Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cống tại công ty TNHH XDCT Hùng Vương

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cống tại công ty TNHH XDCT Hùng Vương

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cống tại công ty TNHH XDCT Hùng Vương
  MỤC LỤC
  
  Trang
  Danh mục các chữ viết tắt . vi
  Danh mục các bảng vii
  Danh mục các sơ đồ, đồ thị, hình ảnh . viii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
  1.1. Chi phí sản xuất: 5
  1.1.1. Khái niệm: . 5
  1.1.2. Phân loại: . 5
  1.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 7
  1.1.4. Kỳ tập hợp chi phí: 8
  1.1.5. Phương pháp phân bổ chi phí: 8
  1.1.5.1. Phân bổ theo định mức tiêu hao: 9
  1.1.5.2. Phân bổ theo hệ số tiêu hao: . 9
  1.1.5.3. Phân bổ theo trọng lượng thành phẩm: 10
  1.1.5.4. Phân bổ theo số giờ máy hoạt động: 10
  1.1.5.5. Phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu: 10
  1.1.5.6. Phân bổ theo tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp: 11
  1.2. Giá thành sản phẩm: 11
  1.2.1. Khái niệm: . 11
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 11
  1.2.3. Đối tượng tính giá thành: 12
  1.2.4. Kỳ tính giá thành: 12
  1.2.5. Phương pháp tính giá thành: . 13
  1.2.5.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (trực tiếp): 13
  1.2.5.2. Phương pháp tính giá thành phân bước: . 14
  1.2.5.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số: . 22
  1.2.5.4. Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất phụ: (SP phụ) . 23
  1.2.5.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: . 24
  1.2.5.6. Phương pháp tính giá thành theo định mức: 24
  1.3. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: . 24
  1.2.5.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: . 24
  1.2.5.6. Phương pháp tính giá thành theo định mức: 24
  1.4. Kế toán chi phí sản xuất: . 25
  1.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: . 25
  1.4.1.1. Tài khoản sử dụng: . 25
  1.4.1.2. Chứng từ sử dụng: 25
  1.4.1.3. Phương pháp hạch toán: . 25
  1.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: . 28
  1.4.2.1. Tài khoản sử dụng: . 28
  1.4.2.2. Chứng từ sử dụng: 28
  1.4.2.3. Phương pháp hạch toán: . 28
  1.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 30
  1.4.3.1. Tài khoản sử dụng: . 30
  1.4.3.2. Chứng từ sử dụng: 31
  1.4.3.3. Phương pháp hạch toán: . 31
  1.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất: 34
  1.5.1. Kế toán các khoản sản phẩm hỏng trong sản xuất: . 34
  1.5.1.1. Sản phẩm hỏng sửa chữa được: 34
  1.5.1.2. Sản phẩm hỏng không sửa chữa được: . 35
  1.5.2. Kế toán các thiệt hại về ngừng sản xuất: 35
  1.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: . 36
  1.6.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu
  chính (nguyên vật liệu trực tiếp): . 36
  1.6.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo ước lượng sản phẩm
  hoàn thành tương đương: . 37
  1.6.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định
  mức: 38
  1.7. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 39
  Chương 2: Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cống
  tại công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương 42
  2.1. Giới thiệu về công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương: 43
  2.1.1. Tổng quát về công ty Hùng Vương: . 43
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 43
  2.1.3. Quy mô: . 44
  2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu: . 44
  2.1.4.1.Chức năng: . 44
  2.1.4.2. Nhiệm vụ: . 45
  2.1.4.3. Mục tiêu: . 45
  2.1.5. Cơ cấu tổ chức quản lý: 46
  2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: . 46
  2.1.5.2 Số lượng nhân sự và sự phân cấp quản lý của công ty: . 47
  2.1.5.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban: . 48
  2.1.6. Cơ cấu tổ chức sản xuất: . 51
  2.1.6.1. Sơ đồ tổ chức sản xuất: . 51
  2.1.6.2. Quy trình sản xuất : 52
  2.1.7. Sơ lược về công tác kế toán tại công ty Hùng Vương: . 53
  2.1.7.1 Tổ chức công tác kế toán tại công ty: 53
  2.1.7.2. Chính sách kế toán: 56
  2.1.7.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 58
  2.2. Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
  TNHH xây dựng công trình Hùng Vương: 59
  2.2.1. Đặc điểm về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành: 59
  2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí: . 59
  2.2.1.2. Phương pháp phân bổ chi phí: 59
  2.2.1.3. Đối tượng tính giá thành: 59
  2.2.1.4. Kỳ tính giá thành, phương pháp tính giá thành: . 62
  2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: . 63
  2.2.2.1. Nội dung: 63
  2.2.2.2. Tài khoản sử dụng: . 63
  2.2.2.3. Chứng từ sử dụng: 63
  2.2.2.4. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 65
  2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: . 72
  2.2.3.1. Nội dung: 72
  2.2.3.2. Tài khoản sử dụng 72
  2.2.3.3. Chứng từ sử dụng: 72
  2.2.3.4. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: . 73
  2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung: 79
  2.2.4.1. Nội dung: 79
  2.2.4.2. Tài khoản sử dụng: . 79
  2.2.4.3. Chứng từ sử dụng: 79
  2.2.4.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 80
  2.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 92
  2.2.6. Tính giá thành sản phẩm: 92
  Chương 3: Nhận xét và kiến nghị 97
  3.1. Nhận xét: . 98
  3.1.1. Về hoạt động chung của công ty: 98
  3.1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán công ty: 98
  3.1.3. Về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty: 100
  3.2. Kiến nghị: 101
  3.2.1. Về hoạt động chung của công ty: 101
  3.2.2. Về tổ chức bộ máy kế toán công ty: 102
  3.2.3. Về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty: 102
  Kết luận 104
  Tài liệu tham khảo 105
  LỜI MỞ ĐẦU
  
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Chủ trương gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, đánh dấu một
  bước ngoặc quan trọng, không chỉ tác động tới lĩnh vực văn hóa chính trị - xã hội
  mà còn có tác động rất lớn đến nền kinh tế, đem lại khởi đầu mới cho tất cả các
  doanh nghiệp Việt Nam. Mở ra những cơ hội mới và thách thức mới. Trong điều
  kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, một doanh nghiệp muốn
  tồn tại và phát triển, có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước thì
  cần phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Muốn làm
  được điều đó, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm,
  thường xuyên cải tiến mẫu mã để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.
  Một biện pháp đặc biệt quan trọng trong cạnh tranh, đó là tiết kiệm chi phí sản xuất
  và hạ giá thành sản phẩm nhưng chất lượng sản phẩm vẫn được đảm bảo. Việc hạ
  giá thành sản phẩm là tiền đề để hạ giá bán, từ đó tăng sức cạnh tranh của sản phẩm
  trên thị trường đồng thời cũng là biện pháp để tăng lợi nhuận. Chi phí sản xuất và
  giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu kinh tế đặc biệt quan trọng phản ánh hiệu quả sản
  xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  có hiệu quả, các doanh nghiệp có thể sử dụng rất nhiều biện pháp quản lý kinh tế
  khác nhau, trong đó kế toán được coi là công cụ quan trọng và hiệu quả nhất. Trong
  điều kiện hiện nay, khi mà việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm
  được coi là biện pháp quan trọng để đứng vững trong cạnh tranh thì kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngày càng có ý nghĩa thiết thực.
  Nhận rõ vai trò và sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  kinh doanh và tính giá sản phẩm , nên trong thời gian thực tập tại công ty TNHH và
  xây dựng công trình Hùng Vương, được tiếp cận với điều kiện thực tế cùng với kiến
  thức được học từ nhà trường, em đã chọn đề tài:“Kế toán tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm cống tại công ty TNHH XDCT Hùng Vương” để làm khóa luận tốt
  nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu chuyên đề:
  - Trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản
  áp dụng trong kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các
  doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
  - Nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty TNHH XDCT Hùng Vương. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát
  tại công ty TNHH XDCT Hùng Vương để đề xuất những kiến nghị nhằm
  hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
  3. Phạm vi nghiên cứu chuyên đề:
  - Phạm vi nghiên cứu chuyên đề là tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán chi
  phí và tính giá thành sản phẩm của các lọai sản phẩm cống bê tông cốt thép
  được sản xuất tại tại công ty TNHH XCDT Hùng Vương.
  - Nguồn tài liệu được sử dụng là các thông tin và số liệu thực tế đã khảo sát,
  thu thập tại công ty TNHH XDCT Hùng Vương trong quá trình thực tập tại
  đơn vị làm luận cứ để hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
  sản phẩm.
  - Giáo trình môn học, sách Kế toán tài chính liên quan đến học phần kế toán
  tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để làm cơ sở lý luận cho bài báo
  cáo khóa luận.
  4. Phương pháp nghiên cứu chuyên đề:
  4.1. Phương pháp thu thập số liệu và số học: Phương pháp nay căn cứ vào
  những chứng từ thực tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế đã đựơc kế toán tập hợp vào sổ
  sách kế toán và kiểm tra tính chính xác, tính phù hợp, tính hợp pháp của các chứng
  từ.
  4.2. Phương pháp so sánh: Phương pháp này căn cứ vào những số liệu và chỉ
  tiêu so sánh từ đó đưa ra những kết luận về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp.
  4.3. Phương pháp phân tích: Phương pháp này áp dụng việc tính toán, so
  sánh số liệu của các phương pháp nêu trên để phân tích những khác biệt giữa lý luận
  và thực tiễn, từ đó rút ra những kết luận thích hợp.
  5. Kết cấu của bài luận tốt nghiệp:
  Bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp được chia làm 3 chương, (không kể lời mở
  đầu).
   Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm.
   Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty TNHH XDCT Hùng Vương.
   Chương III: Nhận xét và kiến nghị
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  
   TÀI LIỆU LÀ SÁCH (MỘT CHƯƠNG TRONG SÁCH):
  - Giảng viên Th.s Trịnh Ngọc Anh (2009). Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm. Giáo trình kế toán tài chính 1, 55-81.
  - Nhà xuất bản lao động (2009). Giáo trình kế toán tài chính 1&2 của trường
  đại học kinh tế, khoa kế toán kiểm toán, TP.HCM, 308-334.
  - PGS. TS Võ Văn Nhị (2012). Chương 9. Sách kế toán tài chính (tái bản lần
  7, đã chỉnh lý bổ sung theo thông tư 201-2009/TT-BTC 15/10/2009, thông tư
  203/2009/TT-BTC 20/10/2009, thông tư 228/2009/TT-BTC 7/12/2009,
  thông tư 244/2009/TT-BTC 31/12/2009).
   TÀI LIỆU TRÍCH DẪN TỪ INTERNET:
  - ***********
  - Danketoan.com
  - http://***********/xem-tai-lieu/luan-van-ke-toan-tap-hop-chi-phi-va-tinh-giathanh-san-pham-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-201.1189065.html
  - http://***********/xem-tai-lieu/luan-van-ke-toan-tap-hop-chi-phi-va-tinh-giathanh-san-pham-xay-lap-ve-cong-trinh-duong-giao-thong-.483378.html
  - http://ketoan.org/thu-vien/luan-van-ke-toan-chi-phi-sx-va-tinh-gia-thanhsan-pham-2.html
  - http://ketoanhoc.edu.vn/luan-van-tinh-gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-cophan-banh-keo-hai-ha.html
  - http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-giathanh-san-pham-o-cong-ty-co-khi-dong-anh-18446/
  - http://hochoikinhnghiem.forumvi.com/t73-topic
   TÀI LIỆU LÀ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN:
  - Phan Thị Hương (2012). Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm,
  Luận văn tốt nghiệp, Đại học kinh tế (TP.HCM), TP.HCM.

  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cống tại công ty TNHH XDCT Hùng Vương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cống tại công ty TNHH XDCT Hùng Vương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status