Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội

  Chuyên đề tốt nghiệp - học viện ngân hàng 6/2012

  LỜI MỞ ĐẦU


  Lý do chọn đề tài
  Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Một số doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng phù hợp với cơ chế biến đổi đã có thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như củng cố vị thế nâng cao thương hiệu của mình trong nền kinh tế thị trường. Nhưng bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp còn thụ động phản ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế không phát huy được những thế mạnh khắc phục những điểm yếu của mình để dẫn tới những kết cục bị đào thải trong quy luật vốn có như nền kinh tế.
  Có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Nguồn lực là một trong những yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự Nguồn lực nào cũng quan trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của doanh nghiệp ấy. Trong đó nguồn nhân lực có vai trò rất lớn trong sự thành bại của tổ chức. Cùng với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thì công tác tuyển dụng nhân lực được xem là hoạt động then chốt của tổ chức. Hoạt động tuyển dụng nhân lực sẽ quyết định lớn đến chất lượng và sự phù hợp của nhân viên. Nếu công tác này được làm tốt thì tổ chức sẽ có được một cơ cấu tổ chức hợp lý, đủ sức tồn tại và phát triển. Ngược lại tổ chức có thể bị phá sản. Quá trình tuyển dụng sẽ lựa chọn ra các ứng viên phù hợp với vị trí công việc mà doanh nghiệp đang cần. Điều này được minh chứng rõ qua công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội. Công ty đã có những chính sách thu hút người tài từ các nguồn lao động khác nhau về làm việc trong công ty. Tuy nhiên công ty cũng gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình tuyển dụng nhân lực.
  Sau một thời gian nghiên cứu và đi vào thực tế, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội”, để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.

  Đối tượng nghiên cứu
  Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội.

  Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi không gian tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội.
  - Phạm vi thời gian: từ năm 2009 đến năm 2011.

  Mục đích nghiên cứu
  Cải thiện chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực, cố gắng hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực trong Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội.

  Nội dung nghiên cứu
  Nghiên cứu hoạt động tuyển dụng nhân lực trong Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội
  6. Phương pháp nghiên cứu
  * Phương pháp thống kê kinh tế
  * Phương pháp phân tích
  * Phương pháp so sánh
  * Phương pháp bảng hỏi, phỏng vấn
  7. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba phần:
  Chương 1: Cơ sơ lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội
  Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dưng số 9 Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 4
  CHƯƠNG I: 6
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 6
  1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực. 6
  1.1.1 Một số khái niệm chung. 6
  1.1.2 Ý nghĩa của tuyển dụng nhân lực. 6
  1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng. 8
  1.2.1 Nhóm yếu tố môi trường bên trong tổ chức. 8
  1.2.2 Nhóm yếu tố bên ngoài tổ chức. 8
  1.3 Cơ sở của tuyển dụng nhân lực. 9
  1.3.1 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 9
  1.3.2 Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc. 9
  1.3.3 Định mức lao động. 10
  1.4 Quy trình tuyển dụng. 10
  1.4.1 Nguồn tuyển dụng. 10
  1.4.1.1 Nguồn tuyển dụng từ bên trong. 10
  1.4.1.2 Nguồn tuyển dụng từ bên ngoài 12
  1.4.2 Quy trình tuyển dụng. 13
  1.4.2.1 Xác định công việc cần tuyển dụng. 14
  1.4.2.2 Thông báo tuyển dụng. 16
  1.4.2.3 Thu nhận và xử lý hồ sơ. 16
  1.4.2.4 Tổ chức thi tuyển. 16
  1.4.2.5 Đánh giá kết quả. 17
  1.4.2.6 Ra quyết định tuyển dụng. 17
  1.4.2.7 Hội nhập nhân viên mới 18
  CHƯƠNG II: 19
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI. 19
  2.1 Tổng quan về công ty. 19
  2.1.1 Giới thiệu về công ty. 19
  2.1.1.1 Thông tin chung. 19
  2.1.1.2 Sự hình thành và phát triển của công ty. 19
  2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh. 20
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty. 21
  2.1.3.1 Bộ máy quản lý văn phòng: 21
  2.1.3.2 Các phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ: 22
  2.1.3.3 Hệ thống các xí nghiệp và các đội trực thuộc: 22
  2.1.4 Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự 23
  2.1.4.1 Uy tín của công ty. 23
  2.1.4.2 Thị trường khách hàng. 24
  2.1.4.3 Sản phẩm và máy móc thiết bị 25
  2.2 Tình hình kinh doanh và quản lý lao động. 26
  2.2.1 Kết quả kinh doanh. 26
  2.2.2 Tình hình quản lý lao động của công ty. 27
  2.2.3 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty. 29
  2.2.3.1 Thực trạng về nguồn tuyển dụng của Công ty. 29
  2.2.3.2 Quy trình tuyển dụng. 31
  2.2.3.2.1 Xác định nhu cầu. 33
  2.2.3.2.2 Tổng hợp nhu cầu lao động. 33
  2.2.3.2.3 Duyệt nhu cầu. 34
  Bảng 2.5 Số lao động được duyệt và chi phí việc tuyển dụng lao động. 34
  2.2.3.2.4 Chuẩn bị tuyển dụng. 34
  2.2.3.2.5 Thông báo tuyển dụng. 36
  2.2.3.2.6 Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ. 37
  2.2.3.2.7 Tổ chức phỏng vấn hoặc thi tuyển. 37
  2.2.3.2.8 Đánh giá kết quả. 40
  Bảng 2.6 Thang điểm đánh giá các ứng viên tham gia tuyển dụng. 40
  2.2.3.2.9 Thông báo tuyển dụng và kiểm tra sức khỏe. 40
  2.2.3.2.10 Hội nhập nhân viên mới 41
  2.2.3.2.11 Lưu hồ sơ. 42
  2.2.4 Kết quả tuyển dụng. 42
  Bảng 2.7 Báo cáo kết quả tuyển dụng của Công ty từ năm 2009 – 2011. 43
  2.2.5 Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty trong thời gian qua. 44
  2.2.5.1 Đánh giá về nguồn tuyển dụng. 44
  2.2.5.2 Đánh giá về quy trình tuyển dụng. 45
  CHƯƠNG 3: 50
  NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN 50
  CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI. 50
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI. 50
  3.1 Phương hướng phát triển của công ty năm 2012. 50
  3.1.1 Thuân lợi và khó khăn. 50
  3.1.2 Kế hoạch sản xuất của Công ty trong năm 2012. 50
  Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2012 như sau: 50
  Bảng 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012. 51
  3.1.4 Biện pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra. 52
  3.1.5 Phương hướng tuyển dụng nhân lực của Công ty năm 2012. 52
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội 53
  3.2.1 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực dựa trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức lao động. 53
  3.1.4 Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc. 54
  3.1.4.1 Phân tích công việc. 54
  3.1.4.2 Đánh giá thực hiện công việc. 55
  3.1.4.3 Khai thác hợp lý các nguồn tuyển dụng. 55
  3.1.4.4 Hoàn thiện quy trình tuyển dụng. 57
  3.2.2 Một số giải pháp khác. 60
  KẾT LUẬN 61
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 26-11-2013 lúc 10:57.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status