Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích, đánh giá chiến lược Công ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công đến năm 2015 và khuyến

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích, đánh giá chiến lược Công ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công đến năm 2015 và khuyến

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích, đánh giá chiến lược Công ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công đến năm 2015 và khuyến nghị

  Mục lục
  Nội dung Trang
  Mục lục 02
  Tên đềtài 05
  Lời cảm ơn 06
  Tóm tắt đồán 07
  Chương 1: Phần giới thiệu chung 10
  1.1 Lý do chọn đềtài 10
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 10
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 11
  1.4 Bốcục đồán 11
  Chương 2: Tổng quan lý thuyết chiến lược kinh doanh 12
  2.1 Lý thuyết của các học giả12
  2.2 Lý thuyết vềmô hình Delta 14
  2.3 Lý thuyết năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter 15
  2.4 Công cụhoạch định chiến lược – ma trận SWOT 16
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 17
  3.1 Thu thập tài liệu sơcấp 17
  3.2 Phương pháp phỏng vấn đểthu thập thông tin 17
  3.3 Phương pháp quan sát đểthu thập tài liệu 17
  3.4 Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứcấp 18
  3.5 Phương pháp đối chiếu so sánh 18
  3
  Chương 4: Phân tích chiến lược tổchức hiện thời của Công ty TNHH một
  thành viên in Trương Thành Công
  19
  4.1 Giới thiệu vềCông ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công 19
  4.2 Cơcấu bộmáy tổchức của Công ty 19
  4.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty 19
  4.4 Phân tích vềthịtrường 19
  Chương 5: Đánh giá chiến lược hiện tại của Công ty 23
  5.1 Phân tích chiến lược, sứmệnh, mục tiêu của Công ty 23
  5.2 Phân tích chiến lược môi trường bên ngoài, bên trong 24
  5.3. Phân tích các định hướng chiến lược 25
  5.3.1. Mục tiêu tài chính 25
  5.3.2 Mục tiêu Marketing 25
  5.3.3 Sản phẩm 25
  5.3.4 Định giá 25
  5.3.5 Phân phối 26
  5.3.6 Truyền thông 26
  Chương 6: Một sốkhuyến nghịnhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh
  của Công ty TNHH một thành viên in Trương Thành Công đến năm 2015
  27
  6.1 Giải pháp vềMarketing 27
  6.2 Vềphát triển nguồn nhân lực 29
  6.3 Giải pháp tài chính 29
  6.4 Giải pháp vềhệthống thông tin 30
  6.5 Mởrộng liên doanh, liên kết 30
  4
  6.6 Giải pháp đầu tưcông nghệ31
  6.7 Đổi mới công tác quản trị, điều hành Công ty 31
  Chương 7: Kết luận 32
  Tài liệu tham khảo 34
  Phụlục 2.1 Mô hình căn bản quản trịchiến lược 35
  Phụlục 2.2 Mô hình Delta 36
  Phụlục 2.3 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh (Michael Porter) 37
  Phụlục 2.4 Mô hình lợi thếcạnh tranh của Michael Porter 38
  Phụlục 2.5 Biểu đồma trận SWOT 39
  Phụlục 4.1 Giới thiệu vềCông ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công 40
  Phụlục 4.2 Mô hình bộmáy quản lý của Công ty 42

  Tóm tắt đồán
  Hòa nhập cùng với sựphát triển của nền kinh tếthếgiới, trong những năm gần đây, nền
  kinh tếViệt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Những chính sách đổi mới của Đảng, Nhà
  nước và đặc biệt là trước xu thếphát triển nhanh vềkinh tế- văn hóa - x ã hội đã tạo ra nhiều cơ
  hội thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hòa nhập vào thịtrường ngành in với
  những bước phát triển nhất định.
  Tuy vậy, trong xu thếhội nhập, toàn cầu hóa nền kinh tếthếgiới và khu vực ngày nay,
  sựgia nhập vào các tổchức quốc tếcủa nền kinh tếViệt Nam như: AFTA, WTO v.v thì
  ngành in phải đối diện với một môi trường kinh doanh mới, một sựcạnh tranh quyết liệt trên thị
  trường cảtrong và ngoài nước.Chính vì lý do này, vấn đềcấp bách ngay từbây giờngành in cần
  làm là phải xây dựng cho mình một chiến lược sản xuất - kinh doanh thích hợp đểtiếp tục phát
  triển trong tương lai.
  Trên cơsởlý thuyết vềquản trịchiến lược, tôi đã nghiên cứu thực trạng phát triển của Công
  ty tại Tiền Giang, phân tích môi trường bên trong, bên ngoài của Công ty đểxác định điểm mạnh,
  điểm yếu, cơhội và thách thức đối với sựphát triển của công ty. Từ đó đưa ra một sốkhuyến nghị
  đểhoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty đến năm 2015.
  Tôi đã sửdụng các phương pháp sau đểnghiên cứu:
  - Các sốliệu thứcấp được tổng hợp thông qua các bản kếtoán, báo cáo tài chính, tham khảo
  các tài liệu liên quan trên internet, sách, báo, tạp chí,
  - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp.
  - Phương pháp thống kê.
  Do thời gian có hạn, đềtài tập trung nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
  TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công đến 2015. Đềtài tập trung phân tích, đánh giá những
  vấn đềtổng quát phục vụcho việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành
  viên in Trương Thành Công, tôi không đi sâu vào những vấn đềmang tính chyên nghành.
  8
  Đồán được thiết kếgồm có 7 chương:
  Chương 1: Phần giới thiệu chung
  Chương này trình bày mục đích và lý do chọn đềtài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đềtài.
  Chương 2: Tổng quan lý thuyết chiến lược kinh doanh
  Chương này sẽtrình bày những phần lý thuyết có liên quan đến đềtài bao gồm cơsởlý
  thuyết của các học giả, cơsởlý thuyết của mô hình delta, bản đồchiến luợc, chiến lược cạnh tranh
  của Michael Porter và các công cụ đểxây dựng chiến lược.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương này đềtài trình bày các phương pháp mà đềtài sửdụng đểnghiên cứu.
  Chương 4: Phân tích hiện trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên
  in Trương Thành Công
  Chương này sẽmô tảngắn gọn vềCông ty và các hoạt động của Công ty, qua đó giúp xác
  định định vịchiến lược của Công ty trong sơ đồtam giác DPM (bao gồm: sản phẩm tối ưu, giải
  pháp khách hàng toàn diện, cố định hệthống và các yếu tốtrong bản đồchiến lược SM, ma trận
  SWOT, )
  Chương 5: Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh đến năm 2015 của Công ty
  TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công
  Dựa trên kết quảphân tích ởChương 4, qua đó Chương này sẽ đánh giá những mặt đã đạt
  được và những hạn chế, vấn đềnảy sinh từquá trình gắn kết chiến lược kinh doanh của Công ty với
  môi trường cạnh tranh, từquá trình triển khai, thực thi chiến lược của Công ty.
  Chương 6: Một sốkhuyến nghịnhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh đến năm 2015
  của Công ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công
  Dựa vào những kết quả đã phân tích ởChương 4, Chương 5 đưa ra một sốkhuyến nghịkhả
  thi nhất hoàn thiện các chiến lược đó.
  Chương 7: Kết luận
  9
  Qua phân tích quá trình phát triển, chiến lược kinh doanh tại Công ty dựa trên cơsởkhoa
  học đánh giá việc xây dựng Công ty trong những năm tới sẽtrởthành một Công ty hàng đầu vềin ấn
  tại Tiền Giang, có nguồn thu quan trọng của hoạt động kinh tếtrong Công an nhân dân, có vịtrí
  cạnh tranh ngang tầm với các Công ty in khác trong và ngoài tỉnh là yêu cầu đúng đắn trong
  những năm tới. Điều này cũng phù hợp với quan điểm của Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh và
  Đảng ủy – Ban Chỉhuy phòng Hậu cần Kỹthuật Công an tỉnh, phấn đấu đến năm 2015 trở
  thành một Công ty phát triển nhất tại Tiền Giang.
  Với sựnghiên cứu hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và nhiệt huyết, đềtài nghiên cứu sẽlà
  nguồn tham tham khảo tốt cho các nhà quản trịcủa Công ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành
  Công. Đồán này nếu được Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu thực hiện chắc chắn sẽ đem lại kết quả
  tốt.
  Tuy nhiên, do thời gian ngắn, vừa nghiên cứu, học tập vừa phải đảm bảo tốt công tác tại đơn
  vịnên không có thời gian đầu tưnghiên cứu sâu, phân tích kỹhơn; vảlại em đang công tác trong
  Ngành Công an nên kiến thức vềquản trị, điều hành doanh nghiệp có hạn; lựa chọn Công ty, Doanh
  nghiệp đểphân tích không được thuận lợi, đồán của em chắc chắn còn có những hạn chế, thiếu sót
  nhất định. Em mong nhận được sựthông cảm và giúp đỡcủa quý thầy giáo, cô giáo.
  Đồán của em mới chỉlà kết quảbước đầu, rất mong các anh chị, các bạn đi sau tiếp tục
  nghiên cứu, hoàn thiện.

  CHƯƠNG 1
  PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG
  1.1 Lý do chọn đềtài:
  Trong bối cảnh toàn cầu hoá và quá trình hội nhập vào nền kinh tếthếgiới sẽ đem lại rất
  nhiều cơhội cho các doanh nghiệp nhưng chính nó cũng sẽ đem lại những rủi ro và thách thức lớn
  cho các doanh nghiệp. Đểcó thểtồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, các
  doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp. Khi có chiến lược kinh
  doanh tốt doanh nghiệp sẽdễdàng nắm bắt được cơhội và chống đỡ được những rủi ro từmôi
  trường kinh doanh. Đây là một công việc rất quan trọng, vì nó sẽquyết định sựthành công hay thất
  bại của một doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tếkhông phải Doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến
  việc xây dựng một chiến lược kinh doanh tốt.
  Đểdoanh nghiệp chủ động trong kinh doanh và có sựphát triển bền vững thì các doanh
  nghiệp cần phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh rõ ràng, phù hợp. Khi đó doanh
  nghiệp mới có thểxác định rõ ràng được mục tiêu, hướng đi, vạch ra con đường hợp lý và phân bổ
  các nguồn lực một cách tối ưu.
  Là một cán bộtrong ngành Công an, biết được hoạt động của Công ty TNHH 1 thành viên in
  Trương Thành Công, tôi muốn vận dụng những kiến thức và những thông tin đã học được, góp phần
  nhỏbé của mình trong việc củng cốvà phát triển Công ty. Đó là lý do mà tôi chọn đềtài “Phân tích,
  đánh giá chiến lược Công ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công đến năm 2015 và
  khuyến nghị”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu:
  Trên cơsởlý thuyết vềquản trịchiến lược, tôi đã nghiên cứu thực trạng phát triển của Công
  ty tại Tiền Giang, phân tích môi trường bên trong, bên ngoài của Công ty đểxác định điểm mạnh,
  điểm yếu, cơhội và thách thức đối với sựphát triển của Công ty. Từ đó đưa ra một sốkhuyến nghị
  đểhoàn thiện chiến lược kinh doanh đến năm 2015.
  11
  1.3 Phạm vi nghiên cứu:
  Do thời gian có hạn, tập trung nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH
  1 thành viên in Trương Thành Công đến 2015. Đềtài tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề
  tổng quát phục vụcho việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên in
  Trương Thành Công, tại địa bàn Tiền Giang.
  1.4 Bốcục đồán:
  Nội dung của đồán gồm có 7 chương:
  Chương 1: Phần giới thiệu chung
  Chương 2: Tổng quan lý thuyết chiến lược kinh doanh
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4: Phân tích hiện trạng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên in
  Trương Thành Công
  Chương 5: Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh đến năm 2015 của Công ty TNHH 1
  thành viên in Trương Thành Công
  Chương 6: Một sốkhuyến nghịnhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh đến năm 2015 của
  Công ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công
  Chương 7: Kết luận

  CHƯƠNG 2
  TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  2.1 Lý thuyết của các học giả:
  Theo Fred R. David, tác giảcuốn sách Concepts of Strategic Management, “chiến lược là
  những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn”.
  Khác với quan niệm trên, Mintzberg tiếp cận chiến lược theo một cách mới. Ông cho rằng
  chiến lược là một mẫu hình trong dòng chảy các quyết định và chương trình hành động. Theo ông
  chiến lược có thểcó nguồn gốc từbất kỳvịtrí nào nơi mà người ta có khảnăng học hỏi và có nguồn
  lực trợgiúp nó. Thực tế, chiến lược của các doanh nghiệp là sựkết hợp dự định và đột biến.
  Dù cách tiếp cận nào thì bản chất của chiến lược kinh doanh vẫn là phác thảo hình ảnh tương
  lai của doanh nghiệp trong khu vực hoạt động và khảnăng khai thác. Theo cách hiểu này thuật ngữ
  chiến lược kinh doanh được dùng theo 3 nghĩa phổbiến nhất, đó là:
  - Xác định các mục tiêu dài hạn cơbản của doanh nghiệp.
  - Đưa ra các chương trình hành động tổng quát.
  - Lựa chọn các phương án hành động, triển khai phân bốnguồn tài nguyên đểthực hiện mục
  tiêu đó.
  Ngoài các cách tiếp cận trên, một sốhọc giảcho rằng “chiến lược là phương châm đạt tới
  mục tiêu dài hạn”.
  Trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra một cách sâu rộng nhưhiện nay các
  doanh nghiệp luôn ởtrong môi trường động. Do đó khi lập chiến lược phải đặc biệt coi trọng công
  tác dựbáo, chủ động lường trước những thay đổi của môi trường kinh doanh đểvạch ra các giải
  pháp nhằm tận dụng mọi cơhội và hạn chếcác nguy cơluôn xuất hiện trong môi trường kinh doanh
  của doanh nghiệp.

  Tài liệu tham khảo
  1. Ravi Varmman Kanniappan, Quản trịMarketing, 2009.
  2. Philip Kotler, Quản trịMarketing, NXB Thống kê, 2003.
  3. PGS.TS. Nguyễn ThịLiên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam, Chiến lược và chính sách kinh
  doanh, NXB Thống kê, 2003.
  4. Fred David, Khái luận vềquản trịchiến lược, NXB Thống kê, 2000.
  5. PGS.TS Đào Duy Huân, Quản lý chiến lược trong toàn cầu hoá kinh tế, NXB Thống kê,
  2010.
  6. TS Nguyễn Đình Quế, Chiến lược tài chính trong quản trịkinh doanh, NXB Tài chính,
  2008.
  7. Kaplan, R.S. và Norton, D. P, Các Bản đồChiến lược (Strategy Maps), Harvard Business
  School Press, Boston, 2004
  8. Hamel, Gary, Mở đường Cách mạng (Leading the Revolution), Harvard Business School
  Press, Boston, 2000.
  9. Kaplan, R.S. và Norton, D. P, Thẻghi điểm cân đối (Balanced Scorecard), Harvard
  Business School Press, Boston, 1996.
  10. Báo cáo kết quảsản xuất kinh doanh năm 2007 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một
  thành viên in Trương Thành Công.
  11. Báo cáo kết quảsản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một
  thành viên in Trương Thành Công.
  12. Báo cáo kết quảsản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một
  thành viên in Trương Thành Công.
  13. Báo cáo kết quảsản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một
  thành viên in Trương Thành Công.
  14. Một sốWebsite:
  http://vietbao.vn
  http://printmediavn.com
  http://www.n2dgroup.com

  Xem Thêm: Phân tích, đánh giá chiến lược Công ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công đến năm 2015 và khuyến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích, đánh giá chiến lược Công ty TNHH 1 thành viên in Trương Thành Công đến năm 2015 và khuyến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status