Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình kinh t

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình kinh t

  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  Lời cảm ơn i
  Mục lục ii
  Danh mục các từ viết tắt vi
  Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình . vii
  Đặt vấn đề 1
  Chương I: Tổng quan tài liệu các vấn đề nghiên cứu 4
  1.1. Tổng quan trên thế giới 4
  1.1.1. Các nghiên cứu về trang trại trên thế giới . 4
  1.1.1.1. Một số khái niệm về trang trại . 4
  1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển trang trại . 5
  1.1.2. Các nghiên cứu về Nông lâm kết hợp trên thế giới . 8
  1.1.2.1. Lịch sử phát triển nông lâm kết hợp thế giới . 8
  1.1.2.2. Phân loại hệ thống nông lâm kết hợp trên thế giới 10
  1.1.2.3. Nông lâm kết hợp trên thế giới hiện nay 11
  1.2. Tổng quan trong nước 13
  1.2.1. Các nghiên cứu về trang trại ở Việt Nam 13
  1.2.1.1. Một số khái niệm về trang trại . 13
  1.2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển trang trại . 15
  1.2.1.3. Xu hướng phát triển trang trại ở Việt Nam . 18
  1.2.1.4. Một số kết quả và kinh nghiệm phát triển KTTT những năm qua 19
  1.2.1.5. Đánh giá những mặt đạt được và những tồn tại của KTTT 21
  1.2.1.6. Tiêu chí nhận dạng trang trại 24
  1.2.2. Các nghiên cứu về Nông lâm kết hợp ở Việt Nam 25
  1.2.2.1. Lịch sử phát triển nông lâm kết hợp ở Việt Nam .25
  1.2.2.2. Phân loại hệ thống nông lâm kết hợp ở Việt Nam . 26
  1.2.2.3. Thực tế Nông lâm kết hợp ở Việt Nam . 27
  Chương II: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu . 31
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu 31
  2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 31
  2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 31
  2.2.2. Phạm vi nghiên cứu . 31
  2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 31
  2.3.1. Nội dung nghiên cứu 31
  2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 32
  2.3.2.1. Chọn điểm nghiên cứu . 32
  2.3.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 32
  Chương III: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 37
  3.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Đồng Hỷ 37
  3.1.1. Vị trí địa lý . 37
  3.1.2. Địa hình, thổ nhưỡng 37
  3.1.2.1. Địa hình 37
  3.1.2.2. Thổ nhưỡng và đặc điểm đất đai 39
  3.1.3. Đặc điểm khí hậu, thời tiết, thuỷ văn 40
  3.1.3.1. Khí hậu, thời tiết . 40
  3.1.3.2. Thuỷ văn . 41
  3.1.4. Tình hình phân bổ và sử dụng đất . 41
  3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội . 43
  3.2.1. Tình hình nhân khẩu và lao động của huyện Đồng Hỷ 43
  3.2.2. Thực trạng cơ sở hạ tầng 45
  3.2.2.1 Giao thông . 45
  3.2.2.2. Thuỷ lợi 45
  3.2.2.3. Điện sinh hoạt . 46
  3.2.2.4. Thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông . 46
  3.2.2.5. Giáo dục . 46
  3.2.2.6. Y tế . 46
  3.2.2.7. Văn hoá thông tin - thể dục thể thao 46
  3.2.3. Tình hình phát triển kinh tế của Huyện . 46
  Chương IV: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 47
  4.1. Nghiên cứu các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 47
  4.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về kinh tế trang trại 47
  4.1.2. Chủ trương về kinh tế trang trại 48
  4.1.3. Các chính sách cụ thể về kinh tế trang trại 48
  4.1.3.1. Chính sách đất đai . 48
  4.1.3.2. Chính sách đầu tư . 50
  4.1.3.3. Chính sách tín dụng . 52
  4.1.3.4. Chính sách về thuế . 54
  4.1.3.5. Chính sách về sử dụng lao động 54
  4.1.3.6. Chính sách thị trường . 55
  4.1.3.7. Chính sách khoa học công nghệ và môi trường 57
  4.1.3.8. Chính sách bảo hộ tài sản đã đầu tư của trang trại . 57
  4.2. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng phát KTTT ở huyện Đồng Hỷ 58
  4.2.1. Khái quát tình hình phát triển trang trại ở huyện Đồng Hỷ 58
  4.2.2. Đặc điểm của các trang trại huyện Đồng Hỷ . 60
  4.2.2.1. Số lượng và các loại hình trang trại chủ yếu 60
  4.2.2.2. Quy mô diện tích sản xuất của các trang trại điều tra . 62
  4.2.2.3. Tình hình sử dụng đất đai của các trang trại điều tra 62
  4.2.2.4. Tình hình tài sản và nguồn vốn 64
  4.2.3. Hiệu quả của các mô hình KTTT trên địa bàn huyện Đồng Hỷ . 67
  4.2.3.1. Hiệu quả về mặt kinh tế . 67
  4.2.3.2. Hiệu quả về mặt xã hội 69
  4.3. Phân tích, đánh giá hiệu quả 5 mô hình KTTT NLKH hợp do thanh niên . 70
  4.3.1. Một số đặc trưng cơ bản về các trang trại NLKH do thanh niên làm chủ 70
  4.3.1.1. Thông tin cơ bản về chủ trang trại . 70
  4.3.1.2. Diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong các trang trại . 72
  4.3.1.3. Thành phần cấu tạo các mô hình trang trại 76
  4.3.1.4. Lao động trong các trang trại . 77
  4.3.2. Phân tích các mô hình KTTT NLKH do thanh niên làm chủ . 79
  4.3.2.1. Dạng mô hình trang trại quy mô lớn (1) 79
  4.4.2.2. Dạng mô hình trang trại quy mô vừa (2) 84
  4.3.2.3. Dạng mô hình trang trại quy mô nhỏ (3) 89
  4.3.3. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức . 94
  4.3.3.1. Điểm mạnh, điểm yếu . 94
  4.3.3.2. Cơ hội và thách thức . 96
  4.3.4. Định hướng phát triển kinh tế trang trại NLKH do thanh niên 98
  4.3.4.1. Quy hoạch vùng phát triển trang trại 98
  4.3.4.2. Tiến hành guiao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận 98
  4.3.4.3. Nâng cao trình độ ứng dụng KH&CN ở các trang trại . 98
  4.3.4.4. Hỗ trợ trang trại tiếp cận thị trường tiêu thụ nông, lâm sản . 99
  4.3.4.5. Nâng cao năng lực quản lý của chủ trang trại và nâng cao .99
  4.3.4.6. Thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước 100
  4.3.4.7. Tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn . 100
  4.3.5. Đề xuất một số giải pháp phát triển KTTT NLKH do thanh niên .101
  4.3.5.1. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm . 101
  4.3.5.2. Giải pháp về vốn sản xuất kinh doanh 101
  4.3.5.3. Giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ . 103
  4.3.5.4. Giải pháp về quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng . 103
  4.3.5.5. Giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KH . 104
  4.3.5.6. Giải pháp về mở rộng công nghệ chế biến và bảo quản nông sản 104
  4.3.5.7. Giải pháp về đất đai 104
  4.3.5.8. Giải pháp mở rộng và tăng cường các hình thức hợp tác 105
  Chương 5: Kết luận và kiến nghị . 106
  5.1. Kết luận . 106
  5.2. Tồn tại . 108
  5.3. Kiến nghị . 108

  Xem Thêm: Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình kinh t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình kinh t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status