  nghiệp, tình hình quản lý và sửdụng tài sản do xã quản lý và các hoạt ñộng
  tài chính khác của xã;
  - Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dựtoán thu, chi ngân
  sách xã, các qui ñịnh vềtiêu chuẩn, ñịnh mức; tình hình quản lý, sửdụng các
  quỹcông chuyên dùng, các khoản thu ñóng góp của dân; tình hình sửdụng
  kinh phí của các bộphận trực thuộc và các hoạt ñộng tài chính khác của xã;
  - Phân tích tình hình thực hiện dựtoán thu, chi ngân sách, tình hình quản
  lý và sửdụng tài sản của xã, tình hình sửdụng các quỹcông chuyên dùng;
  cung cấp thông tin số liệu, tài liệu kế toán tham mưu, ñề xuất với UBND,
  HĐND xã các giải pháp nhằm thúc ñẩy sựphát triển kinh tế, chính trị, xã hội
  trên ñịa bàn xã.
  - Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách ñể trình ra
  HĐND xã phê duyệt, phục vụ công khai tài chính trước nhân dân theo qui
  5
  ñịnh của pháp luật và gửi Phòng Tài chính Quận, Huyện, Thịxã (gọi chung là
  Huyện) ñểtổng hợp vào ngân sách nhà nước.
  1.1.3. Nguyên tắc kếtoán ñược áp dụng
  Kế toán ngân sách xã, phường phải thực hiện trên cơ sở kế toán tiền,
  hình thức kếtoán Nhật ký – SổCái ñểhạch toán từng hoạt ñộng kinh tếtài
  chính nhằm bảo ñảm sựcân ñối giữa thu và chi, giữa kinh phí ñược cấp và
  tình hình sửdụng kinh phí, giữa vốn và nguồn vốn ởmọi thời ñiểm.
  1.1.4. Công việc của kếtoán ngân sách xã, phường
  - Phản ánh ñầy ñủnghiệp vụkinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từkế
  toán, sổkếtoán và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách xã;
  - Phản ánh kịp thời, ñúng thời gian qui ñịnh các khoản thu, chi ngân sách
  và thu, chi hoạt ñộng tài chính khác của xã;
  - Phản ánh rõ ràng, dễhiểu và chính xác thông tin, sốliệu vềtình hình
  thu, chi ngân sách và hoạt ñộng tài chính của xã nhằm cung cấp những thông
  tin cho UBND và HĐND xã;
  - Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sựviệc, nội dung và giá trịcủa
  nghiệp vụkinh tế, tài chính phát sinh ởxã;
  - Thông tin sốliệu kếtoán ởxã phải ñược phản ánh liên tục từkhi phát
  sinh ñến khi kết thúc hoạt ñộng kinh tếtài chính, từ khi thành lập ñến khi
  chấm dứt hoạt ñộng. Sốliệu kếtoán phản ánh kỳnày phải kếtiếp sốliệu kế
  toán của kỳtrước;
  - Phải phân loại sắp xếp thông tin, sốliệu kếtoán theo trình tự, có hệ
  thống và có thểso sánh ñược. Chỉ tiêu do kếtoán thu thập, phản ánh phải
  thống nhất với chỉtiêu trong dựtoán ngân sách vềnội dung và phương pháp
  tính toán.
  6
  1.1.5. Kếtoán trưởng hoặc phụtrách kếtoán
  1.1.5.1 Kếtoán trưởng
  Kếtoán trưởng có chức năng giúp Chủtịch UBND xã tổchức thực hiện
  công tác kếtoán, thống kê và thông tin kinh tếtrong xã. Thực hiện kiểm tra,
  kiểm soát việc tuân thủ các chế ñộ, chính sách tài chính, kế toán của Nhà
  nước tại xã và Nghị quyết của HĐND xã về ngân sách, tài chính. Quản lý
  hoạt ñộng thu, chi ngân sách và các hoạt ñộng tài chính khác ởxã.
  Nhiệm vụcủa kếtoán trưởng
  - Tổchức thực hiện công tác kếtoán phù hợp ñiều kiện hoạt ñộng, yêu
  cầu và trình ñộquản lý của xã;
  - Tổchức việc lập dựtoán và việc thực hiện dựtoán thu, chi, việc chấp
  hành các ñịnh mức, tiêu chuẩn của Nhà nước tại xã. Thực hiện kiểm tra, kiểm
  soát việc thu, chi tài chính của các bộphận trực thuộc xã;
  - Thực hiện bảo quản, lưu trữtài liệu kếtoán và việc sửdụng tài liệu kế
  toán lưu trữtheo qui ñịnh;
  - Thực hiện hướng dẫn các chính sách, chế ñộ, thểlệtài chính, kếtoán
  của Nhà nước trong xã. Phân tích, ñánh giá tình hình dựtoán thu, chi ngân sách
  xã.
  Trách nhiệm của kếtoán trưởng
  - Thực hiện các qui ñịnh của pháp luật vềtài chính, kếtoán tại xã;
  - Tổchức ñiều hành bộmáy kếtoán theo qui ñịnh của Luật Kếtoán; Tổ
  chức việc lập dựtoán và việc thực hiện dựtoán thu, chi ngân sách xã, chấp
  hành các ñịnh mức, tiêu chuẩn của Nhà nước tại xã. Thực hiện kiểm tra, kiểm
  soát việc thu, chi tài chính của các bộphận trực thuộc xã;
  - Lập báo cáo tài chính.
  Quyền hạn của kếtoán trưởng
  - Độc lập vềchuyên môn, nghiệp vụkếtoán.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Chế ñộkếtoán ngân sách và tài chính xã – Nxb Lao Động – Năm 2011, tr.
  4-7
  [2] Chế ĐộChính Sách VềQuản Lý Tài Chính, Thu Chi Ngân Sách, Quản Lý
  Mua Sắm Tài Sản Và HệThống Mục Lục Ngân Sách Mới Trong Cơ
  Quan Nhà Nước, Đơn Vị- Nxb Lao Động – Năm 2008
  [3] Hệthống mục lục Ngân sách nhà nước – Nxb Lao Động – Năm 2011
  [4] Những quy ñịnh pháp luật vềtài chính, ngân sách xã, phường, thịtrấn –
  Nxb Lao Động – Năm 2008
  [5] Quyết ñịnh 94/2005/QĐ-BTC Về việc ban hành “Chế ñộ kế toán ngân
  sách và tài chính xã”, tr. 10-14
  [6] Thông tư 146/2011/TT-BTC Bổ sung chế ñộ kế toán ngân sách và tài
  chính xã

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố Hội An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

kế toán xã phường

đánh giá công tac kế toán ngan sách xã

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status