Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các từ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục các ñồ thị viii
  Danh mục các hộp viii
  Danh mục các hình viii
  PHẦN I. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  TRANG TRẠI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG5
  2.1 Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế trang trạitheo hướng bền vững5
  2.2 Cơ sở thực tiễn 28
  PHẦN III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 36
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 36
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 36
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 37
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 49
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 49
  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 50
  3.2.3 Phương pháp phân tích 50
  3.2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 53
  PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN55
  4.1 Thực trạng phát triển kinh tế của các trang trại của huyện55
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  4.1.1 Số lượng và loại hình trang trại hiện có trên ñịa bàn huyện55
  4.1.2 Nguồn lực sản xuất của các trang trại huyện Tân Yên56
  4.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế một số loại hình trang trại chủ yếu59
  4.2 ðánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên ñịa bàn huyện
  Tân Yên theo hướng bền vững 86
  4.2.1 Phát triển về số lượng trang trại 86
  4.2.2 Phát triển quy mô các trang trại 89
  4.2.3 Phát triển về chất lượng các trang trại90
  4.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển kinh tế trang trại trên ñịa bàn
  huyện Tân Yên theo hướng bền vững99
  4.3.1 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 99
  4.3.2 Các rủi ro trong sản xuất kinh doanh101
  4.3.3 Chính sách Nhà nước 102
  4.3.4 Cơ sở hạ tầng 105
  4.3.5 Các yếu tố về thời tiết, khí hậu, dịch bệnh107
  4.3.6 ðiều kiện sản xuất của trang trại108
  4.3.7 Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển
  kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên ñịa bànhuyện Tân Yên111
  4.4 Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trạitheo hướng bền vững trên
  ñịa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang114
  4.4.1 Căn cứ ñề xuất giải pháp 114
  4.4.2 Giải pháp phát triển kinh tế trang trại theohướng bền vững116
  PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 123
  5.1 Kết luận 123
  5.2 Kiến nghị 125
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 127
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BQ Bình quân
  ðVT ðơn vị tính
  NN Nông nghiệp
  NN & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  GDP
  Gross Domestic Products
  (Tổng sản phẩm quốc nội)
  GNP
  Gross National Products
  (Tổng sản phẩm quốc dân)
  DT Diện tích
  CC Cơ cấu
  SL Số lượng
  Lð Lao ñộng
  CNH Công nghiệp hóa
  HðH Hiện ñại hóa
  THCS Trung học cơ sở
  THPT Trung học phổ thông
  GDTX Giáo dục thường xuyên
  GTSX Giá trị sản xuất
  NTTS Nuôi trồng thủy sản
  GT Giá trị
  TTCN Tiểu thủ công nghiệp
  XDCB Xây dưng cơ bản
  CN Công nghiệp
  UBND Ủy ban nhân dân
  HTX Hợp tác xã
  TT Trang trại
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  3.1 Tình hình sử dụng ñất ñai của huyện Tân Yên qua3 năm (2008 -
  2010) 39
  3.2 Tình hình dân số và lao ñộng của huyện Tân Yên qua 3 năm (2008 -
  2010) 41
  3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Tân Yên qua 3 năm (2008-2010 47
  3.4 Phân bố mẫu ñiều tra 50
  3.5 Bảng phân tích SWOT 52
  4.1 Loại hình và cơ cấu các trang trại của huyện Tân Yên 2008 – 201055
  4.2 Sự thay ñổi các nguồn lực sản xuất của các trang trại 2008 - 201056
  4.3 Thông tin chung về các trang trại ñiều tra năm201059
  4.4 Tình hình ñất ñai của các trang trại ñiều tra năm 201061
  4.5 Lao ñộng của các trang trại ñiều tra, 201064
  4.6 Tình hình vốn sản xuất kinh doanh của các trang trại, 201065
  4.7 Cơ sở vật chất của các trang trại, 201067
  4.8 Công tác thú y ở các trang trại ñiều tra, 201071
  4.9 Diện tích gieo trồng một số cây trồng chính của trang trại71
  4.10 Sản lượng một số cây trồng chính của trang trại72
  4.11 Quy mô chăn nuôi một số giống vật nuôi chủ yếu của trang trại73
  4.12 Sản lượng một số giống vật nuôi chính của trang trại74
  4.13 Dạng sản phẩm và thị trường tiêu thụ của các trang trại75
  4.14 Chi phí sản xuất kinh doanh của trang trại năm 201076
  4.15 Doanh thu từ các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của trang trại, 201079
  4.16 Thu nhập từ các hoạt ñộng sản xuất kinh doanhcủa trang trại, 201080
  4.17 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại, năm 201081
  4.18 Hiểu biết của chủ trang trại về các quy trìnhsản xuất mới91
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  4.19 ðánh giá của chủ trang trại về chất lượng sảnphẩm hàng hóa của
  trang trại 93
  4.20 Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng chính của trang trại94
  4.21 Hệ thống xử lý chất thải của trang trại99
  4.22 Các rủi ro mà trang trại gặp phải trong năm 2010101
  4.23 ðánh giá của chủ trang trại về mức ñộ hưởng lợi từ các chính sách105
  4.24 ðánh giá của chủ trang trại về cơ sở hạ tầng106
  4.25 Phân tích SWOT trong phát triển kinh tế trangtrại theo hướng bền
  vững trên ñịa bàn huyện Tân Yên111
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ
  STT Tên ñồ thị Trang
  4.1 Nguồn thông tin khoa học kỹ thuật ñối với trang trại70
  4.2 Tỷ lệ các khoản chi phí cho chăn nuôi của các trang trại năm 201078
  4.3 Hiệu quả sản xuất của các trang trại ở Tân Yên83
  4.4 Tốc ñộ tăng trưởng số lượng các loại hình trang trại ở Tân Yên87
  4.5 Biến ñộng giá thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt vớigiá thịt lợn hơi qua các
  tháng trong năm 2010 96
  DANH MỤC CÁC HỘP
  STT Tên hộp Trang
  4.1: Ý kiến của chủ trang trại về thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y 69
  4.2 Tâm sự của chủ trang trại về việc tăng quy môsản xuất 90
  4.3 Ý kiến của lãnh ñạo UBND huyện Tân Yên về kinhtế trang trại 95
  4.4 Ý kiến của người dân sống xung quanh trang trại 98
  4.5 Ý kiến của chủ trang trại về thị trường nông sản 100
  4.6 Ý kiến của chủ trang trại về chính sách ñất ñai 103
  4.7 Ý kiến của chủ trang trại về hệ thống chuồng trại 110
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  STT Tên hình Trang
  3.1 Bản ñồ hành chính huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 36
  4.1 Trang trại thủy sản kết hợp trồng trọt ở Tân Yên 77
  4.2 Chợ ở huyện Tân Yên 107
  4.3 Mô hình trang trại tổng hợp ở huyện Tân Yên 109
  4.4 Tổ chức mối quan hệ giữa các tổ chức dịch vụ và trang trại 118
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  PHẦN I. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Kinh tế trang trại ñã có từ lâu và trải qua nhiều bước thăng trầm trong lịch
  sử. Sau khi thực hiện chủ trương khoán ñến hộ gia ñình và sau Luật ðất ñai (1993)
  quy ñịnh người lao ñộng, hộ gia ñình có các quyền trong sử dụng ñất ñã làm xuất
  hiện và phát triển trở lại mô hình trang trại. Từ ñó, trang trại ñã sớm phát huy những
  ưu thế của mình ñó là vừa có ñiều kiện làm tăng năng suất lao ñộng, tăng năng suất
  trên một ñơn vị diện tích, vừa có khả năng khai thác hữu hiệu lợi thế của từng vùng
  lãnh thổ. Nhờ vậy có thể sản xuất ra hàng loạt sản phẩm với chi phí thấp nhất. Trên
  cơ sở ñó thúc ñẩy tăng trưởng cả thị trường ñầu ra lẫn thị trường ñầu vào trong sản
  xuất nông nghiệp, giúp giải quyết tốt những mục tiêu, nhu cầu mới không ngừng
  nảy sinh, giúp cho cư dân nông thôn dần thoát khỏi “ngưỡng” kém phát triển, góp
  phần ñưa nền kinh tế ñất nước “cất cánh” sang giai ñoạn mới với những thành tựu
  ñáng kể.
  Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính
  ñến giữa năm 2009, cả nước có khoảng 150.102 trang trại, bình quân mỗi tỉnh có
  2.382 trang trại, chủ yếu tập trung ở ðồng bằng sông Cửu Long, miền ðông Nam
  Bộ, Nam Trung Bộ và ðồng bằng sông Hồng. Từ năm 2000 ñến nay, mỗi năm tăng
  thêm khoảng 8.600 trang trại. với khoảng 47,2% trang trại trồng trọt nông nghiệp;
  26,1% trang trại nuôi trồng thủy sản; 13,3% trang trại chăn nuôi; 0,7% trang trại
  lâm nghiệp và 9,7% trang trại sản xuất, kinh doanh tổng hợp. Sự phát triển của
  trang trại ñã góp phần khai thác thêm nguồn vốn trong dân, mở mang thêm diện tích
  ñất trống, ñồi núi trọc, ñất hoang hoá, nhất là ở các vùng trung du, miền núi và ven
  biển, tạo thêm việc làm cho người lao ñộng nông thôn, góp phần xoá ñói giảm
  nghèo, tăng thêm nông sản hàng hoá, góp phần chuyểndịch cơ cấu kinh tế trong
  nông nghiệp, nông thôn, tạo ra sự cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường, nhằm phát
  triển một nền nông nghiệp bền vững. Chính vì vậy, phát triển kinh tế trang trại là xu
  hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp, nông thôntrên thế giới và ở Việt Nam
  hiện nay.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  Tuy nhiên, hiện trạng các trang trại ở Việt Nam phát triển chưa bền vững vì
  gặp rất nhiều khó khăn như: Chủ trang trại còn thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật,
  khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, thiếu vốn, lao ñộng trang trại chưa qua ñào tạo, chưa
  tạo nhiều việc làm, thu nhập chưa cao, chưa có hệ thống xử lý nước thải ñồng bộ,
  cho nên vấn ñề ô nhiễm môi trường cũng ñang là thách thức ñặt ra cần giải quyết
  Thêm vào ñó là những rủi ro dễ găp phải trong quá trình sản xuất, tiêu thụ dẫn ñến
  tình trạng không ổn ñịnh trong sản xuất nông nghiệpcủa các trang trại.
  Mặc dù trước ñây ñã có rất nhiều nghiên cứu về kinhtế trang trại như “Quá
  trình phát triển kinh tế trang trại (1986 – 2006)”,tác giả Trần Hán Biên; “ðịnh
  hướng phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện ñại hóa”, tác
  giả ðặng Thị Tuyết thanh; Thực trạng và giải phápchủ yếu nhằm phát triển kinh
  tế trang trại tại ñịa bàn huyện huyện ðồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên”, tác giả Trần Lệ
  Thị Bích Hồng . Những nghiên cứu trên chủ yếu mớiñề cập ñến vấn ñề lý luận,
  thực trạng và các giải pháp phát triển kinh trang trại nói chung nhưng còn rất ít chưa
  liên quan nhiều ñến vấn ñề phát triển kinh tế trangtrại theo hướng bền vững.
  Tân Yên là huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang, có tổng diện tích
  ñất tự nhiên hơn 20.000 ha, có nhiều tiềm năng ñể phát triển kinh tế trang trại nhưng
  những trang trại của Tân Yên còn nhỏ lẻ, manh mún, thiết bị sản xuất vẫn còn lạc
  hậu, thô sơ, ñầu tư cho phát triển kinh tế trang trại còn hạn chế, sự phát triển không
  ổn ñịnh qua các năm. Vấn ñề ñặt ra mà các trang trại quan tâm ñó là làm thế nào
  khai thác và sử dụng ñất ñai, lao ñộng, tiền vốn một cách có hiệu quả và bền vững
  ñể phát triển kinh tế trang trại?
  ðể góp phần làm rõ vấn ñề trên tôi lựa chọn ñề tài: “Phát triển kinh tế trang
  trại theo hướng bền vững trên ñịa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang”
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mà tìm ra những giải
  pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên ñịa bàn
  huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - ðề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh
  tế trang trại theo hướng bền vững;
  - ðánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trạitrên ñịa bàn huyện Tân
  Yên, tỉnh Bắc Giang những năm qua;
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển kinh tế trang trại theo hướng
  bền vững trên ñịa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang;
  - ðề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên
  ñịa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang những năm tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng về kinh tếtrang trại tại huyện Tân
  Yên, tỉnh Bắc Giang, từ ñó ñề xuất những giải pháp phát triển kinh tế trang trại theo
  hướng bền vững trên ñịa bàn huyện Tân Yên, tỉnh BắcGiang.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  a/ Phạm vi về không gian
  - ðề tài này ñược triển khai nghiên cứu trên phạm vi huyện Tân Yên.
  - Một số nội dung chuyên sâu của ñề tài phát triển kinh tế trang trại ñược
  triển khai nghiên cứu ở một số ñơn vị ñiển hình (hộnông dân, trang trại, doanh
  nghiệp chế biến) ở các xã có số trang trại nhiều nhất.
  b/ Phạm vi về thời gian
  - ðánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trạitrên ñịa bàn huyện Tân
  Yên, tỉnh Bắc Giang ñược sử dụng số liệu từ năm 2008 ñến 2010.
  - Một số nội dung chuyên sâu cần giải quyết ở các cơ sở ñại diện ñược tiến
  hành ở năm 2010.
  - Các giải pháp, ñề xuất nhằm phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền
  vững trong thời gian tới.
  - Thời gian nghiên cứu: ðề tài ñược tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu trong
  khoảng thời gian từ tháng 4/2010 ñến tháng 10/2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  c/ Phạm vi về nội dung
  - ðề tài tập trung nghiên cứu tình hình cơ bản của các trang trại ở huyện;
  - Nghiên cứu nội dung hoạt ñộng của các loại hình kình tế trang trại của
  huyện (loại hình trang trại, quy mô sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thu nhập);
  - Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong quá trình sản xuất và
  phát triển kinh tế trang trại (cơ chế chính sách, ñiều kiện nội tại của các trang trại và
  các ñiều kiện khách quan tác ñộng hạn chế tới sự phát triển. Những tiềm ẩn chưa
  ñược khai thác cần ñược ñưa vào phục vụ cho sự pháttriển của các trang trại ở
  huyện);
  - Giải pháp chủ yếu nhằm thúc ñẩy và phát triển kinh tế trang trại tại huyện
  theo hướng bền vững.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
  KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
  2.1 Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
  2.1.1 Lý luận về phát triển kinh tế trang trại theohướng bền vững
  2.1.1.1 Tăng trưởng và phát triển
  * Tăng trưởng:
  Tăng trưởng là một vấn ñề ñang ñược quan tâm nhất hiện nay của các quốc
  gia trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng.
  Tăng trưởng ñược hiểu là sự gia tăng về mặt số lượng của một sự vật nhất
  ñịnh. Trong nền kinh tế, tăng trưởng ñược thể hiện sự gia tăng hơn trước về sản
  phẩm hay số lượng ñầu ra của một quá trình sản xuấthay hoạt ñộng.
  Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (Gross
  Domestic Products, GDP) hay tổng sản sản phẩm trongnước là giá trị tính bằng tiền
  của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng ñược sản xuất, tạo ra trong phạm vi một
  nền kinh tế trong một thời gian nhất ñịnh (thường là một năm tài chính) hoặc tổng
  sản phẩm quốc gia (Gross National Products, GNP) làgiá trị tính bằng tiền của tất
  cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng ñược tạo ra bởi công dân một nước trong một
  thời gian nhất ñịnh (thường là một năm). Tổng sản phẩm quốc dân bằng tổng sản
  phẩm quốc nội cộng với thu nhập ròng hoặc thu nhập bình quân ñầu người trong
  một thời gian nhất ñịnh. Tăng trưởng kinh tế thể hiện sự thay ñổi về lượng của nền
  kinh tế. Tuy vậy ở một số quốc gia, mức ñộ bất bìnhñẳng kinh tế tương ñối cao nên
  mặc dù thu nhập bình quân ñầu người cao nhưng nhiềungười dân vẫn sống trong
  tình trạng nghèo khổ.
  Tác phẩm “Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội - Mộtsố vấn ñề lý luận và
  thực tiễn” của Viện Chiến lược phát triển, tăng trưởng kinh tế ñược ñịnh nghĩa là
  mức tăng lượng của cải (tài sản) trong một thời kỳ nhất ñịnh. Khái niệm này có thể
  ñược áp dụng cho nhiều cấp ñộ, cho toàn nền kinh tế, cho từng ngành, cho các
  doanh nghiệp, cho cấp ñộ gia ñình và cấp ñộ cá nhân. ðể phản ánh tốc ñộ tăng
  trưởng kinh tế của một thời kỳ, người ta thường dùng giá trị tuyệt ñối của các ñại
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  lượng ñể so sánh chúng với nhau. Chênh lệch giữa các thời ñiểm chính là mức tăng
  trưởng kinh tế của một thời kỳ cụ thể. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế còn ñược phản
  ánh bằng tốc ñộ gia tăng của các ñại lượng trong các giai ñoạn với nhau và ñược ño
  bằng phần trăm thay ñổi, giá trị phần trăm cao hay thấp thể hiện tốc ñộ tăng trưởng
  nhanh hay chậm. (Giáo trình phát triển nông thôn, 2005, tr15 - tr18).
  * Phát triển:
  Tăng trưởng là tăng về số lượng, còn phát triển không những tăng về số
  lượng mà còn phong phú hơn về chủng loại, chất lượng và phù hợp hơn về cơ cấu,
  phân bố của cải. Theo cuốn sách “Mô hình hệ kinh tế, sinh thái phục vụ phát triển
  nông thôn bền vững” (1999), Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội thì phát triển ñược
  ñịnh nghĩa là quá trình nâng cao ñiều kiện sống về vật chất và tinh thần của con
  người bằng mở rộng sản xuất. Phát triển kinh tế mang nội hàm rộng hơn tăng
  trưởng kinh tế. Nó bao gồm tăng trưởng kinh tế cùngvới những thay ñổi về chất
  của nền kinh tế (như phúc lợi xã hội, tuổi thọ, v.v.) và những thay ñổi về cơ cấu
  kinh tế (giảm tỷ trọng của khu vực sơ khai, tăng tỷtrọng của khu vực chế tạo và
  dịch vụ). Phát triển kinh tế là một quá trình hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế
  bao gồm kinh tế, xã hội, môi trường, thể chế trong một thời gian nhất ñịnh nhằm
  ñảm bảo rằng GDP cao hơn ñồng nghĩa với mức ñộ hạnhphúc hơn.
  2.1.1.2 Phát triển bền vững
  Phát triển bền vững là sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải
  bảo ñảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai. Phát triển bền vững ñang là mục tiêu
  hướng tới của nhiều quốc gia. Mỗi quốc gia sẽ dựa theo ñặc thù kinh tế, xã hội,
  chính trị, ñịa lý, văn hoá riêng của mình ñể hoạch ñịnh chiến lược phù hợp nhất.
  Ngày nay khái niệm bền vững phải nhằm hướng tới: bền vững về kinh tế, bền vững
  về chính trị, xã hội và bền vững về môi trường. Nó phản ánh xu thế của thời ñại và
  ñịnh hướng tương lai của loài người. Cho ñến nay córất nhiều ñịnh nghĩa về sự
  phát triển bền vững, trong ñó ñịnh nghĩa ñược nhắc ñến nhiều nhất là ñịnh nghĩa của
  Uỷ ban Thế giới (WCED - World commission on the Environment and
  Development) về Môi trường & Phát triển ñưa ra năm 1987: “Phát triển bền vững là
  sự phát triển ñáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làmtổn hại ñến khả năng ñáp ứng

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban chấp hành Trung ương khoá VII (1993), Nghị quyết TW5 số05/ TW.
  2. Ban chấp hành Trung ương (1998), Nghị quyết số 06NQ/TW khoá VIII.
  3. Trần Hán Biên, “Quá trình phát triển kinh tế trang trại ( 1986 – 2006)”.
  4. Bộ Nông nghiệp và PTNT (1999), kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 06
  của Bộ chính trị về một số vấn ñề phát triển nông nghiệp nông thôn Hà Nội.
  5. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2000), Một số chủ trương, chính
  sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.
  6. Phạm Thị Cẩn, Vũ Văn Phúc, Nguyễn Văn Kỷ “Kinh tế hợp tác trong nông
  nghiệp ở nước ta hiện nay”(2000) Nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội.
  7. Mai Thanh Cúc, Quyền ðình Hà, Giáo trình phát triển nông thôn, Nhà xuất
  bản Nông nghiệp, Hà Nội 2005.
  8. Nguyễn ðiền, Trần ðức, Nguyễn Huy Năng (1993) kinh tế trang trại gia ñình
  trên thế giới và ở Châu á, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
  9. Nguyễn ðình ðiền (2000), Trang trại gia ñình, bước phát triển mới của kinh
  tế hộ nông dân, nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
  10. Trần ðức (1995), Trang trại gia ñình ở Việt Nam và trên thế giới, nhà xuất bản
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  11. Trần ðức (1998), Mô hình kinh tế trang trại vùng ñồi núi, nhà xuất bản nông
  nghiệp, Hà Nội.
  12. Nguyễn Thế Nhã (1999), Phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam. Lý luận,
  thực tiễn và giải pháp,Hội thảo khoa học trường ðại học nông nghiệp I, 10/1999.
  13. Trần Hai (2000), “Một số nhận thức về kinh tế trang trại Việt Nam”, Tư liệu về
  kinh tế trang trại, trang 171 – 173, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
  14. Trần Lệ Thị Bích Hồng, “Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển
  kinh tế trang trại tại ñịa bàn huyện huyện ðồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên”.
  15. Nguyễn ðình Hương (2000), Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang
  trại trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện ñại hoá ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  128
  Trị quốc gia, Hà Nội.
  16. Trần Kiên (2000), Làm giàu bằng kinh tế trang trại, NXB Thanh Niên, Hà Nội.
  17. Trần Hữu Quang (1993), Mô hình kinh tế trang trại triển vọng phát triển ở Việt
  Nam”, tạp chí thông tin lý luận, viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
  18. Nghị Quyết 03/2000/NQ-CP ngày 2/2/2002 về kinh tế trang trại.
  19. ðặng Thị Tuyết Thanh, “ðịnh hướng phát triển kinh tế trang trại trong thờikỳ
  công nghiệp hóa hiện ñại hóa”.
  20. Tô Dũng Tiến, “Kinh tế hộ nông dân và vấn ñề phát triển kinh tế trang trại Việt
  Nam”, Hội thảo dự án HAU-JICA tháng 10/1999, ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  21. Tổng cục thống kê (2003), Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chí ñể xác ñịnh
  kinh tế trang trại.
  22. Lê Trọng (2000), Phát triển kinh tế và quản lý trang trại nền kinh tế trang trại,
  NXB Hà Nội.
  23. Lê Trọng (2000) Những vấn ñề cơ bản về trang trại trong cơ chế thị trường,
  NXB Hà Nội.
  24. ðào Thế Tuấn (1997), Kinh tế hộ nông dân, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  25. Nguyễn Phượng Vĩ “Tổng quan về các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp
  ở Việt Nam”, Hội thảo dự án HAU-JICA tháng 10/1999, ðại học Nông nghiệp I, Hà
  Nội.
  26. ðỗ Văn Viện, “Những vấn ñề liên quan ñến tổ chức quản lý trang trại”, Hội
  thảo dự án HAU-JICA tháng 10/1999, ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  27. Chu Văn Vũ (1995), Kinh tế nông hộ trong nông thôn Việt Nam, nhà xuất bản
  khoa học xã hội.
  28. http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Phat-trien-nhanh-va-ben-vung-la-quan-diem-xuyen-suot-trong-chien-luoc-phat-trien-KTXH-cua-dat-nuoc-ta/20107/33615.vgp#_ftn3.

  Xem Thêm: Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status