Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1 2
  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIABẢO VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC 2
  QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 2
  1. Khái quát chung và tổ chức công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 2
  1.1 Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 2
  1.1.1 Thông tin chung về đơn vị 2
  1.1.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức. 3
  1.1.3. Quá trình phát triển. 4
  1.1.4. Kết quả hoạt động. 4
  1.2. Bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 6
  1.3 Quá trình triển khai các hoạt động chức năng về quản trị nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 11
  1.3.1 Tổ chức bộ máy, thiết kế và phân tích công việc. 11
  1.3.2 Công tác tổ chức định mức. 11
  1.3.3 Kế hoạch nhân lực, hoạch định nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực. 12
  1.3.4. Công tác sử dụng nhân lực. 13
  1.3.5. Quan hệ lao động trong tổ chức. 14
  1.3.6. An toàn bảo hộ lao động. 14
  1.3.7. Quản trị thù laolao động. 14
  1.3.7.1. Tiền lương, tiền công. 14
  1.3.7.2. Phúc lợi cho người lao động. 15
  1.3.8. Đào tạo phát triển nhân lực. 15
  1.4. Định hướng phát triển và công tác quản trị nhân lực tại đơn vị 15
  1.4.1. Định hướng phát triển của Công ty. 15
  1.4.2. Định hướng công tác quản trị nhân lực tại Công ty. 16
  PHẦN 2 17
  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO 17
  Chương 1. 17
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 17
  TRONG TỔ CHỨC 17
  2.1. Bản chất và vai trò của tuyển dụng. 17
  2.1.1 Bản chất của tuyển dụng. 17
  2.1.2. Vai trò của tuyển dụng. 17
  2.1.2.1. Đối với tổ chức. 17
  2.1.1.2. Đối với xã hội 18
  2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng. 19
  2.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong. 19
  2.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 19
  2.3. Yêu cầu đối với công tác tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp. 20
  2.4. Quy trình tuyển dụng. 21
  2.4.1. Quy trình tuyển mộ. 21
  2.4.2. Quy trình tuyển chọn. 24
  2.4.3. Tiếp nhận nhân lực. 26
  2.4.3.1. Đón tiếp nhân viên. 26
  2.4.3.2. Định hướng nhân viên. 26
  2.5. Chỉ tiêu đánh giá công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp. 26
  2.6. Cơ sở thực tiễn thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực. 28
  Chương 2 29
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO 29
  2.1. Những đặc điểm của công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực. 29
  2.1.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty: 29
  2.1.1.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 29
  2.1.1.2. Các yếu tố môi trường bên trong. 30
  2.1.2. Phương châm quản lý nguồn nhân lực của công ty: 31
  2.1.3. Công tác sử dụng quản lý nguồn nhân lực. 32
  2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 33
  2.2.1. Bộ máy chuyên trách về công tác quản trị nhân lực tại công ty. 33
  2.2.2. Quy trình tuyển dụng của công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo. 35
  2.2.3. Đánh giá chung tình hình thực hiện công tác tuyển dụng tại công ty. 43
  2.2.3.1. Những kết quả đạt được. 43
  2.2.3.2. Những tồn tại trong công tác tuyển dụng 45
  Chương 3. 48
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO 48
  2.3.1.Mục tiêu phương hướng trong thời gian tới 48
  2.3.2. Định hướng phát triển của công ty. 48
  2.3.3. Định hướng phát triển công tác quản trị nhân lực tại công ty. 49
  2.3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp. 50
  2.3.4.1. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển dụng. 50
  2.3.4.2 Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc. 50
  2.3.4.3 Đổi mới quy trình tuyển dụng. 51
  2.3.2.4. Đổi mới quy trình tuyển chọn. 52
  2.3.5. Các giải pháp khác. 56
  2.3.5.1 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 56
  2.3.5.2 Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của ứng viên. 56
  2.3.5.3 Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên. 57
  2.3.5.4 Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tuyển dụng nhân lực: 57
  2.3.5.5 Tăng cường nâng cao uy tín của công ty trên thị trường. 57
  2.3.6. Kiến nghị và đề xuất 57
  2.3.6.1. Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước. 57
  2.3.6.2. Đối với Công ty. 58
  KẾT LUẬN 60
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
  PHỤ LỤC 62






  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  1. Bảng 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
  2. Bảng 1.2: Bảng thể hiện quy mô và trình độ nhân lực đảm nhiệm công tác QTNL tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo.
  3. Bảng 1.3: Bảng thể hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên TCHC
  4. Bảng 2.1 Số lượng lao động cũng tăng lên nhanh chóng:
  5. Bảng 2.2. Nguồn tuyển dụng của công ty trong giai đoạn 2010 - 2012
  6. Bảng 2.3: Kết quả tuyển dụng lao động của công ty thông qua nguồn tuyển dụng giai đoạn 2010 - 2012 7. Bảng 2.4: Kết quả tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ dự tuyển giai đoạn 2010 – 2012
  8. Bảng 2.5: Kết quả tuyển dụng trong 3 năm gần đây
  9. Bảng 2.6: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tuyển dụng của công ty giai đoạn
  Từ năm 2010 - 2012
  10. Bảng 2.7: Số lao động được tuyển dụng hoàn thành công việc và không
  hoàn thành công việc qua các năm 2010 - 2012
  11. Sơ đồ: 1.1 Sơ đồ bộ máy.
  12. Sơ đồ: 2.1. Quy trình tuyển dụng
  13. Sơ đồ: 2.2. Quy trình tuyển mộ
  14. Sơ đồ 2.3. Quy trình tuyển chọn
  15. Sơ đồ 2.4: Sơ đồ quản lý nhân sự của công ty
  16. Sơ đồ: 2.5: Quy trình tuyển dụng tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo.
  17. Sơ đồ 2.6. Quy trình tuyển mộ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo
  18. Sơ đồ 2.7. Sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo





  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


  NNL : Nguồn nhân lực
  CPĐT : Cổ phần đầu tư
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  TCHC : Tổ chức hành chính
  ĐH : Đại học
  CĐ : Cao đẳng
  TC : Trung cấp
  TGĐ : Tổng Giám đốc
  QLNL : Quản lý nhân lực
  DN : Doanh nghiệp
  11. XDCB : Xây dựng cơ bản
  12. CBCNV :Cán bộ công nhân viên


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, điều này đặt ra cho nước ta nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng không ít những thách thức phải vượt qua. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, những thách thức ấy đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát huy được tối đa các nguồn lực của mình, trong đó nguồn lực con người được coi là yếu tố tiên phong, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của một tổ chức. Một đội ngũ công nhân viên có năng lực, luôn sáng tạo và cống hiến hết sức mình cho công việc sẽ tạo nên sức mạnh thành công của doanh nghiệp. Do đó, để khai thác tối đa nguồn nhân lực thì các doanh nghiệp phải thực sự quan tâm và chú trọng đến công tác quản trị nhân sự, đặc biệt là phải thực hiện tốt công tác tuyển mộ tuyển chọn người lao động. Nhằm thu hút được lực lượng lao động có trình độ, chất lượng phù hợp với mục tiêu, tính chất công việc, vị trí công việc mà doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, để thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình chính sách tuyển dụng phù hợp. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân lực. Mặc dù mỗi doanh nghiệp đã chú trọng đến vấn đề tự xây dựng cho mình một quy trình tuyển dụng và các hoạt động có liên quan, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần khắc phục
  Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này đối với sự phát triển của Công ty nên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo” cho bài báo cáo thực tập của mình.
  Do tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều nhưng được sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong Phòng Tổ chức Hành chính của Công ty. Đặc biệt là chị Nguyễn Thị Tuyết nhân viên trong Công ty và giảng viên cô Đào Phương Hiền người đã tận tình hướng dẫn em trong suất thời gian thực tập vừa qua. Bài báo cáo của em còn nhiều thiếu sót kính mong các thầy, cô bỏ qua cho em để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!







  PHẦN 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁCQUẢN TRỊ NHÂN LỰC1. Khái quát chung và tổ chức công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo.1.1 Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo1.1.1 Thông tin chung về đơn vị Tên công ty:
  - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ GIA BẢO
  - Tên tiếng Anh: GIA BAO HOUSING INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
  - Tên viết tắt: GB JSC
  - Trụ sở chính: Ô 15.08, Tầng 15 Tòa nhà Plaschem số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 043.972 3074 Fax: 043. 972 2573
  - Email: giabao@giabaojsc.vn Website: www.giabaojsc.vn

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ đầu tư phát triển nhà Gia Bảo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status