Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển các làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn thị xã

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển các làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn thị xã

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ MỘC MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt vii
  Danh mục sơ ñồ viii
  Danh mục bảng biểu ix
  PHẦN I MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 2
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.2.1. Phạm vi không gian 2
  1.3.2.2. Phạm vi thời gian 3
  1.3.2.3. Phạm vi nội dung 3
  PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Cơ sở lý luận về phát triển làng nghề truyền thống 4
  2.1.1 Một số khái niệm 4
  2.1.1.1. Làng nghề 4
  2.1.1.2. Làng nghề truyền thống 8
  2.1.1.3 Làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống 9
  2.1.2 . Khái niệm về tăng trưởng, phát triển, phát triển làng nghề truyền thống 10
  2.1.2.1 Tăng trưởng và phát triển 10
  2.1.2.2 Phát triển làng nghề truyền thống 11
  2.1.3. ðặc ñiểm làng nghề truyền thống 11
  2.1.3.1 ðặc ñiểm kỹ thuật, công nghệ và sản phẩm 11
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  2.1.3.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 12
  2.1.4. Những tiêu chí công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống 14
  2.1.5. Vai trò của làng nghề trong sự phát triển kinh tế xã hội 16
  2.1.5.1. Giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống lâu ñ ời, ñộc ñáo của từng ñịa phương 16
  2.1.5.2. Góp phần giải quyết việc làm 17
  2.1.5.3. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH 18
  2.1.5.4. Góp phần tạo ra nguồn sản phẩm phong phú cho xã hội 19
  2.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển làng nghề truyền thống 20
  2.1.6.1. Nhóm yếu tố bên ngoài làng nghề 20
  2.1.6.2. Nhóm yếu tố bên trong làng nghề 25
  2.2. Cơ sở thực tiễn phát triển làng nghề ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam 27
  2.2.1. Phát triển làng nghề ở một số nước trên thế giới 27
  2.2.2. Phát triển làng nghề ở Việt Nam 32
  2.2.3. Phát triển các làng nghề ở Bắc Ninh 35
  2.2.4 Phát triển các làng nghề ở Từ Sơn 40
  2.3. Tổng quan các nghiên cứu liên quan 42
  PHẦN III ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU44
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 44
  3.1.1. ðặc ñiểm ñất ñai của thị xã Từ Sơn 44
  3.1.2. ðiều kiện kinh tế xã hội 46
  3.1.3. ðặc ñiểm dân số lao ñộng 48
  3.1.4. ðặc ñiểm cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất 48
  3.1.5. Thị trường tiêu thụ 51
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 52
  3.2.1. Phương pháp chọn ñịa ñiểm nghiên cứu 52
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 53
  3.2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 53
  3.2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 53
  3.2.3. Phương pháp xý lý số liệu 54
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  3.2.4. Phương pháp phân tích 54
  3.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 56
  PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 58
  4.1 Tình hình phát triển các làng nghề mộc mỹ nghệ t rên ñịa bàn TX Từ Sơn 58
  4.1.1. Lịch sử hình thành các làng nghề mộc mỹ nghệ 58
  4.1.2 Giá trị sản phẩm của nghề mộc mỹ nghệ ở Từ Sơn 60
  4.1.3. Sự phát triển về loại hình tổ chức sản xuất của các làng nghề mộc mỹ
  nghệ truyền thống.
  62
  4.1.4. Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển làng nghề mộc mỹ nghệ
  truyền thống trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn
  63
  4.1.4.1. Những thuận lợi 63
  4.1.4.2. Những khó khăn 64
  4.2. Phân tích yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển các làng nghề 65
  4.2.1. Nhóm yếu tố bên ngoài làng nghề 68
  4.2.1.1. Yếu tố chủ trương, chính sách của Nhà nước 68
  4.2.1.2. Yếu tố kết cấu hạ tầng 71
  4.2.1.3. Yếu tố thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề 74
  4.2.1.4. Yếu tố nguyên liệu phục vụ sản xuất 80
  4.2.1.4. Yếu tố truyền thống 82
  4.2.1.5. Yếu tố môi trường trong phát triển các làng nghề 84
  4.2.2 Nhóm yếu tố bên trong của làng nghề 90
  4.2.2.1 Yếu tố vốn cho phát triển sản xuất - kinh doanh 90
  4.2.2.2. Yếu tố nguồn lao ñộng 94
  4.2.2.3. Yếu tố máy móc thiết bị và công nghệ 99
  4.2.2.4. Yếu tố mặt bằng cho sản xuất 102
  4.3 . ðịnh hướng và giải pháp phát triển các làng nghề truyền thống
  trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn
  107
  4.3.1. ðịnh hướng phát triển các làng nghề truyền t hống trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn 107
  4.3.2 Các giải pháp phát triển làng nghề gỗ mỹ ngh ệ thị xã Từ Sơn 109
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  4.3.2.1. Giải pháp cho nhóm yếu tố bên ngoài làng nghề 109
  4.3.2.2. Giải pháp cho nhóm yếu tố bên trong làng nghề 120
  PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127
  5.1. Kết luận 127
  5.2. Kiến nghị 128
  5.2.1 Kiến nghị với Nhà nước 128
  5.2.2 ðối với tỉnh Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn 129
  5.2.3 ðối với các hộ gia ñình 129
  Tài liệu tham khảo 131
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  TTCN Tiểu thủ công nghiệp
  HTX Hợp tác xã
  CNH - HðH Công nghiệp hóa – hiện ñại hóa
  CCN Cụm công nghiệp
  GTSX Giá trị sản xuất
  KCN Khu công nghiệp
  SL Số lượng
  CC Cơ cấu
  BQ Bình quân
  DT Diện tích
  NN Nông nghiệp
  NKNN Nhân khẩu nông nghiệp
  LðNN Lao ñộng nông nghiệp
  TM-DV Thương mại – dịch vụ
  BQLDA Ban quản lý dự án
  TB Trung bình
  SP Sản phẩm
  SXTT Sản xuất tập trung
  ðVT ðơn vị tính
  CSSX Cơ sở sản xuất
  CNLN Công nghiệp làng nghề
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  viii
  DANH MỤC SƠ ðỒ
  Tên sơ ñồ Trang
  Sơ ñồ 4.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm ñồ gỗ của các cơ sở sản xuất 76
  Sơ ñồ 4.2: Nguồn cung cấp nguyên liệu gỗ của các cơsở ñiều tra 80
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  ix
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1. Phân loại làng nghề Việt Nam theo ngành nghề sản xuất 7
  Bảng 2.2 Làng nghề hiện có tỉnh Bắc Ninh năm 2008 37
  Bảng 3.1. Tình hình sử dụng ñất ñai của thị xã Từ Sơn qua 3 năm 2008-2010 45
  Bảng 3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của thị xã TừSơn qua 3 năm 2008-2010 47
  Bảng 3.3 Tình hình dân số và lao ñộng của Thị xã TừSơn 3 năm 2008-2010 49
  Bảng 3.4 Số mẫu ñiều tra năm 2010 52
  Bảng 4.1. Các làng nghề mộc mỹ nghệ ở thị xã Từ Sơnnăm 2010 59
  Bảng 4.2 Giá trị sản phẩm của nghề mộc mỹ nghệ ở Từ Sơn 61
  Bảng 4.3 Sự phát triển về loại hình sản xuất của các làng nghề mộc 63
  Bảng 4.4. Ý kiến về các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển làng nghề mộc mỹ
  nghệ truyền thống
  67
  Bảng 4.5 Cơ sở hạ tầng thị xã Từ Sơn qua các năm 72
  Bảng 4.6 Ý kiến của chủ cơ sở về hệ thống giao thông 73
  Bảng 4.7 Giá một số sản phẩm cạnh tranh ở thị trường tiêu thụ 79
  Bảng 4.8 Giá bán của một số loại gỗ chủ yếu 82
  Bảng 4.9 Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề 85
  Bảng 4.10 Ô nhiễm môi trường trong làng nghề 87
  Bảng 4.11 Ý kiến ñánh giá của y bác sĩ trạm xá về tình hình một số bệnh liên
  quan ñến ô nhiễm môi trường tại các làng nghề
  89
  Bảng 4.12 Tình hình ñầu tư vốn phục vụ phát triển sản xuất của các cơ sở ñiều
  tra (bình quân /1 cơ sở)
  92
  Bảng 4.13 Nhu cầu về vốn bình quân ở các cơ sở ñiềutra 93
  Bảng 4.14 Tình hình lao ñộng cho phát triển sản xuất tại các cơ sở ñiều tra năm 2010 95
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  x
  Bảng 4.15 Trình ñộ kỹ thuật của lao ñộng ở các cơ sở ñiều tra năm 2010 97
  Bảng 4.16 Nhu cầu và mức ñộ ñáp ứng về lao ñộng cótay nghề ở các cơ sở ñiều tra 98
  Bảng 4.17 Trang thiết bị phụ vụ phát triển sản xuấtở các cơ sở ñiều tra 100
  Bảng 4.18 Diện tích ñất ñai cho phát triển làng nghề của các cơ sở ñiều tra 105
  Bảng 4.19 Quy hoạch cụm CNLN thị xã Từ Sơn tính ñếnnăm 2010 106
  Bảng 4.20 Nhu cầu cơ sở hạ tầng tối thiểu tại các làng nghề 111
  Bảng 4.21. Lộ trình thực hiện các dự án cụm CNLN thị xã Từ Sơn ñến năm 2015 125
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  PHẦN I. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Làng nghề ở nông thôn Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong nền
  kinh tế. Phát triển làng nghề truyền thống không những tạo việc làm, nâng cao
  thu nhập cho người lao ñộng ở nông thôn mà còn hạn chế sự di dân tự do ra
  thành thị, huy ñộng ñược nguồn lực trong dân, sử dụng nguồn tài nguyên sẵn
  có tại ñịa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa lâu ñời của dân tộc, thu hẹp
  khoảng cách mức sống giữa nông thôn và thành thị. Tuy nhiên bên cạnh
  những tác ñộng tích cực về hiệu quả kinh tế, nhiều làng nghề truyền thống
  ñang ñứng trước khó khăn trong việc duy trì phát triển sản xuất như nguồn
  vốn hạn hẹp, công nghệ, thiết bị thô sơ, trình ñộ tay nghề của lao ñộng cũng
  như năng lực quản lý của chủ cơ sở còn hạn chế, nguyên liệu ñầu vào, giá cả
  thị trường không ổn ñịnh Môi trường sản xuất kinh doanh ñang bị ô nhiễm.
  Trong những năm qua, các làng nghề ở thị xã Từ Sơn không ngừng
  ñược phát triển và mở rộng ñã ñem lại hiệu quả kinhtế cao cho toàn thị xã.
  Tuy nhiên sự phát triển của các làng nghề vẫn còn nổi nên nhiều vấn ñề cần
  ñược quan tâm, nghiên cứu, giải quyết ñó là tình trạng ô nhiễm môi trường
  này càng nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ ñến sức khoẻ của người dân,
  trình ñộ tay nghề của người lao ñộng còn thấp, tìnhtrạng thiếu vốn, mặt bằng
  cho sản xuất là rất lớn, thị trường nguyên liệu ñầuvào giá cả ngày càng cao
  và không ổn ñịnh, sức cạnh tranh của sản phẩm sản xuất ra còn hạn chế ñặc
  biệt thị trường xuất khẩu.
  ðã có nhiều công trình nghiên cứu về làng nghề truyền thống trên ñịa
  bàn thị xã Từ Sơn, tuy nhiên nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển
  các làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống chưa ñược quan tâm, nghiên cứu.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  Vậy, xuất phát từ tình hình trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài
  “Phân tích yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển các làngnghề mộc mỹ nghệ
  truyền thống trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  ðánh giá thực trạng phát triển làng nghề mộc mỹ nghệ, phân tích yếu
  tố ảnh hưởng ñến sự phát triển các làng nghề mộc mỹnghệ. Trên cơ sở ñó, ñề
  xuất và ñịnh hướng những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các làng nghề
  mộc mỹ nghệ truyền thống trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về sự phát triển làng nghề
  truyền thống.
  - ðánh giá thực trạng tình hình phát triển làng nghề mộc mỹ nghệ và
  phân tích yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển làng nghề mộc mỹ nghệ truyền
  thống trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn.
  - ðề xuất ñịnh hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển làng
  nghề mộc mỹ nghệ truyền thống trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn trong thời gian tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Các làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống, các ñối tượng tham gia vào
  làng nghề trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Phạm vi không gian
  ðề tài ñược nghiên cứu trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn cụ thể:
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  - Làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống: ở thôn Phù Khê ðông, thôn
  Kim Thiều và thôn ðồng Kỵ.
  1.3.2.2 Phạm vi thời gian
  ðề tài ñược thực hiện từ tháng 6 năm 2010 ñến tháng10 năm 2011. Tuy
  nhiên ñể phục vụ cho nội dung nghiên cứu của ñề tàichúng tôi sử dụng các số
  liệu có sẵn ñược thu thập từ năm 2000 – 2010 và số liệu ñiều tra năm 2010.
  1.3.2.3 Phạm vi nội dung
  Trong quá trình thực hiện ñề tài chúng tôi tập trung vào các nội dung
  chính sau:
  - Thực trạng phát triển các làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống.
  - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển củacác làng nghề mộc
  mỹ nghệ truyền thống.
  - Nghiên cứu và ñề xuất các ñịnh hướng và giải phápphát triển các làng
  nghề mộc mỹ nghệ truyền thống.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở lý luận về phát triển làng nghề truyền thống
  2.1.1 Một số khái niệm
  2.1.1.1 Làng nghề
  ðã có những công trình nghiên cứu về nghề và làng nghề của các nhà
  kinh tế, văn hoá, sử học với những quan niệm khác nhau về làng nghề.
  Ở làng nghề, mặc dù vẫn có các hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp (trồng
  trọt, chăn nuôi .) nhưng ñã nổi trội một nghề cổ truyền tinh xảo với một tầng
  lớp thợ thủ công có cơ cấu tổ chức, có quy trình công nghệ nhất ñịnh, chuyên
  tâm làm nghề, sống chủ yếu ñược bằng nghề ñó với những sản phẩm thủ công
  mỹ nghệ mang tính hàng hoá. “Làng nghề thủ công là trung tâm sản xuất hàng
  thủ công, nơi quy tụ các nghệ nhân và nhiều hộ gia ñình chuyên làm nghề
  mang tính truyền thống lâu ñời, có sự liên kết hỗ trợ trong sản xuất, bán sản
  phẩm theo kiểu phường hội, kiểu hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ, có cùng
  Tổ nghề, và các thành viên luôn ý thức tuân thủ những ước chế xã hội và gia
  tộc. sự liên kết hỗ trợ nhau về nghề, kinh tế, kỹ thuật, ñào tạo thợ trẻ giữa các
  gia ñình cùng dòng tộc, cùng phường nghề trong quá trình lịch sử hình thành,
  phát triển nghề nghiệp ñã hình thành làng nghề ngaytrên ñơn vị cư trú, làng
  xóm truyền thống của họ” [1] . Theo giáo sư Trần Quốc Vượng: Làng nghề là
  làng tuy vẫn có trồng trọt theo lối tiểu nông và chăn nuôi nhỏ song ñã nổi trội
  một nghề cổ truyền, tinh xảo với một tầng lớp thủ công chuyên nghiệp hay
  bán chuyên nghiệp có phường, có ông trùm, ông phó cả Cùng một số thợ
  và phó nhỏ ñã chuyên tâm, với quy trình công nghệ nhất ñịnh sinh ư nghệ, tử
  ư nghệ (nhất nghệ tinh, nhất thân vinh) sống chủ yếu bằng nghề ñó và sản
  xuất ra những mặt hàng thủ công, những mặt hàng có tính mỹ nghệ, ñã trở
  thành hang hoá và có quan hệ tiếp thị với một thị trường là vùng xung quanh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  Những làng ấy ít nhiều ñã nổi danh từ lâu, trở thành di sản văn hoá dân gian
  [8]. Quan niệm nêu trên là nói về những làng nghề thủ công truyền thống có
  từ lâu ñời, tồn tại hàng trăm năm nay như nghề chạmbạc ở làng ðồng Xâm
  (Thái Bình), nghề gốm làng Bát Tràng, nghề rèn làngða Sỹ quận Hà ðông
  thành phố Hà Nội, nghề chạm sừng Thuỵ Ứng xã Hoà Bì nh, huyện Thường Tín
  Hà Nội . Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ñã xuất hiện các
  làng nghề mới có tính hiện ñại, trong ñó ñặc trưng bởi sự phát triển kinh
  doanh dịch vụ và xây dựng, kinh doanh ña ngành nghề; ñồng thời, do quá
  trình công nghiệp hoá diễn ra mạnh mẽ ở các làng nghề, trong các làng nghề
  kỹ thuật và công nghệ sản xuất không ñơn thuần chỉ là kỹ thuật thủ công, mà
  có nhiều nghề nhiều công ñoạn sản xuất áp dụng kỹ thuật và công nghệ hiện
  ñại như mộc, gỗ mỹ nghệ Liên Hà, Vân Hà, ðông anh, Hà Nội; thép Trịnh Xá,
  Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh; mộc mỹ nghệ Dương Sơn, Tam Sơn, Từ Sơn,
  Bắc Ninh . các làng nghề mới ñã xuất hiện, ñược hình thành trên cơ sở ươm
  tạo nghề mới hoặc sự lan toả của các làng nghề ra các khu vực xung quanh.
  Theo Dương Bá Phượng, làng nghề là làng ở nông thôncó một (hoặc
  một số) nghề thủ công nghiệp tách hẳn ra khỏi nông nghiệp và kinh doanh
  ñộc lập [6]. Bách khoa toàn thư Việt Nam thì khái quát: làng nghề là những
  làng sống bằng hoặc chủ yếu nghề thủ công ở nông thôn Việt Nam [9].
  Như vậy, làng nghề là một thiết chế gồm hai yếu tố cấu thành là làng và
  nghề. Trong ñó nghề trong làng ñã tách ra khỏi sản xuất nông nghiệp thành
  ngành kinh doanh ñộc lập nên ñã phù hợp với ñiều kiện mới. ðồng thời trong
  cơ cấu kinh tế cấu làng còn có các hoạt ñộng phi nông nghiệp khác. Quá trình
  chuyên môn hoá trong sản xuất của làng nghề cũng như sự phân công lao
  ñộng trong các làng nghề ñã làm xuất hiện các ngànhnghề dịch vụ ñi kèm, từ
  ñó ñã xuất hiện các làng nghề buôn bán dịch vụ. Tuynhiên, không phải bất cứ
  quy mô nào của nghề cũng ñược gọi là làng nghề. Làng ñược gọi là làng nghề

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bùi Văn Vượng (1998), Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam,
  Nxb Văn hoá dân tộc.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Báo cáo môi trường quốc gia 2008 môi
  trường làng nghề Việt Nam, Chinhphu.vn
  3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2006), Thông tư số 116/2006
  hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 66/2006/Nð - CP
  ngày 07/07/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn,
  Chinhphu.vn
  4. Công ty cổ phần phát triển công nghiệp môi trường (2010), Bảo vệ môi
  trường trong các làng nghề: Phát triển làng nghề theo hướng bền vững,
  Congnghiepmoitruong.vn
  5. Cục thống kê Bắc Ninh (2009), Niên giám thống kêBắc Ninh 2008, Nxb
  Thống kê.
  6. Dương Bá Phượng (2001), Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá
  trình công nghiệp hoá, Nxb Khoa học Xã hội.
  7. Phạm ðức Minh, Lê Thị Nghệ, Nguyễn Văn Thăng (2000), Nghiên cứu, ñề
  xuất những giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp
  nhằm nâng cao và ña dạng hóa thu nhập cho hộ gia ñình ở khu vực nông thôn
  ñồng bằng sông Hồng, Báo cáo khoa học, Viện Kinh tếNông nghiệp, Hà Nội
  8. Hoàng Văn Châu, Phạm Thị Hồng Yến, Lê Thị Thu Hà(2007), Làng nghề du
  lịch Việt Nam, Nxb Thống kê Hà Nội.
  9. Lê Văn Hương (2010), Phát triển làng nghề ở Bắc Ninh theo hướng công
  nghiệp hoá nông thôn, Luận án Tiến sỹ ñịa lý, Trường ðại học sư phạm Hà
  Nội
  10. Trần Minh Yến (2004), Làng nghề truyền thống trong quá trình công 10.
  Nguyễn Xuân Hoản, Công nghiệp hoá nông thôn thông qua phát triển các
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  135
  cụm công nghiệp làng nghề: Nghiên cứu trường hợp tại các cụm công nghiệp
  làng nghề ở Bắc Ninh và Hà Tây, Hochiminhcity.gov.vn
  11. Nguyễn ðình Phan, Phát triển cụm công nghiệp làng nghề, Ovsclub.com.vn
  12. Nguyễn Văn ðại, Trần Văn Luận (1997), Tạo việc làm thông qua khôi
  phục và phát triển làng nghề truyền thống, Nxb Nôngnghiệp, Hà Nội
  nghiệp hóa, hiện ñại hóa, NXB Khoa học xã hội
  13. Thị Ủy Từ Sơn (2010), báo cáo chính trị của banchấp hành ðảng bộ Thị
  xã khóa 15 tại ñại hội ñại biểu ðảng bộ thị xã lần thứ 16 nhiệm kỳ 2010 -
  2015, Từ Sơn.
  14. UBND tỉnh Bắc Ninh (2009), Báo cáo thực trạng phát triển ngành nghề
  phi nông nghiệp trên ñịa bàn nông thôn tỉnh Bắc Ninh; phương hướng, giải
  pháp và cơ chế chính sách phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới theo
  hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñến năm 2015, tầm nhìn ñến năm 2020,
  Bắc Ninh.
  15. Vũ Thị Tuyết Nhung (2007), ðánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm gỗ mỹ
  nghệ ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, trường ðại học
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  16. Tatyana P.Soubbotina (2005), Không chỉ là tăng trưởng kinh tế- Nhập
  môn phát triển bền vững, (Lê Kim Tiên dịch), NXB văn hóa thông tin, Hà Nội
  17. Phạm Vân ðình, ðỗ Kim Chung (1997), Kinh tế nông nghiệp, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội
  18. Mai Thanh Cúc, Quyền ðình Hà (ñồng chủ biên), Nguyễn Trọng ðắc,
  Nguyễn Thị Tuyết Lan (2005), Giáo trình phát triển nông thôn, NXB nông
  nghiệp, Hà Nội
  19. Nguyễn Thị Hồng Thái (2009), ñánh giá khả năng cạnh tranh của sản
  phẩm ñồ gỗ ðồng Kỵ Từ Sơn, Bắc Ninh, luận văn thạc sỹ kinh tế trường
  ðHNN Hà Nội.

  Xem Thêm: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển các làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn thị xã
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển các làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn thị xã sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status