Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vai trò của HUFA đối với cá biển – Ý nghĩa của việc làm giàu thức ăn sống và chuyển đổi thức ăn trong sản xuất giống cá biển nhân tạo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của HUFA đối với cá biển – Ý nghĩa của việc làm giàu thức ăn sống và chuyển đổi thức ăn trong sản xuất giống cá biển nhân tạo

  Chuyên đề nghiên cứu sinh
  Đề tài: Vai trò của HUFA đối với cá biển – Ý nghĩa của việc làm giàu thức ăn sống và chuyển đổi thức ăn trong sản xuất giống cá biển nhân tạo

  MỤC LỤC
  Nội dung: Trang
  1. MỞ ĐẦU. 1
  2. VAI TRÒ CỦA HUFA 1
  2.1. Axít béo và vai trò của chúng ở ấu trùng cá biển. 1
  2.2. Khảnăng tổng hợp và chuyển hóa axít béo ởcá biển. 10
  2.3. Sựcần thiết của HUFA đối với ấu trùng cá biển. 14
  3. KỸTHUẬT LÀM GIÀU VÀ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN. 17
  3.1. Kỹthuật làm giàu. 17
  3.1.1. Sựcần thiết của việc làm giàu. 17
  3.1.2. Các phương pháp làm giàu. 18
  3.1.3. Hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn sống sau làm giàu. 20
  3.2. Chuyển đổi thức ăn 22
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

  Vai trò của HUFA đối với cá biển – Ý nghĩa của việc làm giàu thức ăn sống
  và chuyển đổi thức ăn trong sản xuất giống cá biển nhân tạo
  1. MỞ ĐẦU.
  Đến nay, rất nhiều nghiên cứu đềcập đến vềvai trò quan trọng của các axít béo
  không thay thế, đặc biệt là các HUFA ởcá biển [26], [30], [31]. Các HUFA được xác
  định là chất dinh dưỡng cần thiết phải bổsung vào thức ăn sống đểnâng cao sức sống,
  tăng tốc độsinh trưởng ở ấu trùng. Tuy nhiên, HUFA là một thành phần của axit béo;
  vì vậy, khi xem xét vai trò của HUFA không thểkhông xem xét vai trò của axit béo
  nói chung, nghiên cứu HUFA trong sựcân bằng chung với các axít béo chưa no đa nối
  đôi (PUFA) khác cũng nhưcác axít béo chưa no một nối đôi (MUFA) và axít béo no
  (SFA) [29] [30]. Mặc dù chuyên đềnày tập trung vào vai trò của HUFA đối với cá
  biển, nhưng do vai trò của HUFA ở ấu trùng cá chỉ được biết thông qua các hiện tượng
  bên ngoài (ảnh hưởng đến sinh trưởng, tỉlệsống, khảnăng chịu sốc, hình thành sắc
  tố, .), các cơchếtác động thực sựcủa HUFA lên cá hầu nhưchưa được biết; vì vậy,
  chuyên đềcũng đềcập đến cơchếtác động chung của HUFA ởcác động vật khác và ở
  người đểthấy rõ bản chất vấn đề.
  2. VAI TRÒ CỦA HUFA
  2.1. Axít béo và vai trò của chúng ở ấu trùng cá biển.
  Axít béo là các axít carboxylic với chuỗi hydrocarbon dài gắn với các nhóm
  chức. Công thức của axít béo được biểu diễn: Cx:y(n-z)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ando, Y., Kobayashi, S., Sugimoto, T.and Takamaru, N., 2004. Positional
  distribution of n-3 highly unsaturated fatty acids in triacyl-sn-glycerols (TAG)
  of rotifers (Brachionus plicatilis) enriched with fish and seal oils TAG.
  Aquaculture 229: 275–288. Elsevier Science Publishers B.V.
  2. Bell, J.G., Tocher, D.R., MacDonal, F.M.and Sargent, J.R., 1995. Diets rich in
  eicosapentaenoic acid and γ-linolenic acid affect phospholipid fatty acid
  composition and production of prostaglandings E1, E2, and E3in turbot
  (Scophthalmus maximus), a species deficient in Δ5 fatty acid desaturase.
  Prostaglading Leukotrienes and Essential Fatty Acids 53: 279-286. Pearson
  Professional Ltd.
  3. Bell, J.G., McEvoy, L.A., Estevez, A., Shield, R.J., Sargent, J.R., 2003.
  Optimising lipid nutrition in first-feeding flatfish larvae. Aquaculture 227: 211 –
  220. Elsevier Scientific Publisher B.V.
  4. Bransden, M.P., Battaglene, S.C., Morehead, D.T., Dunstan, G.A. and Nichols,
  P.D., 2005. Effect of dietary 22:6n-3 ongrowth, survival and tissue fatty acid
  profile of striped trumpeter (Latris lineata) larvae fed enriched Artemia.
  Aquaculture 243: 331– 344. Elsevier B.V.
  Bransden, M.P., Cobcroft, J.M., Battaglene, S.C., Morehead, D.T., Dunstan,
  G.A., Nichols, P.D. and Kolkovski, S., 2005. Dietary 22:6n-3 alters gut and
  liver structure and behaviour in larval striped trumpeter (Latris lineata).
  Aquaculture 248: 275–285. Elsevier Science Publishers B.V.
  5.
  Brown, M.R., T, Dunstan, G.A., Nichols, P.D., Battaglene, S.C., Morehead,
  D.T., Overweter, A.L., 2005. Effects of a-tocopherol supplementation of rotifers
  on the growth of striped trumpeter Latris lineatalarvae. Aquaculture 246: 367–
  378. Elsevier Science Publishers B.V.
  6.
  7. Cahu, C., Zambonino Infante, J., Escaffre, A-M., Bergot, P., Kaushik, S., 1998.
  Preliminary results on sea bass (Dicentrarchus labrax)larvae rearing with
  compound diet from first feeding. Comparison with carp (Cyprinus carpio)
  larvae. Aquaculture 169: 1–7. Elsevier Science Publishers B.V.
  Coutteau, P., Geurden, I., Camara, M.R., Bergot, P., Sorgeloos, P., 1997.
  Review on the dietary effects of phospholipids in fish and crustacean
  larviculture. Aquaculture 155: 149–164. Elsevier Science B.V.
  8.
  Cutts, C.J., Sawanboonchun, J., Mazorra de Quero, C. and Bell, J.G., 2006.
  Diet-induced differences inthe essential fatty acid (EFA) compositions of larval
  Atlantic cod (Gadus morhuaL.) with reference to possible effects of dietary
  EFAs on larval performance. ICES Journal of Marine Science 63: 302-310.
  International Council for the Exploration of the Sea. Published by Elsevier Ltd.
  9.
  10. De Silva, S.S. and Anderson, T.A., 1995. Fish Nutrition in Aquaculture.
  Published by Chapman & Hall. (Lê Anh Tuấn dịch, Nhà Xuất bản Nông nghiệp
  TP HồChí Minh, 2006)
  25
  11. Dhert, P., Lavens, P., Duray, M., Sorgeloos, P., 1990. Improved larval survival
  at metamorphosis of Asian seabass (Lates calcarifer) using omega 3-HUFA
  enriched live food. Aquaculture 90, 63– 74. Elsevier Science Publishers B.V
  12. Dhert, P., Rombaut, G., Suantika, G. and Sorgeloos, P., 2001. Advancement of
  rotifer culture and manipulation techniques in Europe. Aquaculture 200: 129–
  146. Elsevier Science Publishers B.V
  13. Ganguly, J., 1960. Studied on the mechanism of fatty acid synthesis VII.
  Biosynthesis of fatty acids from malonyl CoA
  14. Giménez, G., Estévez, A., Henderson, R.J. and Bell, J.G., 2008. Changes in lipid
  content, fatty acid composition and lipid class composition of egg and
  developing larvae (0-40 days old) of cultureed common dentex (Dentex dentex
  Linnaeus, 1758). AquacultureNutrition 14: 300-308. Blackwell Publishing Ltd.
  15. Haag, M., 2003. Essential Fatty Acids and the Brain. Review Paper. Can J
  Psychiatry, Vol 48, No 3, 195–203. The Canadian Journal of Psychiatry.
  16. Han, K., Geurden, I. and Sorgeloos, P., 2001. Fatty acid changes in enriched and
  subsequently starved Artemia franciscana nauplii enriched with different
  essential fatty acids. Aquaculture 199: 93–105. Elsevier Science Publishers B.V
  17. Hùng, L. V., 2004. Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. NXB
  Nông nghiệp TP HồChí Minh
  18. Kanazawa, A., 1997. Effect of docosahexaenoic acid and phospholipids on
  stress tolerance of fish. Aquaculture 155:129-134. Elsevier Science Publishers
  B.V.
  19. Koven, W., Barr, Y., Lutzky, S., Ben-Atia, I., Weiss, R., Harel, M., Behrens, P.
  and Tandler, A., 2001. The effect ofdietary arachidonic acid (20:4n-6) on
  growth, survival and resistance to handling stress in gilthead seabream (Sparus
  aurata) larvae. Aquaculture 193: 107–122. Elsevier Science Publishers B.V.
  20. Lubzens, E., Marko, A. and Tietz, A., 1985. De novo synthesis of fatty acids in
  the rotifer, Brachionus plicatilis. Aquaculture, 47: 27-37. Elsevier Science
  Publishers B.V.
  21. Lund, I., Steenfeldt, S.J., Banta, G. and Hansen, B.W., 2008. The influence of
  dietary concentrations of arachidonic acid and eicosapentaenoic acid at various
  stages of larval ontogeny on eye migration, pigmentation and prostaglandin
  content of common sole larvae (Solea soleaL.). Aquaculture276: 143–153.
  Elsevier B.V.
  22. McEvoy, L.A., Navarro, J.C., Hontoria, F., Amat, F., Sargent, J.R., 1996. Two
  novel Artemia enrichment diets containing polarlipid. Aquaculture 144: 339-352. Elsevier Science B.V.
  23. Navarro, J. C., Henderson R.J., McEvoy, L.A., Bell, M.V., Amat, F., 1999.
  Lipid conversions during enrichment of Artemia. Aquaculture 174: 155–166.
  Elsevier Science B.V.
  26
  24. Ozkizilcik, S., Chu, F.L.E., 1994. Uptake and metabolism of liposomes by
  Artemia nauplii. Aquaculture 128: 131-141. Elsevier Science B.V.
  25. Planas, M. and Cunha, I., 1999. Larviculture of marine fish: problems and
  perspectives. Aquaculture 177, 171–190
  26. Rainuzzo, J.R., Reitan, K.I. and Olsen,Y., 1997. The significance of lipids at
  early stages of marine fish: a review. Aquaculture 155: 103-115. Elsevier
  Science Publishers B.V.
  27. Reitan, K.I., Jose, R.R., Gunvor ∅ie and Olsen, Y., 1997. A review of the
  nutritional effects of algae in marine fish larvae. Aquaculture 155, p: 207-221.
  28. Sargent, J.R, McEvoy, L.A, Bell, J.G., 1997. Requirements, presentation and
  sources of polyunsaturated fatty acids in marine fish larval feeds. Aquaculture
  155: 117-127. Elsevier Scientific Publisher B.V.
  29. Sargent, J., Bell, G., McEvoy, L., Tocher, D., Estevez, A., 1999. Recent
  developments in the essential fatty acidnutrition of fish. Aquaculture 177: 191–
  199. Elsevier Scientific Publisher B.V.
  30. Sargent, J., McEvoy, L., Estevez, A., Bell, G., Bell, M., Henderson, J., Tocher,
  D., 1999. Lipid nutrition of marine fish during early development: current status
  and future directions. Aquaculture 179, 217–229. Elsevier Science B.V.
  31. Sargent, J.R., Henderson, R.J., Tocher, D.R., 1989. The lipids. In: Fish
  Nutrition, 2nd edn., edited by Halver, J., pp. 153–218. Academic Press, NY
  32. Sargent, J.R., Tocher, D.R., Bell, J.G., 2002. The lipids. In: Fish Nutrition, 3rd
  ed, edited by Halver, J.E. and Hardy, R.W., pp: 181–257. Academic Press, San
  Diego.
  33. Stoss, J., Hamre, K. and Ottera, 2004. Chapter 8: Weaning and nursery. In
  “Culture of cold-watermarine fish”, edited by E. Moksness, E. Kj∅rsvik and Y.
  Olsen. PP; 337-362. Blackwell Publishing Ltd.
  34. Tago, A., Yamamoto, Y., Teshima, S., Kanazawa, A., 1999. Effects of 1,2-di-20:5–phosphatidylcholine (PC) and 1,2-di-22:6–PC on growthand stress
  tolerance of Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) larvae. Aquaculture
  179: 231–239. Elsevier Science Publishers B.V.
  35. Tocher, D.R., 2003. Metabolism and functions of lipids and fatty acids in teleost
  fish. Rev. Fisheries Sci. 11, 107–184.
  36. Tocher, D.T., Bendiksen, E.Å., Campbell,P.J. and Bell, J.G., 2008. The role of
  phospholipids in nutrition and metabolism ofteleost fish. Aquaculture 280: 21–
  34. Elsevier B.V.
  37. Tonheim, S.K., Koven, W., Rønnestad, I., 2000. Enrichment of Artemia with
  free methionine. Aquaculture 190: 223–235. Elsevier Science Publishers B.V.
  38. Touraki, M., Rigas, P., Kastritsis, C., 1995. Liposome mediated delivery of
  water soluble antibiotics to the larvae of aquatic animals. Aquaculture 136: 1-10.
  Elsevier Science B.V.
  27
  39. Villalta, M., Estévez, A., Bransden, M.P.and Bell, J.G., 2008. Effects of dietary
  eicosapentaenoic acid on growth, survival, pigmentation and fatty acid
  composition in Senegal sole (Solea senegalensis) larvae during the Artemia
  feeding period. Aquaculture Nutrition 14: 232-241. Blackwell Publishing Ltd.
  40. Website http://en.wikipedia.org
  41. Youdim, K.A. , Martin, A., Joseph, J.A., 2000. Essential fatty acids and the
  brain: possible health implications. International Journal of Developmental
  Neuroscience 18, 383-399. Published by Elsevier Science Ltd
  42. Yúfera, M., Pascual, E., Fernádez-Díaz, C., 1999. A highly efficient
  microencapsulated food for rearing early larvae of marine fish. Aquaculture 177:
  249–256. Published by Elsevier Science Ltd
  43. Zhenga, X., Seiliezb, I., Hastingsa, N., Tochera, D.R., Panseratb, S., Dicksona,
  C.A., Bergotb, P. and Teale, A.J., 2004. Characterization and comparison of
  fatty acyl D6 desaturase cDNAs from freshwater and marineteleost fish species.
  Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 139: 269–279. Elsevier
  Science B.V.

  Xem Thêm: Vai trò của HUFA đối với cá biển – Ý nghĩa của việc làm giàu thức ăn sống và chuyển đổi thức ăn trong sản xuất giống cá biển nhân tạo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của HUFA đối với cá biển – Ý nghĩa của việc làm giàu thức ăn sống và chuyển đổi thức ăn trong sản xuất giống cá biển nhân tạo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status