Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OCEANBANK)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OCEANBANK)

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP Đại Dương (OCEANBANK)

  STT Nội dung Trang
  LỜI CẢM ƠN 7
  TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỒÁN 8
  LỜI MỞ ĐẦU 9
  1. Lý do chọn đềtài và mục đích nghiên cứu
  9
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  9
  3. Nhiệm vụnghiên cứu
  9-10
  4. Giới thiệu bốcục của đồán
  10
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT 11
  I. Một sốkhái niệm cơbản
  11
  1.1. Khái niệm quản trịchiến lược
  11
  1.2. Tầm quan trọng của quản trịchiến lược
  11
  1.3. Quy trình đểhoạch định chiến lược
  12
  II.
  Các công cụ đểhoạch định chiến lược
  12
  2.1. Các công cụtruyền thống
  12-13
  2.2. Công cụDelta Project và Bản đồchiến lược 13-14
  III. Một sốlưu ý khi sửdụng mô hình Delta Projec và Bản đồchiến
  lược
  14
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
  I. Các bước thực hiện 15
  II. Thu thập sốliệu và thông tin
  15-16
  III. Phân tích dữliệu thu thập được
  16
  IV. Một sốkhó khăn khi triển khai nghiên cứu 16
  CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC
  HIỆN TẠI CỦA NGÂN HÀNG OCEANBANK
  17
  I.
  Giới thiệu vềOCEANBANK 17
  1.1 Thông tin chung 17
  1.2. Sơ đồtổchức bộmáy hoạt động
  18
  5
  1.3. Sản phẩm, dịch vụ
  17-18
  1.4. Kết quảkinh doanh giai đoạn từnăm 2008 đến năm 2010 18-19
  1.5. Báo cáo tình hình tài chính 19
  II.
  Khảo sát và phân tích chiến lược hiện tại bằng công cụDelta
  Project và bản đồchiến lược
  19
  2.1. Mô hình Delta Project hiện tại
  19
  2.1.1. Định vịcủa công ty trong tam giác chiến lược
  19-20
  2.1.2. Sứmệnh, tầm nhìn, giá trịcốt lõi
  20
  2.1.3. Phân tích môi trường vĩmô dùng công cụPEST 20-22
  2.1.4. Phân tích môi trường ngành và vịtrí cạnh tranh
  22-30
  2.1.5. Hành động đổi mới cải tiến
  30
  2.1.6. Hiệu quảhoạt động 30
  2.1.7. Khách hàng mục tiêu
  31-32
  2.2. Bản đồchiến lược hiện tại
  33
  2.2.1. Vềtài chính
  33
  2.2.2. Vềkhách hàng
  34
  2.2.3. Vềnội bộ
  34-35
  2.2.4. Vềhọc hỏi và phát triển
  35-37
  CHƯƠNG 4. BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC
  KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA OCEANBANK
  38
  I.
  Sựgắn kết sứmệnh và quá trình thực hiện chiến lược của
  Oceanbank
  38
  II.
  Tính hiệu quảcủa chiến lược trong mối quan hệvới môi trường
  bên trong và bên ngoài
  38
  2.1.
  Tính hiệu quảcủa chiến lược với môi trường bên trong
  38
  2.1.1. Nguồn lực tài chính
  38
  2.1.2. Hạtầng công nghệ
  39
  2.1.3. Môi trường nhân lực
  39
  2.1.4. Sản phẩm dịch vụ
  39
  6
  2.2. Tính hiệu quảcủa chiến lược với môi trường bên trong
  40
  III.
  Các khó khăn, vấn đềnày sinh từquá trình gắn kết chiến lược với
  môi trường cạnh tranh hiện tại
  40-41
  IV.
  Những khó khăn, vấn đềnảy sinh trong quá trình triển khai chiến
  lược
  42
  4.1. Tài chính 42
  4.2. Khách hàng 42
  4.3. Quy trình nội bộ
  42-43
  4.4. Nhân sựvà học hỏi
  43-44
  CHƯƠNG 5. ĐỀXUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
  OCEANBANK ĐẾN NĂM 2015
  45
  I. Đềxuất chiến lược theo Delta Project và bản đồchiến lược 45
  1.1. Đềxuất chiến lược theo Delta Project
  45-46
  1.2. Đềxuất chiến lược theo bản đồchiến lược
  46
  1.2.1. Vềtài chính
  46-47
  1.2.2. Vềkhách hàng
  47-48
  1.2.3. Vềquy trình nội bộ
  48-49
  1.2.4. Vềnhân sựvà học hỏi
  49
  II.
  Vẽlại mô hình Delta Project và bản đồchiến lược cho chiến lược
  mới
  49-51
  III. Kếhoạch triển khai chiến lược giai đoạn 2011-2015
  52-54
  KẾT LUẬN 55
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  PHỤLỤC 1 VÀ 2 57-63

  TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỒÁN
  Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tếquốc tếdiễn ra trên nhiều lĩnh vực, trong lĩnh
  vực ngân hàng, hội nhập kinh tếquốc tếsẽtạo ra động lực thúc đẩy công cuộc đổi
  mới của hệthống ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng với chức năng và vai trò là
  kênh huy động và cung ứng vốn chủyếu cho nền kinh tế, các ngân hàng thương
  mại đã không ngừng mởrộng quy mô hoạt động và đối tượng khách hàng thông
  qua các quan hệtín dụng tiền tệvà phát triển các hoạt động dịch vụngân hàng
  khác. Mỗi ngân hàng cần xây dựng một chiến lược phát triển phù hợp trên cơsở
  phát huy tối đa các lợi thếcạnh tranh, tạo sựkhác biệt hoá, khẳng định thương hiệu
  trên thịtrường và Ngân hàng TMCP Đại Dương (OCEANBANK) cũng nằm trong
  quy luật đó.
  Quản trịchiến lược giúp OCEANBANK xác định rõ ràng được sứmệnh, tầm nhìn,
  mục tiêu và phân bổcác nguồn lực một cách tối ưu để đảm bảo theo đúng lộtrình
  đã đềra. Để đánh giá chiến lược của OCEANBANK người ta có thểáp dụng nhiều
  phương pháp tuy nhiên với Đồán này tôi sẽsửdụng mô hình Delta Project và Bản
  đồchiến lược đểxem xét thực trạng chiến lược rồi từ đó bình luận, đánh giá chiến
  lược hiện tại và đềxuất chiến lược phát triển năm 2011-2015 và đưa ra lộtrình
  thực hiện chiến lược của OCEANBANK trong thời gian tới.

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đềtài và mục đích nghiên cứu
  Ngân hàng là một doanh nghiệp có hình thức tổchức kinh doanh đặc biệt, kinh
  doanh tiền tệhay còn gọi là tổchức tín dụng. Ngân hàng là một trong những công
  cụquản lý nền kinh tếhữu hiệu của nhà nước. Nhiệm vụcủa ngân hàng được hiểu
  đơn giản nhất là nhận tiền gửi và cho vay tín dụng. Ngân hàng thu hút được một
  lượng tiền gửi nhàn rỗi của người dân khá lớn chiếm khoảng 80%.
  Trên cương vịlà một kếtoán nên tôi thường xuyên giao dịch với ngân hàng và sau
  khi học xong môn học Quản trịchiến lược tôi muốn làm đồán của mình vào lĩnh
  vực ngân hàng đểtìm hiểu thêm vềhoạt động kinh doanh và nhiệm vụquản trị
  chiến lược của ngân hàng. Do có người quen làm ngân hàng Oceanbank nên tôi đã
  lựa chọn đềtài: "Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của ngân hàng
  TMCP Đại Dương (OCEANBANK)" làm đềtài viết đồán tốt nghiệp.
  - Mục đích nghiên cứu: Thông qua việc nghiên cứu lý luận chung vềquản trịchiến
  lược nhằm phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh của ngân hàng
  OCEANBANK, đồán nghiên cứu đềxuất những giải pháp, nhằm hoàn thiện chiến
  lược kinh doanh của ngân hàng OCEANBANK đến năm 2015.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của đồán là chiến lược kinh doanh tại OCEANBANK
  - Phạm vi nghiên cứu: tại OCEANBANK, từnăm 2008 đến năm 2010.
  3. Nhiệm vụnghiên cứu
  - Nhiệm vụthứnhất: Sửdụng mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược để đánh
  giá chiến lược kinh doanh hiện tại của OCEANBANK và Việt Nam.
  10
  - Nhiệm vụthứhai: Khảo sát, thu thập sốliệu: tập trung tìm hiểu sốliệu hiện có
  của OCEANBANK là chính (tài liệu thứcấp). Trong một sốtrường hợp cần thiết,
  tôi sẽtiến hành khảo sát tại đơn vịnày, phỏng vấn một sốcán bộlãnh đạo đơn vị,
  từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét và bình luận khách quan vềchiến lược phát
  triển của ngân hàng OCEANBANK, xem chiến lược kinh doanh của đơn vị đã
  thực sựphù hợp hay chưa.
  - Nhiệm vụthứba: Từkết quảphân tích đánh giá trên, tôi sẽ đánh giá chiến lược
  của đơn vịnày, chỉra điểm mạnh, điểm yếu để đềxuất một sốý kiến nhằm hoàn
  thiện chiến lược kinh doanh cho ngân hàng OCEANBANK đến năm 2015.
  4. Giới thiệu bốcục của đồán
  Lời mở đầu
  Chương 1. Tổng quan vềlý thuyết
  Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3. Khảo sát và Phân tích chiến lược hiện tại của ngân hàng
  OCEANBANK
  Chương 4. Bình luận và đánh giá chiến lược hiện tại của ngân hàng
  OCEANBANK
  Chương 5. Đềxuất chiến lược kinh doanh cho ngân hàng OCEANBANK đến năm
  2015
  Kết luận

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT
  I. Một sốkhái niệm cơbản
  1.1. Khái niệm quản trịchiến lược
  - ‘Chiến lược là xác lập mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, vạch ra con đường đi
  đến mục tiêu và lựa chọn các phương án hành động triển khai phân bổnguồn lực
  đểthực hiện mục tiêu đó’, (Quản trịchiến lược, NXB Đại học Kinh tếquốc dân,
  2011).
  - ‘Quản trịchiến lược là tập hợp các quyết định và các hành động làm cơsởcho
  việc thiết lập và triển khai các kếhoạch được thiết kế để đạt được các mục tiêu của
  công ty’, (Quản trịchiến lược, NXB Đại học kinh tếquốc dân, 2011).
  1.2. Tầm quan trọng của quản trịchiến lược
  Quản trịchiến lược sẽgiúp tổchức, doanh nghiệp: đạt đến những mục tiêu đặt ra,
  quan tâm đến các nhân vật hữu quan một cách rộng lớn, gắn sựphát triển ngắn hạn
  trong bối cảnh dài hạn, tập trung sựquan tâm đến cảhiệu suất và hiệu quả. Ngoài
  ra quá trình quốc tếhóa diễn ra mạnh mẽtrên toàn thếgiới và cuộc cách mạng
  khoa học kỹthuật công nghệdiễn ra với tốc độrất cao kèm theo là sựthay đổi
  nhanh chóng của môi trường kinh doanh ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược kinh
  doanh.
  12
  1.3. Quy trình đểhoạch định chiến lược
  QUÁ TRÌNH BƯỚC CÔNG VIỆC NỘI DUNG THỰC HIỆN (1) Chức năng nhiệm
  vụ
  Chỉra vai trò, bản chất và nội dung
  cơbản của doanh nghiệp
  (2) Đánh giá môi
  trường bên ngoài
  Chỉra vai trò, bản chất của việc
  đánh giá môi trường bên ngoài, nội
  dung và các công cụ đánh giá
  Hoạch định
  chiến lược (3) Đánh giá môi
  trường nội bộ
  Bản chất của đánh giá nội bộ, công
  tác đánh giá các mặt hoạt động
  chính của công ty
  (4) Phân tích và lựa
  chọn chiến lược
  Sửdụng các mô hình, kết hợp đánh
  giá định tính và định lượng, chọn ra
  một mô hình chiến lược hợp lý cho
  công ty
  (Nguồn:Sách Quản trịchiến lược, NXB Đại học Kinh tếquốc dân, 2011, Trang 25)
  II. Các công cụ đểhoạch định chiến lược (Hình vẽ ởPhụlục 1)
  2.1. Các công cụtruyền thống
  - Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter: Được xem là công cụhữu dụng
  và hiệu quả đểtìm hiểu nguồn gốc lợi nhuận. Quan trọng hơn cả, mô hình này
  cung cấp các chiến lược cạnh tranh đểdoanh nghiệp duy trì hay tăng lợi nhuận.
  - Phân tích PEST:Trong khi mô hình 5 áp lực của M-Porter đi sâu vào việc phân
  tích các yếu tốtrong môi trường ngành kinh doanh thì PEST lại nghiên cứu các tác
  động của các yếu tốtrong môi trường vĩmô. Các yếu tố đó là:
  + Political (Thểchế- Luật pháp)
  + Economics (Kinh tế)
  + Sociocultrural (Văn hóa- Xã Hội)

  DANH MỤC THAM KHẢO
  1/ http://www.bsc.com.vn/News/2010/10/9/115154.aspx
  2/ Tài liệu học tập môn MGT510-Quản trịchiến lược, Hà Nội tháng 5/2011
  3/ PGS.TS.Ngô Kim Thanh, Quản trịchiến lược, NXB Đại học Kinh tế
  Quốc dân, 2011
  4/ Oceanbank.vn
  5/ Báo cáo tài chính năm 2008, năm 2009, năm 2010 của Oceanbank
  6/ Báo cáo thường niên năm 2009, năm 2010 của Oceanbank
  7/ Phân tích môi trường ngành với mô hình 5 lực lượng của Michael Porter,
  http://my.opera.com/Quan%20tri%20doanh%20nghiep/blog/show.dml/1756
  579, (xem ngày 28/5/2011)
  8/http://vneconomy.vn/20110104014443264p0c6/hoat-dong-ngan-hang-2011-tien-chu-khong-lui.htm, (xem ngày 20/6/2011)

  Xem Thêm: Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OCEANBANK)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OCEANBANK) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status