Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  GIÁO TRÌNH Tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty Bỉm Sơn

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty Bỉm Sơn

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 4
  I.ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 4
  1.Khái niệm . 4
  2.Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động . 6
  2.1.Các yếu tố thuộc cá nhân người lao động . 8
  2.2.Các yếu tố thuộc về tổ chức . 9
  II.CÁC HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 12
  1.Các học thuyết về tạo động lực . 12
  1.1.Học thuyết nhu cầu của Maslow 12
  1.2.Học thuyết về sự tăng cường tích cực (BF Skinner) 12
  1.3.Học thuyết về sự công bằng (Stacy Adams) . 13
  1.4.Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor room) 13
  1.5.Học thuyết hệ thống hai yếu tố 14
  2.Mối quan hệ giữa tăng năng suất lao động, kết quả sản xuất kinh doanh với động lực lao động 14
  3.Sự cần thiết phải tạo động lực lao động tại Công ty xi măng Bỉm Sơn 15
  3.1.Sự cần thiết phải tạo động lực trong các doanh nghiệp nói chung 15
  3.2.Sự cần thiết phải tạo động lực tại công ty xi măng Bỉm Sơn 15
  CHƯƠNG II:pHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN . 17
  I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN . 17
  1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty xi măng Bỉm Sơn 17
  2.Đặc điểm của công ty xi măng Bỉm Sơn . 18
  2.1.Ngành nghề sản xuất kinh doanh . 18
  2.2.Đối thủ cạnh tranh . 18
  2.3.Công nghệ sản xuất của công ty XMBS . 19
  3. Cơ cấu tổ chức lao động của Công ty XMBS 21
  3.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty XMBS . 21
  3.2 Cơ cấu,chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức lao động 21
  4 .Đặc điểm về lao động của công ty . 25
  5.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2002-2005 27
  II.PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN . 29
  A.VỀ THU NHẬP 29
  1.Mức độ thoả mãn với thu nhập 29
  1.1.Hệ thống thang bảng lương 29
  1.2.Các hình thức trả lương: . 30
  1.3.Đánh giá việc tạo động lực từ công tác trả lương 38
  2.Tiền thưởng 40
  2.1. Khen thưởng thường xuyên: tức là khen thưởng theo năm - được áp dụng theo luật khen thưởng mới nhất của nhà nước ban hành . 41
  2.2. Khen thưởng theo đợt: Bao gồm: khen thưởng theo tháng, theo quý và khen thưởng đột xuất 42
  2.3 Đánh giá tạo động lực từ công tác trả thưởng cho người lao động 55
  B. PHÚC LỢI VÀ DỊCH VỤ 56
  1.Phúc lợi bắt buộc 57
  2.Phúc lợi tự nguyện: . 58
  C. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN . 59D.KHUYẾN KHÍCH VỀ MẶT TINH THẦN 63
  1.Mức độ thoả mãn đối với công việc 63
  2.Môi trường làm việc . 64
  2.1 Trang thiết bị . 64
  2.2 Bầu không khí làm việc 65
  3.Sự quan tâm của lãnh đạo 66
  4.Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 66
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN . 68
  I. MỤC ĐÍCH CỦA GIẢI PHÁP 68
  II.QUAN ĐIỂM CỦA CÁ NHÂN VỀ VIỆC ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP 68
  III.NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QÚA TRÌNH TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC . 69
  1.Thuận lợi 69
  2.Khó khăn 70
  2.1 Tiền lương – tiền công 70
  2.2 Các khoản khuyến khích . 72
  2.3 Phúc lợi phi tài chính . 72
  IV.CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ . 73
  1.Giải pháp về tiền lương và tiền thưởng . 73
  2.Giải pháp về tổ chức của công ty . 76
  2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty . 76
  2.2 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 78
  3.Giải pháp về phúc lợi - dịch vụ và các chế độ khác 80
  KẾT LUẬN 82
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 4
  I.ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 4
  1.Khái niệm . 4
  2.Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động . 6
  2.1.Các yếu tố thuộc cá nhân người lao động . 8
  2.2.Các yếu tố thuộc về tổ chức . 9
  II.CÁC HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 12
  1.Các học thuyết về tạo động lực . 12
  1.1.Học thuyết nhu cầu của Maslow 12
  1.2.Học thuyết về sự tăng cường tích cực (BF Skinner) 12
  1.3.Học thuyết về sự công bằng (Stacy Adams) . 13
  1.4.Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor room) 13
  1.5.Học thuyết hệ thống hai yếu tố 14
  2.Mối quan hệ giữa tăng năng suất lao động, kết quả sản xuất kinh doanh với động lực lao động 14
  3.Sự cần thiết phải tạo động lực lao động tại Công ty xi măng Bỉm Sơn 15
  3.1.Sự cần thiết phải tạo động lực trong các doanh nghiệp nói chung 15
  3.2.Sự cần thiết phải tạo động lực tại công ty xi măng Bỉm Sơn 15
  CHƯƠNG II:pHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN . 17
  I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN . 17
  1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty xi măng Bỉm Sơn 17
  2.Đặc điểm của công ty xi măng Bỉm Sơn . 18
  2.1.Ngành nghề sản xuất kinh doanh . 18
  2.2.Đối thủ cạnh tranh . 18
  2.3.Công nghệ sản xuất của công ty XMBS . 19
  3. Cơ cấu tổ chức lao động của Công ty XMBS 21
  3.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty XMBS . 21
  3.2 Cơ cấu,chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức lao động 21
  4 .Đặc điểm về lao động của công ty . 25
  5.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2002-2005 27
  II.PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN . 29
  A.VỀ THU NHẬP 29
  1.Mức độ thoả mãn với thu nhập 29
  1.1.Hệ thống thang bảng lương 29
  1.2.Các hình thức trả lương: . 30
  1.3.Đánh giá việc tạo động lực từ công tác trả lương 38
  2.Tiền thưởng 40
  2.1. Khen thưởng thường xuyên: tức là khen thưởng theo năm - được áp dụng theo luật khen thưởng mới nhất của nhà nước ban hành . 41
  2.2. Khen thưởng theo đợt: Bao gồm: khen thưởng theo tháng, theo quý và khen thưởng đột xuất 42
  2.3 Đánh giá tạo động lực từ công tác trả thưởng cho người lao động 55
  B. PHÚC LỢI VÀ DỊCH VỤ 56
  1.Phúc lợi bắt buộc 57
  2.Phúc lợi tự nguyện: . 58
  C. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN . 59D.KHUYẾN KHÍCH VỀ MẶT TINH THẦN 63
  1.Mức độ thoả mãn đối với công việc 63
  2.Môi trường làm việc . 64
  2.1 Trang thiết bị . 64
  2.2 Bầu không khí làm việc 65
  3.Sự quan tâm của lãnh đạo 66
  4.Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 66
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN . 68
  I. MỤC ĐÍCH CỦA GIẢI PHÁP 68
  II.QUAN ĐIỂM CỦA CÁ NHÂN VỀ VIỆC ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP 68
  III.NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QÚA TRÌNH TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC . 69
  1.Thuận lợi 69
  2.Khó khăn 70
  2.1 Tiền lương – tiền công 70
  2.2 Các khoản khuyến khích . 72
  2.3 Phúc lợi phi tài chính . 72
  IV.CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ . 73
  1.Giải pháp về tiền lương và tiền thưởng . 73
  2.Giải pháp về tổ chức của công ty . 76
  2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty . 76
  2.2 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 78
  3.Giải pháp về phúc lợi - dịch vụ và các chế độ khác 80
  KẾT LUẬN 82
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83

  Xem Thêm: Tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty Bỉm Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty Bỉm Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status