Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thơm cao sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thơm cao sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THƠM CAO SẢN PHỤC VỤ NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục ký hiệu và các chữ viết tắt vi
  Danh mục các bảng viii
  Danh mục hình xiii
  MỞ ðẦU 1
  1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  3 Nội dung nghiên cứu 2
  4 Những ñóng góp mới của luận án2
  5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài3
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG
  VÀ NGOÀI NƯỚC 5
  1.1 Tài nguyên di truyền và nhu cầu giống lúa thơm chấtlượng cao5
  1.2 ðặc ñiểm di truyền một số tính trạng ở lúa6
  1.2.1 ðặc ñiểm di truyền của một số tính trạng chất lượnghạt lúa6
  1.2.2 Các chỉ tiêu về chất lượng hạt gạo19
  1.2.3 Một số ñặc ñiểm nông học và năng suất26
  1.3 Phương pháp và kết quả chọn tạo giống lúa thơm31
  1.3.1 Chọn dòng thuần từ các giống ñịa phương31
  1.3.2 Lai và chọn lọc quần thể phân ly31
  1.3.3 Chọn lọc từ quần thể ñột biến33
  1.3.4 Ứng dụng chỉ thị phân tử và sắc kế khí ñể chọn tạo giống34
  1.3.5 Các phương pháp ñánh giá mùi thơm38
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . iv
  CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU43
  2.1 Vật liệu 43
  2.2 Các thí nghiệm và phương pháp bố trí43
  2.2.1 Thí nghiệm 1 43
  2.2.2 Thí nghiệm 2 44
  2.2.3 Thí nghiệm 3 46
  2.2.4 Thí nghiệm 4 49
  2.2.5 Thí nghiệm 5 50
  2.3 Một số phương pháp chung51
  2.3.1 Phương pháp ñánh giá mùi thơm theo cảm quan51
  2.3.2 Phương pháp phân tích hàm lượng 2-AP trong gạo52
  2.3.3 Phương pháp xác ñịnh gen thơm52
  2.3.4 Các phương pháp ñánh giá khác53
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN54
  3.1 Nghiên cứu ñặc ñiểm của tập ñoàn lúa thơm và không thơm
  làm bố mẹ 54
  3.1.1 ðặc ñiểm nông sinh học của các dòng/giống lúa bố mẹ54
  3.1.2 ðặc ñiểm chất lượng của các dòng/giống lúa bố mẹ56
  3.2 Nghiên cứu ñặc ñiểm di truyền tính thơm, chiều dài hạt và thời
  gian sinh trưởng của các tổ hợp lai ñơn64
  3.2.1 ðặc ñiểm di truyền tính thơm64
  3.2.2 ðặc ñiểm di truyền chiều dài hạt gạo và thời gian sinh trưởng66
  3.3 ðánh giá kết quả chọn giống lúa theo ñịnh hướng gạothơm hạt
  dài ở các sơ ñồ lai 3 ñến 7 bố mẹ72
  3.3.1 ðánh giá các thế hệ phân ly về thời gian sinh trưởng, kiểu
  hình thâm canh và mùi thơm của 5 tổ hợp lai từ F
  2
  ñến F
  7
  74
  3.3.2 ðánh giá hiệu quả chọn lọc ở một số sơ ñồ lai cụ thể82
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . v
  3.4 Thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các dòng chọn
  lọc theo các sơ ñồ lai 96
  3.4.1 Thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các dòng
  chọn lọc trong tổ hợp lai 3 (Tép Hành ñột biến/ST3//ST1)96
  3.4.2 Thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các dòng
  chọn lọc trong tổ hợp lai 3 (Tám thơm ñột biến T3/ST3//ST1)102
  3.4.3 Thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các dòng
  chọn lọc trong tổ hợp lai tích lũy 4 bố mẹ106
  3.4.4 Thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các dòng
  chọn lọc trong tổ hợp lai tích lũy lai 6 bố mẹ112
  3.4.5 Thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các dòng
  chọn lọc trong tổ hợp lai tích lũy lai 7 bố mẹ116
  3.5 ðặc ñiểm nông sinh học, năng suất chất lượng của một số dòng
  lúa thơm triển vọng mới chọn tạo123
  3.5.1 Các chỉ tiêu nông sinh học124
  3.5.2 Các yếu tố cấu thành năng suất125
  3.5.3 Các chỉ tiêu phẩm chất131
  CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ147
  1. Kết luận 147
  2. ðề nghị 149
  Danh mục công trình ñã công bố có liên quan ñến luận án150
  Tài liệu tham khảo 152
  Phụ lục 179
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . vi
  DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  2-AP 2-Acetyl-1-Pyrroline
  ASA Allele specific amplification
  bp Base pair Cặp base (ñơn vị tính)
  ðB ðột biến
  ðBSCL ðồng bằng sông Cửu Long
  ðBTG ðộ bền thể gel
  ðX ðông Xuân
  EAP External Antisense Primer Mồi ngoài (mồi ngược)
  ESP External Sense Primer Mồi ngoài (mồi xuôi)
  GCA General Combining Ability Khả năng kết hợp chung
  HC Hương Cốm (Tên giống lúa)
  HL Hàm lượng
  HS Hoa Sữa (Tên giống lúa)
  HT Hè Thu
  IFAP Internal Fragrant Antisense Primer Mồi trong (mồi xuôi)
  INSP Internal Non-fragrant Sense Primer Mồi trong (mồi ngược)
  IRRI Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế
  KDM105 Khao Dawk Mali 105 (Tên giống lúa)
  KHTC Kiểu hình thâm canh
  KL Khối lượng
  NSLT Năng suất lý thuyết
  NST Nhiễm sắc thể
  NSTT Năng suất thực thu
  PCR Polymerase chain reaction (phản ứng chuỗi trùnghợp)
  ppb phần tỷ (ñơn vị tính)
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . vii
  ppm phần triệu (ñơn vị tính)
  QTL Quantitative trait loci (Locút của gen ñiều khiển tính trạng số lượng)
  RLFP Restriction fragment length polymorphism
  SCA Khả năng kết hợp riêng (Special Combining Ability)
  SES Standard evaluation system for rice
  SPME-GC Solid Phase Microextraction-Gas Chromatography
  Vi chiết xuất trên pha rắn ghép với sắc ký khí
  SPME-GCMS Solid Phase Microextraction-Gas Chromatography Mass Spectrum
  Vi chiết xuất trên pha rắn ghép với sắc ký khí khối phổ
  SSR Simple Sequence Repeat
  Sự ña hình chiều dài các ñoạn cắt giới hạn
  TGST Thời gian sinh trưởng
  TT1 Tám Thơm Hải Hậu TT1 (Tên giống lúa)
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  1.1 Mười alen ñược phát hiện kiểm soát mùi thơm của các giống lúa10
  1.2 Tiêu chuẩn chọn giống lúa thơm Basmati20
  1.3 Kiểu gen kiểm soát di truyền hàm lượng amylose21
  1.4 Kiểu gen kiểm soát di truyền nhiệt hóa hồ24
  1.5 Kiểu gen kiểm soát di truyền ñộ bền thể gel25
  1.6 Biến thiên các tính trạng phẩm chất theo mùa vụtại Cần Thơ26
  1.7 Hai cặp mồi ñược sử dụng trong phân tích PCR35
  1.8 So sánh kết quả ñánh giá mùi thơm bằng phương pháp nhai hạt
  gạo và phương pháp phân tích hàm lượng 2-AP40
  1.9 So sánh kết quả ñánh giá mùi thơm bằng phương pháp ngửi và
  phương pháp phân tích hàm lượng 2-AP41
  1.10 Ảnh hưởng của các tổ hợp lai khác nhau lên sự phục hồi tính
  thơm ở thế hệ F
  3trong chọn tạo giống lúa thơm42
  1.11 Tỷ lệ phân ly mùi thơm ở F
  3
  ñến F
  5
  chọn lọc theo phương pháp
  phả hệ của 39 tổ hợp lai thơm/không thơm42
  2.1 Phân nhóm thời gian sinh trưởng ñể chọn khóm ởcác thế hệ
  phân ly 48
  3.1 ðặc ñiểm nông sinh học của các dòng/giống lúa bố mẹ trong vụ
  ðông Xuân 2004-2005. 55
  3.2 ðánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của các dòng/giống lúa bố
  mẹ trong vụ ðông Xuân 2004-200557
  3.3 ðiểm ñánh giá mùi thơm trên lá của các dòng/giống lúa bố mẹ60
  3.4 Kết quả kiểm tra alen badh 2.1 bằng chỉ thị phân tử ở các giống
  lúa thơm 62
  3.5 Tần suất phân ly tính thơm ở thế hệ F
  2
  của các tổ hợp lai thuận nghịch65
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . ix
  3.6 Kết quả phân tích phương sai di truyền chiều dài hạt gạo và thời
  gian sinh trưởng của 6 giống lúa bố mẹ lai dialen ñầy ñủ67
  3.7 Giá trị khả năng kết hợp chung của thời gian sinh trưởng và chiều
  dài hạt của 6 giống lúa bố mẹ lai dialen ñầy ñủ68
  3.8 Giá trị khả năng kết hợp riêng ở tính trạng chiều dài hạt gạo của
  6 giống lúa bố mẹ lai dialen ñầy ñủ69
  3.9 Giá trị khả năng kết hợp riêng về thời gian sinh trưởng của 6
  giống lúa bố mẹ lai dialen ñầy ñủ71
  3.10 Một số tính trạng ñặc trưng ở một số vật liệu cần khai thác thông
  qua lai 74
  3.11 Kết quả thống kê và phân loại cá thể theo thờigian sinh trưởng
  của 5 tổ hợp lai từ F
  2
  ñến F
  7
  75
  3.12 Kết quả thống kê và phân loại cá thể theo chiều dài hạt trong
  từng nhóm thời gian sinh trưởng từ F
  2
  ñến F
  7
  77
  3.13 Kết quả thống kê cá thể có kiểu hình thâm canhtrong từng nhóm
  chiều dài hạt của 5 tổ hợp lai từ F
  2
  ñến F
  7
  78
  3.14 Kết quả thống kê cá thể có nội nhũ thơm ñậm (ñiểm 7) từ F
  2
  ñến F
  7
  79
  3.15 Kết quả chọn lọc theo mùi thơm ở nội nhũ từ F
  2
  ñến F
  7
  81
  3.16 Kết quả chọn lọc cá thể theo TGST, chiều dài hạt, kiểu hình và
  ñiểm thơm ñậm của tổ hợp lai 3 bố mẹ Tép Hành ðột
  Biến/ST3//ST1 ở các thế hệ phân ly.84
  3.17 Kết quả chọn lọc theo mùi thơm của tổ hợp lai tích lũy 3 bố mẹ
  (Tép Hành ðột Biến/ST3//ST1)85
  3.18 Kết quả chọn lọc theo mùi thơm của tổ hợp lai tích lũy 3 bố mẹ
  Tám thơm ðột Biến T3/ST3//ST186
  3.19 Kết quả chọn lọc cá thể theo TGST, chiều dài hạt, kiểu hình và
  ñiểm thơm ñậm của tổ hợp lai 4 bố mẹ ở các thế hệ phân ly88
  3.20 Kết quả chọn lọc theo mùi thơm của tổ hợp lai tích lũy 4 bố mẹ89
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . x
  3.21 Kết quả phân loại cá thể theo TGST, chiều dài hạt, kiểu hình và
  ñiểm thơm ñậm của tổ hợp lai 6 bố mẹ ở thế hệ phân ly từ F
  2
  ñến F
  7
  90
  3.22 Kết quả chọn lọc theo mùi thơm của tổ hợp lai 6 bố mẹ ở các thế
  hệ phân ly từ F
  2
  ñến F
  7
  91
  3.23 Kết quả phân loại cá thể theo TGST, chiều dài hạt gạo, kiểu hình và
  ñiểm thơm ñậm của tổ hợp lai 7 bố mẹ ở các thế hệ phân ly94
  3.24 Kết quả chọn lọc theo mùi thơm của tổ hợp lai 7 bố mẹ ở các thế
  hệ phân ly từ F
  2
  ñến F
  7
  95
  3.25 Kết quả ñánh giá ñặc ñiểm nông học của 19 dònglúa thơm của
  tổ hợp lai 3 bố mẹ Tép Hành ñột biến/ST3//ST1 ở vụ HT 2007 tại
  huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng97
  3.26 Thành phần năng suất và năng suất của 19 dòng lúa thơm của tổ
  hợp lai 3 bố mẹ Tép Hành ñột biến/ST3//ST1 ở vụ Hè Thu 2007
  tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng98
  3.27 Kết quả ñánh giá chất lượng 19 dòng lúa thơm của tổ hợp lai 3 bố
  mẹ Tép Hành ñột biến/ST3//ST1 trong vụ Hè Thu 2007 tại huyện
  Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 99
  3.28 ðặc ñiểm cơ bản của giống ST12 so với Jasmine 85100
  3.29 ðặc ñiểm các dòng lúa thơm ST17 của tổ hợp lai3 bố mẹ (Tám
  thơm ñột biến T3/ST3//ST1)102
  3.30 ðặc ñiểm các dòng lúa thơm ST18 của tổ hợp lai3 bố mẹ (Tám
  thơm ñột biến T3/ST3//ST1)103
  3.31 ðặc ñiểm cơ bản của giống ST17, ST18, so với Jasmine 85104
  3.32 ðặc ñiểm nông sinh học của các dòng lúa thơm ST19-01 ñến
  ST19-06 của tổ hợp lai 4 bố mẹ ở vụ HT 2007 tại Kế sách, tỉnh
  Sóc Trăng 106
  3.33 ðặc ñiểm nông sinh học của các dòng lúa thơm từ ST19-07 ñến
  ST19-12 của tổ hợp lai 4 bố mẹ ở vụ HT 2007 tại Kế sách, Sóc Trăng107
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . xi
  3.34 Thành phần năng suất và năng suất của 12 dòng lúa thơm của tổ
  hợp lai 4 bố mẹ ở vụ Hè Thu 2007 tại Kế sách, tỉnh Sóc Trăng108
  3.35 Kết quả ñánh giá chất lượng 12 dòng lúa thơm của tổ hợp lai 4 bố
  mẹ ở vụ Hè Thu 2007 tại Kế sách, tỉnh Sóc Trăng109
  3.36 Một số ñặc ñiểm của giống lúa thơm ST19 và hỗndòng lúa thơm
  156, so với Jasmine 85 110
  3.37 ðặc ñiểm nông sinh học, thành phần năng suất và năng suất của
  6 dòng lúa thơm của tổ hợp lai 6 bố mẹ ở vụ Hè Thu2007 tại
  huyện Kế sách, tỉnh Sóc Trăng113
  3.38 Kết quả ñánh giá chất lượng của 5 dòng lúa thơm của tổ hợp lai 6
  bố mẹ ở vụ Hè Thu 2007 tại Kế sách, tỉnh Sóc Trăng114
  3.39 ðặc ñiểm cơ bản của giống lúa thơm ST16 so với Jasmine 85115
  3.40 ðặc ñiểm nông sinh học của 12 dòng lúa thơm chọn từ tổ hợp lai
  7 bố mẹ trong vụ Hè Thu 2008 tại tỉnh Sóc Trăng117
  3.41 Thành phần năng suất và NSTT của 6 dòng lúa thơm của tổ hợp
  lai 7 bố mẹ ở vụ Hè Thu 2008 tại tỉnh Sóc Trăng118
  3.42 Kết quả ñánh giá chất lượng 4 dòng lúa thơm của tổ hợp lai 7 bố
  mẹ ở vụ Hè Thu 2008 tại tỉnh Sóc Trăng119
  3.43 Một số ñặc ñiểm cơ bản của giống lúa thơm ST20so với Jasmine 85120
  3.44 Kết quả kiểm tra sự hiện diện của alen badh 2.1 bằng chỉ thị phân
  tử ở các giống lúa thơm mới ñược chọn tạo122
  3.45 Số bông trên khóm trong vụ ðông Xuân 2008-2009và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức126
  3.46 Số hạt chắc trên bông trong vụ ðông Xuân 2008-2009 và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức128
  3.47 Khối lượng 1.000 hạt trong vụ ðông Xuân 2008-2009 và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức129
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . xii
  3.48 Năng suất lý thuyết trong vụ ðông Xuân 2008-2009 và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức130
  3.49 Năng suất thực thu trong vụ ðông Xuân 2008-2009 và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức132
  3.50 Chiều dài hạt gạo lứt trong vụ ðông Xuân 2008-2009 và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức133
  3.51 Tỷ lệ dài /rộng hạt gạo trong vụ ðông Xuân 2008-2009 và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức135
  3.52 ðộ thơm của gạo bằng cảm quan trong vụ ðông Xuân 2008-2009
  và Hè thu 2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức136
  3.53 Hàm lượng chất 2-AP trong vụ ðông Xuân 2008-2009 và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức138
  3.54 ðộ bạc bụng cấp 0 trong vụ ðông Xuân 2008-2009và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức140
  3.55 Nhiệt hóa hồ trong vụ ðông Xuân 2008-2009 và Hè thu 2009 tại
  Chợ Cũ và Phú Tức 141
  3.56 ðộ bền thể gel trong vụ ðông Xuân 2008-2009 vàHè thu 2009
  tại Chợ Cũ và Phú Tức 143
  3.57 Hàm lượng amylose trong vụ ðông Xuân 2008-2009và Hè thu
  2009 tại Chợ Cũ và Phú Tức144
  3.58 ðặc ñiểm cơ bản của Sáu giống lúa thơm mới chọn tạo theo kết
  quả khảo nghiệm 146
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . xiii
  DANH MỤC HÌNH
  STT Tên hình Trang
  1.1 Vị trí của cặp mồi ngoài ESP, EAP và cặp mồi trong INSP, IFAP 36
  1.2 Kiểm tra sản phẩm PCR trên gel agarose 2%; 2: không thơm, 3:
  thơm, 4: dị hợp, 5: nước, 1 và 6 thang chuẩn 36
  3.1 Kết quả ñiện di sản phẩm PCR trên gel agarose TBE 2% của các
  giống lúa thơm 63
  3.2 Sơ ñồ lai tích lũy giữa 4 bố mẹ87
  3.3 Sơ ñồ lai tích lũy của 7 bố mẹ92
  3.4 Cá thể có chiều dài bông 45 cm của tổ hợp lai ST1/KDM 10593
  3.5 Lúa thơm ST12 101
  3.6 Hạt lúa và gạo xát trắng ST12101
  3.7 Lúa thơm ST17 105
  3.8 Lúa thơm ST18 105
  3.9 Lúa thơm ST19 111
  3.10 Hạt lúa và gạo xát trắng ST19111
  3.11 Lúa thơm ST16 114
  3.12 Gạo xát trắng ST16 116
  3.13 Lúa thơm ST20 119
  3.14 Lúa và gạo xát trắng ST20121
  3.15 Kết quả ñiện di sản phẩm PCR trên gel agarose TBE 2% của lúa
  thơm mới chọn tạo 122
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . 1
  MỞ ðẦU
  1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong những năm gần ñây, số lượng gạo xuất khẩu củanước ta tăng
  ñều ñặn, năm 2010 lượng gạo xuất khẩu ñạt tới 6,8 triệu tấn, thu về trên 3,2 tỷ
  ñô la Mỹ cho ñất nước. Số lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam xếp hàng thứ
  nhì trên thế giới sau Thái Lan. Song về chất lượng,ña số gạo xuất khẩu của ta
  thuộc loại thấp và một ít ñạt loại trung bình nên hiệu quả kinh tế không cao,
  ñời sống người dân trồng lúa rất chậm cải thiện.
  Lúa thơm hạt dài, chất lượng cao luôn ñược khuyến khích gieo trồng ñể
  xuất khẩu, nhưng vì bộ giống lúa thơm trong nước hiện nay chưa ña dạng
  phong phú, tính thích ứng hẹp, các giống lúa thơm nhập nội có tiềm năng
  năng suất khá, gạo thơm ngon nhưng nhiễm nhiều loạisâu bệnh (rầy, bạc lá,
  ñạo ôn, khô vằn .) nên việc mở rộng diện tích rất khó khăn. Giống lúa thơm
  hạt dài, chất lượng cao ñược chọn tạo trong nước còn rất ít, chưa ñáp ứng nhu
  cầu tiêu dùng và xuất khẩu.
  Mùi thơm là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết ñịnh chất
  lượng gạo và cơm nhưng các nghiên cứu về ñặc ñiểm di truyền mùi thơm và
  hình thái hạt gạo, cũng như so sánh chất lượng mùi thơm của các giống lúa
  thơm khác nhau ở Việt Nam hiện nay chỉ mới bắt ñầu và kết quả còn hạn chế.
  Vì vậy, việc nghiên cứu bản chất các hợp chất thơm,so sánh chất lượng mùi
  thơm sẽ hữu ích cho các nhà chọn giống trong quá trình tạo chọn các giống
  lúa thơm mới cũng như thiết lập các tiêu chuẩn chọnlọc cho giống lúa thơm.
  Xuất phát từ thực tế ñó, ñề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thơm cao sản
  phục vụ nội tiêu và xuất khẩu” ñược triển khai thực hiện
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . 2
  2 Mục tiêu nghiên cứu
  Chọn tạo ñược giống lúa thơm ngắn ngày, năng suất cao, hạt gạo dài
  trong, chất lượng cao từ nguồn vật liệu lúa thơm ñịa phương, ñột biến và nhập
  nội.
  3 Nội dung nghiên cứu
  ðể thực hiện ñược mục tiêu nêu trên, ñề tài cần phải giải quyết những
  nội dung nghiên cứu dưới ñây:
  - ðánh giá ñặc ñiểm nông sinh học, mùi thơm của vậtliệu tham gia
  trong các thí nghiệm.
  - Nghiên cứu ñặc ñiểm di truyền mùi thơm, chiều dàihạt, thời gian sinh
  trưởng thông qua lai dialen và ñánh giá sự phân ly tính trạng của các thế hệ
  con lai từ F
  2
  ñến F
  7
  .
  - Chọn lọc cá thể thơm, năng suất cao, hạt thon dài, chất lượng cao,
  TGST ngắn qua các thế hệ ñể ñạt ñộ thuần ổn ñịnh.
  - Khảo nghiệm trình diễn các dòng thuần ở một số vùng ñể tìm hiểu
  khả năng hiện thực hóa giống mới trong sản xuất ñạitrà.
  4 Những ñóng góp mới của luận án
  - ðánh giá mùi thơm của 13 giống lúa thơm bố mẹ bằng phương pháp
  cảm quan ñã phân chia thành 3 nhóm: Nhóm thơm ñậm (ñiểm 7) có
  Khaodawkmali 105; Nhóm thơm khá (ñiểm 5) có 6 giống(TT1, Hương cốm,
  ST5, Tám thơm ñột biến T1, ST3 ñột biến, Jasmine85); Nhóm thơm nhẹ
  (ñiểm 3) có 6 giống (Hoa sữa, ST1,ST3, Tám thơm ñộtbiến T2, T3, T4).
  Xác ñịnh ñược các giống: Hương Cốm, Tám Thơm Hải Hậu TT1, ST5,
  Jasmine 85, và Hoa Sữa mang một cặp alen lặn của một gen chủ yếu kiểm
  soát mùi thơm, chiều dài hạt gạo và TGST của 5 giống này và CK96 ñược
  kiểm soát bởi hoạt ñộng của gen cộng tính và không cộng tính, trong ñó gen
  cộng tính chiếm ưu thế hơn. Sử dụng cặp mồi ngoài (EAP và ESP) và cặp mồi
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . 3
  trong (IFAP và INSP) với phản ứng PCR xác ñịnh ñược36 dòng, giống lúa
  thơm trong tập ñoàn nghiên cứu mang cặp alen thơm badh2.1.
  ðánh giá mùi thơm bằng cảm quan so với phương pháp phân tích ñịnh
  lượng chất 2-acetyl-1-pyrroline bằng vi chiết xuất trên pha rắn ghép với sắc
  kế khí thu ñược kết quả như nhau. Mùi thơm của lúa trồng trong vụ ðông
  Xuân ñậm hơn so với ở vụ Hè Thu.
  Lai tích lũy nhiều bố mẹ có mùi thơm sẽ chọn lọc ñược nhiều dòng
  thơm hơn tổ hợp lai ba. Chọn lọc con lai có ñộ thơmcao ở từng thế hệ sẽ loại
  bỏ ñược dòng bị ảnh hưởng của môi trường làm giảm ñộ thơm. Chọn lọc ñể
  ñạt dòng thuần ở tổ hợp lai 3 bố mẹ và nhiều bố mẹ không khác biệt nhau về
  thế hệ.
  ðã chọn tạo ñược 6 giống lúa thơm mới ngắn ngày, hạt dài ≥ 7,5 mm,
  thon, trong, hàm lượng amylose ≤ 20%, có kiểu cây mới, năng suất cao, thích
  ứng với vùng thâm canh 2-3 vụ/năm của tỉnh Sóc Trăng, các giống ñều có
  một cặp alen thơm badh2.1, cơm thơm ngon, ñược nôngdân chấp nhận mở
  rộng sản xuất.
  5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  5.1 Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả nghiên cứu xác ñịnh rằng các giống lúa thơm ñịa phương, cải
  tiến và nhập nội ñều mang một cặp alen badh2.1 thamgia kiểm soát mùi
  thơm, vì vậy muốn tạo giống lúa thơm mới với những tính trạng mong muốn,
  cần chọn bố mẹ thơm có ít nhất một trong những tínhtrạng mong muốn có
  thể di truyền ñược.
  - ðã xác ñịnh ñược ñặc ñiểm di truyền về chiều dài hạt, mùi thơm, chất
  lượng cao và thời gian sinh trưởng làm cơ sở cho chương trình chọn tạo giống
  lúa thơm hạt dài, chất lượng cao, TGST ngắn.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . 4
  - Lai tích lũy nhiều giống bố mẹ thơm với những tính trạng bổ sung
  khác nhau, chọn lọc cá thể thơm theo tiêu chuẩn ngay từ thế hệ F
  2
  ñến các thế
  hệ sau, chắc chắn thu ñược giống lúa thơm mới có kiểu cây thâm canh, năng
  suất cao, chất lượng tốt, TGST phù hợp.
  5.2 Ý nghĩa thực tiễn
  - Sử dụng các giống lúa Tám thơm ñịa phương (loài phụ Japonica) và
  một số dạng lúa thơm ñột biến lai với các giống lúathơm nhập nội ñã chọn ra
  6 giống lúa thơm mới có kiểu cây thâm canh, năng suất cao, ngắn ngày, hạt
  thon dài trong, hàm lượng amylose thấp (<20%), trong ñó 3 giống ñược xếp
  loại chất lượng cơm rất ngon lần lượt là ST19>ST20>ST16, cả 6 giống mới
  ñều mang một cặp alen thơm badh2.1. Các giống này có thể gieo trồng trên
  vùng ñất thâm canh cao trong cơ cấu 2-3 vụ lúa/năm phục vụ cho tiêu dùng
  nội ñịa và xuất khẩu tại tỉnh Sóc Trăng.
  - ðánh giá mùi thơm của gạo bằng cảm quan và bằng phân tích hàm
  lượng chất 2-AP trên các giống lúa thơm cho kết quảnhư nhau nên trong quá
  trình chọn lọc các thế hệ ñang phân ly có thể sử dụng phương pháp ñánh giá
  cảm quan ñể tiết kiệm thời gian và kinh phí.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . 5
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG
  VÀ NGOÀI NƯỚC
  1.1 Tài nguyên di truyền và nhu cầu giống lúa thơm chất lượng cao
  Ở Việt Nam, lúa thơm bản ñịa ñược trồng trên cả ba miền Bắc, Trung,
  Nam. Miền Nam có các giống lúa thơm nổi tiếng như Nàng Thơm Chợ ðào,
  Nàng Hương, Tàu Hương; miền Trung nổi tiểng với lúagié như Gié An Cựu
  và lúa thơm; miền Bắc ñặc trưng với nhóm lúa Tám. Tập ñoàn lúa Tám của
  Việt Nam là ñặc sản ñộc ñáo nổi tiếng từ ngàn xưa: hạt gạo nhỏ, trong, cơm
  dẻo, thơm ngon ñặc biệt. ðây là nguồn tài nguyên lúa hết sức quý giá của
  nước ta. Trong tập ñoàn 142 giống lúa Tám, 36,6% thuộc loài phụ japonica và
  trong 21 giống lúa Tám có hương thơm cao ñã có 20 giống thuộc loài phụ
  japonica(Trần Danh Sửu, 2008)[33]. Lúa Tám mang nhiều tínhtrạng hạn chế
  khả năng thâm canh như phản ứng ánh sáng ngày ngắn,thời gian sinh trưởng
  dài (160-180 ngày), cây cao (150-185 cm), mềm, dễ ñổ ngã, khả năng ñồng
  hóa ñạm thấp (ít chịu phân ñạm), lá mỏng, dài, rủ, che khuất nhau, cổ bông
  khá dài, hạt xếp thưa, Do ñó, năng suất bị hạn chế(20-30 tạ/ha/vụ), diện
  tích gieo trồng ngày càng giảm sút. Lúa Tám thơm cóưu thế là chịu ñiều kiện
  khó khăn về ñất ñai, thời tiết tốt hơn, thơm và thường có giá bán cao hơn. Các
  giống lúa bản ñịa của Ấn ðộ, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam có yêu cầu chặt
  chẽ về nơi trồng. Một số giống bản ñịa ở Việt Nam yêu cầu vùng ñất trồng
  phù hợp như giống Nàng Thơm Chợ ðào chỉ trồng ở xã Mỹ Lệ, huyện Cần
  ðước, tỉnh Long An; giống Séng Cù ở vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai,
  Mường Khương, Bát Xát, Simakai thì cơm mới ngon (Nguyễn Văn Luật,
  2008)[29].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tài liệu tiếng Việt
  1. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2004), Quy phạm khảo nghiệm giống lúa, Nxb.
  Nông Nghiệp, 39 trang.
  2. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2005), 575 Giống cây trồng nông nghiệp mới,
  Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp
  ASPS) Hợp phần giống cây trồng, Nxb. Nông nghiệp, 412 trang.
  3. Bùi Chí Bửu (1996), “Nghiên cứu nâng cao chất lượnglúa gạo tỉnh Cần
  Thơ”, Sở KHCN và MT tỉnh Cần Thơ, 68 trang.
  4. Bùi Chí Bửu (1998), “Phát triển giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao
  và ổn ñịnh”, Sở KHCN và MT tỉnh Cần Thơ, tr. 1-52.
  5. Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang (2000), Một số vấn ñề cần biết về gạo
  xuất khẩu, Nxb. Nông Nghiệp, 78 trang.
  6. Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang (2003), Giáo trình di truyền số lượng,
  Nxb. Nông nghiệp, tr. 52-61.
  7. Nguyễn Minh Công và Nguyễn Tiến Thăng (2006), “Sự di truyền một số
  ñột biến mùi thơm phát sinh từ giống lúa Tám Thơm Hải Hậu”, Tạp
  chí Khoa học, Trường ðại học Sư phạm Hà Nội, 1, tr. 122-125.
  8. Nguyễn Minh Công và Nguyễn Tiến Thăng (2007), “Sự di truyền ñột biến
  mùi thơm phát sinh từ giống lúa tẻ thơm ñặc sản miền Bắc Tám Xuân
  ðài”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 10, tr. 21-22,14.
  9. Nguyễn Minh Công và Nguyễn Thị Mong (2005), “Sự di truyền các ñột
  biến: không cảm ứng quang chu kỳ, chín sớm trong vụmùa, gây tạo
  từ một số giống lúa tẻ ñặc sản Nam bộ”, Tạp chí Di truyền học và
  ứng dụngsố 2, http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules.php?
  name=Pages1&go=page&pid=113, truy cập ngày 22/12/2009.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . 153
  10. Hồ Quang Cua và Ong Tài Thuận (2002), Chọn lọc giống lúa thơm ST 3
  ñột biến tự nhiên từ giống lúa Vð 20, Báo cáo tóm tắt, 20 trang.
  11. Dương Văn Chín (2009), Giống lúa OM4900, http://clrri.org/
  index.php?option=com_content&task=view&id=134&Item id=1,
  truy cập ngày 22/12/2009.
  12. Trần Văn Diễn và Tô Cẩm Tú (1995), Di truyền số lượng, Nxb. Nông
  Nghiệp, tr. 93-308.
  13. Lâm Quang Dụ, ðào Thị Thanh Bằng, Nguyễn Hữu ðống, Tô Anh Tuấn,
  Lê Thị Liễu (2004), “Nghiên cứu bản chất di truyền của tính trạng
  mùi thơm ở một số giống lúa”, Tạp chí Di truyền học và ứng dụng
  số 2, http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules.php?name=
  Pages 1&go=page&pid=79, truy cập ngày 22/12/2009.
  14. Nguyễn Xuân Dũng, Lê Vĩnh Thảo, Nguyễn Minh Công vàcs. (2010),
  “Kết quả nghiên cứu và chọn tạo giống lúa tẻ thơm, chất lượng cao
  cho vùng ñồng bằng Sông Hồng và Bắc trung bộ giai ñoạn 2006-2010”, Kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học
  Nông nghiệp Việt Nam, Nxb. Nông nghiệp, tr. 174 – 180.
  15. Nguyễn Ngọc ðệ (2009), Giáo trình cây lúa, Nxb. ðại Học Quốc Gia
  Tp. HCM, 340 p.
  16. Vũ Hiếu ðông và Nguyễn Thị Lang (2005), “Nghiên cứubiến ñộng ñộ
  hóa hồ (Gelatinization temperature) trên hạt gạo (Oryza sativa)”,
  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1, tr. 61-63.
  17. Nguyễn Thị Mai Hạnh và Võ Công Thành (2010), “Tạo dòng lúa thơm
  kháng rầy nâu, có năng suất cao và phẩm chất tốt”, Tạp chí Khoa
  học, Trường ðại học Cần Thơ, số 16b, tr. 240-250.
  18. Nguyễn Phúc Hảo, Võ Công Thành, Trần Ngọc Quý, PhạmVăn Phượng
  (2009), “Lai tạo và tuyển chọn giống lúa ngắn ngày theo hướng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . 154
  năng suất cao, phẩm chất tốt tại trường ñại học CầnThơ”, Tạp chí
  Khoa học, Trường ðại học Cần Thơ, 1(1), tr. 98-107.
  19. Phan Phước Hiền, ðỗ Khắc Thịnh, Võ Công Thành, Lê Thị Hiên,
  Nguyễn Thị Ry (2010), “Nghiên cứu sự biến ñổi ñặc ñiểm nông học,
  phẩm chất và mùi thơm của giống lúa jasmine 85 ở thế hệ M
  2
  ñược
  xử lý ñột biến bằng tia gamma”, Tuyển tập Hội nghị Công nghệ sinh
  học toàn quốc khu vực phía Nam 2009, tr. 708 – 716.
  20. Phan Phước Hiền, Frédéric Gay, Lê Xuân Thám, Hồ ðăng Vang, Nguyễn
  Thị Thu Hương, Hoàng Hữu Hè, Nguyễn Thị Thu Hiền (2008),
  “Bước ñầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biến ñổi
  mùi thơm của giống lúa Basmati và Tám thơm trước vàsau ñột biến
  bằng tia gamma tại Thừa thiên huế và Sóc trăng”, Tạp chí Công
  nghệ Sinh học, 64(B), tr. 897-903.
  21. Phan Phước Hiền, Trương Thị Bích Liễu, Huỳnh Vĩnh Khang, ðỗ Khắc
  Thịnh (2008), “Nghiên cứu phân tích so sánh hàm lượng mùi thơm
  2-AP trong lá dứa (Pandanus amaryllifolius) với một số giống gạo
  thơm bằng SPME-GC/GCMS và EDS-GC/GCMS”, Kỷ yếu hội hóa
  Tp. Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập, ngày hóa học Tp. HCM lần
  thứ 6 19-12-2008, tr. 1-11.
  22. Nguyễn Văn Hoan (2006), Cẩm nang cây lúa, quyển 1- Thâm canh lúa
  cao sản, Nxb. Lao ñộng, 380 trang.
  23. ðỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Văn ðồng, Phạm Quang duy, Lê Thị Thu
  Về, ðỗ Năng Vịnh. (2008), “Xác ñịnh nhanh chóng và chính xác
  gen kiểm soát tính trạng mùi thơm (fgr) ở lúa bằng tổ hợp mùi ñặc
  hiệu”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8, tr. 3-5.
  24. Phan Thanh Kiếm (2007), Di truyền số lượng-Nguyên lý và bài toán ứng
  dụng trong nghiên cứu cây trồng, NxB. Nông Nghiệp, Tp. Hồ Chí
  Minh,162 trang.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . 155
  25. Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu (2004), “Xác ñịnh gen fgr ñiều khiển
  tính trạng mùi thơm bằng phương pháp Fine Mapping và
  microsatellites”, Hội nghị quốc gia chọn tạo giống lúa, Viện Lúa
  ðBSCL, tr. 187-194.
  26. Nguyễn Thị Lang, Bùi Thị Dương Khuyều, Nguyễn Tiến Huyền, Vũ
  Hiếu ðông, Bùi Chí Bửu (2005), “ðánh giá tài nguyêndi truyền của
  lúa ñặc sản ñịa phương vùng ðBSCL bằng marker vi vệtinh
  (microsatellite)”, Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, kỳ
  1-tháng 9/2006, tr. 15-18,22.
  27. Quan Thị Ái Liên, Nguyễn Thị Ngọc Hân và Võ Công Thành (2010), “Lai
  tạo và tuyển chọn dòng nếp thơm ngắn ngày, phẩm chất tốt từ tổ hợp
  lai nếp CK2003 x TP5”, Tạp chí Khoa học, Trường ðại học Cần Thơ,
  số 16a, tr. 167-177.
  28. Lê Cẩm Loan và Khush G.S. (1997), “Di truyền tính trạng nhiệt trở hồ ở
  lúa (Oryza sativaL.)”, Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học 1977-1997,
  Viện Lúa ðồng Bằng Sông Cửu Long, Nxb. Nông Nghiệp,tr. 57-64.
  29. Nguyễn Văn Luật (2008), “Lúa thơm ñặc sản Việt Nam trong tập ñoàn
  giống lúa bản ñịa”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3,
  tr. 3-6.
  30. Trần Thị Xuân Mai, Nguyễn Thành Tâm, Trần Thị Giang, Lê Việt Dũng
  và Hà Thanh Toàn (2008), “Ứng dụng của các cặp mồi chuyên biệt
  dựa trên vùng gen BAD2 ñể phát hiện nhanh các dòng lúa thơm”,
  Tạp chí Khoa học, Trường ðại học Cần Thơ, 9, tr. 187-193.
  31. Nguyễn Thị Mong (2005), Nghiên cứu ñặc ñiểm và bản chất di truyền
  của một số ñột biến phát sinh từ một số giống lúa tẻ ñặc sản Nam
  bộ, Luận án tiến sĩ sinh học, Bộ Giáo dục và ðào tạo,Trường ðại
  học Sư phạm Hà nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp . 156
  32. Kiều Thị Ngọc (2002), Nghiên cứu và sử dụng tập ñoàn các giống lúa
  trong chương trình lai tạo giống có phẩm chất gạo cao ở vùng ñồng
  bằng sông Cửu Long, luận án tiến sĩ nông nghiệp, Viện Khoa học
  Nông nghiệp Việt Nam.
  33. Trần Danh Sửu (2008), ðánh giá ña dạng di truyền tài nguyên lúa Tám
  ñặc sản miền Bắc Việt Nam, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Bộ Giáo
  dục và ðào tạo, Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam.
  34. Phan Hữu Tôn và Tống Văn Hải (2010), “Sàng lọc các giống lúa có chứa
  gen mùi thơm bằng chỉ thị phân tử”, Tạp chí Khoa học và Phát triển,
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, 8(4), 646-652.
  35. Dương Xuân Tú (2010), “Kết quả chọn giống lúa thơm bằng chỉ thị phân
  tử”, Kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học
  Nông nghiệp Việt Nam, Nxb. Nông nghiệp, tr. 533 – 540.
  36. Nguyễn Thanh Tuyền, Trần Văn Chiến, Hoàng Quốc Chính, ðoàn Thị
  Tứ, Phạm Văn ðoan, Nguyễn Xuân Thư (2007), “Kết quảchọn tạo
  giống lúa Tẻ Thơm số 10”, Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển nông
  thôn, 10, tr. 17-20.
  37. Lê Xuân Thái (2005), “ðánh giá tính ổn ñịnh phẩm chất gạo của 8 giống
  lúa cao sản có triển vọng ở ðồng bằng sông Cửu Long”, Tạp chí
  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kỳ 1 tháng 3, tr. 18-21.
  38. Lê Xuân Thám (2004), Nghiên cứu gây ñột biến cải tiến giống lúa thơm cho
  năng suất cao, chất lượng xuất khẩu, Báo cáo ñề tài cấp Bộ, 59 trang.
  39. Nguyễn Thị Trâm (2001), Chọn giống lúa lai, Nxb. Nông Nghiệp, tr. 64
  – 67.
  40. Nguyễn Thị Trâm, Phan Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang,Nguyễn Văn
  Mười, Nguyễn Trọng Tú, Vũ Thị Bích Ngọc, Lê Thị Khải Hoàn,
  Trương Văn Trọng (2006), “Kết quả chọn tạo giống lúa thơm

  Xem Thêm: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thơm cao sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thơm cao sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

lua thom st16

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status