Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Xí nghiệp dịch vụ và Cho thuê văn phòng - Công ty Cổ phần ford Thăng Long

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Xí nghiệp dịch vụ và Cho thuê văn phòng - Công ty Cổ phần ford Thăng Long

  MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG viii
  DANH MỤC HÌNH VẼ viii
  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Luận văn này có các mục tiêu sau: 2
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
  1.4. Phương pháp nghiên cứu. 3
  1.5. Các kết quả cần đạt được. 3
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 5
  2.1. Các khái niệm. 5
  2.1.1. Khái niệm chiến lược. 5
  2.1.2. Vai trò, ý nghĩa của chiến lược. 6
  2.1.3. Các loại chiến lược. 6
  2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh. 7
  2.2.1. Các bước xây dựng chiến lược. 7
  2.2.2. Xác định nhiệm vụ chiến lược và hệ thống mục tiêu chiến lược. 9
  2.2.3. Dự đoán chiến lược (phân tích môi trường kinh doanh) bên ngoài và bên trong 9
  2.2.4. Xây dựng các chiến lược khả thi và lựa chọn chiến lược. 13
  2.2.4.1. Nhiệm vụ: 13
  2.2.4.2. Mục tiêu: 14
  2.2.4.3. Liệt kê các tiền đề: 14
  2.2.4.4. Chiến lược thích nghi: 15
  2.2.4.5. Các giai đoạn hình thành: 17
  2.3. Chiến lược phát triển nhân lực. 19
  2.3.1. Vai trò, yếu tố con người trong kinh doanh và phát triển Doanh nghiệp. 19
  2.3.2. Khái niệm về nhân lực. 21
  2.3.3. Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực. 22
  2.3.4. Xác định cơ cấu tổ chức. 23
  2.3.5. Xác định nhu cầu nhân lực cho doanh nghiệp. 23
  2.3.6. Vai trò đào tạo nhân lực và ảnh hưởng của hoạt động đào tạo với kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 24
  2.3.7. Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực của doanh nghiệp. 25
  CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 30
  3.1. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính. 30
  3.1.1. Thực hiện tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp. 30
  3.1.2. Thực hiện thảo luận nhóm 30
  3.2 Thu thập thông tin. 30
  3.2.1. Về nguồn dữ liệu thứ cấp. 30
  3.2.2. Về nguồn dữ liệu sơ cấp. 31
  3.3. Lịch trình nghiên cứu. 33
  3.4. Phân tích kết quả. 33
  3.5. Tính xác thực và độ tin cậy của dữ liệu. 34
  CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG – CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG. 36
  4.1. Giới thiệu tổng quan về Xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng – Công ty Cổ phần ford Thăng Long. 36
  4.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp. 36
  4.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp. 37
  4.1.3. Phân tích kết quả nghiên cứu về sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 37
  4.2. Phân tích kết quả nghiên cứu về công tác quản lý nguồn nhân lực tại Xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng. 38
  4.2.1. Tổng quan về công tác quản lý nguồn nhân lực của Xí nghiệp. 38
  4.2.1.1. Bộ máy. 38
  4.2.1.2. Hiệu quả quản lý và chuyên môn hoá. 39
  4.2.1.3. Xử lý thông tin. 39
  4.2.1.4. Nhân sự. 39
  4.2.1.5. Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực của Xí nghiệp. 40
  4.2.2. Khái quát chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc các phòng của Xí nghiệp: 41
  4.2.2.1. Giám đốc. 41
  4.2.2.2. Phòng Quản lý chung & Chăm sóc khách hàng. 42
  4.2.2.3. Phòng Marketing và kinh doanh. 43
  4.2.2.4. Phòng Kỹ thuật. 43
  4.2.2.5. Phòng An Ninh. 44
  4.2.3. Quy trình thực hiện công tác quản lý nguồn nhân lực. 44
  4.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực. 44
  4.2.4.1. Hoạch định nguồn nhân lực cho sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 44
  4.2.4.2. Khả năng thực hiện công tác tuyển dụng hợp lý. 45
  4.2.4.3. Khả năng phân công lao động. 45
  4.2.4.4. Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho các loại người lao động của doanh nghiệp. 46
  4.2.4.5. Công tác đánh giá nhân sự. 46
  4.2.4.6. Chế độ lương. 47
  4.2.4.7. Chế độ thưởng. 48
  4.2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý nguồn nhân lực. 48
  4.2.5.1. Những ưu điểm đã đạt được. 48
  4.2.5.2. Những hạn chế cần khắc phục. 49
  4.2.5.3. Nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại 51
  4.2.5.4. Tóm lại: 51
  CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG – CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG. 52
  5.1. Định hướng phát triển Xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng – Công ty Cổ phần ford Thăng Long. 52
  5.1.1. Định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2015 của Xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng. 52
  5.1.2. Định hướng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Xí nghiệp đến năm 2015. 54
  5.2. Mục tiêu cần đạt được trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Xí nghiệp đến năm 2015. 55
  5.3. Một số giải pháp thực hiện. 57
  5.3.1. Về cơ chế quản lý. 57
  5.3.2. Xác định nhu cầu lao động. 58
  5.3.3. Tuyển dụng lao động. 58
  5.3.4. Sử dụng lao động. 60
  5.3.5. Tổ chức, bố trí tốt nơi làm việc tạo môi trường chuyên nghiệp. 60
  5.3.6. Gắn kết giữa đào tạo và sản xuất kinh doanh. 60
  5.3.6.1. Tổ chức đào tạo bổ sung cho những người mới được tuyển vào Xí nghiệp 60
  5.3.6.2. Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho các loại người lao động của Xí nghiệp. 61
  5.3.7. Đánh giá nhân sự. 62
  5.3.8. Xây dựng chính sách về tiền lương. 63
  5.3.9. Chính sách thưởng. 64
  5.3.10. Giữ chân người tài 65
  5.3.11. Tóm lại 66
  CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN 67
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
  PHỤ LỤC A. 71
  PHỤ LỤC B 72
  PHỤ LỤC C 73
  PHỤ LỤC D1. 74
  PHỤ LỤC D2. 75

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Xí nghiệp dịch vụ và Cho thuê văn phòng - Công ty Cổ phần ford Thăng Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Xí nghiệp dịch vụ và Cho thuê văn phòng - Công ty Cổ phần ford Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 26-11-2013 lúc 14:40.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status