Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại CÔNG TY CỔ PHẦN thương mại – DV ANH TUẤN PHÁT

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại CÔNG TY CỔ PHẦN thương mại – DV ANH TUẤN PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV ANH TUẤN PHÁT




  MỤC LỤC
  
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I CƠSỞLÝ LUẬN VỀKẾTOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG CÔNG TY . 5
  1.1 Cơsởlý luận vềkếtoán kết quảhoạt động kinh doanh trong công ty 5
  1.1.1 Khái quát vềkết quảkinh doanh 5
  1.1.2 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5
  1.1.3 Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu 8
  1.1.4 Kếtoán giá vốn hàng bán . 13
  1.1.5 Kếtoán chi phí bán hàng 16
  1.1.6 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp 18
  1.1.7 Kếtoán hoạt động tài chính 21
  1.1.8 Kếtoán hoạt động khác 26
  1.1.9 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp . 29
  1.1.10 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 33
  1.2 Cơsởlý luận vềphân tích kết quảkinh doanh trong công ty 36
  1.2.1 Những vấn đềchung phân tích hoạt động kinh doanh 36
  1.2.2 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh 40
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾTOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢHOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔPHẦN TM – DV ANH TUẤN
  PHÁT . 48
  2.1 Đặc điểm hoạt động của công ty 48
  2.1.1 Hình thức sởhữu vốn . 48
  2.1.2 Một sốlĩnh vực hoạt động chính tại công ty . 48
  2.1.3 Chức năng và nhiệm vụcủa công ty . 48
  2.1.4 Cơcấu tổchức hoạt động của công ty 49
  2.1.5 Tổchức kếtoán tại công ty . 51
  2.2 Thực trạng kếtoán kết quảhoạt động kinh doanh tại CÔNG TY CỔ
  PHẦN TM – DV ANH TUẤN PHÁT 54
  ii
  2.2.1 Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 54
  2.2.2 Kếtoán khoản giảm trừdoanh thu .59
  2.2.3 Kếtoán giá vốn hàng bán . 61
  2.2.4 Kếtoán chi phí bán hàng 63
  2.2.5 Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp 66
  2.2.6 Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính 69
  2.2.7 Kếtoán chi phí hoạt động tài chính 71
  2.2.8 Kếtoán thu nhập khác 73
  2.2.9 Kếtoán chi phí khác . 75
  2.2.10 Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp . 77
  2.2.11 Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 77
  2.3 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh của công ty Cổphần TM- DV
  Anh Tuấn Phát năm 2012 so với năm 2011 . 81
  2.3.1 Báo cáo kết quảkinh doanh . 81
  2.3.2 Phân tích tình hình doanh thu và thu nhập của công ty 82
  2.3.3 Phân tính tình hình chi phí của công ty . 85
  2.3.4 Phân tích lợi nhuận của công ty . 96
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 100
  3.1 Nhận xét 100
  3.1.1 Ưu điểm . 100
  3.1.2 Nhược điểm . 101
  3.2 Kiến nghị . 102
  3.2.1 Tình hình doanh thu . 102
  3.2.2 Tình hình chi phí 103
  KẾT LUẬN 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
  PHỤLỤC 108




  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết đềtài.
  Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, cùng với sự đổi mới của kinh tế thị
  trường và sựcạnh tranh quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây khó khăn và
  thửthách cho doanh nghiệp. Kinh tếngày càng phát triển thì kếtoán ngày càng trở
  nên quan trọng và trởthành công cụkhông thểthiếu trong quá trình quản lý kinh tế
  của Nhà nước và doanh nghiệp. Và bên cạnh đó đòi hỏi các doanh nghiệp không
  những phải tổchức hạch toán kinh doanh một cách chính xác mà còn phải tích cực
  tổ chức công tác phân tích để quản lý và điều hành hiệu quả các hoạt động của
  doanh nghiệp.
  Cũng như các doanh nghiệp khác CÔNG TY CỔ PHẦN TM –DV ANH
  TUẤN PHÁT cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa. Hiện tại, công ty cũng
  đang gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh. Do đó công ty muốn biết được thị
  trường nào, sản phẩm nào mà mình bán hàng có hiệu quả nhất và những nguyên
  nhân làm cho công ty kinh doanh không lời. Điều này không những đảm bảo cho
  công ty cạnh tranh trên thịtrường đầy biến động mà còn cho phép công ty đạt được
  những mục tiêu kinh tế đã đềra nhưdoanh thu, lợi nhuận. Muốn làm được điều đó,
  thì phải dựa vào số liệu cung cấp về tình hình kết quảkinh doanh của đơn vị và
  phân tích những sốliệu đó để đưa ra những quyết định đứng đắn trong kinh doanh
  và có những biện pháp tích cực nhằm đạt được hiệu quảkinh tếcao nhất.
  Vì vậy việc kếtoán và phân tích kết quảhoạt động kinh doanh trong doanh
  nghiệp có vai trò quan trọng. Qua đó doanh nghiệp có thểbiết kết quảkinh doanh
  của mình nhưthếnào và cụthểhơn biết mình lãi và lỗbao nhiêu và những nguyên
  nhân nào ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh. Trên cơsở đó, doanh nghiệp có thể
  tìm cho mình những giải pháp thích hợp để đảm bảo hợp lý và phát triển mởrộng
  hiệu quảhoạt động của công ty.
  Là công ty cổphần có quy mô vừa và nhỏ, công ty đã và đang từng bước phát
  triển và khẳng định mình trên thịtrường. Do đó việc đẩy mạnh công tác kếvà phân
  tích kết quảkinh doanh là vấn đềcó ý nghĩa vô cùng thiết thực quan trọng.
  Xuất phát từnhững lý do trên, em đã đi sâu và tim hiểu và lựa chọn đềtài: “Kế
  toán và phân tích kết quảhoạt động kinh doanh tại CÔNG TY CỔPHẦN TM –DV
  ANH TUẤN PHÁT” đểlàm đềtài.
  2. Tình hình nghiên cứu.
  Kếtoán và phân tích kết quảhoạt động kinh doanh rất quan trọng trong mọi
  doanh nghiệp giúp công ty biết được công ty hoạt động nhưthếnào, còn những mặt
  hạn chếvà có những thếmạnh nào. Từnhững tầm quan trọng đó những năm qua đã
  có nhiều công trình nghiên cứu mảng đềtài này.
  Những công trình trước đều giải quyết được những vấn đề: Cơsởlý luận kế
  toán và phân tích kết quảhoạt động kinh doanh, nghiên cứu thực trạng kếtoán và
  phân tích kết quảhoạt động kinh doanh tại đơn vịthực tập. Sau đó chỉra những ưu
  nhược điểm về bộ máy kế toán, sổ sách kế toán, tình hình tiêu thu, chi phí kinh
  doanh từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục những nhược điểm đó.
  3. Mục đích nghiên cứu.
  Thông qua việc nghiên cứu kếtoán và phân tích kết quảhoạt động kinh doanh
  tại Công ty CP TM – DV Anh Tuấn Phát đểnắm rõ hơn vềthịtrường tiêu thụcủa
  doanh nghiệp, đánh giá hiệu qủa kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét kếtoán xác
  định kết quảkinh doanh của doanh nghiệp nhưthếnào và qua phân tích doanh thu,
  chi phí và lợi nhuận để đánh giá tình hình thực tếcó những khó khăn và thuận lợi
  của công ty trong những năm gần đây.
  Và sau đó đưa ra những phương hướng và một sốgiải pháp cần hoàn thiện tổ
  chức công tác kếtoán xác định kết quảkinh doanh và nâng cao hiệu quảhoạt động
  của công ty trong thời gian tới.
  4. Nhiện vụnghiên cứu.
  Tập trung nghiên cứu cơ sởlý luận kế toán và phân tích kết quả hoạt động
  kinh doanh trong công ty.
  Tìm hiểu và đánh giá tình hình hình thực tếkếtoán và phân tích kết quảhoạt
  động kinh doanh tại Công ty CP TM – DV Anh Tuấn Phát.
  Sau khi tìm hiểu và đánh giá tình hình thực tếtừ đó đưa ra những nhận xét và
  một sốkiến nghịnhằm hoàn thiện công tác kếtoán xác định kết quảkinh donah tại
  công ty và giúp công ty nâng cao hiệu quảcủa công ty thời gian tới.
  5. Phương pháp nghiên cứu.
   Phương pháp thu thập sốliệu.
  - Thông tin vềdoanh nghiệp và sốliệu dùng chủyếu lấy từphòng kếtoán qua
  các báo cáo tài chính và tình hình hoạt động công ty năm 2012
  - Thu thập chứng từnghiệp vụphát sinh thực tếtại công ty cổphần TM – DV
  Anh Tuấn Phát.
  - Tham khảo ý kiến của các anh chịphòng kếtoán và thầy hướng dẫn.
  - Tham khảo sách báo và một sốsốliệu khác có liên quan.
   Phương pháp xửlý sốliệu.
  - Phương pháp so sánh.
  - Phương pháp tổng hợp sốliệu.
  6. Các kết quả đạt được của đềtài.
  Qua nghiên cứu đềtài giúp tôi hiểu sâu hơn thực tiễn công tác kếtoán xác
  định kết quảkinh doanh và hiểu sâu hơn lý thuyết kếtoán xác định kếtoán xác định
  kết quảkinh doanh.
  Nghiên cứu thực tế phân tích và kế toán xác định kết quả hoạt động kinh
  doanh tại Công ty CP TM – DV Anh Tuấn Phát giúp tôi phân tích tình hình kinh
  doanh và đưa ra những kiến nghịcho Công ty đểhoàn thiện công tác kếtoán và
  hiệu quảhoạt động kinh doanh.
  7. Tài liệu tham khảo.
  Các giáo trình vềphân tích và kếtoán xác định kết quảhoạt động kinh doanh.
  Một sốbài luânh văn tốt nghiệp tham khảo, các trang web diễn đàn kếtoán Các
  chứng từsổsach kếtoán tại công ty CP TM – DV Anh Tuấn Phát.
  8. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp.
  Kết cấu luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1:Cơsởlý luận kếtoán và phân tích kết quảhoạt động kinh doanh
  trong công ty.
  Chương 2:Thực trạng kếtoán và phân tích kết quảhoạt động kinh doanh tại
  công ty Công ty CP TM – DV Anh Tuấn Phát.
  Chương 3:Nhận xét và kiến nghị.




  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. HỆTHỐNG TÀI KHOẢN KẾTOÁN (Ban hành theo quyết định số
  15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộtrưởng BộTài chính)
  2. Tài liệu tham khảo của công ty CỔ PHẦN TM – DV ANH TUẤN
  PHÁT
  3. Ths. Trịnh Ngọc Anh. Giáo trình Kếtoán tài chính 1.
  4. TS. Nguyễn Minh Kiều (2010). Giáo trình Tài chính doanh nghiệp căn
  bản.
  5. Các trang website:
  http://thuvien.tvu.edu.vn/ViewerSwf/Default.aspx?ID=345
  http://docs.4share.vn/docs/44538/Phan_Tich_Ket_Qua_Kinh_Doanh_tai_Cong
  _Ty_Co_Phan_Thuc_An_Chan_Nuoi_Bac_Lieu_.html

  Xem Thêm: Kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại CÔNG TY CỔ PHẦN thương mại – DV ANH TUẤN PHÁT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại CÔNG TY CỔ PHẦN thương mại – DV ANH TUẤN PHÁT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status