Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu và chiến lược đến

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu và chiến lược đến

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu và chiến lược đến năm 2015

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Tóm tắt nghiên cứu
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Sựcần thiết của đềtài và lý do chọn công ty Bánh kẹo Hải Châu
  2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
  3. Kết quả đạt được
  4. Bốcục của đồán
  Chương 1:TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀQUẢN TRỊCHIẾN
  LƯỢC
  1.1. Khái niệm quản trịchiến lược
  1.2. Các giai đoạn quản trịchiến lược
  1.3. Vai trò và nhiệm vụcủa quản trịchiến lược
  1.4. Các công cụsửdụng đểnghiên cứu quản trịchiến lược
  1.5. Một sốlưu ý khi sửdụng mô hình DPM và SM để đánh giá
  chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1 . Giới thiệu sơ đồnghiên cứu
  2.2 . Phương pháp thu thập dữliệu
  2.2.1 Phương pháp thu thập dữliệu thứcấp
  2.2.2 Phương pháp thu thập dữliệu sơcấp
  2.3 . Phương pháp phân tích và xửlý sốliệu
  2.4 . Phương pháp đánh giá và nhận xét
  2.5 . Những khó khăn hạn chếkhi nghiên cứu thực hiện đồán
  Chương 3HÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY BÁNH
  KẸO HẢI CHÂU
  3.1. Giới thiệu
  3.2. Sứmệnh
  3.3. Phân tích chiến lược công ty Bánh kẹo Hải Châu theo mô hình
  DPM và SM
  Chương 4: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY BÁNH
  KẸO HẢI CHÂU
  4.1. Sựgắn kết giữa sứmệnh và quá trình thực hiện chiến lược
  4.2. Hiệu quảcủa chiến lược
  4.3. Khó khăn trong việc gắn kết chiến lược với môi trường cạnh
  tranh
  4.4. Khó khăn trong việc triển khai chiến lược
  Chương 5: ĐỀXUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU ĐẾN
  NĂM 2015
  5.1. Phương hướng và nhiệm vụsản xuất kinh doanh của công ty bánh
  kẹo Hải Châu từnay đến 2015
  5.2.Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh
  5.3. Kếhoạch triển khai chiến lược kinh doanh đến năm 2015
  KẾT LUẬN
  Tài liệu tham khảo.
  Phụlục 1:Mô hình Delta Project
  Phụlục 2:Bản đồchiến lược
  Phụlục 3: Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Porter, chuỗi giá trị,
  mô hình SWOT
  Phụlục 4:Các sơ đồ, bảng biểu của công ty bánh kẹo Hải Châu

  TÓM TẮT ĐỒÁN MÔN HỌC
  Chiến lược kinh doanh là chìa khóa đểdoanh nghiệp cạnh tranh hiệu quảvà
  thắng lợi, là nhân tốquyết định sựtồn tại, phát triển hay bứt phá của doanh
  nghiệp.
  Quản trịchiến lược chính là quá trình xác định các mục tiêu chiến lược của
  doanh nghiệp, xây dựng các chính sách và kếhoạch để đạt được các mục tiêu và
  phân bổcác nguồn lực của doanh nghiệp cho việc thực hiện các chính sách, kế
  hoạch này. Nhà quản trịcần sửdụng các công cụ đểnghiên cứu và phân tích,
  đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty bao gồm: Mô hình Delta (DPM) của
  tác giảArnoldo C.Hax & Dean L.Wilde và mô hình bản đồchiến lược (SM) của
  tác giảRobert S.Kaplan & David P.Norton. Ngoài ra, mô hình 5 lực lượng cạnh
  tranh Porter cung cấp nền tảng đểphân tích cạnh tranh ngành, mô hình phân tích
  SWOT đểtìm hiểu quá trình lập kếhoạch của doanh nghiệp, giúp các nhà lãnh
  đạo đồng thuận thực hiện và thay đổi cung cách quản lý.
  Vận dụng lý thuyết, tác giả đồán đi vào phân tích, đánh giá chiến lược kinh
  doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu. Thông qua sốliệu khảo sát thực tếvềthị
  trường và tình hình kinh doanh bánh kẹo của công ty hiện nay, chúng tôi đã ứng
  dụng các công cụtrên vào việc phân tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu,
  cơhội, nguy cơ, các yếu tốbên trong, các yếu tốbên ngoài ảnh hưởng đến chiến
  lược kinh doanh của công ty.
  Từnhững phân tích trên chúng tôi đưa ra những đềxuất, khuyến nghịnhằm
  hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra kết
  luận của riêng mình vềcông tác quản trịchiến lược ởcông ty bánh kẹo Hải
  Châu.

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Sựcần thiết của đềtài và lý do chọn công ty Bánh kẹo Hải Châu
  Công ty Bánh kẹo Hải Châu là một doanh nghiệp nhà nước có bềdầy lịch
  sử, đang đứng trước sựvận động của nền kinh tếvà sựcạnh tranh gay gắt của
  ngành. Công ty cũng đang cốgắng tìm tòi sáng tạo cho mình một chiến lược
  phát triển kinh doanh tương đối bền vững trên cơsởvận dụng lý luận khoa học
  quản trịchiến lược vào điều kiện thực tiễn của công ty nhằm tạo ra cho mình
  một chiến lược kinh doanh trong định hướng 5-10 năm tới hoặc dài hơn nữa.
  Tuy nhiên, môi trường kinh doanh luôn thay đổi và việc hoạch định chiến
  lược kinh doanh cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Hay nói
  cách khác, không thểcó một chiến lược hoàn hảo cho mọi tình huống, mọi hoàn
  cảnh. Vì vậy, việc lựa chọn vấn đề: “Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược
  kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu và chiến lược đến năm 2015”
  nghiên cứu có ý nghĩa cảvềlý luận lẫn thực tiễn.
  2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu:
  Hệthống hóa cơsởlý luận vềchiến lược làm tiền đề đểphân tích các
  yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng chiến lượccủa công ty.
  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động kinh doanh
  mặt hàng bánh kẹo, từ đó kết hợp với chiến lược kinh doanh của công ty Bánh
  kẹo Hải Châu để đánh giá và đềxuất kiến nghịgiải pháp hoàn thiện chiến lược.
  Phạm vi nghiên cứu:
  + Vềkhông gian: nghiên cứu các hoạt động kinh doanh của công ty ở
  trong và ngoài nước.
  + Vềthời gian: nghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty trong
  khoảng thời gian là 5 năm gần đây (từ2006-2010) đểphân tích, đánh giá chiến
  lược hiện tại của công ty và đềxuất chiến lược trong 5 năm tới, tức là đến năm
  2015.
  2
  3. Kết quả đạt được
  + Giới thiệu sơlược công ty Bánh kẹo Hải Châu và các hoạt động giúp
  định vịchiến lược của công ty;
  + Mô tả, phân tích chiến lược hiện thời của công ty Bánh kẹo Hải Châu:
  sứmệnh; cấu trúc ngành; vịthếcạnh tranh; chương trình hành động chiến lược;
  các quá trình thích ứng; quá trình triển khai chiến lược theo mô hình SM; ma
  trận phối hợp các hoạt động chức năng; rút kinh nghiệm và phản hồi;
  + Đánh giá chiến lược hiện thời của công ty: sựgắn kết giữa sứmệnh và
  quá trình thực thi chiến lược của công ty; tính hiệu quảcủa chiến lược trong mối
  quan hệvới môi trường bên trong và bên ngoài; các thuận lợi, khó khăn khi thực
  thi chiến lược, nguyên nhân của vấn đề;
  + Đềxuất giải pháp hoàn thiện chiến lược.
  4. Bốcục đồán
  Phần mở đầu
  Chương 1: Tổng quan lý thuyết vềquản trịchiến lược
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Phân tích chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu
  Chương 4: Đánh giá chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu
  Chương 5: Đềxuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công
  ty Bánh kẹo Hải Châu đến năm 2015
  Kết luận

  Chương 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀQUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC
  1.1. Khái niệm quản trịchiến lược
  Quản trịchiến lược là quá trình xác định các mục tiêu chiến lược của tổ
  chức, xây dựng các chính sách và kếhoạch để đạt được các mục tiêu và phân bổ
  các nguồn lực của tổchức cho việc thực hiện các chính sách, kếhoạch này (Giới
  L.T, Liêm N.T, Hải T.H, 2009, Tr 10).
  1.2. Các giai đoạn quản trịchiến lược
  Quá trình quản trịchiến lược được thực hiện qua bốn giai đoạn chính:
  Phân tích tình hình: bao gồm môi trường bên ngoài, bên trong. Phân tích
  này thường bao gồm luôn cảphân tích chính trị, môi trường, xã hội, công nghệ;
  phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tổchức và phân tích các thếmạnh, yếu,
  cơhội, thách thức.
  Xây dựng chiến lược: bao gồm việc xác định sứmệnh, thiết lập các mục
  tiêu, đềra các chiến lược, chính sách.
  Triển khai thực hiện chiến lược: bao gồm các chương trình hành động,
  ngân sách, quy trình.
  Đánh giá và kiểm soát: bao gồm việc đánh giá kết quảvà đưa ra những
  hiệu chỉnh cần thiết.
  1.3. Vai trò và nhiệm vụ của quản trịchiến lược
  - Vai trò của chiến lược kinh doanh:
  + Giúp doanh nghiệp thấy rõ những cơhội và thuận lợi trong kinh doanh,
  tận dụng chúng để đưa ra các kếhoạch, chính sách phát triển phù hợp nhằm đạt
  được mục tiêu đã đềra;
  + Giúp các nhà quản trịdựbáo được những bất trắc, rủi ro sẽxảy ra trong
  hiện tại cũng nhưtương lai. Từ đó, dựa trên tiềm lực của mình doanh nghiệp dễ
  chủ động đối phó với những tình huống bất trắc này.
  + Giúp các nhà quản trịsửdụng một cách có hiệu quảcác nguồn lực hiện
  có của doanh nghiệp và phân bổchúng một cách hợp lý.
  - Nhiệm vụquản trịchiến lượcbao gồm ba phần chính: thiết lập mục tiêu
  - tức xác định tổchức muốn đi đâu, về đâu; xây dựng kếhoạch - tức xác định tổ

  Tài liệu tham khảo.
  1. Phạm VũLuận (2001) , Quản trịDoanh nghiệp Thương mại - NXB Đại
  học Quốc Gia Hà Nội.
  2. Phạm Công Đoàn (1991) , Kinh tếDoanh nghiệp Thương mại- NXB Đại
  học Quốc Gia Hà Nội.
  3. Nguyễn Ngọc Hiến (2003) , Quản trịKinh doanh– NXB Lao động.
  4. Phạm Lan Anh (2000) , Quản trịchiến lược– NXB Khoa học Kỹthuật.
  5. Phạm ThịThu Hương (2002) , Quản trịchiến lược trong nền kinh tế toàn
  cầu– NXB Khoa học Kỹthuật
  6. Rudolf Gruning (2003) , Hoạch định chiến lược theo quá trình– NXB
  khoa học Kỹthuật.
  7. Fred R.David (1995) , Khái luận vềQuản trịchiến lược– NXB Thống kê.
  8. Garry D.Smith (1994) , Chiến lược và sách lược kinh doanh– NXB
  Thống kê.
  9. Micheal E.Porter ( 1996) , Chiến lược cạnh tranh– NXB Khoa học Kỹ
  thuật
  10. PGS.TS. Lê ThếGiới., TS.Nguyễn Thanh Liêm., ThS. Trần Hữu Hải
  (2009). Quản trịchiến lược, NXB Thống Kê, Hà Nội.
  11. Tài liệu của công ty bánh kẹo Hải Châu.

  Xem Thêm: Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu và chiến lược đến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu và chiến lược đến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status