Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  TÊN ĐỀTÀI
  LỜI CÁM ƠN .
  BẢN TÓM TẮT .
  CHƯƠNG I – MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  I. Mục đích nghiên cứu và lý do chọn đềtài .
  II. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu .
  III. Kết quảdựkiến .
  VI. Bốcục đồán .
  CHƯƠNG II – TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
  I. Khái niệm vềchiến lược và quản trịchiến lược .
  1. Chiến lược
  2. Quản trịchiến lược .
  3. Các mô hình quản trị .
  3.1. Mô hình Delta
  3.2. Mô hình Bản đồchiến lược
  3.3. Mô hình 5 thếlực cạnh tranh và chuỗi giá trị
  II. Kết luận chương II
  CHƯƠNG III – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  I. Phương pháp nghiên cứu điều tra
  II. Phương pháp nghiên cứu quan sát
  III. Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, đối chiếu so sánh
  VI. Phương pháp thu thập, nghiên cứu xửlý sốlệu sơcấp, thứcấp .
  CHƯƠNG IV – PHÂN TÍCH THỰC TRANG CHIẾN LƯỢC CỦA HOSE
  I. Giới thiệu HOSE
  II. Phân tích chiến lược của HOSE
  1. Tầm nhìn của HOSE .
  2. Sứmệnh của HOSE
  3. Gía trịcốt lõi .
  4. Cấu trúc ngành .
  4.1. Cơhội .
  4.2. Thách thức
  5. Vịthếcạnh tranh
  5.1. Điểm mạnh .
  5.2. Điểm yếu
  6. Chương trình hành động thực thi chiến lược .
  6.1. Hoạt động hiệu quả .
  6.2. Khách hàng mục tiêu
  6.3. Đổi mới cải tiến
  7. Rút kinh nghiệm và phản hồi
  III. Kết luận chương IV
  CHƯƠNG V – ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA HOSE
  I. Sựgắn kết giữa sứmệnh và quá trình thực thi chiến lược của HOSE
  II. Tính hiệu quảcủa chiến lược trong mối quan hệvới môi trường bên
  trong và bên ngoài
  1. Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài
  2. Đánh giá
  III. Kếhoạch hành động chiến lược .
  IV. Qúa trình triển khai chiến lược của HOSE .
  1. Định hướng tài chính
  2. Định hướng khách hàng .
  3. Định hướng quy trình bên trong .
  4. Định hướng học hỏi và tăng trưởng
  V. Các khó khăn nảy sinh
  1. Trong quá trình gắn kết chiến lược với môi trường cạnh tranh
  2. Các khó khăn nảy sinh từquá trình triển khai thực thi chiến lược .
  VI. Kết luận chương V
  CHƯƠNG VI – ĐỀXUẤT
  I. Vềchiến lược
  1. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
  2. Chiến lược gia tăng hàng hóa niêm yết trên HOSE
  3. Chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm
  4. Chiến lược phát triển hạtầng công công nghệthông tin
  5. Chiến lược tăng cường hợp tác Quốc tế
  II. Các giải pháp đểthực hiện chiến lược
  1. Tăng năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ
  2. Gia tăng hàng hóa niêm yết và phát triển nghiên cứu sản phẩm mới
  3.Tăng cường công tác công bốthông tin chính xác, minh bạch, công
  khai, kịp thời
  4. Tăng cường công tác thanh tra giám sát
  5. Đào tạo đội ngũcán bộ, các thành viên tham và phổcập kiến thức cho
  nhà đầu tư .
  6. Công tác quản trị điều hành hệthống HOSE
  III. Kết luận chương VI
  CHƯƠNG VII – KẾT LUẬN
  Phụlục 2.1: Mô hình quản trịchiến lược của Feed R. David
  Phụlục 2.2: Mô hình DELTA
  Phụlục 2.3: Mô hình bản đồchiến lược
  Phụlục 2.4: Mô hình 5 hếlục cạnh tranh của Micheal Porter .
  Phụlục 2.5: Mô hình chuỗi giá trị
  Phụlục 4.1: Sơ đồcơcấu tổchức của HOSE .
  Phụlục 4.2: Bảng phân tích ma trận SWOT
  Phụlục 5.1: Phiếu tham khảo ý kiến khách hàng và bảng tổng hợp kết quả
  Phụlục 5.2: Bảng phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của HOSE
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  BẢN TÓM TẮT
  Thịtrường chứng khoán Việt Nam ra đời là một nhu cầu khách quan của nền kinh tế
  thịtrường. Với vai trò là một trong những cơquan trực tiếp điều hành thịtrường chứng
  khoán, từchuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp với đầy đủchức năng của một Sởgiao
  dịch chứng khoán theo thông lệquốc tế, HOSE đã từng bước xây dựng cho mình một bộ
  máy quản lý cảvềcơsởvật chất, con người, công nghệphểphục vụcho nhu cầu phát triển
  của thịtrường Chừng khoán Việt Nam. Trên cơsở định hướng phát triển chung của Chính
  phủvềphát triển thịtrường Chứng khoán Việt Nam HOSE đã xây dựng chiến lược phát
  triển tới 2015 phù hợp với định hướng chung.
  Từviệc phân tích các mô hình quản trịchiến lược đã được học, đặc biệt là mô hình
  DELTA (DMP) áp dụng trong việc hoạch định, định vịchiến lược và mô hình bản đồchiến
  lược (SM) dùng đểtheo dõi quá trình thực thi chiến lược, mô hình chuỗi giá trị, mô hình 5
  thếlực cạnh tranh đối chiếu chiến lược phát triển của HOSE với các mô hình này đã thấy
  đươc chiến lược của HOSE định vịtại vịtrí chiến lược sản phẩm tối ưu và hệthống cấu trúc
  nội bộ đểphát triển.
  Với môi trường kinh doanh luôn thay đổi, bằng việc khảo sát ý kiến của các công ty
  niêm yết trên sàn giao dịch HOSE và phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài
  cùng với những thách thức và cơhội hiện có từ đó bổsung thêm các chiến lược cụthểnhư
  chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược gia tăng hàng hóa niêm yết trên HOSE,
  chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển hệthống hạtầng công nghệ, chiến
  lược tăng cường hợp tác quốc tế đồng thời đưa ra các giải pháp đểthực hiện các chiến
  lược này. Bao gồm giải pháp tăng năng lực tài chính, tăng cường hoạt động công bốthông
  tin chính xác, minh bạch, công khai, kịp thời và tăng cường công tác thanh tra, giám sát,
  đào tạo bổsung kiến thức cho các đầu tư, tăng năng lực quản trị điều hành hệthống HOSE.
  Từ đó cụthểbằng các mục tiêu cần phải đạt được trong ngắn hạn đểcác phòng, ban trong
  HOSE có thểhoạch định cho mình định hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong quá
  trình hoạt động một cách chi tiết nhất. Truyền đạt mục tiêu, sứmệnh và chiến lược của
  HOSE một các hiệu quảtới tất cảcán bộnhân viên đểhọhiểu, nắm và thực hiện tốt hơn
  các mục tiêu của cá nhân, của phòng ban mình từ đó hoàn thành sứmệnh chung đã được
  xác định trong chiến lược phát triển của HOSE.

  CHƯƠNG I
  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  I. Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn đềtài
  Nền kinh tếViệt Nam sẽhội nhập ngày càng sâu rộng, cuộc cạnh tranh giữa các
  doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, ngày càng trởnên khốc liệt,
  đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lược hoạt động dài hạn thích
  hợp, dẫn dắt doanh nghiệp đạt các mục tiêu đã đềra.
  Trên cơsở định hướng chung của thịtrường chứng khoán Việt Nam, SởGiao dịch
  Chứng khoán TP. HồChí Minh (HOSE) tuy mới được xây dựng và phát triển trong 10 năm
  nay còn rất non trẻnhưng đã xây dựng cho mình chiến lược phát triển từ2010 đến 2015 phù
  hợp với điều kiện thực tế.
  Vì thế, với yêu cầu đềtài đồán tốt nghiệp, tôi lựa chọn: Phân tích, đánh giá chiến
  lược và khuyến nghịhoàn thiện chiến lược phát triển SởGiao dịch Chứng khoán TP.
  HCM đến 2015 .
  II. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
  Trên cơsởkhái quát lý thuyết vềchiến lược sẽnghiên cứu tác động đến sản phẩm,
  khách hàng, cạnh tranh, thịtrường, chi phí, tạo lợi nhuận tối ưu vv, tôi vận dụng tập trung
  vào 2 mục tiêu :
  - Thông qua phân tích, đánh giá sựthực thi chiến lược phát triển của HOSE 2006 -2010 đểxem xét vềmục tiêu, định hướng, chiến lược vv.; xem xét vềsản phẩm, khách
  hàng, thịtrường, thịphần, vềnăng lực, thanh tra , giám sát, quản lý vv.
  - Thông qua thực tiễn đềxuất, hoàn thiện chiến lược vềphát triển thịtrường, vềhạ
  tầng cơsởhạtầng và hệthống quản trịgiám sát của HOSE trong giai đoạn từ2011-2015.
  Phạm vi nghiên cứu của đồán này tập trung vào thực trạng hoạt động 2006 – 2010 và
  đềxuất chiến lược, giải pháp chính 2011 – 2015 của HOSE.
  III. Kết quảdựkiến
  Thông qua nghiên cứu, dựkiến sẽ đạt được kết quảcụthểsau:
  - Làm sáng tỏhơn các lý thuyết vềchiến lược và vận dung vào chiến lược HOSE
  - Phân tích thực trạng và đánh giá chiến lược hiện tại của HOSE
  - Khuyến nghịvà đưa ra những nội dung hoàn chỉnh chiến lược và các giải pháp
  chính vềchiến lược phát triển của HOSE nhằm nâng cao hiệu quảvà tạo ra kết quảbền
  vững, toàn diện và tốt hơn.
  VI. Bốcục của đồán
  Đồán được kết cấu bởi 7 chương chính bao gồm:
  - Chương 1: Mục đích nghiên cứu,
  - Chương 2: Tổng quan lý thuyết,
  - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu,
  - Chương 4: Phân tích chiến lược hiện tại của HOSE,
  - Chương 5: Đánh giá chiến lược hiện tại của HOSE,
  - Chương 6: Đềxuất,
  - Chương 7: Kết luận.
  CHƯƠNG II
  TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
  I. Khái niệm vềchiến lược và quản trịchiến lược.
  1. Chiến lược
  Cho đến ngày nay, có nhiều khái niệm vềchiến lược, tùy theo cách tiếp cận khác
  nhau mà các tác giả:
  Theo Robert Allio “Chiến lược là nghệthuật triển khai các nguồn lực hướng tới các cơ
  hội thịtrường theo cách phân biệt doanh nghiệp với các đối thủcạnh tranh”. Trong khái
  niệm này việc triển khai các nguồn lực nhằm chiếm lấy các cơhội thịtrường là điều hấp
  dẫn.
  Hoặc theo Micheal Porter “Chiến lược là tạo khác biệt, chiến lược nằm tạo một thị
  trường duy nhất. Nói cách khác, chiến lược là tìm ra thịtrường ngách hoặc thịtrường để
  khống chế”.
  Hoặc một cách chi tiết đầy đủthì “Chiến lược bao gồm tất cảcác hoạt động cạnh tranh
  và các hướng tiếp cận kinh doanh mà ban giám đốc đã sửdụng để điều hành công ty.”hay

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Đại học Help -Bài giàng môn Quản trịchiến lược (MGT 510).
  2. Thomson, A.A. and Strickland, A.J., Strategic Managemant, McGraw-Hill Irwin, Boston.
  3. Hax, A.C. and Wilde II, D.L.(2001), The Delta Project: Discovering New Sourses of
  Profitability in a Networked Economy, Palgrave, New York.
  4. Kaplan, R.S. and Norton, D.P (2004), Strategy Map, Harvard Business School Press,
  Boston.
  5. Fred R. David, khái luận vềquản trịchiến lược, NXB Thống kê 2003.
  6. Micheal E. Porter, 2009, Chiến lược cạnh tranh – Competitive Strategy” NXB Trẻ.
  7. Micheal E. Porter, 2009, Lợi thếcạnh tranh – Competitive Advantage” NXB Trẻ.
  8. PGS, TS Đào Duy Huân (2007) Quản trịchiến lược (trong toàn cầu hóa kinh tế), NXB
  Thống kê.
  9. Luật chứng khoán
  10. Quyết định số163/2003/QĐ-TTg của Thủtướng chính phủ“Phê duyệt Chiến lược phát
  triển thịtrường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010”
  11. Uỷban chứng khoán nhà nước, Định hướng chiến lược phát triển thịtrường chứng
  khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2020
  12. Kỷyếu 10 năm hoạt động của HOSE (2010).
  13 Báo cáo thường niên 2009 của HOSE
  14. Báo cáo thường niên 2007 của HOSE
  15. Điều lệhoạt động của HOSE (2007)

  Xem Thêm: Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status