Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang
  MỤC LỤC
  
  Trang
   Phiếu giao đềtài khóa luận tốt nghiệp
   Lời cam đoan
   Lời cảm ơn
   Mục lục
   Danh mục chữviết tắt
   Danh mục các bảng
   Danh mục các sơ đồ
   Lời mở đầu 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 4
  1.1. Những vấn đềchung vềkếtoán xác định kết quảkinh doanh . 4
  1.1.1. Khái niệm . 4
  1.1.2. Vai trò kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 4
  1.1.3. Nội dung và phương pháp xác định kết quảkinh doanh . 4
  1.2. Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 5
  1.2.1. Khái niệm . 5
  1.2.2. Nguyên tắc hạch toán và điều kiện ghi nhận 5
  1.2.3. Chứng từsửdụng 5
  1.2.4. Tài khoản sửdụng . 6
  1.2.5. Kết cấu tài khoản . 6
  1.2.6. Sơ đồhạch toán . 7
  ii
  1.3. Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu . 7
  1.3.1. Kếtoán chiết khấu thương mại . 7
  1.3.1.1. Khái niệm . 7
  1.3.1.2. Nguyên tắc hạch toán 8
  1.3.1.3. Chứng từsửdụng 8
  1.3.1.4. Tài khoản sửdụng . 8
  1.3.1.5. Kết cấu tài khoản . 8
  1.3.1.6. Sơ đồhạch toán 9
  1.3.2. Kếtoán hàng bán bịtrảlại . 9
  1.3.2.1. Khái niệm . 9
  1.3.2.2. Nguyên tắc hạch toán 9
  1.3.2.3. Chứng từsửdụng 9
  1.3.2.4. Tài khoản sửdụng . 9
  1.3.2.5. Kết cấu tài khoản . 10
  1.3.2.6. Sơ đồhạch toán 10
  1.3.3. Kếtoán giảm giá hàng bán . 11
  1.3.3.1. Khái niệm . 11
  1.3.3.2. Nguyên tắc hạch toán 11
  1.3.3.3. Chứng từsửdụng 11
  1.3.3.4. Tài khoản sửdụng . 11
  1.3.3.5. Kết cấu tài khoản . 11
  1.3.3.6. Sơ đồhạch toán 12
  1.4. Kếtoán giá vốn hàng bán . 12
  1.4.1. Khái niệm . 12
  1.4.2. Nguyên tắc hạch toán 12
  iii
  1.4.3. Chứng từsửdụng 12
  1.4.4. Tài khoản sửdụng . 12
  1.4.5. Kết cấu tài khoản . 13
  1.4.6. Sơ đồhạch toán . 14
  1.5. Kếtoán chi phí bán hàng 15
  1.5.1. Khái niệm . 15
  1.5.2. Nguyên tắc hạch toán 15
  1.5.3. Chứng từsửdụng 16
  1.5.4. Tài khoản sửdụng . 16
  1.5.5. Kết cấu tài khoản . 16
  1.5.6. Sơ đồhạch toán . 17
  1.6. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp . 17
  1.6.1. Khái niệm . 17
  1.6.2. Nguyên tắc hạch toán 17
  1.6.3. Chứng từsửdụng 18
  1.6.4. Tài khoản sửdụng . 18
  1.6.5. Kết cấu tài khoản . 18
  1.6.6. Sơ đồhạch toán . 19
  1.7. Kếtoán hoạt động tài chính . 21
  1.7.1. Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính . 21
  1.7.1.1. Khái niệm . 21
  1.7.1.2. Nguyên tắc hạch toán 21
  1.7.1.3. Chứng từsửdụng 21
  1.7.1.4. Tài khoản sửdụng . 22
  1.7.1.5. Kết cấu tài khoản . 22
  iv
  1.7.1.6. Sơ đồhạch toán 22
  1.7.2. Kếtoán chi phí hoạt động tài chính 23
  1.7.2.1. Khái niệm . 23
  1.7.2.2. Nguyên tắc hạch toán 23
  1.7.2.3. Chứng từsửdụng 23
  1.7.2.4. Tài khoản sửdụng . 23
  1.7.2.5. Kết cấu tài khoản . 23
  1.7.2.6. Sơ đồhạch toán 24
  1.8. Kếtoán hoạt động khác 25
  1.8.1. Kếtoán thu nhập hoạt động khác 25
  1.8.1.1. Khái niệm . 25
  1.8.1.2. Nguyên tắc hạch toán 25
  1.8.1.3. Chứng từsửdụng 25
  1.8.1.4. Tài khoản sửdụng . 25
  1.8.1.5. Kết cấu tài khoản . 26
  1.8.1.6. Sơ đồhạch toán 26
  1.8.2. Kếtoán chi phí hoạt động khác . 27
  1.8.2.1. Khái niệm . 27
  1.8.2.2. Nguyên tắc hạch toán 27
  1.8.2.3. Chứng từsửdụng 27
  1.8.2.4. Tài khoản sửdụng . 27
  1.8.2.5. Kết cấu tài khoản . 27
  1.8.2.6. Sơ đồhạch toán 28
  1.9. Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp . 28
  1.9.1. Khái niệm . 28
  v
  1.9.2. Nguyên tắc hạch toán 28
  1.9.3. Chứng từsửdụng 29
  1.9.4. Tài khoản sửdụng . 29
  1.9.5. Kết cấu tài khoản . 29
  1.9.6. Sơ đồhạch toán . 31
  1.10. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh . 31
  1.10.1. Khái niệm 31
  1.10.2. Nguyên tắc hạch toán 32
  1.10.3. Tài khoản sửdụng . 32
  1.10.4. Kết cấu tài khoản . 32
  1.10.5. Sơ đồhạch toán . 33

  1.11. Đánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 34
  1.11.1. Bảng báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh 34
  1.11.2. Phương pháp đánh giá 34
  Chương 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾTOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
  TƯNHÂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤVẬN TẢI THU SANG . 36
  2.1. Giới thiệu khái quát vềDNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang . 36
  2.1.1. Giới thiệu chung 36
  2.1.1.1. Lịch sửhình thành và phát triển 36
  2.1.1.2. Đặc điểm kinh doanh . 36
  2.1.2. Tổchức bộmáy quản lý 37
  2.1.2.1. Sơ đồtổchức . 37
  2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ .37
  vi
  2.1.3. Tổchức bộmáy kếtoán .39
  2.1.3.1. Sơ đồtổchức 39
  2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ . 40
  2.1.3.3. Chế độ, chính sách kếtoán áp dụng . 41
  2.1.3.4. Hình thức sổsách kếtoán 41
  2.1.4. Đánh giá chung . 43
  2.1.4.1. Thuận lợi 43
  2.1.4.2. Khó khăn 43
  2.2. Thực trạng tổchức công tác kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại DNTN
  XD-TM-DV-VT Thu Sang . 44
  2.2.1. Kếtoán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 44
  2.2.1.1. Nguyên tắc hạch toán 44
  2.2.1.2. Tài khoản sửdụng . 45
  2.2.1.3. Chứng từsửdụng và trình tựluân chuyển 45
  2.2.1.4. Sổsách sửdụng và trình tựghi sổ .46
  2.1.1.5. Minh họa nghiệp vụphát sinh . 47
  2.2.1.6. Ghi sổ . 48
  2.2.2. Kếtoán các khoản giảm trừdoanh thu . 53
  2.2.3. Kếtoán giá vốn hàng bán 53
  2.2.3.1. Nguyên tắc hạch toán 53
  2.2.3.2. Tài khoản sửdụng . 53
  2.2.3.3. Chứng từsửdụng và trình tựluân chuyển 53
  2.2.3.4. Sổsách sửdụng và trình tựghi sổ .54
  2.2.3.5. Minh họa nghiệp vụphát sinh . 55
  2.2.3.6. Ghi sổ . 55
  vii
  2.2.4. Kếtoán chi phí bán hàng .58
  2.2.4.1. Nguyên tắc hạch toán 58
  2.2.4.2. Tài khoản sửdụng . 58
  2.2.4.3. Chứng từsửdụng và trình tựluân chuyển 58
  2.2.4.4. Sổsách sửdụng và trình tựghi sổ .59
  2.2.4.5. Minh họa nghiệp vụphát sinh . 59
  2.2.4.6. Ghi sổ . 61
  2.2.5. Kếtoán chi phí quản lý doanh nghiệp . 67
  2.2.5.1. Nguyên tắc hạch toán 67
  2.2.5.2.Tài khoản sửdụng 67
  2.2.5.3. Chứng từsửdụng và trình tựluân chuyển 67
  2.2.5.4. Sổsách sửdụng và trình tựghi sổ .68
  2.2.5.5. Minh họa nghiệp vụphát sinh . 68
  2.2.5.6. Ghi sổ . 70
  2.2.6. Kếtoán doanh thu hoạt động tài chính . 76
  2.2.6.1. Nguyên tắc hạch toán 76
  2.2.6.2. Tài khoản sửdụng . 76
  2.2.6.3. Chứng từsửdụng và trình tựluân chuyển 76
  2.2.6.4. Sổsách sửdụng và trình tựghi sổ .76
  2.2.6.5. Minh họa nghiệp vụphát sinh . 77
  2.2.7. Kếtoán chi phí hoạt động tài chính 77
  2.2.8. Kếtoán thu nhập hoạt động khác 77
  2.2.8.1. Nguyên tắc hạch toán 77
  2.2.8.2. Tài khoản sửdụng . 77
  2.2.8.3. Chứng từvà trình tựluân chuyển 77
  viii
  2.2.8.4. Sổsách và trình tựghi sổ . 78
  2.2.8.5. Minh họa nghiệp vụphát sinh .78
  2.2.9. Kếtoán chi phí hoạt động khác . 78
  2.2.9.1. Nguyên tắc hạch toán 78
  2.2.9.2. Tài khoản sửdụng . 78
  2.2.9.3. Chứng từvà trình tựluân chuyển 79
  2.2.9.4. Sổsách và trình tựghi sổ . 79
  2.2.9.5. Minh họa nghiệp vụphát sinh . 79
  2.2.10. Kếtoán chi phí thuếthu nhập doanh nghiệp . 80
  2.2.10.1. Nguyên tắc hạch toán 80
  2.2.10.2. Tài khoản sửdụng . 80
  2.2.10.3. Chứng từsửdụng 80
  2.2.10.4. Sổsách sửdụng . 80
  2.2.10.5. Minh họa nghiệp vụphát sinh . 81
  2.2.10.6. Ghi sổ . 83
  2.2.11. Kếtoán xác định kết quảkinh doanh 85
  2.2.11.1. Nguyên tắc hạch toán 85
  2.2.11.2. Tài khoản sửdụng . 85
  2.2.11.3. Chứng từsổsách sửdụng 85
  2.2.11.4. Minh họa nghiệp vụphát sinh . 85
  2.2.11.5. Ghi sổ . 86
  2.2.12. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh . 91
  2.2.12.1. Bảng phân tích báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh năm 2012.91
  2.2.12.2. Đánh giá thông qua bảng phân tích . 91
  ix
  Chương 3: MỘT SỐNHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊVỀTỔCHỨC CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ
  NHÂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤVẬN TẢI THU SANG 94
  3.1. Nhận xét chung vềtổchức công tác kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại
  DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang 94
  3.1.1. Ưu điểm đạt được . 94
  3.1.2. Nhược điểm cần khắc phục . 95
  3.2. Một sốkiến nghịnhằm hoàn thiện công tác kếtoán tại doanh nghiệp 96
  3.3. Một sốkiến nghịkhác nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh và công
  tác quản lý tại doanh nghiệp . 102
  KẾT LUẬN . 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105
  PHỤLỤC 106
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đềtài
  Đi đôi với sựphát triển ngày càng cao của nền kinh tếhội nhập, hoạt động sản
  xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng ngày càng đa dạng, phong phú hơn với
  nhiều loại hình kinh doanh khác nhau để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.
  Các doanh nghiệp không ngừng mởrộng qui mô, cơcấu, hình thức kinh doanh .bằng
  các chiến lược hiệu quảnhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất mang đến khách hàng.
  Điều đó cùng hướng đến một mục tiêu chung là gia tăng lợi nhuận.
  Trong xu hướng đó, kếtoán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện vềnội
  dung, phương pháp cũng nhưhình thức tổchức. Đểcó thểquản lý, nắm được mọi hoạt
  động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì kếtoán xác định kết quảkinh doanh là
  người theo dõi, tổng hợp phản ánh kết quảtài chính cuối cùng của các hoạt động có
  trong doanh nghiệp thông qua các chỉtiêu phản ánh kết quảkinh doanh. Thấy được vai
  trò của việc xác định kết quảkinh doanh cùng những kiến thức học hỏi được tại đơn vị
  thực tập, em đã chọn đềtài: “Kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại Doanh nghiệp
  tưnhân Xây dựng Thương mại Dịch vụVận tải Thu Sang ”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đềtài này được thực hiện nhằm những mục tiêu sau:
  - Tổng hợp, hệthống hoá những vấn đềlý luận chung liên quan đến kếtoán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quảkinh doanh.
  - Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh
  nghiệp tưnhân Xây dựng Thương mại Dịch vụVận tải Thu Sang.
  - Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm vềcông tác kếtoán xác định kết quảkinh
  doanh của Công ty. Đồng thời, đềxuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán
  nói chung và công tác kếtoán xác định kết quảkinh doanh nói riêng ởCông ty.
  3. Nhiệm vụnghiên cứu
  Nhiệm vụquan trọng nhất của kếtoán xác định kết quảkinh doanh là cung cấp
  một cách kịp thời, chính xác cho nhà quản lý và những người quan tâm đến hoạt động
  của doanh nghiệp thông tin vềkết quảhoạt động kinh doanh, lợi nhuận đạt được của
  doanh nghiệp. Từ đó nhà quản lý có thểphân tích, đánh giá và đưa ra những quyết định
  kinh doanh đúng đắn cho doanh nghiệp. Cụthểnhưsau:
  - Phản ánh chính xác doanh thu bán hàng, doanh thu thuần.
  - Phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý
  doanh nghiệp phát sinh.
  - Phản ánh và giám đốc tình hình thực hiện các chỉtiêu kếhoạch vềxác định kết quả
  kinh doanh của doanh nghiệp nhưmức bán ra, lãi thuần, Cung cấp đầy đủsốliệu,
  lập quyết toán kịp thời, thực hiện đầy đủnghĩa vụvới Nhà nước.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đềtài được thực hiện dựa vào các sốliệu sơcấp và thứcấp, cụthể:
  - Tham khảo các tài liệu ghi chép, sổsách, chứng từcủa doanh nghiệp.
  - Thu thập các biểu mẫu liên quan đến sổsách, chứng từ, báo cáo tài chính.
  - Ngoài ra em còn tham khảo nghiên cứu các tài liệu liên quan đến các văn bản tài
  chính hiện hành.
  5. Phạm vi nghiên cứu
  - Vềkhông gian: Doanh nghiệp tưnhân Xây dựng Thương mại Dịch vụVận tải
  Thu Sang (DNTN XD-TM-DV-VT Thu Sang)
  - Vềthời gian: đềtài được thực hiện từngày 29/04 đến 21/07/2013
  - Sốliệu được dùng đểthực hiện khóa luận là sốliệu năm 2012
  6. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp
  Khóa luận có kết cấu gồm bốn chương:
   Chương 1: Cơsởlý luận chung vềkếtoán xác định kết quảkinh doanh
   Chương 2:Giới thiệu khái quát và thực trạng tổchức công tác kếtoán xác định
  kết quảkinh doanh tại Doanh nghiệp tưnhân Xây dựng Thương mại Dịch vụVận
  tải Thu Sang
   Chương 3: Một sốnhận xét và kiến nghịvềtổchức công tác xác định kết quảkinh
  doanh tại Doanh nghiệp tưnhân Xây dựng Thương mại Dịch vụVận tải Thu Sang
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  
  [1] PGS. TS Đặng ThịLoan (2009), Kếtoán tài chính trong doanh nghiệp, NXB Thống
  kê.
  [2] Bộtài chính (2011), Phân tích hoạt động kinh tế, tài chính doanh nghiệp, NXB Trẻ.
  [3] PGS.TS Nguyễn Văn Công (2008), Kếtoan doanh nghiệp, Đại học kinh tếquốc
  dân, Hà nội.
  [4] ThS.Trịnh Ngọc Anh (2010), Giáo trình kếtoán tài chính.
  [5] ThS.Nguyễn Quỳnh TứLy (2012), Giáo trình kếtoán tài chính.
  [6] Bộtài chính, Chế độkếtoán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status