Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cảm ơn .1
  CHƯƠNG I
  MỞ ĐẦU
  1.1. Lý do chọn đềtài 6
  1.2. Mục tiêu của đềtài .7
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
  1.4. Kết quảdựkiến 7
  1.5. Bốcục của đềtài 7
  CHƯƠNG II
  TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT
  2.1. Một sốkhái nhiệm cơbản vềquản trịchiến lược .8
  2.1.1. Khái niệm .8
  2.1.2. Tầm quan trọng của quản trịchiến lược .8
  2.1.3. Nhiệm vụcủa quản trịchiến lược .9
  2.2. Các công cụsửdụng đểnghiên cứu quản trịchiến lược .9
  2.2.1. Mô hình cơbản của quản trịchiến lược .9
  2.2.2. Hai công cụcơbản 10
  2.2.2.1. Mô hình Delta (DPM - Delta Project Model) .10
  2.2.2.2. Bản đồchiến lược (SM - Strategy Map) .10
  2.3. Các công cụhỗtrợkhác 10
  CHƯƠNG III
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  3.1. Phương pháp nghiên cứu cơbản 11
  3.2. Quy trình nghiên cứu 11
  3.2.1. Triển khai dữliệu thu thập được .11
  3.2.1.1. Dữliệu thứcấp .11
  3.2.1.2. Dữliệu sơcấp .11
  3.2.2. Phân tích dữliệu thu thập được .12
  4
  CHƯƠNG IV
  THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤVIỄN
  THÔNG VINAPHONE TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN DI ĐỘNG
  4.1. Giới thiệu chung vềVinaphone 13
  4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .13
  4.1.2. Cơcấu tổchức hoạt động kinh doanh và chức năng sản xuất kinh doanh
  của công ty 13
  4.1.2.1. Sơ đồbộmáy tổchức hoạt động kinh doanh của Vinaphone 13
  4.1.2.2. Chức năng sản xuất kinh doanh của Vinaphone 13
  4.1.3. Kết quảkinh doanh giai đoạn từnăm 2006 - 2010 14
  4.2. Định vịchiến lược của Vinaphone 15
  4.2.1. Tầm nhìn 15
  4.2.1.1. Tầm nhìn 15
  4.2.1.2. Sứmệnh .16
  4.2.2. Định hướng chiến lược .16
  4.2.3. Giá trịcốt lõi 16
  4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Vinaphone .16
  4.3.1. Phân tích môi trường vĩmô 16
  4.3.1.1. Môi trường Chính trị- luật pháp 16
  4.3.1.2. Môi trường kinh tế . 17
  4.3.1.3. Môi trường Xã hội - dân số 17
  4.3.1.4. Môi trường công nghệ .17
  4.3.1.5. Môi trường quốc tế .18
  4.3.2. Phân tích môi trường cạnh tranh ngành 18
  4.3.2.1. Đối thủcạnh tranh hiện tại .18
  4.3.2.2. Sức ép nhà cung cấp .19
  4.3.2.3. Sức ép của người mua 19
  4.3.2.4. Sản phẩm dịch vụthay thế .19
  4.3.2.5. Cạnh tranh trong nội bộngành 20
  4.3.3. Phân tích nội bộdoanh nghiệp .21
  4.3.4. Ma trận SWOT của Vinaphone 24
  4.4. Chiến lược hiện tại của Vinaphone qua mô hình Delta và Bản đồchiến lược 24
  4.4.1. Mô hình Delta DPM hiện tại 24
  4.4.2. Bản đồchiến lược SM hiện tại .26
  5
  CHƯƠNG V
  ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY DỊCH VỤVIỄN THÔNG VINAPHONE
  5.1. Bình luận vềchiến lược kinh doanh của Vinaphone .27
  5.2. Tính hiệu quảcủa chiến lược cạnh tranh của Vinaphone 27
  5.3. Những khó khăn từquá trình triển khai, thực thi chiến lược của
  Vinaphone .28
  5.4. Một sốhạn sốtrong chiến lược hiện tại của Vinaphone 29
  CHƯƠNG VI
  MỘT SỐGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VINAPHONE
  TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾQUỐC TẾ
  6.1. Cơsở đềxuất chiến lược mới cho Vinaphone .32
  6.2. Đềxuất chiến lược mới cho Vinaphone theo Mô hình Delta và Bản đồ
  chiến lược .32
  6.2.1. Xây dựng chiến lược qua mô hình Delta Project 32
  6.2.1.1. Xác định tam giác định vị 32
  6.2.1.2. Xác định vịtrí cạnh tranh 32
  6.2.1.3. Cơcấu ngành .32
  6.2.1.4. Các lĩnh vực kinh doanh 32
  6.2.1.5. Đổi mới, cải tiến 33
  6.2.2. Xây dựng chiến lược qua Bản đồchiến lược .34
  6.2.2.1. Vềmặt tài chính 34
  6.2.2.2. Vềmặt khách hàng .35
  6.2.2.3. Vềmặt nội bộ 35
  6.2.2.4. Vềkhảnăng học hỏi và phát triển 35
  6.3. Chiến lược qua mô hình Delta và Bản đồchiến lược 35
  6.3.1. Mô hình Delta 35
  6.3.2. Bản đồchiến lược 37
  6.4. Kiến nghị 38
  CHƯƠNG VII
  KẾT LUẬN .39
  MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
  PHỤLỤC .41
  Mô hình Delta .41
  Bản đồchiến lược .42
  Sơ đồtổchức bộmáy .43
  Đánh giá ma trận SWOT 44
  Phỏng vấn CEO 45
  6

  CHƯƠNG I
  MỞ ĐẦU
  1.1. Lý do chọn đềtài:
  Nền kinh tếViệt Nam từkhi mởcửa hội nhập đến nay đã có khá nhiều đổi
  thay. Đặc biệt là từthời điểm trởthành thành viên thứ150 của Tổchức Thương
  mại Thếgiới (WTO) vào ngày 07/11/2006. Thời điểm này đưa nền kinh tếViệt
  Nam bước sang một tiến trình mới, tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế, một tiến
  trình mà sựcạnh tranh diễn ra mạnh mẽvà gay gắt.
  Ngành Bưu chính viễn thông một ngành kinh tế, kỹthuật, dịch vụcũng
  không nằm ngoài sự ảnh hưởng của tiến trình hội nhập này. Tuy vẫn còn non trẻ
  nhưng nó đã giữmột vịtrí quan trọng trong sựphát triển kinh tế, xã hội đất nước,
  được xem là một trong những ngành xây dựng kết cấu hạtầng của nền kinh tế
  quốc dân. Từtrước đến nay thông tin luôn luôn đi đầu nên đểphát triển nền kinh
  tế đòi hỏi ngành Bưu chính Viễn thông phải tiến trước một bước.
  Dễdàng nhận thấy rằng các doanh nghiệp mới gia nhập thịtrường viễn thông
  đều nhắm vào Dịch vụthông tin di động, ngành dịch vụmang lại lợi nhuận đáng kể
  cho các nhà khai thác nhưng cũng là ngành dịch vụcó sựcạnh tranh gay gắt nhất.
  Công ty Dịch vụViễn thông (Vinaphone) là một trong haidoanh nghiệp
  trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Đứng trước nguy
  cơngày càng có nhiều đối thủcạnh tranh trong và ngoài nước, từmột doanh
  nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực được coi là độc quyền của nền kinh tế,
  Vinaphone nay đã không còn một mình chiếm lĩnh thịtrường mà phải sẻchia thị
  trường với nhiều nhà khai thác mới nhưMobifone, Vietel, Sphone, , Vinaphone
  đã phải tìm mọi biện pháp nhằm giữvững và phát triển thịtrường, nhanh chóng
  thay đổi phương thức quản lý và đưa ra các chiến lược kinh doanh nhằm duy trì và
  phát triển. Việc đánh giá đểhoàn thiện chiến lược kinh doanh trong thời kỳhội
  nhập kinh tếquốc tếsẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn không những cho Vinaphone
  và ngành Bưu chính viễn thông mà cho cảsựphát triển chung của nền kinh tế.
  Xuất phát từthực tế ấy, tôi chọn đềtài “Phân tích, đánh giá chiến lược
  kinh doanh của Công ty Dịch vụViễn thông Vinaphone”là đềtài đồán tốt
  nghiệp cao học.
  7
  1.2. Mục tiêu của đềtài
  Phân tích đánh giá thực trạng thịtrường dịch vụviễn thông ởnước ta và
  chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụViễn thông Vinaphone trong điều kiện
  hội nhập kinh tếquốc tế. Chỉra các ưu điểm, nhược điểm của các nội dung trong
  chiến lược kinh doanh của Vinaphone.
  Đềxuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty
  Dịch vụViễn thông Vinaphone trong điều kiện hội nhập kinh tếquốc tế đến năm
  2015 và những năm tiếp theo phù hợp với điều kiện nền kinh tếViệt Nam.
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đềtài nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụViễn thông
  Vinaphone trong giai đoạn từnăm 2006 đến 2010
  1.4. Kết quảdựkiến
  Mô tả được chiến lược kinh doanh của Vinaphone
  Sửdụng mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược để đánh giá thực trạng
  chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụViễn thông Vinaphone
  Trên cơsởcác kết quảnghiên cứu vềthực trạng chiến lược của Công ty Dịch
  vụDi động Vinaphone đưa ra điểm mạnh, điểm yếu để đềxuất chiến lược phát
  triển một cách khảthi nhất trong giai đoạn từ2011 đến 2015.
  1.5. Bốcục của đềtài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung của đề
  tài chia làm bảy chương lớn:
  Chương 1: Mở đầu
  Chương 2: Tổng quan vềlý thuyết
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụViễn
  thông Vinaphone trong lĩnh vực thông tin di động.
  Chương 5: Đánh giá chiến lược của Công ty Dịch vụViễn thông Vinaphone
  Chương 6: Một sốgiải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của
  Vinaphone trong điều kiện hội nhập kinh tếquốc tế.
  Chương 7: Kết luận
  8

  CHƯƠNG II
  TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT
  2.1. MỘT SỐKHÁI NIỆM CƠBẢN VỀQUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC
  2.1.1. Khái niệm
  Có rất nhiều cách hiểu khác nhau vềchiến lược, sau đây là một trong những
  cách hiểu:
  Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổchức vềdài
  hạn đểnhằm mục tiêu đạt được lợi thếkinh doanh thông qua việc xác định nguồn
  lực hiện có thểsửdụng trong môi trường kinh doanh xác định đểnhằm thỏa mãn
  nhu cầu của thịtrường và đảm bảo lợi ích cho tất cảcác tác nhân liên quan.
  Quản trịchiến lược là tập hợp các quyết định và các hành động làm cơsở
  cho việc thiết lập và triển khai các kếhoạch được thiết kế để đạt được các mục
  tiêu của công ty. (Tài liệu học tập môn Quản trịchiến lược)
  Cũng có thểhiểu theo cách khác:
  Quản trịchiến lược là khoa học và nghệthuật vềchiến lược nhằm xây
  dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kếhoạch ngắn
  hạn và dài hạn trên cơsởnguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổchức có thể đạt
  được các mục tiêu dài hạn của nó.
  Có thểnói rằng, khái niệm chiến lược bao trùm toàn bộhoạt động của
  doanh nghiệp. Xác lập một chiến lược cho doanh nghiệp đòi hỏi phải có những
  hiểu biết vềmôi trường bên ngoài, môi trường bên trong của doanh nghiệp, đểtừ
  đó xác định được một chiến lược cạnh tranh phù hợp giúp cho doanh nghiệp đứng
  vững và hoạt động vượt trội so với các đối thủcạnh tranh.
  2.1.2. Tầm quan trọng của quản trịchiến lược
  Quản trịchiến lược giúp cho tổchức, doanh nghiệp xác định rõ ràng được
  mục tiêu, hướng đi, đồng thời vạch ra lộtrình hợp lý trên cơsởphân bổvà sử
  dụng những nguồn lực của tổchức một cách tối ưu để đảm bảo đạt được mục tiêu
  đã định theo đúng kếhoạch.
  Việc xây dựng chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp tận dụng tối
  đa các cơhội và hạn chế ởmức thấp nhất các nguy cơ, từ đó tăng khảnăng
  cạnh tranh của doanh nghiệp.
  9
  Với toàn bộnhững lý do trên có thểkhẳng định công tác hoạch định chiến
  lược kinh doanh trong các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Nếu có được một
  chiến lược mang lại hiệu quảcao, đó là chiến lược phù hợp với từng hoàn cảnh điều
  kiện cụthể, phát huy được những ưu điểm và hạn chế được những nhược điểm.
  2.1.3. Nhiệm vụcủa quản trịchiến lược
  Quản trịchiến lược bao gồm năm nhiệm vụcó quan hệchặt chẽvới nhau:
  Nhiệm vụ1: Xác định tầm nhìn chiến lược
  Nhiệm vụ2: Đặt ra mục tiêu
  Nhiệm vụ3: Lập chiến lược
  Nhiệm vụ4: Thực hiện và triển khai chiến lược
  Nhiệm vụ5: Giám sát, đánh giá và chỉnh sửa nếu cần

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Các báo cáo thường niên của VNPT 2006-2010
  2. Kếhoạch Marketing Vinaphone
  3. Tài liệu học tập Môn Quản trịchiến lược lớp M14-MBA-EVA,HN trường
  Đại học Help, Malaysia
  4. Lưu Văn Nghiêm (2001), Marketing trong kinh doanh dịch vụ, NXB thống kê.
  5. Nguyễn Xuân Vinh (2003), Marketing- chìa khóa của sựthành công trong
  kinh doanh viễn thông, NXB Bưu điện Hà Nội.
  6. BộThông tin và truyền thông, Chiến lược phát triển bưu chính viễn thông
  Việt Nam đến 2010 và định hướng đến năm 2020.
  7. David Parmenter, Các chỉsố đo lường hiệu suất (2009), người dịch:
  Nguyễn ThịKim Thương
  8. Paul R.Livin, Thẻ điểm cân bằng (2009), người dịch: Dương ThịThu Hiền
  9. PGS-TS Hoàng Văn Hải, Quản trịchiến lược, NXB Đại học Quốc gia Hà
  Nội (2010)

  Xem Thêm: Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status