Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại nam gia lai

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại nam gia lai

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM GIA LAI
  MỤC LỤC
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt v
  Danh mục các đồ thị, sơ đồ, hình ảnh vi
  Lời mở đầu 01
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH . 04
  1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 04
  1.1.1. Khái niệm . 04
  1.1.2. Chứng từ sử dụng . 05
  1.1.3. Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh . 05
  1.1.4. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 06
  1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 09
  1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 10
  1.2.1. Khái niệm . 10
  1.2.2. Chứng từ sử dụng . 10
  1.2.3. Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh . 10
  1.2.4. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 11
  1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 14
  1.3. Kế toán giá vốn hàng bán 15
  1.3.1. Khái niệm . 15
  1.3.2. Chứng từ sử dụng . 15
  1.3.3. Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh . 16
  1.3.4. Các phương pháp xác định giá vốn . 18
  1.3.5. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 18
  1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 21
  1.4. Kế toán chi phí bán hàng 22
  1.4.1. Khái niệm . 22
  1.4.2. Chứng từ sử dụng . 22
  1.4.3. Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh . 22
  1.4.4. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 24
  ii
  1.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 27
  1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 28
  1.5.1. Khái niệm . 28
  1.5.2. Chứng từ sử dụng . 28
  1.5.3. Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh . 28
  1.5.4. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 30
  1.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 32
  1.6. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 33
  1.6.1. Khái niệm . 33
  1.6.2. Chứng từ sử dụng . 33
  1.6.3. Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh . 33
  1.6.4. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 35
  1.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 37
  1.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 38
  1.7.1. Khái niệm . 38
  1.7.2. Chứng từ sử dụng . 38
  1.7.3. Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh . 38
  1.7.4. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 39
  1.7.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 41
  1.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 42
  1.8.1. Khái niệm . 42
  1.8.2. Cách xác định kết quả kinh doanh 43
  1.8.3. Chứng từ sử dụng . 43
  1.8.4. Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh . 43
  1.8.5. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 44
  1.8.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 47
  Chương 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
  NAM GIA LAI . 48
  2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần thương mại Nam Gia Lai . 48
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 48
  iii
  2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 49
  2.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn 49
  2.1.4. Định hướng phát triển . 50
  2.1.5. Cơ cấu bộ máy quản lý . 50
  2.2. Tổ chức công tác kế toán 53
  2.2.1. Cơ cấu bộ máy kế toán . 53
  2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 53
  2.2.3. Phương pháp kế toán 54
  2.3. Đánh giá chung . 54
  2.3.1. Thuận lợi . 54
  2.3.2. Khó khăn 55
  Chương 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP TM NAM GIA LAI 56
  3.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 56
  3.1.1. Chứng từ sử dụng . 56
  3.1.2. Sự luân chuyển chứng từ 56
  3.1.3. Các nghiệp vụ phát sinh 57
  3.1.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 59
  3.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 60
  3.3.Kế toán giá vốn hàng bán . 61
  3.4.Kế toán chi phí bán hàng . 62
  3.4.1. Chứng từ sử dụng . 62
  3.4.2. Sự luân chuyển chứng từ 63
  3.4.3. Các nghiệp vụ phát sinh 63
  3.4.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 65
  3.5.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 66
  3.5.1. Chứng từ sử dụng . 66
  3.5.2. Sự luân chuyển chứng từ 67
  3.5.3. Các nghiệp vụ phát sinh 67
  3.5.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp . 69
  iv
  3.6.Kế toán doanh thu từ hoạt động tài chính và chi phí tài chính 70
  3.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 72
  3.8.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh . 72
  Chương 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 76
  4.1.Nhận xét 76
  4.1.1. Nhận xét chung 76
  4.1.2. Ưu điểm . 77
  4.1.3. Nhược điểm . 77
  4.2.Kiến nghị . 78
  Kết luận . 81
  Phụ lục A 82
  Phụ lục B . 83
  Phụ lục C 87
  LỜI MỞ ĐẦU
  
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận luôn là yếu tố quan trọng
  hàng đầu cần được quan tâm đến. Mỗi một doanh nghiệp luôn đề ra cho mình nhiều
  mục tiêu khác nhau, nhưng tất cả những mục tiêu đó đều hướng về một mục đích
  cuối cùng, đó là làm sao cho doanh nghiệp mình đạt được lợi nhuận cao nhất với
  mức chi phí bỏ ra tương ứng thấp nhất. Sự tồn tại, phát triển và thành công của
  doanh nghiệp đều được phản ánh rõ qua kết quả lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt
  được. Nhìn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có thể phân tích và đánh giá
  được hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp.
  Vì vậy, công tác kế toán về doanh thu – chi phí là hết sức cần thiết. Qua việc
  xác định các khoản doanh thu và chi phí, doanh nghiệp có thể biết được kết quả
  hoạt động kinh doanh của mình như thế nào và cụ thể hơn là biết mình lãi bao
  nhiêu, lỗ hay không? Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể tìm cho mình những giải
  pháp thích hợp để đảm bảo duy trì và phát triển mở rộng hiệu quả hoạt động của
  công ty mình.
  Do đó, kết quả của việc xác định kết quả kinh doanh – lợi nhuận - trở nên rất
  quan trọng. Vì đây là một khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính; là cơ sở để
  người sử dụng đánh giá về tình hình hoạt động và quy mô của doanh nghiệp. Như
  vậy, công tác kế toán là phải cung cấp những thông tin đáng tin cậy để nhà quản lý
  đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em đã lựa chọn đề tài “KẾ
  TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  THƯƠNG MẠI NAM GIA LAI” nhằm tìm hiểu sâu hơn về lý thuyết cũng như thực
  tế tiến hành công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của các kế toán viên trong
  công ty CPTM Nam Gia Lai, qua đó đưa ra những kiến nghị có thể giúp hoàn thiện
  công tác này.
  2
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đây là cơ hội tốt để áp dụng những kiến thức đã học được tại giảng đường
  vào thực tiễn, nhằm vận dụng lý thuyết vào thực tế. Trong quá trình tìm hiểu công
  tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Nam Gia
  Lai có thể giúp ta hiểu phương pháp hạch toán kế toán tại một doanh nghiệp cụ thể.
  Xác định doanh thu và chi phí là một quá trình trong công tác kế toán, đòi
  hỏi sự chính xác và cẩn thận, đây là công việc cần thiết của một kế toán viên.
  Những thông tin cần thiết cho việc đánh giá và phân tích tình hình hoạt động tài
  chính để giúp nhà quản lý đưa ra sự lựa chọn tối ưu.
  Qua đó, thấy được ưu và nhược điểm của phương pháp hạch toán kế toán tại
  công ty, đưa ra những đề xuất sửa đổi giúp công ty ngày càng hoàn thiện hơn về
  công tác kế toán.
  Mặt khác, đây là điều kiện tốt giúp em tiếp xúc với thực tế công việc của một
  kế toán, có nhiều hơn những kinh nghiệm, sự thách thức, là hành trang để em thực
  hiện tốt công việc của mình sau khi ra trường.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu một số cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh.
  - Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại một
  doanh nghiệp cụ thể
  - Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán xác định kết quả
  kinh doanh
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là thu thập số liệu từ phía công ty cung
  cấp. Xem xét, đánh giá trình tự hạch toán các tài khoản có liên quan đến kế toán xác
  định kết quả kinh doanh. Đồng thời kết hợp với phương pháp phỏng vấn các nhân
  viên kế toán trong công ty.
  3
  5. Kết quả đạt được
  Trên cơ sở lý thuyết cũng như kiến thức, sách vở, tài liệu thu thập và quá
  trình thực tập tại công ty CPTM Nam Gia Lai, em đã mô tả thực trạng công tác kế
  toán xác định kết quả kinh doanh theo chuẩn mực và sự áp dụng trên thực tế tại
  công ty. Tuy nhiên do giới hạn khách quan về thời gian và hạn chế về kinh nghiệm
  nên trong bài viết không thể tránh được các sai sót và thiếu sót về nội dung.
  Rất mong quý thầy cô và các anh chị hướng dẫn góp phần giúp em hoàn
  thành tốt đề tài này và bổ sung kiến thức về chuyên ngành kế toán – kiểm toán, để
  em ngày càng hoàn thiện kiến thức của mình.
  6. Kết cấu đề tài
  Kết cấu bài báo cáo bao gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh
  Chương 2: Giới thiệu chung về công ty cổ phần thương mại Nam Gia Lai
  Chương 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại
  Nam Gia Lai
  Chương 4: Nhận xét và kiến nghị
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  
  - Giáo trình “KẾ TOÁN TÀI CHÍNH”, Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh –
  khoa Kinh Tế - Bộ môn Kế Toán – Kiểm Toán.
  - Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính
  - Sổ tay quản lý tài chính kế toán
  - Các tài liệu do công ty CPTM Nam Gia Lai cung cấp
  - Website: www.niceaccounting.com
  www.webketoan.com
  www.tapchiketoan.com

  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại nam gia lai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại nam gia lai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status