Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Qui trình thi công sàn bê tông ứng lực trước căng sau có bám dính

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Qui trình thi công sàn bê tông ứng lực trước căng sau có bám dính

  MỤC LỤC
  Trang
  Mục lục 1
  Danh mục các bảng biểu 4
  Danh mục hình vẽ đồ thị 5
  Mở đầu 6
  MỞ ĐẦU 6
  ã Tính cấp thiết của đề tài 6
  ã Mục đích nghiên cứu của đề tài 7
  ã Nội dung nghiên cứu của luận văn 8
  ã Giới hạn nghiên cứu 8
  ã Đối tượng nghiên cứu 8
  ã Phương pháp nghiên cứu 8
  ã í nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 9
  CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC 10
  1.1 Sơ lược lịch sử phát triển kết cấu bê tông ứng lực trước 10
  1.2 Ứng dụng bê tông ứng lực trước ở Việt Nam 14
  1.3 Khái niệm về bê tông ứng lực trước 16
  1.4 Một số giải pháp thi công bê tông cốt thép ứng lực trước 18
  1.4.1 Phương pháp căng trước 18
  1.4.2 Phương pháp căng sau 19
  1.4.2.1 Phương pháp căng ngoài kết cấu 20
  1.4.2.2 Phương pháp căng sau dùng có bám dính 20
  1.4.2.3 Phương pháp căng sau dùng cáp không bám dính 21
  1.4.2.4 Phương pháp gây ứng lực trước không toàn phần 22
  1.4.3 Một số công nghệ tạo ứng suất trước ngoài hai phương pháp căng trước và căng sau 22
  1.4.3.1 Sử dụng xi măng trương nở tạo ứng suất trước trong bê tông 23
  1.4.3.2 Dùng kích ép ngoài để tạo ứng suất 23
  1.5 Vật liệu sử dụng cho bê tông ứng suất trước 23
  1.5.1 Bê tông cường độ cao 23
  1.5.2 Thép cường độ cao 24
  1.5.3 Các vật liệu khác 25
  1.5.3.1 Ống gen 25
  1.5.3.2 Vữa phụt 27
  1.5.3.3 Neo 27
  1.6 Thiết bị sử dụng tạo ứng suất trước 30
  CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUI TRÌNH THI CÔNG SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC CĂNG SAU CÓ BÁM DÍNH 34
  2.1 Các quan niệm phân tích kết cấu bê tông ứng lực trước 34
  2.2 Các giai đoạn tính toán 35
  2.3 Các phương pháp tính nội lực trong sàn 35
  2.3.1 Phương pháp phân phối trực tiếp 35
  2.3.2 Phương pháp phân khung tương đương 38
  2.3.3 Phương pháp phần tử hữu hạn 41
  2.4 Tính toán thiết kế sàn bê tông ứng lực trước 42
  2.4.1 Giới thiệu chung 42
  2.4.2 Thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau 43
  2.5 Yêu cầu kỹ thuật khi thi công sàn bê tông ứng lực trước căng sau có bám dính 43
  2.5.1 Bảo quản vật liệu 44
  2.5.2 Lắp đặt cáp ứng lực trước 45
  2.5.3 Đổ bê tông 47
  2.5.4 Kéo căng 47
  2.5.4.1 An toàn 48
  2.5.4.2 Qui trình kéo căng và đo lực kéo 49
  2.5.5 Cáp ngắn 50
  2.5.6 Sự cố trong kéo căng 50
  2.5.7 Bơm vữa 53
  2.5.8 Hoàn thiện 54
  2.6 Yêu cầu kỹ thuật khi căng sau thép ứng lực trước 54
  2.6.1 Bố trí thép căng 54
  2.6.2 Neo cho thép ứng lực trước 54
  2.6.3 Qui trình căng thép 55
  2.7 Yêu cầu cấu tạo với kết cấu bê tông ứng lực trước 56
  2.7.1 Bố trí cốt thép kéo căng 56
  2.7.2 Bố trí neo ứng lực trước và bộ nối ứng lực trước 57
  2.7.3 Bố trí cốt thép thường trong kết cấu bê tông ứng lực trước 57
  CHƯƠNG 3 – QUI TRÌNH THI CÔNG SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC CĂNG SAU CÓ BÁM DÍNH 58
  3.1 Cơ sở lập biện pháp và qui trình thi công 58
  3.2 Chuẩn bị vật tư và thiết bị cho công trình 60
  3.2.1 Chuẩn bị vật tư 60
  3.2.2 Chuẩn bị thiết bị 61
  3.3 Qui trình thi công 61
  3.3.1 Công tác lắp đặt cáp 62
  3.3.2 Công tác kéo cáp 70
  3.3.3 Công tác bơm vữa 73
  3.3.4 Thử vữa 75
  3.3.5 Công tác an toàn 76
  3.4 Các qui trình nghiệm thu 77
  3.4.1 Qui trình nghiệm thu lắp đặt đường cáp 77
  3.4.2 Qui trình nghiệm thu công tác kéo căng 78
  3.4.3 Qui trình nghiệm thu công tác trộn vữa và bơm vữa 80
  3.4.4 Qui trình nghiệm thu kết quả kéo căng 81
  3.5 Phương pháp xử lý sự cố 83
  3.5.1 Xử lý sự cố trong công tác lắp đặt 83
  3.5.2 Xử lý sự cố trong công tác kéo căng 83
  3.5.3 Xử lý sự cố trong công tác bơm vữa cho đường cáp 83
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
  1. Kết luận 85
  2. Kiến nghị 86
  3. Hướng nghiên cứu tiếp theo 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1 Một số đặc tính của cáp ứng lực trước 25
  Bảng 1.2 Một số tiết diện ống gen 26
  Bảng 1.3 Một số đặc tính của vữa bơm 27
  Bảng 1.4 Một số kích thước đầu neo sống 29
  Bảng 1.5 Các thiết bị cần thiết đối với phương pháp căng sau có bám dính 30
  Bảng 2.1 Giới hạn sai số theo phương thẳng đứng của tuyến cáp 47
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  Hình 1.1 Sơ đồ gây ứng suất trước trong cấu kiện bê tông chịu nén bằng cốt thép cường độ cao 11
  Hình 1.2 Bản móng sử dụng bê tông ứng lực trước 12
  Hình 1.3 Nhà cao tầng sử dụng hệ sàn phẳng bê tông ứng lực trước 12
  Hình 1.4 Trường học sử dụng hệ sàn bê tông ứng lực trước 13
  Hình 1.5 Bãi đỗ xe sử dụng hệ sàn bê tông ứng lực trước 13
  Hình 1.6 Sơ đồ bố trí căng cáp trên mặt bằng dọc theo các trục ngang và dọc công trình 14
  Hình 1.7 Cao ốc Đất Phương Nam sử dụng hệ dầm sàn bê tông ứng lực trước căng sau 15
  Hình 1.8 Công trình Becamex tower sử dụng hệ dầm sàn bê tông ứng lực trước căng sau 16
  Hình 1.9 Sơ đồ phương pháp căng trước 18
  Hình 1.10 Sơ đồ phương pháp căng sau 19
  Hình 1.11 Mặt bằng bố trí cáp ƯLT căng sau có bám dính 21
  Hình 1.12 Mặt bằng bố trí cáp ƯLT căng sau không bám dính 22
  Hình 1.13 Sơ đồ tạo ƯLT bằng kích ép ngoài 23
  Hình 1.14 Hình dạng thép cường độ cao 24
  Hình 1.15 Hình dạng một số ống gen 26
  Hình 1.16 Hình dạng đầu neo sống 28
  Hình 1.17 Hình dạng đầu neo chết 28
  Hình 1.18 Hình dạng kích kéo 31
  Hình 1.19 Hình dạng tang tở cáp 31
  Hình 1.20 Hình dạng máy ép đầu neo chết 31
  Hình 1.21 Hình dạng máy bơm thủy lực 32
  Hình 1.22 Hình dạng máy bơm vữa 32
  Hình 1.23 Hình dạng máy trộn vữa 33
  Hình 1.24 Hình dạng đồng hồ đo áp lực 33
  Hình 2.1 Sơ đồ dải cột và dải nhịp 37
  Hình 2.2 Sơ đồ khung tương đương 39
  Hình 2.3 Cột tương đương 40
  Hình 3.1 Chi tiết lắp đặt đầu neo sống 63
  Hình 3.2 Chi tiết đầu neo sống 63
  Hình 3.3 Công tác gia công cáp 64
  Hình 3.4 Chi tiết nối ống gen 65
  Hình 3.5 Công tác lắp đặt cáp 66
  Hình 3.6 Công tác lắp đặt cáp 67
  Hình 3.7 Lắp đặt con kê cho đường cáp 68
  Hình 3.8 Lắp đặt vòi bơm vữa cho đường cáp 68
  Hình 3.9 Chi tiết vòi bơm vữa 69
  Hình 3.10 Công tác đổ bê tông 69
  Hình 3.11 Thứ tự kéo cáp trong đầu neo sống 71
  Hình 3.12 Công tác kéo cáp 71


  Xem Thêm: Qui trình thi công sàn bê tông ứng lực trước căng sau có bám dính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Qui trình thi công sàn bê tông ứng lực trước căng sau có bám dính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status