Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh 


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
  NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 4
  1.1 Khái nệm chung về nguồn nhân lực 4
  1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4
  1.1.2. Khái niệm về sử dụng nguồn nhân lực 6
  1.1.3. Khái niệm về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 8
  1.1.4. Vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 10
  1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 12
  1.2.1. Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân 12
  1.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương 12
  1.2.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của một nhân viên 13
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 13
  1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 13
  1.3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 13
  1.3.1.2. Xu hướng toàn cầu hóa và sự hội nhập nền kinh tế quốc tế 14
  1.3.1.3. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. 15
  1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 15
  1.3.2.1. Chính sách về đào tạo nguồn nhân lực: . 16
  1.3.2.2. Chính sách về phân công và hợp tác lao động. 16
  1.3.2.3. Chính sách về trả lương cho người lao động. 17
  1.3.2.4. Chính sách về đánh giá thành tích nhân viên. 17
  1.3.2.5. Triết lý quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 18
  1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 19
  1.4.1. Yêu cầu đối với nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong điều kiện hội
  nhập. 19
  1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 20
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC LINH 21
  2.1. Những nét chung về Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. 21
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 21
  2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 21
  2.1.1.2. Những thông tin chung cần biết về công ty. 21
  2.1.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. 23
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 25
  2.1.3. Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. 28
  2.1.4. Đặc điểm về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng
  Ngọc Linh có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 29
  2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc
  Linh. 30
  2.2.1. Mục đích và ý nghĩa của việc tìm hiểu công tác nhân sự trong Công ty . 30
  2.2.1.1. Mục đích . 30
  2.2.1.2. Ý nghĩa 31
  2.2.2. Đặc điểm về lao động của Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh 31
  2.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 36
  2.2.4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 36
  2.2.5. Công tác trả lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi 38
  2.2.5.1. Công tác trả lương 38
  2.2.5.2. Thưởng . 39
  2.2.5.3. Phụ cấp . 39
  2.2.6.4. Phúc lợi cho người lao động 40
  2.2.6. Thực trạng về năng suất lao động bình quân 42
  2.2.7. Thực trạng về hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương 43
  2.2.8. Thực trạng về hiệu suất tiền lương 44
  2.2.9. Thực trạng về khả năng sinh lời của một nhân viên. 46
  2.3. Đánh giá công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng
  Ngọc Linh 48
  2.3.1. Những thành tựu đạt được. 49
  2.3.2. Những tồn tại trong công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần
  Xây dựng Ngọc Linh 50
  Chương III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
  NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC
  LINH. 52
  3.1. Phương hướng mục tiêu của công ty đối với người lao động 52
  3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Cổ Phần
  Xây dựng Ngọc Linh. 53
  3.2.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc . 53
  3.2.1.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 53
  3.2.1.2. Nội dung của giải pháp 55
  3.2.1.3. Điều kiện áp dụng giải pháp . 60
  3.2.2.4. Kết quả dự kiến 60
  3.2.2. Cải tiến quản lý tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi 61
  3.2.2.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 61
  3.2.2.2. Nội dung của giải pháp 62
  3.2.2.3. Điều kiện áp dụng giải pháp . 66
  3.2.2.4. Những kết quả dự kiến đạt được 67
  3.2.3. Các nhóm biện pháp khác. 67
  3.2.3.1. Giải quyết tốt các mối quan hệ trong Công ty. 67
  3.2.3.2. Đề bạt cán bộ quản lý một cách đúng đắn, vô tư, tạo cơ hội thăng tiến
  cho người có năng lực. 69
  KẾT LUẬN 70
  Danh mục tài liệu tham khảo . 71


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong mọi thời đại, con người luôn là tài nguyên quý giá của hoạt động sản
  xuất kinh doanh. Người lao động không chỉ là đối tượng để khai thác mà còn là
  chủ thể của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự thành bại của
  doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được thế giới quan tâm
  hơn, nhất là trong xu thế hội nhập, khi thế giới đang dần bước vào nền kinh tế tri
  thức. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững thì phải đặt nguồn
  nhân lực lên vị trí hàng đầu bởi con người là tài nguyên vô cùng quý giá. “Mọi
  tài nguyên trên thế giới có thể cạn kiệt nhưng khả năng và trình độ của con
  người là vô hạn”.
  Đất nước ta đang bước sang giai đoạn mới của sự nghiệp công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa trong bối cảnh thời đại được đặc trưng bởi xu thế toàn cầu hóa và
  hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, xuất phát điểm của nền kinh tế nước ta quá
  thấp, cơ sở vật chất thiết bị lạc hậu, trong khi nguồn vốn đầu tư còn nhiều hạn
  chế. Để có thể tồn tại và phát triển bền vững thì yếu tố con người đã trở nên
  quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ có sự bố trí, sử dụng nguồn nhân lực mới tạo
  nên bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.
  Song vấn đề này cũng phát sinh những biến cố mới trong đó có cả những thách
  thức mà các doanh nghiệp cẩn phải vượt qua.
  Trước những đòi hỏi của thực tiển, ngành xây dựng đã và đang triển khai
  chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học kĩ thuật,
  sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, cơ quan, doanh
  nghiệp Những cố gắng đó đang góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã
  hội theo hướng tích cực. Hàng ngàn, hàng vạn công trình dân dụng, công
  nghiệp, kĩ thuật, đô thị hiện đại không ngừng mọc lên làm cho diện mạ o đất
  nước ngày càng thêm đổi mới.
  Để có cái nhìn hoàn chỉnh và toàn diện hơn cũng như nhận thức được tính cấp
  thiết của vấn đề, em mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu
  quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh”.
  ♦. Mục đích nghiên cứu của luận văn.
  Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý nguồn lực,
  đề tài đi sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực
  hiện có, cùng các chính sánh quản lý nguồn nhân lực liên quan. Xác định rõ vị trí,
  vai trò, ý nghĩa kinh tế - xã hội của công tác nâng cao hiệu quả quản lí nguồn nhân
  lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh. Đánh giá tình hình, thực trạng của
  đội ngũ nhân lực trong Công ty để từ đó đưa ra những giải pháp mới nhằm nâng
  cao chất lượng đội ngũ nhân sự trước những đòi hỏi của nền kinh tế mở.
  ♦. Phương pháp nghiên cứu.
  Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ trên, trong quá trình nghiên cứu cần
  tiến hành khảo sát, thu thập các tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu
  của đề tài, sử dụng phương pháp logic, phương pháp tổng hợp và phân tích,
  phương pháp thống kê toán.
  ♦. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn.
  - Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
  nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh.
  - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng nhân lực và quản trị nguồn nhân lực tại
  Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh.
  ♦. Nhiệm vụ nghiên cứu.
  - Lý luận chung về quản lý nguồn nhân lực, sự cần thiết phải quản lý nguồn
  nhân lực.
  - Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty
  cổ phần Xây dựng Ngọc Linh.
  - Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
  nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Linh sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 26-11-2013 lúc 00:00.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status