Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Tình hình nghiên cứu 1
  3. Mục đích nghiên cứu 2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 2
  5. Kết cấu của luận văn 2
  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp 3
  1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp . 4
  1.2 Những vấn đề chung 4
  1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh
  nghiệp xây lắp 4
  1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp
  xây lắp 5
  1.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 5
  1.2.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế (yếu tố) . 5
  1.2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế . 5
  1.2.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí và
  khối lượng công việc hoàn thành 6
  1.2.2.1.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với đối tượng
  chịu chi phí 6
  1.2.2.1.5 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung cấu thành chi phí . 7
  1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . 7
  1.2.2.2.1 Xét theo thời điểm và nguồn số liệu . 7
  1.2.2.2.2 Xét theo phạm vi phát sinh chi phí . 8
  1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 8
  1.2.4 Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp 8
  1.3 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 9
  1.3.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 9
  1.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 9
  1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 10
  1.3.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 10
  1.3.3.2 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp . 13
  1.3.3.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 15
  1.3.3.4 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí máy thi công . 18
  1.3.3.5 Kế toán các khoản thiệt hại trong quá trình sản xuất xây lắp . 21
  1.3.3.5.1 Thiệt hại phá đi làm lại . 21
  1.3.3.5.2 Thiệt hại ngừng sản xuất . 22
  1.3.3.6 Tổng hợp chi phí sản xuất 23
  1.4 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 27
  1.5 Tính giá thành sản phẩm 29
  1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . 29
  1.5.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm 29
  1.5.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . 30
  Chương 2: Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu 32
  2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu 33
  2.1.1 Vài nét về công ty . 33
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 33
  2.1.3 Đặc điểm của công ty 34
  2.1.3.1 Mục tiêu hoạt động 34
  2.1.3.2 Đặc điểm về kinh doanh 35
  2.1.4 Cách thức tổ chức quản lý 35
  2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức . 36
  2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 37
  2.1.4.3 Quy trình sản xuất . 40
  2.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 41
  2.1.5.1 Sơ đồ bộ máy kế toán . 41
  2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn . 41
  2.1.5.3 Tổ chức sổ kế toán 42
  2.1.5.3.1 Hình thức sổ kế toán 42
  2.1.5.3.2 Hệ thống chứng từ kế toán 43
  2.1.5.4 Chính sách kế toán được áp dụng . 44
  2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu 44
  2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 44
  2.2.1.1 Đặc điểm phân loại chi phí . 44
  2.2.1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí 45
  2.2.1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí . 45
  2.2.1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí 46
  2.2.1.3 Đặc điểm công tác đánh giá sản phẩm dở dang . 47
  2.2.1.4 Đặc điểm công tác tính giá thành sản phẩm . 47
  2.2.1.4.1 Đối tượng tính giá thành 48
  2.2.1.4.2 Kỳ tính giá thành 48
  2.2.1.4.3 Phương pháp tính giá thành . 48
  2.2.2 Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất . 48
  2.2.2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 48
  2.2.2.1.1 Đặc điểm 48
  2.2.2.1.2 Tài khoản sử dụng 49
  2.2.2.1.3 Chứng từ sử dụng . 49
  2.2.2.1.4 Sổ sách . 50
  2.2.2.1.5 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho 50
  2.2.2.1.6 Quy trình theo dõi và hạch toán chi phí nguyên vật liệu . 50
  2.2.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 55
  2.2.2.2.1 Đặc điểm 55
  2.2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 55
  2.2.2.2.3 Chứng từ sử dụng . 56
  2.2.2.2.4 Sổ sách . 56
  2.2.2.2.5 Hình thức trả lương 56
  2.2.2.2.6 Quy trình theo dõi và hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 57
  2.2.2.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung . 60
  2.2.2.3.1 Đặc điểm chung . 60
  2.2.2.3.2 Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung . 61
  2.2.2.3.3 Đặc điểm, chứng từ và sổ sách sử dụng, quy trình hạch toán các
  yếu tố của chi phí sản xuất chung . 61
  2.2.2.3.4 Số liệu minh họa 67
  2.2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá
  thành sản phẩm 79
  2.2.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 79
  2.2.3.2 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang . 81
  2.2.3.3 Tính giá thành sản phẩm 82
  Chương 3: Nhận xét và Kiến nghị 83
  3.1 Nhận xét 84
  3.2 Kiến nghị 86
  KẾT LUẬN . 91
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  Lời mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường đổi mới, xu hướng toàn cầu hóa, hiện đại hóa đất
  nước. Đòi hỏi các doanh nghiệp, công ty luôn tiếp cận, phát triển theo chủ
  trương, chính sách của nhà nước.
  Mỗi doanh nghiệp phải chủ động mở cửa hội nhập, cạnh tranh cùng phát
  triển. Luôn tạo ra cho mình những chiến lược kinh doanh sao cho hiệu quả
  kinh doanh đạt được là tối ưu. Một trong những chiến lược quan trọng nhất của
  doanh nghiệp đó là việc xác định giá thành hợp lý.
  Các doanh nghiệp cần phải biết kết hợp các yếu tố đầu vào một cách tối ưu để
  không chỉ cho ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ
  thuật, mỹ thuật mà còn phải có một giá thành hợp lý không chỉ đảm bảo
  mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà mang tính cạnh tranh cao đối với
  doanh nghiệp cùng ngành, thu hút khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm
  năng.
  Chính vì vậy, mà mỗi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, công tác hạch toán
  chi phí và tính giá thành sản phẩm luôn đóng vai trò quan trọng trong chiến
  lược kinh doanh. Việc làm thế nào để quản lý tốt chi phí phát sinh, tiết kiệm
  chi phí mà hiệu quả đạt được cao là một câu hỏi khó, luôn được các nhà quản
  lý quan tâm. Điều này còn quan trọng hơn đối với doanh nghiệp hoạt động
  trong lĩnh vực xây lắp vì đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp là phải thi công
  các công trình – hạng mục công trình trong thời gian dài, địa điểm thi công
  không cố định nên việc quản lý các chi phí phát sinh là rất phức tạp. Đòi hỏi
  công tác kế toán luôn cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời, chính xác các
  khoản chi cho mỗi một công trình để giúp nhà quản lý đưa ra quyết định chính
  xác nhất.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí và tính giá thành.
  Cùng với thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình
  Triệu em đã quyết định chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây
  Dựng Bình Triệu” để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Việc nghiên cứu đòi hỏi tính trung thực, chính xác, khách quan. Vì thế, trong
  quá trình nghiên cứu em luôn phải tìm hiểu và cập nhật các thông tin, nội
  dung, các chính sách, quy định liên quan đến đề tài.
  Bám sát tình hình thực tiễn tại công ty để có cái nhìn tổng quát nhất. Từ đó,
  chuyên sâu vào công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm xây lắp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu chung về mặt lý luận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp nhằm khái quát hóa những vấn đề có tính chất tổng
  quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
  Nghiên cứu thực trạng tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu.
  Việc nghiên cứu nhằm bổ sung và trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Để
  từ những kiến thức em đúc kết được đưa ra các đề xuất, biện pháp nhằm hoàn
  thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Nhận thấy được tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, để đạt được yêu cầu
  nghiên cứu đặt ra em cần phải xác định rõ các vấn đề liên quan đến đề tài
  nghiên cứu của mình bao gồm:
   Đối tượng nghiên cứu
  Về đề tài này, em sẽ nghiên cứu về cách kế toán tập hợp chi phí sản xuất như:
  chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất
  chung và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp giữa lý thuyết và thực
  tế.
  Trong đó, đi sâu nghiên cứu quy trình tập hợp chi phí sản xuất, phương pháp
  phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty. Em sẽ nghiên cứu thông
  qua một hoặc vài công trình đã thi công để xem xét thực tế công ty hạch toán
  như thế nào, từ việc kiểm tra hóa đơn chứng từ cho đến cách lên sổ sách kế
  toán.
   Phạm vi nghiên cứu
  Tập trung vào nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. Em sẽ nghiên cứu công tác kế
  toán tại công ty theo kỳ kế toán là quý, cụ thể là quý 1 năm 2012 với số liệu
  minh họa được lấy trong tháng 3 năm 2012.
  5. Kết cấu của luận văn
  Nội dung của bài luận văn ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu
  tham khảo bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp xây lắp.
  Chương 2: Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình
  Triệu.
  Chương 3: Nhận xét và Kiến nghị.
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
   Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 20/3/2006 của BTC.
   PGS.TS. Võ Văn Nhị (2007). Hướng dẫn thực hành kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp. NXB Tài
  chính.
   PGS.TS. Võ Văn Nhị (2009). Kế toán doanh nghiệp xây lắp- Kế toán
  đơn vị chủ đầu tư. NXB Tài chính.
   Ths. Trịnh Ngọc Anh (2009). Giáo trình kế toán tài chính I. Trường
  Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM.
   Ths. Trịnh Ngọc Anh (2009). Giáo trình kế toán tài chính II. Trường
  Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM.
   Trang web: luanvan.com
   Tài liệu tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu.

  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status