Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
  Mục lục i
  Danh mục các từ viết tắt vii
  Danh mục các bảng ix
  Danh mục các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh xi
  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 4
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
  1.1.1. Một số khái niệm liên quan 4
  1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 4
  1.1.3. Phương thức bán hàng . 4
  1.1.3.1. Phương thức bán buôn 4
  1.1.3.2. Phương thức bán lẻ . 5
  1.1.3.3. Phương thức bán hàng trả góp 5
  1.1.3.4. Phương thức bán hàng thông qua đại lý 5
  1.1.3.5. Phương thức bán hàng theo hợp đồng thương mại 5
  1.1.3.6. Phương thức bán hàng theo hình thức hàng đổi hàng 5
  1.1.3.7. Phương thức tiêu thụ nội bộ 6
  1.2. Kế toán doanh thu, thu nhập khác . 6
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6
  1.2.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ 6
  1.2.1.2. Doanh thu bán hàng nội bộ . 11
  1.2.1.3. Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 13
  1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 14
  1.2.2.1. Khái niệm 14
  1.2.2.2.Tài khoản sử dụng 14
  1.2.2.3. Kết cấu nội dung TK 515 . 14
  1.2.2.4. Phương pháp hạch toán. 15
  1.2.3. Kế toán thu nhập khác 15
  1.2.3.1. Khái niệm . 15
  1.2.3.2.Tài khoản sử dụng 15
  1.2.3.3. Kết cấu nội dung TK 711 . 15
  1.2.3.4. Phương pháp hạch toán. 16
  1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu 16
  1.3.1. Chiết khấu thương mại . 16
  1.3.1.1. Khái niệm . 16
  1.3.1.2. Tài khoản sử dụng. 17
  1.3.1.3. Kết cấu nội dung TK 521 . 17
  1.3.1.4. Phương pháp hạch toán. 17
  1.3.2. Hàng bán bị trả lại 18
  1.3.2.1. Khái niệm 18
  1.3.2.2. Tài khoản sử dụng . 18
  1.3.2.3. Kết cấu nội dung TK 531 . 18
  1.3.2.4. Phương pháp hạch toán. 18
  1.3.3. Giảm giá hàng bán . 19
  1.3.3.1. Khái niệm 19
  1.3.3.2. Tài khoản sử dụng 19
  1.3.3.3. Kết cấu nội dung TK 532. 19
  1.3.3.4. Phương pháp hạch toán. 20
  1.3.4. Các khoản thuế làm giảm doanh thu 20
  1.3.4.1. Khái niệm . 20
  1.3.4.2. Tài khoản sử dụng. 21
  1.3.4.3. Kết cấu nội dung tài khoản 21
  1.3.4.4. Phương pháp hạch toán. 22
  1.4. Kế toán các khoản chi phí 23
  1.4.1. Giá vốn hàng bán 23
  1.4.1.1. Khái niệm 23
  1.4.1.2. Nguyên tắc kế toán 23
  1.4.1.3. Chứng từ sử dụng 23
  1.4.1.4. Tài khoản sử dụng . 23
  1.4.1.5. Phương pháp hạch toán . 24
  1.4.2. Chi phí bán hàng 25
  1.4.2.1. Khái niệm 25
  1.4.2.2. Chứng từ sử dụng 26
  1.4.2.3. Tài khoản sử dụng . 26
  1.4.2.4. Phương pháp hạch toán. 27
  1.4.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 27
  1.4.3.1. Khái niệm 27
  1.4.3.2. Chứng từ sử dụng 28
  1.4.3.3. Tài khoản sử dụng . 28
  1.4.3.4. Phương pháp hạch toán. 29
  1.4.4. Chi phí hoạt động tài chính 29
  1.4.4.1. Khái niệm 29
  1.4.4.2. Nguyên tắc hạch toán 29
  1.4.4.3. Chứng từ sử dụng 30
  1.4.4.4. Tài khoản sử dụng . 30
  1.4.4.5. Phương pháp hạch toán. 30
  1.4.5. Chi phí khác 30
  1.4.5.1. Khái niệm 30
  1.4.5.2. Nguyên tắc hạch toán 31
  1.4.5.3. Chứng từ sử dụng 31
  1.4.5.4. Tài khoản sử dụng . 31
  1.4.5.5. Phương pháp hạch toán. 31
  1.4.6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 31
  1.4.6.1. Thuế TNDN hiện hành. 31
  1.4.6.2. Thuế TNDN hoãn lại. 33
  1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 34
  1.5.1. Nội dung xác định kết quả kinh doanh 34
  1.5.1.1. Nội dung. 34
  1.5.1.2. Các chỉ tiêu trên báo cáo KQHĐKD. 35
  1.5.2. Nguyên tắc hạch toán. 37
  1.5.3. Tài khoản sử dụng 37
  1.5.4. Phương pháp hạch toán xác định kết quả kinh doanh 37
  1.5.5. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 39
  1.5.5.1. Khái niệm . 39
  1.5.5.2. Nguyên tắc hạch toán. 39
  1.5.5.3. Chứng từ sử dụng. 39
  1.5.5.4. Tài khoản sử dụng 39
  1.5.5.5. Phương pháp hạch toán 40
  1.5.6. Các chỉ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa trên
  báo cáo KQHĐKD 41
  1.5.6.1. Khái niệm. 41
  1.5.6.2. Phương pháp phân tích. 41
  1.5.6.3. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 42
  1.5.6.4. Một số chỉ tiêu tài chính. 43
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN
  HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ 45
  2.1. Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ 45
  2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ . 45
  2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 45
  2.1.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý 47
  2.1.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ 49
  2.1.2.1. Cơ cấu bộ máy kế toán 49
  2.1.2.2. Nhiệm vụ, chức năng . 50
  2.1.2.3. Hình thức kế toán 52
  2.1.3. Đánh giá chung 54
  2.1.3.1. Thuận lợi . 54
  2.1.3.2. Khó khăn . 55
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ . 56
  2.2.1. Đặc điểm kinh doanh, các phương thức bán hàng và thanh toán tại
  công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ . 56
  2.2.1.1. Đặc điểm kinh doanh. 56
  2.2.1.2. Phương thức bán hàng 56
  2.2.1.3. Hình thức thanh toán. 58
  2.2.2. Kế toán doanh thu, thu nhập khác . 65
  2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 65
  2.2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 78
  2.2.2.3. Kế toán thu nhập khác. 79
  2.2.3. Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần . 80
  2.2.3.1. Chiết khấu thương mại 81
  2.2.3.2. Hàng bán bị trả lại 81
  2.2.3.3. Giảm giá hàng bán 81
  2.2.4. Các chi phí phát sinh 81
  2.2.4.1. Giá vốn hàng bán 81
  2.2.4.2. Chi phí bán hàng . 89
  2.2.4.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 93
  2.2.4.4. Chi phí hoạt động tài chính . 96
  2.2.4.5. Chi phí khác 97
  2.2.4.6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 99
  2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 104
  2.2.5.1. Xác định kết quả kinh doanh 104
  2.2.5.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 104
  2.2.6. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận . 112
  2.2.7. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 114
  2.2.7.1. Tình hình tài chính chung 114
  2.2.7.2. Phân tích tài chính trên Báo cáo KQHĐKD . 116
  2.2.7.3. Các chỉ số tài chính chủ yếu 123
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ 126
  3.1. Nhận xét 126
  3.1.1. Nhận xét tổng quát về tình hình Công ty 126
  3.1.2. Ưu điểm 127
  3.1.3. Nhược điểm 128
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
  kinh doanh . 130
  3.2.1. Hoàn thiện công tác kế toán . 130
  3.2.2. Kiến nghị khác 133
  KẾT LUẬN 136
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 138
  PHỤ LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong tình hình kinh tế nước ta hiện nay đang trong thời kỳ công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm sâu sắc đến tình hình hoạt
  động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm và nghiên
  cứu làm thế nào với chi phí bỏ ra thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy muốn
  sản phẩm của mình chiếm lĩnh trên thị trường các Công ty thuộc các thành phần
  kinh tế khác nhau đang phải thử thách và đọ sức trên thị trường hàng hóa trong
  nước và hàng hóa ngoại nhập.
  Trong cuộc đấu tranh đó, tất yếu sẽ không có chỗ đứng cho những doanh
  nghiệp mà hàng hóa của họ kém chất lượng và không phù hợp với thị hiếu người
  tiêu dùng. Các chủ doanh nghiệp muốn biết sau quá trình hoạt động sản xuất kinh
  doanh, đã đạt được kết quả thu vào hay chi ra là bao nhiêu, lãi hay lỗ.
  Do đó, sau khi doanh nghiệp sản xuất ra thành phẩm thì phải bán sản phẩm để
  thu hồi vốn để tiếp tục đầu tư và sản xuất. Mà muốn sản phẩm đến được với khách
  hàng thì doanh nghiệp phải tìm kiếm những doanh nghiệp khác có vai trò trung gian
  này có chức năng thương mại dịch vụ để đưa ra sản phẩm tiếp cận khách hàng
  nhanh chóng và hiệu quả. Đó là quá trình mua bán hàng hóa và xác định kết quả
  kinh doanh.
  Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, chúng ta phải tìm hiểu xem tổng
  doanh thu bán hàng hóa, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh
  nghiệp, các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản thuế phải nộp vào ngân sách nhà
  nước. Từ đó so sánh với doanh thu chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh
  doanh để xác định kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Để thực hiện những công
  việc ấy cần phải có một bộ phận chuyên môn theo dõi và phản ánh kịp thời tình
  hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Bộ phận đó chính là kế toán bán hàng
  và xác định kết quả kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, nên tôi
  chọn chuyên đề “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần Đá Núi Nhỏ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu:
  Đề tài đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề liên quan đến một số giải pháp hoàn
  thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần
  Đá Núi Nhỏ.
  3. Mục đích nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức
  công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đá
  Núi Nhỏ để đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán
  bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty, phân tích sự cần thiết khách
  quan trong tổ chức hạch toán kế toán nói chung, tổ chức công tác kế toán bán hàng
  và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, Từ đó đưa ra những phương hướng và
  một số giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đá Núi
  Nhỏ.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
   Nghiên cứu số liệu trong năm 2012 Tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
   Hạch toán các khoản phát sinh liên quan đến bán hàng, doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty những phát sinh liên quan đến kết quả
  hoạt động kinh doanh của công ty.
   Ghi chép kế toán: Định khoản, lên tài khoản chữ T bằng cách hạch toán,
  ghi chép lên các chứng từ, lên sổ sách kế toán.
   Kết chuyển và tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
   Đánh giá công tác tổ chức kế toán và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn
  thiện kết quả hoạt động kinh doanh.
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp nghiên cứu là sự kết hợp lý luận, khảo sát tư liệu các giáo trình,
  một số luận văn tốt nghiệp, sách báo, . để tập hợp những vấn đề chung đã có, khảo
  sát thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần Đá Núi Nhỏ và dùng phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, . để rút ra
  các kết luận, đề xuất một số phương hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác
  kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu:
   Trình bày toàn bộ các nội dung từ cơ sở lý luận đến thực trạng kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
   Giới thiệu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.
   Phân tích, nhận xét kế toán tại công ty, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn
  thiện công tác kế toán hơn.
  7. Kết cấu bài khóa luận tốt nghiệp: Ngoài phần mở đầu và phụ lục, bài khóa luận
  của em chia làm 3 chương :
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán kế toán bán hàng và xác định
  kết quả kinh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1/ Nguyên lý kế toán – Cô Trịnh Ngọc Anh, trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ
  TP.HCM.
  2/ Kế toán tài chính 1 – Cô Trịnh Ngọc Anh, trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ
  TP.HCM.
  3/ Kế toán tài chính 2– Cô Nguyễn Quỳnh Tứ Ly, trường Đại học Kỹ Thuật Công
  Nghệ TP.HCM.
  4/ Kế toán tài chính, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (2008). Kế toán tài chính
  phần 1-2. Nhà xuất bản giao thông vận tải.
  5/ Kế toán tài chính 5 – Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM – Tác giả: PGS.TS. Bùi
  Văn Dương - Nhà xuất bản lao động.
  6/ Một số tài liệu kế toán tại Phòng kế toán, bộ phận bán hàng Công Ty Cổ Phần Đá
  Núi Nhỏ.
  7/ Trang web:
   Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ: www.nuinho.vn
   Trang chứng khoán: www.cophieu68.vn

  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status