Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2
  MỤC LỤC
  Ở ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ . 3
  1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VU 3
  1.1.1 Khái niệm . 3
  1.1.2 Doanh thu hợp đồng xây dựng . 3
  1.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu 4
  1.1.4 Chứng từ và sổ sách sử dụng . 5
  1.1.5 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 5
  1.2 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 6
  1.2.1 Khái niệm . 6
  1.2.2 Phương pháp tính giá thành 7
  1.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng . 9
  1.2.4 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 9
  1.3 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH . 10
  1.3.1 Khái niệm . 10
  1.3.2 Chứng từ sử dụng . 11
  1.3.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 11
  1.4 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 12
  1.4.1 Khái niệm . 12
  1.4.2 Chứng từ sử dụng . 12
  1.4.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 12
  1.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 13
  1.5.1 Khái niệm . 13
  1.5.2 Chứng từ sử dụng . 13
  1.5.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 14
  1.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 15
  1.6.1 Khái niệm . 15
  1.6.2 Chứng từ sử dụng . 15
  1.6.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 16
  1.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP . 16
  1.7.1 Khái niệm . 16
  1.7.2 Chứng từ sử dụng . 17
  1.7.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 17
  1.8 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP . 18
  1.8.1 Khái niệm . 18
  1.8.2 Chứng từ và sổ sách sử dụng . 19
  1.8.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 19
  1.9 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC . 20
  1.9.1 Khái niệm . 20
  1.9.2 Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng . 20
  1.9.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 20
  1.10 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 21
  1.10.1 Khái niệm . 21
  1.10.2 Chứng từ sử dụng . 21
  1.10.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 21
  CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 . 25
  2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY . 25
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 25
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 26
  26
  27
  2.1.3 Các chỉ tiêu tài chính của công ty 27
  2.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 28
  2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 28
  2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ . 29
  2.2.3 Đặc điểm chung hoạt động kinh doanh . 30
  2.3 CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 32
  2.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 32
  2.3.2 Chức năng nhiệm vụ 32
  2.3.3 Chính sách kế toán 34
  2.4 TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY . 36
  2.4.1 Tổ chức công tác kế toán trên máy vi tính tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương
  Mại 2 36
  2.4.1.1 Phần mềm kế toán áp dụng 36
  2.4.1.2 Nội dung của việc tổ chức công tác kế toán ở Công ty Cổ Phần Xây Lắp
  Thương Mại 2 trong điều kiện ứng dụng máy vi tính 36
  2.4.1.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ . 37
  2.4.1.4 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phản ánh tổng hợp 40
  2.4.1.5 Sổ kế toán phục vụ quá trình xác định kết quả bán hàng . 41
  2.4.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 42
  2.4.2.1 Đặc điểm 42
  2.4.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 45
  2.4.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 46
  2.4.4 Kế toán thu nhập khác . 47
  2.4.5 Kế toán chi phí . 48
  2.4.5.1 Kế toán giá vốn hàng bán 48
  2.4.5.2 Kế toán chi phí bán hàng . 59
  2.4.5.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 59
  2.4.5.4 hi phí tài chính 62
  2.4.5.5 hi phí khác 63
  2.4.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 64
  2.4.6.1 Đặc điểm 64
  2.4.6.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 64
  2.4.6.3 Phương pháp kế toán . 65
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 . 68
  3.1 NHẬN XÉT 68
  3.1.1 Về tình hình hoạt động tại Công ty 68
  3.1.2 Về tổ chức công tác kế toán . 69
  3.1.2.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty . 69
  3.1.2.2 Ưu điểm . 70
  3.1.2.3 Nhược điểm . 71
  3.1.3 Về kế toán xác định kết quả kinh doanh 72
  3.2 KIẾN NGHỊ 73
  KẾT LUẬN . 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đế mà các doanh nghiệp luôn quan tâm là
  làm thế nào để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất (tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu
  hóa rủi ro) và lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các
  yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác và chi
  phí.
  Hay nói cách khác, doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lợi nhuận là các chỉ tiêu phản
  ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp cần kiểm tra doanh thu,
  chi phí, phải biết kinh doanh mặt hàng nào, mở rộng sản phẩm nào, hạn chế sản phẩm nào
  để có thể đạt được kết quả cao nhất.
  Việc tổ chức công tác kế toán bán hàng, kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân
  phối kết quả một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp
  có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho chủ doanh
  nghiệp, giám đốc điều hành, các cơ quan chủ quản, quản lý tài chính, thuế, để lựa chọn
  phương án kinh doanh có hiệu quả, giám sát việc chấp hành chính sách, chế độ kinh tế, tài
  chính, chính sách thuế , thực hiện hệ thống kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp,
  do đó em đã chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2”.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Dựa vào kết quả đạt được từ báo cáo thực tập, tiếp tục thu thập, tham khảo tài liệu tại
  công ty để phát triển bài luận văn.
  3. Mục đích nghiên cứu

  Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2.

  Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2.

  định kết quả kinh doanh tại Công ty.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  8. (2007). H ế toán
  9. Hệ thống Kế toán Việt Nam – Chế độ kế toán doanh nghiệp của Nhà xuất
  bản Tài chính xuất bản năm 2006 – Quyển 1.
  10. Hệ thống Kế toán Việt Nam – Chế độ kế toán doanh nghiệp của Nhà xuất
  bản Tài chính xuất bản năm 2006 – Quyển 2.
  11. Giáo trình Kế toán Tài chính - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM (2009).
  12. (2012). 1 .
  13. Tài liệu của Công ty cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2.
  14. Các trang Web: http://www.webketoan.com
  http://www.tapchiketoan.info
  http://www.kiemtoan.com

  Xem Thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status