Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH

  LỜI NÓI ĐẦU
  Nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, giữa các thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển có sự cạnh tranh gay gắt, muốn đứng vững đòi hỏi đơn vị sản xuất kinh doanh phải cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ phù hợp, tiết kiệm chi phí và không ngừng hạ giá thành sản phẩm. Tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm là nhân tố giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt tiêu thụ sản phẩm, là yếu tố quan trọng để tăng lợi nhuận, và tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm bớt lượng vốn lưu động chuyển dụng trong quá trình sản xuất.

  Qua học tập trên ghế nhà trường, và thời gian tìm hiểu thực tế tình hình hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH, em nhận thấy đây là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung, và với Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH nói riêng. Chính vì vậy em đã lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH”.
  Mục đích của đề tài là vận dụng lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vào việc nghiên cứu thực tế công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH.

  Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là việc tập hợp chi phí, phân bổ chi phí, kế toán giá thành, đánh giá sản phẩm dở, phương pháp tính giá thành và vận dụng các sổ sách kế toán trong kế toán giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH. Kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu tài liệu tổng hợp về những vấn đề có liên quan và khảo sát thực tế ở Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH, dùng phương pháp phân tích để rút ra kết luận, đề xuất phương hướng và các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECHLuận văn này nhằm nghiên cứu những lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Đồng thời nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Phân tích khách quan sự cần thiết phải hoàn thiện, từ đó đưa ra phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

  Nội dung của luận văn gồm ba chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH

  Các ký hiệu viết tắt 5
  Danh mục sơ đồ, danh mục bảng biểu 6
  Lời nói đầu 7
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 9
  1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 9
  1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất 9
  1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 9
  1.2. Lý luận chung về giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 12
  1.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành 12
  1.2.2. Phân loại giá thành 13
  1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 15
  1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm 16
  1.4.1. Vai trò của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 16
  1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm 17
  1.5. kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 17
  1.5.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 17
  1.5.2. Chứng từ sử dụng 18
  1.5.3. Tài khoản sử dụng 18
  1.5.4. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20
  1.5.5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 22
  1.5.5.1. kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22
  1.5.5.2. kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 24
  1.5.5.3. kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 26
  1.5.5.4. kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 28
  1.5.6. kế toán thiệt hại trong sản xuất 29
  1.5.6.1. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng 29
  1.5.6.2. Hạch toán thiệt hại về ngừng sản xuất 31
  1.6. kế toán giá thành sản phẩm 32
  1.6.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 32
  1.6.1.1. Đối tượng tính giá thành 32
  1.6.1.2. Kỳ tính giá thành 32
  1.6.2. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 33
  1.6.2.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo phương pháp ước tính sản lượng
  hoàn thành tương đương 34
  1.6.2.2. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu chính 35
  1.6.2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí sản xuất định mức 36
  1.6.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong DNSX 36
  1.6.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 37
  1.6.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 37
  1.6.3.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 39
  1.6.3.4. Phương pháp tính loại trừ chi phí 40
  1.6.3.5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 40
  1.6.3.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 41
  1.6.3.7. Phương pháp tính giá thành theo chi phí định mức 42
  1.7. Hình thức kế toán 43
  1.7.1. Hình thức nhật ký chung 43
  1.7.1.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 43
  1.7.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 43
  1.7.2. Hình thức chứng từ ghi sổ 45
  1.7.2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức chứng từ ghi sổ 45
  1.7.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 45
  1.7.3. Hình thức nhật ký sổ cái 46
  1.7.3.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức nhật ký – sổ cái 46
  1.7.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái 47
  1.7.4. Hình thức nhật ký chứng từ 48
  1.7.4.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức nhật ký chứng từ 48
  1.7.4.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Chứng t
  1.7.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 51
  1.7.5.1. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính.
  1.7.5.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính
  Chương 2:Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH 53
  2.1. Đặc điểm, tình hình chung về Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH 53
  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH 53
  2.1.2. Tình hình kinh doanh của Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH 55
  2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH 56
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH 57
  2.1.5. Đặc điểm chung về tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH
  2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH. 59
  2.1.5.2 Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán 61
  2.1.5.2.1 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 61
  2.1.5.2.2 Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 61
  2.1.5.2.3 Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán 61
  2.1.5.2.4 Tổ chức vận dụng Báo cáo tài chính 62
  2.1.5.2.5. Một số chế độ kế toán áp dụng tại công ty 62
  2.1.5.3 Hình thức kế toán 63
  2.2.Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH 64
  2.2.1 kế toán chi phí sản xuất tại công ty 64
  2.2.1.1 Đặc đIểm chi phí sản xuất tại công ty 64
  2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất tại công ty 65
  2.2.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí tại công ty 65
  2.2.1.4 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại công ty 66
  2.2.2 Công tác kế toán tính giá thành tại Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH 93
  2.2.2.1 Công tác quản lý giá thành tại Công ty 93
  2.2.2.2 Đối tượng tính giá thành 93
  2.2.2.3 Kỳ tính giá thành 93
  2.2.2.4 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 93
  2.2.2.5 Phương pháp tính giá thành 93
  Chương 3: Một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH
  3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công Nghệ Phát thanh Truyền Hình VIHITECH
  3.2. Những bài học rút ra từ thực tế ở Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh Truyền hình VIHITECH 98
  3.3. Những khía cạnh cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh Truyền hình VIHITECH 99
  3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh Truyền hình VIHITECH 99
  Kết luận 102
  Tài liệu tham khảo .103

  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Công nghệ Phát thanh truyền hình VIHITECH sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status