Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh ở Công ty Xây lắp - Vật Tư - Vận tải Sông Đà 12

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh ở Công ty Xây lắp - Vật Tư - Vận tải Sông Đà 12

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh ở Công ty Xây lắp - Vật Tư - Vận tải Sông Đà 12

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn .3
  Tên đồán .4
  Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh ởcông ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải
  Sông Đà 12 7
  Chương I.MỞ ĐẦU 7
  1.Lý do chọn đềtài 7
  2.Đối tượng nghiên cứu 7
  3.Mục đích nghiên cứu .8
  4.Phạm vi nghiên cứu 8
  5.Các nhiệm vụphải thực hiện 8
  6.Các câu hỏi nghiên cứu 8
  7.Nguồn dữliệu và các công cụphân tích .9
  8.Các kết quảmong muốn .9
  9.Bốcục đồán .9
  Chương II. MỘT SỐLÝ THUYẾT CHUNG VỀHOẠCH ĐỊNH CHIẾN
  LƯỢC 10
  I.Một sốkhái niệm cơbản vềquản trịchiến lược 10
  II.Các công cụnghiên cứu .10
  III.Một sốlưu ý khi sửdụng mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược 12
  CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
  1.Giới thiệu sơ đồnghiên cứu 13
  2.Phương pháp nghiên cứu cơbản 13
  3.Quy trình nghiên cứu .13
  4.Một sốkhó khăn khi nghiên cứu .15
  6
  CHƯƠNG IV .KHẢO SÁT CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY XÂY
  LẮP-VẬT TƯ-VẬT TẢI SÔNG ĐÀ 12 16
  1.Giới thiệu vềcông ty 16
  2.Nội dung phân tích .20
  CHƯƠNG V. BÌNH LUẬN,ĐÁNH GIÁ 29
  1.Sựgắn kết giữa sứmệnh và quá trình thực thi chiến lược của công ty Xây lắpVật tư-Vận tải Sông Đà 12 29
  2.Tính hiệu quảcủa chiến lược trong mối quan hệbên trong và bên ngoài của
  doanh nghiệp .29
  3.Các khó khăn của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh .30
  CHƯƠNG VI. MỘT SỐ ĐỀXUẤT VỀCHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY XÂY LẮP-VẬT TƯ-VẬN TẢI SÔNG ĐÀ12 .31
  1.Xây dựng chiến lược kinh doanh qua mô hình Delta Project 31
  2.Xây dựng chiến lược kinh doanh bằng bản đồchiến lược .33
  CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN .36
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 37
  PHỤLỤC .38

  1.Lý do chọn đềtài
  Hiện nay, kinh doanh trong cơchếthịtrường phần lớn các doanh nghiệp phải trực
  diện với môi trường kinh doanh ngày càng biến động,phức tạp và nhiều rủi ro. Nếu
  nhưtrước đây(trong thời kỳbao cấp) chúng ta không chấp nhận quy luật cung-cầu,
  quy luật giá trị, quan hệhàng hóa tiền tệ, quy luật cạnh tranh thì ngày nay, khi
  chuyển sang cơchếthịtrường chúng ta đã phải chấp nhận những quy luật đó nhưmột
  sựtất yếu khách quan. Chính điều này làm cho môi trường kinh doanh rất sôi động và
  phức tạp,đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt và phân tích được đầy đủvềmôi
  trường kinh doanh mới có thểtồn tại và phát triển được. Một sựnhận biết đầy đủvề
  đối thủcạnh tranh, những cơhội, nhưng nguy cơvềphía môi trường cũng như điểm
  mạnh và điểm yếu của các đối tác và của chính bản thân công ty mình sẽgiúp doanh
  nghiệp đạt được mục tiêu đềra. Quản trịchiến lược hiện đại giúp doanh nghiệp làm rõ
  tầm quan trọng của việc chú trọng nhiều hơn đến việc phân tích môi trường và hoạch
  định các chiến lược liên quan trực tiếp đến điều kiện môi trường.
  Xét trên góc độvĩmô của một quốc gia để đạt được mục tiêu tổng hợp vềkinh tế-
  chính tri - văn hóa thì cần phải có mục tiêu chiến lược phù hợp mới có thể đạt mục
  đích mong muốn, ngược lại hoạch định một chiến lược không đúng sẽ đưa đất nước
  vào tình trạng khủng hoảng và kinh tếrối ren vềchính trịsẽtụt hậu lại so với các nước
  trong khu vực và trên thếgiới.
  Sau khi thực tập và khảo sát ởcông ty Xây Lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 thuộc
  tổng công ty xây dựng Sông Đà, qua quá trình khảo sát và tìm hiểu em thấy rằng điều
  quan tâm lớn nhất của Công ty là có một đường đi đúng đắn trong sản xuất kinh
  doanh, đểcó thểtồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt
  và sựphát triển nhưvũbão của khoa học kỹthuật. Chính điều này đã thôi thúc em
  nghiên cứu và mạnh dạn chọn đồán tốt nghiệp “Phân tích và đánh giá chiến lược
  kinh doanh ởCông ty Xây lắp-Vật Tư-Vận tải Sông Đà 12” nhằm góp thêm ý kiến
  của mình vào quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh ởCông ty.
  2.Đối tượng nghiên cứu
  Các yếu tốbên trong và bên ngoài công ty là những yếu tốquan trọng cần
  xem xét khi thực hiện đềtài đặc biệt là các yếu tốliên quan tới chiến lược cạnh
  tranh của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12.
  8
  3.Mục đích nghiên cứu
  Chiến lược kinh doanh là không thểthiếu được trong giai đoạn hiện nay. Hiện
  nay, khi chuyển sang kinh doanh trong nền kinh tếthịtrường, đa sốcác doanh nghiệp
  phải đối mặt với nhưng điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn, phức tạp mang tính
  biến động và rủi ro cao, song việc làm cho doanh nghiệp thích nghi với sựthay đổi
  môi trường là hết sức cần thiết, quyết định sựthành bại hay thất bại của doanh nghiệp.
  Do đó, mục tiêu chính của chuyên đềlà xây dựng một chiến lược kinh doanh
  khảthi và phù hợp với công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12.
  4.Phạm vi nghiên cứu
  Đềtài nghiên cứu chiến lược kinh doanh trong thịtrường nội địa và chiến lược
  phát triển kinh doanh của Công ty trong giai đoạn từnăm 2005-năm 2009.
  5.Các nhiệm vụphải thực hiện
  5.1 Nhiệm vụ1:
  Dùng mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược để đánh giá thực trạng
  chiến lược kinh doanh của công Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12.
  và các công cụkhác từ đó chỉra những điểm mạnh, những điểm vẫn còn yếu
  trong chiến lược phát kinh doanh của công ty. Đưa ra bình luận và nhận xét về
  chiến lược công ty khi sửdụng mô hình.
  5.2 Nhiệm vụ2: Đánh giá thực trạng chiến lược của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 qua mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược
  Qua mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược SWOT, , mô hình năm
  lực lượng cạnh tranh của Porter để đưa ra điểm mạnh, điểm yếu trong chiến
  lược của công ty với mục đích là đưa ra một cái nhìn tổng quan vềchiến lược
  phát triển kinh doanh của công ty. Đưa ra bình luận và nhận xét vềchiến lược
  công ty trong giai đoạn hiện nay.
  5.3 Nhiệm vụ3: Đềxuất ý kiến cải tiến
  Từkết quảnghiên cứu,bình luận và đánh giá ởtrên đưa ra một số đềxuất
  xây dựng chiến lược cho công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 đến năm
  2015 và kếhoạch thực thi chiến lược theo mô hình Delta Project và Bản đồ
  chiến lược.
  6. Các câu hỏi nghiên cứu
  ã Thực trạng chiến lược của công ty nhưthếnào?Làm thếnào đểtạo ra sự
  khác biệt trong chiến lược kinh doanh của công ty trên thịtrường?
  ã Làm thếnào đểchiến lược đó phù hợp với yêu cầu thịtrường và phát
  huy được nội lực của công ty?
  ã Công ty đã đánh giá hiệu quảchiến lược kinh doanh nhưthếnào?
  9
  ã Công ty đã áp dụng nhưng công cụnào trong chiến lược kinh doanh?Áp
  dụng những mô hình đó nhưthếnào là phù hợp?
  7. Nguồn dữliệu và các công cụphân tích
  Trong bài này tôi sửdụng tài liệu sơcấp, thứcấp (thảo luận nhóm, phỏng
  vấn), kỹthuật phân tích SWOT, mô hình PEST, mô hình 5 chiến lược PORTER
  và đặc biệt là mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược sẽlà những công cụ
  hỗtrợ đểthực hiện mục đích đềtài của tôi.
  8.Các kết quảmong muốn
  ã Bằng các công cụcơbản: Mô hình Delta Project, Bản đồchiến lược và
  các công cụhỗtrợmô tả được thực trạng chiến lược của công ty Xây
  lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 .
  ã Giải pháp hoàn thiện và triển khai hiệu quảchiến lược kinh doanh của
  công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12 đến 2009 một cách hiệu
  quảnhất.
  9.Bốcục đồán
  Nội dung chính được thểhiện nhưsau:
  Chương I: Mở đầu
  Chương II: Một sốlý thuyết chung vềhoạch định chiến lược
  Chương III: Phương pháp nghiên cứu
  Chương IV: Khảo sát chiến lược hiện tại của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải
  Sông Đà 12
  Chương V: Phân tích chiến lược hiện tại của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận tải
  Sông Đà 12
  Chương VI: Bình luận, đánh giá
  Chương VII: Đềxuất chiến lược kinh doanh của công ty Xây lắp-Vật tư-Vận
  tải Sông Đà 12
  Chương VIII: Kết luận

  CHƯƠNG II
  MỘT SỐLÝ THUYẾT CHUNG VỀHOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
  I.MỘT SỐKHÁI NIỆM CƠBẢN VỀQUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC
  1.1. Khái niệm vềquản trịchiến lược
  Quản trịchiến lược là một quá trình sắp xếp linh hoạt các chiến lược, tình
  hìnhhoạt động và kết quảkinh doanh, nó bao gồm nhân lực, lãnh đạo, kỹ
  thuật và cảphương pháp xửlý. Quản trịchiến lược là quá trình xác định các
  mục tiêu chiến lược của tổchức, xây dựng các chính sách và kếhoạch để đạt
  được các mục tiêu và phân bổcác nguồn lực của tổchức cho việc thực hiện
  các chính sách, kếhoạch này (Giới L.T, 2009,
  Trang 10)
  1. 2Tầm quan trọng của quản trịchiến lược
  Quản trịchiến lược là nghệthuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện
  và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổchức có thể đạt được mục
  tiêu của nó.
  Chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi
  của mình.
  Điều kiện môi trường mà các doanh nghiệp gặp phải luôn biến đổi nhanh.
  Những biến đổi nhanh thường tạo ra những cơhội và nguy cơbất ngờ. Việc xây
  dựng các chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ
  hội và hạn chế ởmức thấp nhất các nguy cơ, từ đó tăng khảnăng cạnh tranh của
  doanh nghiệp.
  Chiến lược kinh doanh sẽgiúp doanh nghiệp gắn liền các quyết định đềra
  với điều kiện môi trường liên quan, hay nói cách khác là giúp các doanh nghiệp
  đềra các quyết định chủ động.
  Xây dựng chiến lược sẽgiúp cho các doanh nghiệp tạo ra chiến lược kinh doanh
  tốt hơn thông qua sửdụng phương pháp tiếp cận hệthống,tạo cơsởtăng sựliên
  kết, tăng sựliên kết các nhân viên với các quản trịviên trong việc thực hiện mục
  tiêu của doanh nghiệp.
  Chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp sửdụng nguồn nhân lực một
  cách hợp lý nhất.
  II. CÁC CÔNG CỤSỬDỤNG NGHIÊN CỨU
  1. Công cụcơbản:
  1.1. Mô hình căn bản của quản trịchiến lược
  1.2 . Hai công cụcơbản
  11
  1.2.1 Mô hình Delta Project ( Phụlục 1)
  Điểm mới trong mô hình Delta đó là tam giác phản ánh 3 định vịchiến
  lược của doanh nghiệp bao gồm: Giải pháp khách hàng; Chi phí thấp; Khác
  biệt hóa.
  Mục tiêu: Mởra một cách tiếp cận chiến lược mới cho doanh nghiệp trên
  cơsởxác định sản phẩm tốt (Chi phí thấp hay Khác biệt hóa) không phải con
  đường duy nhất dẫn đến thành công.
  Điểm mới của tiếp cận chiến lược theo chiến lược Delta là xác lập xây
  dựng chiến lược với triển khai chiến lược thông qua cái gọi là quy trình thích
  ứng.
  Quy trình này được thểhiện với 3 nội dung cơbản:
  - Hiệu quảhoạt động.
  - Đổi mới.
  - Định hướng khách hàng.
  1.2.2 Bản đồchiến lược ( Phụlục 2)
  Bản đồchiến lược được phát triển trên cởsởThẻ điểm cân bằng (Balanced
  Scorecard – công cụchuẩn hóa giữa chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp):
  mô tảphương thức một tổchức tạo ra các giá trịkết nối mục tiêu chiến lược với
  nhau trong mối quan hệnhân – quảrõ rang. Đây là một hệthống đo lường kết
  quảhoạt động của công ty trong đó không chỉxem xét các thước đo tài chính,
  mà còn cảthước đo khách hàng, quá trình kinh doanh, đào tạo và phát triển.
  Nguyên tắc chủyếu của bản đồchiến lược:
  - Chiến lược cân bằng các nguồn mâu thuẫn
  - Chiến lược khách hàng với các giá trịkhác nhau
  - Các giá trị được tạo ra nhờnội lực của Doanh nghiệp
  - Chiến lược bao gồm các đềtài bổsung nhau và đồng thời
  - Sựliên kết chiến lược xác định giá trịcủa những tài sản vô hình
  Với bản đồchiến lược, tất cảcác thông tin (về4 phương diện: tài chính,
  khách hàng, nội bộ, đào tạo và phát triển) sẽ được tổng hợp trên một trang giấy,
  điều này giúp quá trình giao tiếp trao đổi dễdàng hơn.
  Lĩnh vực tài chính sẽnhằm vào việc hình thành giá trịcổ đông dài hạn và
  xây dựng cấu trúc chi phí tận dụng tài sản dựa trên chiến lược năng suất, và một
  chiến lược phát triển mởrộng cơhội, tăng cường giá trịkhách hàng
  Bốn yếu tốcuối cùng của sựcải tiến chiến lược được hỗtrợbởi giá cả, sự
  sẵn có, sựchọn lọc, công năng, dịch vụ, tối tác và nhãn hiệu.
  Nhìn từphía nội bộcông ty, quá trình điều hành và quản lý quan hệkhách
  hàng sẽgóp phần điều chỉnh, cải tiến hình ảnh vềsản phẩm và dịch vụ.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Hướng dẫn học tập môn Quản trịchiến lược, Đại học Help – Malaysia
  (MGT510)
  2.(PGS.TS Lê ThếGiới – TS. Nguyễn Thanh Liêm – ThS. Trần Hữu Hải),Quản
  trịchiến lược, Nhà xuất bản thống kê 2007.
  3.Philip Kotler, Quản trịMarketing. Người dịch sang tiếng việt: TS VũTrọng
  Hùng, năm 2003.
  4.Tất cảBáo cáo tài chính các năm 2006, 2007, 2008,2009,2010 của công ty
  Xây lắp-Vật tư-Vận tải Sông Đà 12.
  5.Giáo trình chiến lược và kếhoạch phát triển doanh nghiệp-Trường Đại học
  kinh tếquốc dân-NXB Giáo dục năm 1996.
  6.Chính sách và sách lược kinh doanh
  Gary.D.Smimth,Danny.R.Anold,Bobby.G.Bizell-NXB Đồng nai 1996
  7.Chiến lược quản lý và kinh doanh –Philippe Lauserre,Joseph Putti.
  8.http://sd12.vn/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1 5&Ite
  mid=76.

  Xem Thêm: Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh ở Công ty Xây lắp - Vật Tư - Vận tải Sông Đà 12
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh ở Công ty Xây lắp - Vật Tư - Vận tải Sông Đà 12 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status