Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử sụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công ty In Đà Nẵng

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử sụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công ty In Đà Nẵng

  LỜI MỞ ĐẦU

  Qúa trình đổi mới trong quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp, sang cơ chế thị trường , có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật trong những năm qua đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới hệ thống công cụ quản lý mà trong đó kế toán là một công cụ quan trọng, hạch toán kế toán với tư cách là một bộ phận cấu thành của hệ thống các công cụ quản lý kinh tế tài chính, giúp các nhà sản xuất kinh doanh, các tổ chức hành chính, sự nghiệp thông qua công cụ kê toán nắm được hiệu quả sản xuất kinh doanh tình hình tài chính của đơn vị mình để sự dụng có hiệu quả các nguồn lực các nguồn tài chính. Đối với chính phủ và các cơ quan chính phủ, cơ quan chính quyền các cấp . nó là một công cụ quan trọng để điều hành vĩ mô nền kinh tế. Chính vì vậy, để theo kịp với chuyển biến của thời đại hiện nay các đơn vị sản xuất kinh doanh ở nước ta đều hoạt động theo cơ chế thị trường . do đó việc đổi mới không ngừng việc hoàn thiện công tác kế toán để thích nghi với yêu cầu và nội dung của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là vấn đề thực sự cần thiết hiện nay. Công tác hạch toán kê toán hợp lý, đúng đắng đóng vai trò quan trọng không những giúp doanh nghiệp đứng vững mà còn vươn lên cạnh tranh với các đơn vị sản xuất kinh doanh khác.
  Hiện nay ngoài xã hội nhu cầu tiêu dùng của con người đòi hỏi rất cao, của cải vật chất bao gồm cũng rất cần thiết đối với con người và xã hội . để đáp ứng nhu cầu của xã hội thì phải sản xuất ra nhiều loại sản phẩm mà muốn vậy càng phải có đầy đủ các nguyên vật liệu. Đó là đối tượng của lao động là những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, nó cấu thành nên thực thể của sản phẩm . do vậy đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải quan tâm đến chi phí nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành đồng thời tăng thu nhập cho nền kinh tế quân dân.
  Công ty In Đà Nẵng, vật liệu đóng vai trò quan trọng mang tính quyết định đến doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty. Từ viwcj lên phương án ban đầu cho mỗi hợp đồng nhận được, qua các công đoạn để tạo ra sản phẩm cuối cùng đều có sự tham gia nhất định của vật liệu. Vật liệu của công ty In có rất nhiều chủng loại khác nhau, việc thiếu 1 loại vật liệu nào đó có thể gây ra ngừng sản xuất, không đúng hợp đồng nên việc hạch toán , quản lý vật liệu phải đảm bảo theo dõi được tình hình biến động của từng loại vật liệu. Ngoài ra, việc hạch toán vật liệu còn nhằm để thống kê, quản lý theo một phương pháp khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, điều phối cũng như hoạch định chiến lược lâu dài cho doanh nghiệp
  Trong những năm qua, quản lý và hạch toán vật liệu ở công ty in Đà Nẵng là mối quan tâm hàng đầu của ban giám đốc và các nhà quản trị. Tuy nhiên hãy còn bộc lộ một số tồn tại trong tổ chức quản lý vật liệu và hạch toán vật liệu . Nhận thức từ vấn đề trên, em đã thực hiện đề tài “ tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử sụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công ty In Đà Nẵng “
  Nội dung đề tài bao gồm các phần
  Phần I: Lý luận chung về hạch toán và quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
  Phần II: Tình hình thực tế hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty In Đà Nẵng
  Phần III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty In Đà Nẵng
  Đề tài là những kết quả đúc kết, thu nhận được qua sự giúp đỡ của cơ quan thực tập và của các phòng ban. Do điều kiện thời gian không cho phép nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong sự đóng góp ý kiến và phê bình của giáo viên hướng dẫn và các anh chị ở phòng tài vụ kế toán để đề tài này được hoàn chỉnh hơn.


  MỤC LỤC

  PHẦN I 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  A/ LÝ LUẬN ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  I/ Khái niệm và đặc điểm : 1
  1/ Khái niệm : 1
  2/ Đặc điểm : 1
  II/ VAI TRÒ NHIỆM VỤ Của HẠCH TOÁN VẬT TƯ Trong DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT : 1
  III/ Yêu cầu đối với quản lý vật tư 2
  1/ Yêu câù đối với phòng kế hoạch vật tư 2
  2/ Yêu cầu đối với thủ kho và hệ thống kho ba 2
  3/ Yêu cầu kế toán vật tư : 3
  B/ NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1/ Phân loại : 3
  2/ Tính giá vật tư : 4
  3) Hạch toán kiểm kê kho vật tư 6
  PHẦN II 8
  TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ HẠCH TOÁN TẠI Công ty IN Đà Nẵng 8
  A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 8
  I. Quá trình hình thành của Công ty in Đà Nẵng 8
  1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty In §µ N½ng : 8
  II. §Ưc ®iÓm tư chøc t¹i c«ng ty In §µ N½ng : 9
  1. §Ưc ®iÓm mƯt hµng kinh doanh cña c«ng ty : 9
  2.Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xu¸t s¶n phỈm : 9
  3.Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty 11
  III. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty in Đà Nẵng 12
  1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty 12
  2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 12
  IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 13
  1. Tổ chức bộ máy kế toán 13
  2. Hình thức kế toán tại Công ty 14

  B. NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 16
  1. Công ty quản lý vật tư tại Công ty in Đà Nẵng 16
  2. Công tác dự trư 16
  3. Tình hình sử dụng vật tư 16
  II. Đặc điểm phân lại và tính giá vật tư 16
  1. Phương pháp tính Thuế Công ty áp dụng 16
  2. Đặc điểm và phân loại 17
  3. Tính giá vật tư tại Công ty 17
  III. Hạch toán chi tiết vât tư tại Công ty in Đà Nẵng 18
  1. Phương pháp hạch toán chi tiết vật tư tại Công ty 18
  2.Các chứng từ hạch toán và các thủ tục xuất nhập kho 19
  3. Hạch toán tại Công ty in Đà Nẵng 24
  4. Hạch toán kiểm kê vật tư 26

  PHẦN III 27
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 27
  I/ Nhận xét về ưu nhược điểm của công tác hạch toán và quản lý vật tưu tại công ty Đà Nẵng 27
  1. Về tổ chức bộ máy kế toán: 28
  2. Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu và tổ chức luân chuyển chứng từ; 28
  3/ Về lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán và tổ chức vận dụng tài khoản kế toán : 29
  4/ Về tổ chức hệ thống sổ kế toán , tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán 29
  II/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu 29
  1/ Những kiến nghị về mặt quản lý vật liệu : 29
  2/ Những kiến nghị về mặt hạch toán : 30
  3/ xây dựng sổ sách danh điểm vật liệu : 32
  4/ Kiểm kho vật liệu : 33
  5/ Sử dụng phế phẩm 33

  Xem Thêm: Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử sụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công ty In Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử sụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công ty In Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status