Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM&DV Toàn Cầu

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM&DV Toàn Cầu

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Lý do chọn đề tài
  Nền kinh tế Việt Nam thời gian qua đã có nhiều đổi thay quan trọng theo hướng đưa diện mạo đất nước phát triển tốt đẹp hơn, vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè và nhà đầu tư thế giới không ngừng được cải thiện. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng như bối cảnh mở cửa mang lại cho các thành phần kinh tế, các đơn vị kinh tế trong nước không ít thời cơ cũng như trở ngại, cơ hội cũng như thách thức. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, bản thân các DN phải hoạt động có hiệu quả, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh.
  "Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm" khẩu hiệu ấy là một trong những tiêu chí hàng đầu mà các doanh ngiệp cần hướng tới. Bởi nó như vậy mới có thể cạnh tranh và chiếm lĩnh được thị phần so với các đối thủ cùng lĩnh vực trên thị trường. Để làm được điều ấy đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải hạch toán sao cho đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả các nguồn chi phí và có phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc thù công việc. Tài liệu về chí phí sản xuất và tính giá thành là một trong những căn cứ quan trọng để phân tích, đánh giá, tình hình thực hiện các định mức, chi phí, tình hình sử dụng tài sản, tình hình lao động tiền vốn nhằm làm mạnh hóa các quan hệ tài chính trong doanh nghiệp. Bởi vậy, kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là một trong những phần hành kế toán quan trọng nhất của hệ thống kế toán doanh nghiệp. Lựa chọn đề tài "kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM&DV Toàn Cầu" làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Đây thực sự là một phần hành quan trọng mà nếu làm tốt sẽ cho phép công ty kiểm soát tốt chi phí và giá thành công trình, nâng cao năng lực cạnh tranh và trúng thầu, tạo sức mạnh nội lực so với các doanh nghiệp cùng ngành
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận về “ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp”.
  - Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM & DV Toàn Cầu.
  - Đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán chi phí tại công ty CPXD TM & DV Toàn Cầu.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm “ công trình đường 70” tại công ty CPXD TM & DV Toàn Cầu.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Tìm hiểu và đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình Đường 70.
  - Về thời gian: Từ ngày 01 tháng 7 tới ngày 30 tháng 9 năm 2010.
  - Về không gian: Công ty CPXD TM & DV Toàn Cầu.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu:
  Phương pháp này chủ yếu là nghiên cứu các giáo trình, tài liệu về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  - Phương pháp phỏng vấn và quan sát:
  Được áp dụng nhằm phỏng vấn các nhân viên kế toán và cán bộ trong đơn vị nhằm thu thập số liệu về công ty và số liệu kế toán.
  - Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu:
  Nghiên cứu các tài liệu kế toán của công ty để phân tích tình hình sức khoẻ của doanh nghiệp như: Tình hình tài sản, tình hình nguồn vốn, kết quả sản xuất của công ty qua ba năm và thu thập số liệu về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  - Phương pháp kế toán:
  Bao gồm các phương pháp như: + Phương pháp chứng từ.
  + Phương pháp tài khoản và ghi đối ứng.
  + Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán.
  + Phương pháp tính giá.
  Phương pháp kế toán nhằm tổng hợp số liệu kế toán về chi phí và tính giá thành sản phẩm công trình “ Đường 70” tại công ty CPXD TM & DV Toàn Cầu.

  6. Bố cục của đề tài
  Đề tài “ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM & DV Toàn Cầu” gồm ba phần:
  Phần 1. Đặt vấn đề
  Phần 2. Nội dung và kết quả nghiên cứu
  Chương 1. Tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
  Chương 2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM & DV Toàn Cầu
  Chương 3. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM & DV Toàn Cầu
  Phần 3. Kết luận và kiến nghị


  MỤC LỤC
  PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  3. Đối tượng nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 2
  PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4
  1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 4
  1.1.1. Khái niệm 4
  1.1.2. Phân loại chi phí 4
  1.1.2.1. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí 4
  1.1.2.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 5
  1.1.2.3. Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí 5
  1.1.2.4. Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp 6
  1.1.2.5. Một số cách phân loại khác 6
  1.2 Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm 7
  1.2.1. khái niệm và bản chất của giá thành 7
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 7
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
  1.3. kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
  1.3.1. kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9
  1.3.2. kế toán chi phí nhân công trực tiếp 11
  1.3.3. kế toán chi phí sử dụng máy thi công 12
  1.3.4. kế toán chi phí sản xuất chung 16
  1.3.5. kế toán thiệt hại sản xuất xây lắp 18
  1.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 19
  1.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 20
  1.6. kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 21
  CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPXD TM & DV TOÀN CẦU 24
  2.1. Tình hình cơ bản của công ty 24
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24
  2.1.2. Nghành nghề và lĩnh vực kinh doanh 25
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý 25
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán 28
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 28
  2.1.4.2. Chế độ kế toán 29
  2.1.4.3. Hình thức kế toán 29
  2.1.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn 32
  2.1.6. Kết quả sản xuất kinh doanh qua 3 năm 34
  2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM & DV Toàn Cầu 35
  2.2.1. Khái quát về công trình “Đường 70” 35
  2.2.2. kế toán tập hợp chi phí sản xuất 36
  2.2.2.1. kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 36
  2.2.2.2. kế toán chi phí nhân công trực tiếp 44
  2.2.2.3. kế toán chi phí sử dụng máy thi công 52
  2.2.2.4 kế toán chi phí sản xuất chung 60
  2.2.2.5. kế toán tính giá thành sản phẩm 64
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPXD TM & DV TOÀN CẦU 69
  3.1. Đánh giá về bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty 69
  3.1.1. Về cơ cấu bộ máy tại công ty 69
  3.1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán 69
  3.2. Đánh giá về công tác kế toán chi phí và giá thành 70
  3.2.1. Ưu điểm 70
  3.2.2. Nhược điểm 71
  3.2.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 72
  3.2.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ 72
  3.2.3.2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 72
  PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74
  1. Kết luận 74
  2. Kiến nghị 74

  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM&DV Toàn Cầu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD TM&DV Toàn Cầu sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status