Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH Hoa Đạt

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH Hoa Đạt

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH Hoa Đạt


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3
  1.1 Khái niệm về nhân sự và quản trị nhân sự .3
  1.1.1 Khái niệm về nhân sự .3
  1.1.2 Khái niệm về quản trị nhân sự .3
  1.2 Vai trò và chức năng của quản trị nhân sự .4
  1.2.1 Vai trò của quản trị nhân sự .4
  1.2.2 Chức năng của quản trị nhân sự .4
  1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới nhân lực .5
  1.3.1 Môi trường bên trong .6
  1.3.2 Môi trường bên ngoài. 6
  1.4 Nội dung cơ bản của quản trị nhân sự 7
  1.4.1 Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự .7
  1.4.2 Phân tích công việc 9
  1.4.3 Tuyển dụng nhân viên . 10
  1.4.4 Phân công lao động . 14
  1.4.5 Đào tạo và phát triển . 15
  1.4.6 Đánh giá năng lực nhân viên . 16
  1.4.7 Trả công lao động 17
  1.4.8 Định mức lao động 22
  1.5 Nội dung và các bước phân tích hiệu quả sử dụng nhân sự 23
  1.5.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng lao động 23
  1.5.2 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động 25
  PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HOA ĐẠT . 26
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển 26
  2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty . 26
  2.1.2 Lịch sử phát triển của Công ty 26
  2.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 27
  2.2.1 Chức năng của Công ty . 27
  2.2.2 Phương châm của Công ty 28
  2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức . 28
  2.3.1 Sơ đồ tổ chức quản lý 28
  2.3.2 Chức năng của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức Công ty . 29
  2.4 Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 31
  2.4.1 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của doanh nghiệp 31
  2.4.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh những năm gần đây . 33
  2.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hoa Đạt 34
  2.6 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 34
  2.6.1 Thuận lợi . 36
  2.6.2 Khó khăn . 37
  PHẦN III: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ – SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
  TẠI CÔNG TY TNHH HOA ĐẠT . 39
  3.1 Đặc điểm lực lượng lao động tại công ty TNHH Hoa Đạt . 40
  3.1.1 Tình hình cơ cấu nhân sự 40
  3.1.2 Tình hình lao động theo giới tính 42
  3.1.3 Tình hình độ tuổi người lao động 43
  3.1.4 Trình độ học vấn của người lao động . 44
  3.1.5 Trình độ tay nghề của người lao động 47
  3.2 Hiện trạng công tác sử dụng nhân lực tại công ty TNHH Hoa Đạt 48
  3.2.1 Công tác bố trí nhân lực tại công ty TNHH Hoa Đạt . 48
  3.2.2 Công tác tuyển dụng nhân lực . 50
  3.2.3 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 52
  3.2.4 Công tác đánh giá thực hiện công việc . 54
  3.2.5 Công tác trả thù lao cho người lao động . 54
  3.2.5.1 Công tác trả lương 54
  3.2.5.2 Các chế độ tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp . 64
  3.2.6 Công tác an toàn và sức khỏe của người lao động 65
  3.2.7 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 67
  PHẦN IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
  DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HOA ĐẠT 70
  4.1 Biện pháp 1: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân
  lực tại công ty TNHH Hoa Đạt 70
  4.2 Biện pháp2: Hoàn thiện phương pháp đánh giá lao động để xác định hệ số
  lương công việc hợp lý. 76
  KẾT LUẬN 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đổi mới, cơ chế
  quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ
  bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá
  cho người lao động.
  Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề
  quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình
  sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề
  riêng biệt đặt ra trong từng doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp sử dụng những
  biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động
  nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều
  hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại c ủa
  doanh nghiệp đó. Mặt khác biết được đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp
  sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy
  mà việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp dễ dàng hơn.
  Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là cơ sở để nâng cao tiền lương, cải
  thiện đời sống cho công nhân, giúp cho doanh nghiệp có bước tiến lớn trong
  hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Thấy được vai trò, ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
  trong doanh nghiệp, nên trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Hoa Đạt em
  thấy: mặc dù công ty đã có một số biện pháp quản lý và sử dụng lao động nhưng
  với quá trình phát triển và đổi mới ngày càng nhanh của nền kinh tế hiện nay thì
  đa số những biện pháp đó đã không còn phù hợp, vì vậy em đã chọn đề tài:
  “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH
  Hoa Đạt” dưới sự hướng dẫn của Ths. Lã Thị Thanh Thủy.
  Kết cấu của khóa luận gồm 4 phần :
  Phần I: Cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực.
  Phần II: Tổng quan về công ty TNHH Hoa Đạt.
  Phần III: Hiện trạng quản lý – Sử dụng nguồn nhân lực tại công ty
  TNHH Hoa Đạt.
  Phần IV: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự
  tại công ty TNHH Hoa Đạt


  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
  1.1 Khái niệm về nhân sự và quản trị nhân sự
  1.1.1 Khái niệm về nhân sự
  Nhân sự được hiểu là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực của con
  người được vận dụng ra trong quá trình lao động và sản xuất. Nó cũng được xem
  là sức lao động của con người - một nguồn lực quý giá nhất trong các yếu tố sản
  xuất của doanh nghiệp.
  Nhân sự của doanh nghiệp bao gồm tất cả những người lao động làm việc
  trong doanh nghiệp. Nguồn nhân sự khác với các nguồn lực khác của doanh
  nghiệp do chính bản chất của con người. Nhân viên có các năng lực, đặc điểm cá
  nhân khác nhau, có tiềm năng phát triển, có khả năng hình thành các nhóm hội,
  các tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của họ, có thể đánh giá và đặt câu hỏi
  đối hoạt động của nhà quản trị gia, hành vi của họ có thể thay đổi phụ thuộc vào
  chính bản thân họ hoặc sự tác động của môi trường xung quanh. Do đó quản trị
  nhân sự phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với quản trị các yếu tố khác của quá
  trình của sản xuất kinh doanh.
  1.1.2 Khái niệm về quản trị nhân sự
  Quản trị nhân sự là tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan đến việc
  tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong tổ chức
  nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.
  Quản trị nhân sự nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các
  tổ chức ở tầm vi mô và có hai mục tiêu cơ bản:
  Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và
  nâng cao tính hiệu quả của tổ chức.
  Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện để nhân viên
  được phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích, được động viên
  nhiều nhất tại nơi làm việc và trung thành, tận tâm với doanh nghiệp.
  Quản trị nhân sự là một loạt những quyết định tổng hợp hình thành lên
  mối quan hệ làm việc chất lượng, góp phần trực tiếp vào khả năng của tổ chức


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trần Kim Dung - Quản trị nguồn nhân lực - Nhà xuất bản Thống kê, 2011
  2. Nguyễn Thanh Hội - Quản trị nhân lực - Nhà xuất bản Thống kê, 1995
  3. Martin Hilb - Quản trị nhân sự tổng thể - Nhà xuất bản thống kê, 2009.
  4. Vũ Thuỳ Dương, Hoàng Văn Hải - Quản trị nhân lực - Nhà xuất bản Thống
  kê, 2011.
  5. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân - Giáo trình quản trị nhân lực - Nhà
  xuất bản Lao động xã hội, 2010.
  6. Nguyễn Văn Lê - Quản trị nguồn nhân lực - Nhà xuất bản Thống Nhất,
  1994
  7. Phạm Vũ Luận - Quản trị doanh nghiệp thương mại - Nhà xuất bản Thống
  kê, 2010.
  8. Nguyễn Hữu Thân - Quản trị nhân sự - Nhà xuất bản thống kê, 2010.
  9. Thân Tuấn (Ngọc Minh biên dịch) - Bí quyết dùng người - Nhà xuất bản
  Thanh Hóa, 2002
  10. Nguyễn Doãn Trí - Những nguyên tắc vàng dành cho các nhà Quản trị
  doanh nghiệp – Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2000.

  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH Hoa Đạt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH Hoa Đạt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status