Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Á

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Á

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Á


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 3
  1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh, bản chất và vai trò của hiệu quả sản
  xuất kinh doanh . 3
  1.1.1. Khái niệm kết quả 3
  1.1.2. Khái niệm hiệu quả 3
  1.1.3. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh . 4
  1.1.4. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh . 4
  1.1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 6
  1.1.6. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh 7
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh . 8
  1.2.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài . 8
  1.3.2 Các nhân tố bên trong . 9
  1.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 10
  1.4.1.Yêu cầu cơ bản trong phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 10
  1.4.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 11
  1.4.2.1. Chỉ tiêu tổng quát 11
  1.5. Các phương pháp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 22
  1.5.1. Phương pháp so sánh . 22
  1.5.2. Phương pháp thay thế liên hoàn (Loại trừ dần) 23
  1.5.3. Phương pháp tính số chênh lệch 23
  1.5.4. Phương pháp cân đối 23
  1.5.5. Phương pháp phân tích chi tiết 24
  1.6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 25
  1.6.1.Biện pháp thúc đẩy chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp 25
  1.6.2.Chiến lược Marketing. 25
  1.6.3.Biện pháp hạ giá thành sản phẩm. 25
  1.6.4.Phân tích tài chính 26
  1.6.5.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định . 27
  1.6.6.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 27
  1.6.7. Giải pháp tăng năng suất lao động . 28
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNHH VIỆT Á 29
  I.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT Á . 29
  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH
  VIỆT Á 29
  1.1.1.Tên , địa chỉ của công ty . 29
  1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 29
  1.2 .CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 30
  1.2.1 .Các ngành nghề kinh doanh . 30
  1.2.2. Chức năng của công ty . 30
  1.2.3.Nhiệm vụ của công ty . 30
  1.3 .CƠ CẤU TỔ CHỨC . 31
  1.3.1 Sơ đồ về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 31
  1.3.2. Chức năng , quyền hạn, nhiệm vụ của các bộ phận . 31
  1.3.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất . 33
  2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DN 34
  2.1. Thuận lợi. 34
  2.2. Khó khăn: . 35
  II.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  TNHH VIỆT Á . 35
  1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 35
  4 .Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận . 45
  5.Hiệu quả sử dụng lao động . 47
  5.1. Đặc điểm nhân sự . 48
  5.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 50
  6. Hiệu quả sử dụng vốn 51
  6.1. Hiệu quả sử dụng vốn 51
  6.2.Hiệu quả sử dụng vốn cố định . 52
  6.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 56
  7. Các chỉ tiêu tài chính . 60
  7.1.Các chỉ tiêu sinh lời . 60
  7.2. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán . 62
  7.3. Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản 65
  7.4. Các chỉ tiêu hoạt động 67
  Cơ cấu nguồn vốn và tài sản 70
  8.1. Những thành tựu đã đạt được của công ty: . 71
  8.2. Những hạn chế của công ty: . 71
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT Á 73
  I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới: . 73
  1. Mục tiêu của công ty: . 73
  2. Những định hướng thực hiện mục tiêu của công ty: . 73
  II. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 74
  1. Giảm tỷ lệ lỗi hỏng,nâng cao chất lượng sản phẩm . 74
  1.1. Chất lượng sản phẩm 74
  1.2. Tình hình chất lượng sản phẩm của công ty . 75
  1.3. Nội dung thực hiện . 77
  1.3.1. Kiểm tra giám sát kỹ thuật thiết bị,nguyên vật liệu . 77
  1.3.2. Tiến hành đào tạo nâng cao trình độ tay nghề của lao động 77
  1.4. Dự kiến kết quả và chi phí của biện pháp . 79
  1.4.1.Chi phí của biện pháp : . 79
  1.4.2.Kết quả của biện pháp : 80
  2. Giải pháp lập website riêng cho công ty . 81
  2.1. Cơ sở của giải pháp 81
  2.2. Cách thực hiện giải pháp 82
  2.3.Kết quả dự kiến: . 83
  KẾT LUẬN 85  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong xu thế hội nhập và phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế thế
  giới thì nền kinh tế nước ta cũng đang có sự chuyển biến lớn theo xu hướng tích
  cực với mục đích phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội để nhanh chóng hòa nhập
  cùng sự phát triển của các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Đặc biệt, khi
  Việt Nam đã là một thành viên chính thức của tổ chức thương mại lớn nhất thế
  giới WTO thì sự cạnh tranh sẽ càng trở lên gay gắt và khó khăn hơn để tìm được
  một chỗ đứng trên thị trường quốc tế.
  Các doanh nghiệp hiện nay đang chịu sự cạnh tranh rất lớn đều cùng với
  một mục đích chung là tồn tại và phát triển, đạt hiệu quả, thu được lợi nhuận
  cao Song, không phải bất kỳ một doanh nghiệp nào khi bắt tay vào sản xuất
  kinh doanh cũng thành công ngay từ lần đầu bởi trong quá trình tồn tại và phát
  triển sản xuất kinh doanh đều chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các yếu tố khách quan
  và yếu tố chủ quan mang lại. Vậy nguyên nhân có thể là do đâu? Có thể là do sự
  thay đổi của thị trường hay do đối thủ cạnh tranh hoặc có thể do cơ chế, chính
  sách của Nhà nước, song cũng có thể do chính những vấn đề trong nội tại của
  doanh nghiệp.
  Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển ngoài việc nâng cao chất
  lượng hàng hóa, dịch vụ, hạ gi á thành sản phẩm thì sự ổn định về mọi mặt trong
  doanh nghiệp cũng là một điều kiện không thể thiếu, trong đó sự đảm bảo vững
  chắc về kinh tế là một điều quyết định đối với doanh nghiệp. Trong cơ chế thị
  trường ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn n ỗ lực phấn đấu và tự khẳng
  định mình một cách có hiệu quả thì mới có khả năng đứng vững trong sự cạnh
  tranh, mới tồn tại và phát triển được. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra thì
  doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hi ệu
  quả ở mức cao nhất. Chính vì vậy, nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh là
  một vấn đề đặt ra hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp
  Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
  doanh đối với doanh nghiệp và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Việt Á
  em đã nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu
  quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Á ” làm khóa luận
  tốt nghiệp của mình.
  Kết cấu của bài luận gồm có 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Chương 2: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Việt Á
  Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại
  Công ty TNHH Việt Á

  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Á sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status