Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân lập, chọn lọc các chủng vi sinh vật hữu ích sử dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh tổng hợp xử

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân lập, chọn lọc các chủng vi sinh vật hữu ích sử dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh tổng hợp xử

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: PHÂN LẬP, CHỌN LỌC CÁC CHỦNG VI SINH VẬT HỮU ÍCH SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH TỔNG HỢP XỬ LÝ ĐỘN LÓT CHUỒNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ TẬP TRUNG

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục hình vi
  Phần I MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3. Yêu cầu 3
  Phần II TỔNG QUAN TÀI LIỆU4
  2.1. ðẶC ðIỂM SINH HỌC CỦA NẤM MEN4
  2.1.1. Phân loại nấm men 4
  2.1.2. ðặc ñiểm hình thái, cấu tạo, sinh sản và thành phần của nấm men4
  2.1.3. Dinh dưỡng của nấm men 7
  2.1.4 Cơ sở của việc sử dụng nấm men trong sản xuất các chế phẩm
  sinh học phục vụ chăn nuôi9
  2.2. ðẶC ðIỂM CHUNG CỦA VI KHUẨN LACTIC10
  2.2.1. Phân loại 10
  2.2.2. Lên men lactic 12
  2.2.3. Các chế phẩm sinh học có chứa vi khuẩn lactic sử dụng trong chăn
  nuôi 14
  2.2.4. Các hoạt chất kháng khuẩn của vi khuẩn lactic16
  2.3. CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI
  ðỘNG VẬT 19
  2.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ðỘN LÓT CHUỒNG
  LÊN MEN TRONG CHĂN NUÔI23
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  2.4.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước23
  2.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước29
  Phần III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU33
  3.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU33
  3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU33
  3.2.1. ðối tượng, ñịa ñiểm, thời gian nghiên cứu33
  3.2.2. Nguyên vật liệu 33
  3.2.3. Quy trình phân lập và chọn lọc các chủng visinh vật34
  3.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU 40
  Phần IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN41
  4.1. PHÂN LẬP CÁC CHỦNG NẤM MEN41
  4.1.1. Phân lập các chủng nấm men41
  4.1.2. ðịnh giống các chủng nấm men42
  4.2. CHỌN LỌC CÁC CHỦNG NẤM MEN THÍCH HỢP ðỂ SẢN
  XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH TỔNG HỢP46
  4.2.1. Kết quả xác ñịnh khả năng phân giải tinh bột46
  4.2.2. Kết quả xác ñịnh khả năng phân giải protein48
  4.2.3. Khả năng sinh trưởng ở các ñiều kiện nhiệt dộ khác nhau50
  4.2.4. Khả năng sinh trưởng và khả năng tạo sinh khối trên các môi
  trường nuôi cấy khác nhau53
  4.3. PHÂN LẬP VÀ ðỊNH LOẠI CÁC CHỦNG VI KHUẨN
  LACTIC HỮU ÍCH 56
  4.3.1. Kết quả phân lập các chủng vi khuẩn lactic56
  4.3.2. ðịnh giống các chủng vi khuẩn lactic58
  4.4. CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN LACTIC THÍCH HỢP ðỂ
  SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH TỔNG HỢP64
  4.4.1. Xác ñịnh khả năng sinh axit lactic và phân giải protein64
  4.4.2. Xác ñịnh khả năng kháng một số vi khuẩn gây bệnh 67
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.4.3. Xác ñịnh khả năng sinh trưởng ở các mức nhiệt ñộ khác nhau69
  Phần V KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ73
  5.1. Kết luận 73
  5.1.1. Phân lập các chủng nấm men và ñịnh loại73
  5.1.2. Chọn các chủng nấm men thích hợp ñể sản xuất chế phẩm sinh
  học 73
  5.1.3. Phân lập các chủng vi khuẩn lactic và ñịnh loại73
  5.1.4. Chọn các chủng vi khuẩn lactic thích hợp ñểsản xuất chế phẩm
  sinh học 74
  5.2. Tồn tại và ðề nghị 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1: Hợp chất kháng khuẩn của vi khuẩn lactic và cơ chế tác ñộng17
  Bảng 4.1. Kết quả phân lập nấm men41
  Bảng 4.2. Xác ñịnh giống các chủng nấm men phân lập(theo hệ thống
  phân loại của Lodder, 1971)43
  Bảng 4.3. Xác ñịnh lại kết quả phân loại giống Saccharomyces45
  Bảng 4.4. Khả năng phân giải tinh bột của các chủng nấm men47
  Bảng 4.5. Khả năng phân giải protein của các chủng nấm men49
  Bảng 4.6. Khả năng sinh trưởng của các chủng nấm men ở các mức nhiệt
  ñộ khác nhau 51
  Bảng 4.7. Khả năng sinh trưởng và tạo sinh khối trên các môi trường
  nuôi cấy khác nhau 54
  Bảng 4.8. Kết quả phân lập các chủng vi khuẩn lactic56
  Bảng 4.9. ðặc ñiểm hình thái của các chủng vi khuẩnlactic ñược phân
  lập 59
  Bảng 4.10. ðặc tính sinh lý, sinh hóa của các chủngvi khuẩn lactic phân
  lập ñược 61
  Bảng 4.11. Kết quả ñịnh danh các chủng vi khuẩn lactic63
  Bảng 4.12. Khả năng phân giải protein và sinh axit lactic của các
  chủngvi khuẩn lactic 65
  Bảng 4.13. Khả năng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn lactic68
  Bảng 4.14. Khả năng sinh trưởng ở các mức nhiệt ñộ khác nhau70
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 4.1. Sinh sản nảy chồi 43
  Hình 4.2. Hình thành khuẩn ty giả 43
  Hình 4.3. API
  ®
  20 CAUX test kit sau 72 giờ kiểm tra45
  Hình 4.4. Khả năng phân giải tính bột48
  Hình 4.5. Kết quả phản ứng catalaza57
  Hình 4.6. API test kit lúc 0h và sau 48h nuôi cấy64
  Hình 4.7. Khả năng phân giải protein của các chủng vi khuẩn lactic67
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Bánh men Hà Nam HN
  Bánh men Hải Dương HD
  Bánh men Gia Lâm GL
  Bánh men Bắc Ninh BN
  Bánh men Hà Tây cũ HT
  Sữa chua nếp cẩm SC
  Men bánh mì BM
  Nem chua NE
  Dưa muối ND
  Gấc ủ chua NG
  Sữa chua Vinamilk VN
  Sữa chua Ba Vì BV
  Sữa chua nếp cẩm SNC
  Yomost YM
  Elovi EV
  Wellyo WY
  Men sống Probio PR
  Bioacimin BA
  Biosubtyl BS
  Bioneo plus BN
  Lactophyl LP
  Biolactyl BL
  Mayonnaise MA
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  Phần I
  MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Hiện nay ngành chăn nuôi truyền thống nói chung vàchăn nuôi gà nói
  riêng ñang phải ñối mặt với một vấn ñề rất nan giảiñó là gây ra sự ô nhiễm
  nghiêm trọng môi trường không khí và nước. Mức ô nhiễm nước thải chăn
  nuôi gia cầm ñược xác ñịnh vượt giới hạn cho phép hàng trăm lần như mức
  nhiễm Colifom vượt theo tăng dần theo quy mô nông hộ - gia trại – trang trại
  là 114,24 lần – 108,5 lần – 187,5 lần. Hàm lượng các khí ñộc tại khu vực có
  chăn nuôi ñược xác ñịnh gấp 11,2 – 15 lần giới hạn cho phép và tăng dần ở
  quy mô lớn. ðộ nhiễm khuẩn không khí cũng cao dần theo quy mô và vượt
  giới hạn từ 19,72 lần ñến 25,2 lần.
  Sự ô nhiễm ñã tạo ra mùi hôi, khí ñộc và ruồi muỗi trong chuồng nuôi,
  dễ phát sinh dịch bệnh, do ñó làm tăng chi phí thuốc thú y, con vật chậm lớn,
  chi phí thức ăn cao, chất lượng sản phẩm kém, hiệu quả kinh tế thấp và ảnh
  hưởng ñến sức khoẻ của con người (Drummon và cs. 1980, Attar và Brake,
  1988). Trong chăn nuôi gà, do xử lý không tốt nên khí NH
  3, H
  2
  S . thối, ñộc
  phát tán, gây bệnh ñường hô hấp cho gà ñẻ trứng, tỷlệ ñẻ giảm thấp; một số
  cơ sở có môi trường nuôi dưỡng kém, tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao. Tỷ lệ chết
  trong suốt quá trình chăn nuôi lên tới 35% (Wathes,1998).
  Một số biện pháp xử lý ô nhiếm ñã và ñang sử dụng như thu gom chất
  thải hàng ngày, dọn rửa chuồng, sử dụng bể biogas, ủ phân, làm thức ăn cho
  cá . ñã phần nào giải quyết ñược vấn ñề phân và chất thải chăn nuôi. Tuy
  nhiên trong chăn nuôi trang trại với số lượng lớn cũng không thể giải quyết sự
  lên men hết số lượng phân và nước thải rửa chuồng nuôi, hơn nữa biện pháp
  này cũng rất tốn nước và nhân công.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  Vì vậy, ñể có thể xử lý phân, chất thải chăn nuôi một cách triệt ñể, tạo
  môi trường trong sạch mà không phải tốn tiền và nhân công, không phải thực
  hiện hàng ngày thì một trong những giải pháp hiệu quả là sử dụng chế phẩm
  vi sinh vật ñể xử lý chất ñộn lót nền chuồng nuôi, nhằm làm giảm mùi hôi,
  phân huỷ phân, chất thải ngay tại chỗ.
  Vì vậy, ñể có thể xử lý phân, chất thải chăn nuôi một cách triệt ñể, tạo môi
  trường trong sạch mà không tốn tiền và nhân công, k hông phải thực hiện hàng
  ngày thì một trong những giải pháp hiệu quả là sử dụng chế phẩm vi sinh vật ñể
  xử lý ñộn lót nền chuồng nuôi, nhằm làm giảm mùi hôi, phân hủy phân, chất thải
  ngay tại chỗ. Việc sử dụng chế phẩm vi sinh này ñemlại những lợi ích sau:
  - Làm giảm phân, giảm mùi hôi thối, giảm khí ñộc trong chuồng nuôi,
  tạo môi trường sống tốt cho gà, cải thiện môi trường sống cho người lao ñộng;
  - Giảm tỷ lệ mắc bệnh ñặc biệt là bệnh ñường hô hấp. Tỷ lệ chết và ñào
  thải giảm; tăng chất lượng thịt, trứng: tỷ lệ nạc cao, giá trị dinh dưỡng lớn,
  giảm tồn dư kháng sinh;
  - Tăng hiệu quả kinh tế: Chu kỳ nuôi so với bình thường ngắn, rủi ro ít,
  lợi nhuận cao (giảm công lao ñộng và giảm chi phí cho thay ñộn lót chuồng,
  giảm công và chi phí trong việc chữa trị con vật bịbệnh, giảm chi phí thức
  ăn ), thu hồi vốn nhanh và nhiều lợi ích khác.
  ðể có ñược chế phẩm vi sinh tốt, ñạt ñược mục tiêuñề ra cần phải từng
  bước thực hiện hai công việc cơ bản là: chọn lọc giống vi sinh vật và xây
  dựng quy trình sản xuất. ðó là cơ sở ñể chúng tôi thực hiện ñề tài: “Phân lập,
  chọn lọc các chủng vi sinh vật hữu ích sử dụng trong sản xuất chế phẩm vi
  sinh tổng hợp xử lý ñộn lót chuồng trong chăn nuôi gà tập trung”
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Chọn lọc ñược các chủng vi sinh vật hữu ích từ bánhmen rượu, các sản
  phẩm lên men, các sản phẩm thương mại có chứa vi sinh vật hữu ích ñể sử
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh tổng hợp xử lýñộn lót chuồng trong
  chăn nuôi gà tập trung.
  1.3. Yêu cầu
  Các chủng nấm men ñược chọn lọc phải ñáp ứng các tiêu chí sau:
  - Có khả năng phân giải tinh bột, protein cao;
  - Có khả năng thích ứng với môi trường, sinh trưởngtốt ở các ñiều kiện
  nhiệt ñộ khác nhau.
  Các chủng vi khuẩn ñược chọn lọc phải ñáp ứng các tiêu chí sau:
  - Có khả năng ức chế một số vi khuẩn gây bệnh, gây thối trong chuồng
  nuôi như E. coli, Salmonella ;
  - Có khả năng sinh axit lactic cao;
  - Có khả năng thích ứng với môi trường, sinh trưởngtốt ở các ñiều kiện
  nhiệt ñộ khác nhau.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  Phần II
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. ðẶC ðIỂM SINH HỌC CỦA NẤM MEN
  2.1.1. Phân loại nấm men
  Thuật ngữ Nấm men (yeast, levure) chỉ là tên chung ñể chỉ nhóm vi
  nấm thường có cấu tạo ñơn bào và thường sinh sôi nảy nở bằng phương pháp
  nảy chồi (budding). Nấm men không thuộc về một taxon phân loại nào nhất
  ñịnh, chúng có thể thuộc ngành Nấm túi (Ascomycota) hoặc ngành Nấm ñảm
  (Basidiomycota).
  Muốn phân loại nấm men người ta thường dựa vào ñặc ñiểm hình thái
  và ñặc tính sinh lý của nấm men. Căn cứ vào ñặc ñiểm hình thái học có thể
  xác ñịnh ñược tới giống men, còn muốn phân loại chitiết hơn cần căn cứ vào
  ñặc tính sinh lý. Theo Lodder J. (1971) nấm men ñược chia thành 39 giống
  thuộc 3 họ. ðó là:
  - 22 giống trong họ Endomycetdaceae(Lớp nang khuẩn gồm các nấm
  men sinh bào tử). Một số giống phổ biến như Endomycopsis, Saccharomyces,
  Pichia, Saccharomycopsis, Schizosaccharomyces.
  - 5 giống trong họ Sporobolomycetaceae(Lớp nấm bất toàn sinh bào tử
  bắn). Một số giống phổ biến như Rhodosponidium, Sporobolomyces
  - 12 giống trong họ Criptococcaceae(Lớp nấm bất toàn không sinh bào
  tử) trong ñó có một số giống phổ biến như Torulopsis, Candida,
  Pityrosporon, Trigonopsis, Cryptococcus.
  Cách phân loại này ñã ñược sử dụng rộng rãi cho ñếnnay vì nó ñã tổng
  kết lại một cách khá hoàn thiện vấn ñề phân loại nấm men của các tác giả trước.
  2.1.2. ðặc ñiểm hình thái, cấu tạo, sinh sản và thành phần của nấm men
  2.1.2.1. ðặc ñiểm hình thái, cấu tạo và sinh sản
  a. Hình thái, cấu tạo
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  Nấm men thường có hình cầu hoặc hình bầu dục, một số loại có hình
  que và một số hình dạng khác. Kích thước trung bìnhcủa nấm men là 3-5 x 5-10µm. Cấu tạo tế bào của nấm men gồm thành tế bào, màng tế bào chất, tế
  bào chất, ty thể, riboxom, nhân, không bào và các hạt dự trữ.
  b. Sinh sản của nấm men
  Tế bào men rượu sản sinh rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ñã sinh ra
  trong môi trường một sinh khối rất lớn. Chính vì vậy tốc ñộ sinh sản và tổng
  lượng tế bào là những chỉ tiêu cần thiết ñể chọn giống nấm men tốt. Cho ñến
  nay người ta thấy rằng nấm men không chỉ sinh sản bằng hình thức vô tính
  mà còn khả năng sinh sản bằng hình thức hữu tính.
  Sinh sản vô tính: Gồm hai hình thức là tự phân và gián phân:
  Tự phân (amutoz): Nhân bắt ñầu chia làm hai và sau ñó chia tế bào men
  làm hai phần.
  Gián phân (mutoz): Là hình thức sinh sản mọc chồi. Tế bào men tạo
  thành chồi, chồi lớn dần lên và tách khỏi tế bào mẹtrở thành tế bào ñộc lập.
  Nảy chồi là cách sinh sản vô tính ñiển hình của nấmmen. Khi ñó thành
  tế bào mở ra ñể tạo ra một chồi (bud). Chồi phát triển thành tế bào con và có
  thể tách khỏi tế bào mẹ ngay từ khi còn nhỏ hoặc cũng có thể vẫn không tách
  ra ngay cả khi lớn bằng tế bào mẹ. Nhiều khi nhiều thế hệ vẫn dính vào một tế
  bào ñầu tiên nảy chồi và tạo thành một cành nhiều nhánh tế bào trong giống
  như cây xương rồng. Chồi có thể mọc ra theo bất kỳ hướng nào (nảy chồi ña
  cực - multilateral budding) hoặc chỉ nảy chồi ở haicực (nảy chồi theo hai cực
  - Bipolar budding) hoặc chỉ nảy chồi ở một cực nhấtñịnh (nảy chồi theo một
  cực - monopolar budding).
  Nấm men còn có hình thức sinh sản phân cắt như vi khuẩn. Có thể hình
  thành một hay vài vách ngăn ñể phân cắt tế bào mẹ thành những tế bào phân
  cắt (fission cells). ðiển hình cho kiểu phân cắt này là các nấm men thuộc chi
  Schizosaccharomyces.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Lê Thanh Bình, Phạm Ngọc Lan, Yoshi Benno (1999).“Tác dụng tăng
  cường ñối với gia cầm của chế phẩm vi sinh vật PRO 99”. Tuyển tập
  báo cáo tại hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 1999.
  2. Nguyễn Lân Dũng (1970).Giá trị dinh dưỡng của nấm men và việc sản
  xuất, sử dụng nấm men gia súc hiện nay. Nấm men dùng trong chăn
  nuôi lợn. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 239-257, 1970.
  3. Nguyễn Lân Dũng (1986). Men gia súc và men rượu. NXB Khoa học
  kỹ thuật 1986, tr. 71.
  4. Nguyễn Lân Dũng (1993). Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men
  thuộc chi Sacharomycopsistích luỹ sinh khối cao trong môi trường có
  nguồn carbon duy nhất là tinh bột. (Cộng tác với Nguyễn Thị Mùi, Cù
  Phương Lan). Tạp chí Sinh học, 1993, 15(4): 100-104.
  5. Nguyễn Thị Hồng Hà, Lê Thiên Minh, Nguyễn Thuỳ Châu. 2003.
  Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi khuẩn lactic probiotic.
  Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm
  2003. 75-79. 251-255.
  6. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Bích Phượng, Trương Hồng Vân, Lê Tấn Hưng,
  Trần Thạnh Phong (2004a). ”Kết quả khảo nghiệm chế phẩm VEM và
  BIOII trên ao nuôi tom sú”. Tuyển tập Hội thảo Toàn Quốc về nghiên
  cứu và ứng dụng Khoa học Công nghệ trong nuôi trồngthuỷ sản tại
  Vũng Tàu 22-24/12/2004, tr. 257-266.
  7. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Bích Phượng, Trương Hồng Vân, Lê Tấn Hưng,
  Trần Thạnh Phong (2004b). ”Nghiên cứu sản xuất chế phẩm VEM dùng
  trong nuôi trồng thuỷ sản” Tuyển tập Hội thảo Toàn Quốc về nghiên
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  76
  cứu và ứng dụng Khoa học Công nghệ trong nuôi trồngthuỷ sản taị
  Vũng Tàu 22-24/12/2004, tr 911-918.
  8. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Bích Phượng, Trương Hồng Vân, Lê Tấn Hưng,
  Trần Thạnh Phong (2007a). Sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm
  sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản. Báo cáo Hội nghị khoa học và
  công nghệ 2007. Phần II. Tr. 291-225.
  9. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Bích Phượng, Trần Thạnh Phong, Lê Tấn Hưng,
  Trương Hồng Vân (2007b). Giảm thiểu ô nhiễm mùi hôichuồng trại và
  sản xuất phân vi sinh từ chuồng bằng chế phẩm sinh học. Báo cáo Hội
  nghị khoa học và công nghệ 2007. Phần II. Tr. 226-230.
  10. Lê Tấn Hưng, Võ Thị Hạnh, Lê Thị Bích Phượng, Trương Thị Hồng
  Vân (2003). “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Probiotic BIO II và kết
  quả thử nghiệm trên ao nuôi tôm”, Tuyển tập báo cáo khoa học tại Hội
  nghị công nghệ sinh học toàn Quốc 2003, Hà Nội, 16-17/12/2003, Nhà
  xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 75-79.
  11. Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Tưởng An (2008). Thu nhận
  Bacteriocin bằng phương pháp lên men bởi tế bào lactococcus lactic cố
  ñịnh trên chất mang cellulose vi khuẩn (BC) và ứngdụng trong bảo
  quản thịt tươi sơ chế tối thiểu. Science & Technology Development,
  Vol 11, No.09 – 2008.
  12. Phạm Thị Ngọc Lan và Lê Thanh Bình, (2003). ðặc ñiểm phân loại
  chủng Lactobacillus probiotic CH123 và CH 126 phân lập từ ñường
  ruột của gà. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn
  quốc năm 2003. tr.101-105.
  13. Lê Khắc Quảng (2004). “ Công nghệ EM – Một giải pháp phòng bệnh
  cho gia cầm có hiệu quả ”. Báo cáo chuyên ñề khoa học.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  77
  14. Nguyễn Quang Thạch (2000). “ Nghiên cứu thử nghiệm và tiếp thu
  công nghệ vi sinh vật hứu hiệu trong nông nghiệp vàvệ sinh môi
  trường” Báo cáo tổng kết nghiệm thu ñề tài khoa học.
  15. Nguyễn Khắc Tuấn (1996). Giáo trình Vi sinh vật học. NXB Nông
  nghiệp Hà Nội, 1996.
  16. Viện sinh học nhiệt ñới (2005). “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm BIO-F
  sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt” Báo cáo tổng
  kết nghiệm thu ñề tài khoa học.
  II. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI
  17. Attar, A.J. and J.T. Brake. 1988. Ammonia control: Benefits and trade-offs. Poultry Digest, August, 1988.
  18. Ahmed, T. & Kanwal, R. (2004). Biochemical characteristics of lactic
  acid producing bacteria and preparation of camel milk cheese by using
  starter culture. Pakistan Veterinary Journal, 24, 87-91.
  19. Anjum M. I., Khan A. G., Azim A., Afzal M. (2005). Effect of dietary
  supplementation of multi-strain probiotic on broiler growth
  performance. Pakistan Vet. J., 2005. 25(1).
  20. Bayane A, Roblain D, Dauphin RD, Destain J, DiawaraB, Thonart
  P(2006). Assessment of the physiological and biochemical
  characterization of a Lactic acid bacterium isolated from chicken faeces
  in sahelian region. Afr. J. Biotechnol. 5: 629-634.
  21. Belfiore, C., P. Castellano and G. Vignolo, 2007. Reduction of Esche-richia coli population following treatment with bacteriocins from lactic
  acid bacteria and chelators. Food Microbiology, 24:223-229.
  22. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (2nd ed.2004),
  23. Bromberg Renata, Izildinha Moreno, Cintia Lopes, Zaganini, Roberta
  Regina Delboni, Josiane de Oliveira, (2004). Isolation of Bacteriocin
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  78
  producing Lactic acid bacteria from meat amd meat products and its
  spectrum of inhibitory activity.Brazilian J. Microbiol., 35, 137-144.
  24. Carlie F. S. (1984). Ammonia in Poultry Houses: A Literature Review.
  World's Poultry Sc. 40:99-111.
  25. Carr, L. E., F.W.Wheaton, and L.W. Douglas (1990). Empirical models
  to determine ammonia concentrations from broiler litter. Trans. ASAE
  33:1337–1342.
  26. Chang M. H. và. Chen T. C (2003). Reduction of Broiler House
  Malodor by Direct Feeding of a Lactobacilli Containing Probiotic.
  International Journal of Poultry Science 2, 2003. (5): 313-317.
  27. Chiang, S. H. and W. M. Hsieh, 1995. Effect of direct-fed
  microorganisms on broiler growth performance and litter ammonia
  level. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 8: 159-162.
  28. Delves-Broughton J., Blackburn P., Evans R.J., Hugenholtz J. (1996):
  Applications of the bacteriocin, nisin. Antonie van Leeuwenhoek, 69:
  193–202.
  29. Desouky SG, Ibrahim SM. Effect of antimicrobial metabolites
  produced by lactic acid bacteria (Lab) on quality aspects of frozen
  tilapia (Oreochromis niloticus) fillets.World Journal of Fish and
  Marine Sciences. 2009;1(1):40–45.
  30. Drummond, J.G., S.E. Cursi, J. Simon and H.W. Norton. 1980. Effects
  of aerial ammonia on growth and health of young pigs.J. Animal Sci.
  50:1085-1091.
  31. Ennahar S., Sashihara T., Sonomoto K., Ishizaki A. (2000). Class IIa
  bacteriocins: biosynthesis, structure and activity.FEMS Microbiol.
  Rev. 24, p. 85–106.
  32. Gürdil G. A. K., Kic P., Yıldız Y., Öner Đ. (2001). The Effect of Hot
  Climate on Concentrations of NH3
  in Broiler and Laying-Hen Houses.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  79
  International Conference on Weather Extremes as a Limiting Factor of
  Biometeorological Processes.International Bioclimatological
  Workshop, Racková – Slovak Republic.
  33. Havenaar, R., Ten Brink, B. and Huis in’t Veld J. H. J. (1992).
  Selection of strains for Probiotic use. In: Probiotics. The Scientific
  Basis, R. Fuller (Ed.) (Chapman & Hall, London) pp.209–221.
  34. Liu, Z. F.; Wang, L. J.; Beasley, D.; Oviedo, E (2007). Effect of
  moisture content on ammonia emissions from broiler litter: A
  laboratory study.J. Atmos. Chem. (2007) 58: 41-53.
  35. Lodder, J. (Ed.) (1971): The yeasts. 2
  nd
  Ed.Amsterdam. London. North-Holland Publ. Comp. 1385 pp.
  36. Nair, P.S. and Surendran, P.K. (2005). Biochemical Characterization of
  lactic acid bacteria isolated from fish and prawn. J. of Culture
  Collections, 4:48-52.
  37. Nes IF, Holo H. 2000. Class II antimicrobial peptides from lactic acid
  bacteria. Biopolymers 55:50-61.
  38. Nettles CG, Barefoot SF (1993). Biochemical and genetic
  characteristics of Bacteriocins of food-associated lactic acid bacteria.
  J. Food Prot. 56: 338-356.
  39. O’Dea E. E., Fasenko G. M.,. Allison G. E, Korver D. R., Tannock G. W.,
  Guan L. L. ( 2006). Investigating the Effects of Commercial Probiotics on
  Broil Chick Quality and Production Efficiency. Poult Sci 2006. 85:1855-1863.
  40. Olaoye OA, Onilude AA (2009). Isolation and biochemical profiles of
  numerous strains of lactic acid producing bacteria from various parts
  of a domestic West African goat (Capra hircus).Australian J. Basic
  and Appl. Sci. 3: 460–466.

  Xem Thêm: Phân lập, chọn lọc các chủng vi sinh vật hữu ích sử dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh tổng hợp xử
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân lập, chọn lọc các chủng vi sinh vật hữu ích sử dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh tổng hợp xử sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status