Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược Eximbank đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược Eximbank đến năm 2015

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược Eximbank đến năm 2015

  Mục lục
  Bảng tóm tắt nội dung 6
  Chương 1 .Phần giới thiệu
  1.1. Mục đích nghiên cứu và lý do chọn đềtài tại Eximbank . 7
  1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 7
  1.3. Phương pháp nghiên cứu . 7
  1.4. Kết quảdựkiến . 8
  1.5. Bốcục của đồán . 8
  Chương 2 . Tổng quan vềlý thuyết.
  2.1. Mô hình chiến lược Delta - DPM của Arnoldo C. Hax & Dean L . 9
  2.2. Mô hình Bản đồchiến lược của Robert S Kaplan và David P Norton 10
  2.3. Chuỗi giá trịvà mô hình 5 thếlực cạnh tranh của Michael Porter 12
  Kết luận chương 2 13
  Chương 3. Phương pháp nghiên cứu.
  3.1. Phương pháp sửdụng tài liệu sơcấp . 14
  3.2. Phương pháp sửdụng tài liệu thứcấp . 15
  3.3. Phương pháp quan sát hành vi khách hàng . 16
  3.4. Phương pháp nghiên cứu đối chiếu (Cross methodology) 16
  Kết luận chương 3 16
  Chương 4. Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh của Eximbank
  4.1. Giới thiệu chung 17
  4.2. Sứmệnh , tầm nhìn , mục tiêu của Eximbank . 18
  4.3. Sản phẩm của Eximbank . 19
  4.4. Các cơhội-thách thức từmôi trường bên ngoài tác động đến Eximbank 20
  4.5. Điểm mạnh – yếu từmôi trường bên trong của Eximbank 22
  4.6. Chương trình hành động chiến lược của Eximbank . 24
  Kết luận chương 4 24
  Chương 5. Đánh giá chiến lược hiện tại của Eximbank.
  5.1. Sựgắn kết giữa sứmệnh và quá trình thực thi chiến lược 25
  5.2. Hiệu quảcủa chiến lược trong mối quan hệmôi trường bên trong
  và bên ngoài của Eximbank 26
  5.3. Những khó khăn trong quá trình thực thi chiến lược của Eximbank 28
  Kết luận chương 5 30
  Chương 6. Đềxuất hoàn thiện chiến lược của Eximbank giai đoạn
  2011-2015
  6.1. Hoàn thiện sứmệnh , mục tiêu tầm nhìn . 31
  6.2. Đềxuất giải pháp nâng cao và phát triển sản phẩm dịch vụ 32
  a. Chấn chỉnh các sản phẩm hiện có 32
  b. Phát triển sản phẩm, dịch vụmới 33
  6.3. Đềxuất giải pháp khách hàng toàn diện . 34
  6.4. Hoàn thiện hệthống cấu trúc 36
  Chương 7. Kết luận 39
  Tài liệu tham khảo . 41
  Phụlục 42

  BẢN TÓM TẮT NỘI DUNG
  Quá trình quốc tếhóa đang diễn ra mạnh mẽtrên toàn thếgiới dẫn đến sựthay đổi nhanh
  chóng của môi trường kinh doanh, và ngành tài chính ngân hàng không nằm ngòai tầm ảnh
  hưởng bởi các yếu tốnày. Quản trịchiến lược – một khái niệm không mới nhưng hiện nay đã
  trởthành một yếu tốmũi nhọn trong kinh doanh của các tổchức tài chính ngân hàng bởi vì
  Quản trịchiến lược giúp doanh nghiệp đạt đến những mục tiêu, gắn sựphát triển ngắn hạn
  trong bối cảnh dài hạn, tập trung sựquan tâm đến cảhiệu suất và hiệu quả. Chính vì vậy, tôi
  đã chọn đềtài “Phân tích, đánh giá và đềxuất chiến lược Eximbank đến năm 2015”với
  mục đích vận dụng những lý thuyết của quản trịchiến lược vào thực tiễn và làm đồán tốt
  nghiệp MBA.
  Trong nội dung đồán ,tôi sẽsửdụng 3 mô hình Delta (DPM), Bản đồchiến lược SM và
  Chuỗi giá trịvà mô hình 5 thếlực cạnh đểlàm khung lý thuyết cho việc phân tích chiên lược
  hiện tại của Eximbank và nghiên cứu hoàn thiện chiến lược đến năm 2015. Bên cạnh đó để
  đảm bảo tính khoa học và tính khảthi cao của đồán , tôi sửdụng phương pháp nghiên cứu
  bằng cách thu thập sốliệu sơcấp, thu thập sốliệu thứcấp, phương pháp hồi qui, đối chiếu so
  sánh làm phương pháp cốt lõi , đồng thời kết hợp mô hình 5 lực lựơng cạnh tranh đểphân
  tích môi trường bên trong và bên ngoài, lập bảng SWOT đểcải tiến chiến lược kinh doanh tại
  Eximbank.
  Đồán tập trung nghiên cứu một sốvấn đềcơbản vềviệc dùng các lý thuyết của các mô hình
  quản trịchiến lược đểphân tích thực trạng và đánh giá chiến lược hiện tại của Eximbank . Từ
  đó rút ra những kết luận quan trọng vềviệc Eximbank đang chọn định vịchiến lược là Giải
  pháp khách hàng toàn diện trong mô hình Delta. Tuy nhiên việc đánh giá chiến lược hiện tại
  cũng cho thấy việc gắn kết giữa sứmệnh ; việc thực thi chiến lược, hiệu quảcủa chiến lược
  trong mối quan hệmôi trường bên trong và bên ngoài của Eximbank vẫn còn những bất cập
  và cần phải có những thay đổi thích ứng. Do vậy , việc nghiên cứu đã đềxuất được những ý
  kiến, kiến nghịnhằm giúp cho việc thực thi chiến lược của Eximbank được hiệu quảhơn.
  Trong đó những đềxuất quan trọng nhất là tập trung vào việc hòan thiện sứmệnh , tầm nhìn
  của Eximbank ; Các giải pháp nâng cao phát triển sản phẩm dịch vụ; Giải pháp khách hàng
  toàn diện và Hòan thiện cấu trúc hệthống. Những kết quảnghiên cứu này là những đóng góp
  thiết thực với mong muốn Eximbank sẽcó thểhoàn thành được sứmệnh của mình và phát
  triển bền vững trong tương lai.

  Chương 1: PHẦN GIỚI THIỆU
  1.1. Mục đích nghiên cứu và lý do chọn đềtài tại Eximbank:
  Trong hội nhập kinh tếthếgiới, chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh trởnên cấp bách
  đối với doanh nghiệp. ỞViệt Nam, Quản trịchiến lược đã và đang trởnên hết sức quan
  trọng cho sựphát triển bền vững của các doanh nghiệp. Đểcó chiến lược phù hợp, quan
  trịcấp cao học tập kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trịchiến lược phù
  hợp với điều kiện của mình.
  Eximbank xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với môi trường, kinh doanh hiệu
  quả, tuy nhiên môi trường tiếp tục thay đổi đòi hỏi phải cải tiến chiến lược hiện tại đưa ra
  chiến lược đến 2015.
  Eximbank nhận thức rằng việc phân tích đánh giá và cải tiến chiến lược phù hợp với môi
  trường bên trong và bên ngoài đến năm 2015 là cấp thiết cho sựphát triển bền vững. Vì lẽ
  đó tôi chọn đềtài “Phân tích, đánh giá và đềxuất chiến lược Eximbank đến năm
  2015”làm đồán tốt nghiệp MBA.
  1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu:
  Mục tiêu nghiên cứu của đồán:
  Khái quát các mô hình quản trịchiến lược Delta, bản đồchiến lược và 5 lực lượng cạnh
  tranh đểlàm cơsởlý thuyết nghiên cứu đánh giá, phân tích chiến lược hiện tại Eximbank
  và đềxuất cải tiến, hoàn thiện đến năm 2015.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Đềtài chỉgiới hạn trong phân tích đánh giá chiến lược hiện tại và đềxuất cải tiến đến
  năm 2015.
  1.3. Phương pháp nghiên cứu:
  Đểthực hiện đồán, Tôi đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau: thu thập tài liệu sơcấp;
  nghiên cứu tài liệu thứcấp và đối chiếu, đối chiếu- so sánh. Đồng thời, kết hợp mô hình 5 lực
  lựơng cạnh tranh đểphân tích môi trường bên trong và bên ngoài, lập bảng SWOT đểcải tiến
  chiến lược kinh doanh
  1.4. Kết quảdựkiến:
  Sửdụng mô hình Delta, bản đồchiến lược và 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter để
  Phân tích những thành công và hạn chếtrong thực thi chiến lược của Ngân hàng
  Eximbank, từ đó đềxuất cải tiến chiến lược đến năm 2015.
  1.5.Bốcục của đồán:
  Ngòai lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụlục, đồán này sẽ được trình bày bao
  gồm 7 chương:
  Chương 1: Mục đích nghiên cứu
  Chương 2:Tổng quan vềlý thuyết
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4: Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh của Eximbank
  Chương 5: Đánh giá chiến lược hiện tại của Eximbank
  Chương 6: Các đềxuất
  Chương 7:Kết luận.

  CHƯƠNG 2- TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT
  Đểthực hiện đềtài, nhiệm vụ đầu tiên là phải hệthống được các mô hình quản trịchiến
  lược làm cơsởlý thuyết cho đềtài. Hiện nay có nhiều mô hình quản trịchiến lược, nhưng
  tôi chỉchọn 3 mô hình sau: môhình Delta (DPM) , Bản đồchiến lược SM và Chuỗi giá trị
  và mô hình 5 thếlực cạnh.
  Các mô hình này chính là bước phát triển chiến lựơc bởi vì đây là những mô hình với
  những quan niệm hòan toàn khác với những mô hình chiến lược truyền thống trước đây,
  nó không mâu thuẫn nhau mà bổsung cho nhau, tạo thành 1 hệthống khung lý thuyết
  hoàn chỉnh để đối chiếu, kiểm tra và đánh giá các chiến lược của công ty khi thực hiện đề
  tài.
  Thông thường, mục tiêu chính của tất cảcác chiến lược bắt đầu bằng việc nhận ra bản
  chất của chiến lược là phải đạt được vịthếcạnh tranh ởcấp cao hay nói cách khác quan
  điểm chiến lược này đã đặt đối thủ ởtrung tâm. Điều đó có thểdẫn đến sựcạnh tranh rất
  mạnh và đểchiến thắng, bạn phải đánh bại ai đó. Và nhưthếchiến lược cũng giống như
  chiến tranh và nó thực sựkhông phải là cách hiệu quảnhất đểquản lý doanh nghiệp.
  2.1.Mô hình chiến lược Delta - DPM của Arnoldo C. Hax & Dean L:
  DPMcoi khách hàng mới chính là trung tâm, dùng mô hình này sẽgiúp chúng ta đánh giá
  một cách rõ ràng rằng doanh nghiệp chúng ta có coi khách hàng là động lực không,
  chúng ta có hiểu một cách sâu sắc những nhu cầu của khách hàng và chúng ta đã làm gì
  đểcó thểgiúp khách hàng một cách hiệu quảnhất, từ đó cũng buộc chúng ta phải suy
  nghĩcần thay đổi hành động chiến lược nhưthếnào.
  Theo mô hình này, việc phân tích cạnh tranh dựa trên gắn kết các giá trịhơn là chiến lược
  cạnh tranh trực diện. Mô hình này xoay quanh 3 yếu tốquan trọng , chủchốt đối với bất
  cứdoanh nghiệp nào đó là khách hàng tối ưu, sản phẩm tối ưu và thịtrường tối ưu có phù
  hợp với cấu trúc hiện tại của doanh nghiệp hay không?
  * Sản phẩm tốt nhất: Việc định vịsản phẩm tốt nhất được xây dựng trên hình thức cổ
  điển của cạnh tranh. Khách hàng bịthu hút bởi những đặc tính vốn có của bản thân sản
  phẩm nhưcung cấp đặc điểm tòan diện sản phẩm, chi phí thấp , lợi thếvềgiá cho khách
  hàng hoặc sựkhác biệt hóa sản phẩm. Vềquy mô, mô hình sẽchú trọng đến sản phẩm và

  NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Arnoldo C.Hax ,The DeltaModel: Reinventing Your Business Stategy (2010),
  Springer Science + Business Media.
  2. Fred R.David (2000), khái luận vềquản trịchiến lược, Nxb Thống kê, TPHCM
  3. Garry D.Smith (1998), Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nxb Thống kê, TPHCM
  4. Michael Hammer, James Champy (1996), Tái lập doanh nghiệp, VũTiến Phúc dịch,
  Nxb Trẻ, TPHCM
  5. PGS.TS. Đào Duy Huân (2007), Quản trịchiến lược, Nxb Thống kê, TPHCM
  6. Đặng Công Hoàn (2004), Chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng theo mô hình
  cạnh tranh của Michael Porter, Tạp chí NH số11/2004
  7. Trần Đình Định (2004), Lựa chọn chiến lược kinh doanh của Ngân hàng thương mại
  Việt nam, Tạp chí Thịtrường tài chính tiền tệ01/01/2004.
  8. Nguyễn Hữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan (2007), Quản trịchiến lược
  phát triển vịthếcạnh tranh, NXB Thống Kê, Hà Nội.
  9.Michael E. Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học và kỹthuật, Hà Nội.
  10. Ngân hàng nhà nước, Chiến lược phát triển dịch vụngân hàng giai đoạn 2006-2010,
  số912/NHNN-CLPT
  11. Ngân hàng thếgiới (2000), Dựbáo vềnền kinh tếViệt nam đến 2010
  12. Các sốliệu tổng hợp hàng tháng của NHNN chi nhánh Tp.HCM.

  Xem Thêm: Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược Eximbank đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược Eximbank đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status