Lời nói đầu


Hoạt động kinh doanh xuất khẩu trong cơ chế thị trường diễn ra hết sức phức tạp và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau. Trong khi đó, môi trường kinh doanh lại luôn luôn biến động và có nhiều bất cập. Chính vì vậy, kinh doanh xuất khẩu đòi hỏi nhà thương mại phải luôn tìm tòi, đổi mới và sáng tạo để đạt được cái đích là lợi nhuận.
Trước những đòi hỏi của xu thế thương mại hoá toàn cầu và trước mắt là việc ra nhập vào tổ chức AFTA, các chính sách thương mại càng trở nên quan trọng và bức thiết. Do những đòi hỏi đó thì việc nghiên cứu những đề tài về chính sách thương mại nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt nam là vấn đề cần phải làm ngay từ lúc này để sẵn sàng trước việc ra nhập vào tổ chức AFTA của Việt Nam.
Qua quá trình học tập và tìm hiểu tư liệu của Công ty DONIMEX, xuất phát từ bối cảnh trong và ngoài Công ty, em chọn đề tài: “Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX
Những nội dung đã được đề tài làm rõ bao gồm :
1-Các hoạt động nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Công ty
2-Đánh giá kết quả xuất khẩu ở Công ty
3-Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa ở Công ty DONIMEX.

Vì trình độ hiểu biết có hạn, thời gian nghiên cứu không nhiều nên bản đề án này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Trong quá trình nghiên cứu và viết đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của thầy giáo GS.TS Nguyễn Duy Bột và tập thể các bạn trong lớp TMQT  K29 đã giúp em hoàn thành bản đề án này.
Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I: Lý luận cơ bản về kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường 2
I.Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường. 2
1. Khái niệm của thương mại quốc tế 2
2. Vai trò của kinh doanh xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân. 2
2.1 Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hóa đất nước. 2
2.2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. 2
2.3. Xuất khẩu có vai trò kích thích đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất. 3
2.4. Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân. 3
2.5. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta. 3
3. ý nghĩa của việc đẩy mạnh xuất khẩu đối với doanh nghiệp. 3
II. Những nội dung và hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu. 4
1. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu 4
2. Nội dung của kinh doanh xuất khẩu hàng hoá. 4
2.1. Nghiên cứu thị trường. 4
2.2. Thanh toán trong kinh doanh xuất khẩu hàng hoá. 4
2.3. Lập phương án kinh doanh. 5
2.4. Nội dung của công tác thu mua tạo nguồn hàng. 5
2.5. Định giá hàng xuất khẩu. 5
2.6. Giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu. 5
2.7. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 6
III. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 7
1. Các chính sách và quy định của Nhà nước 7
2. Nhân tố con người. 8
3. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp. 8
4. Khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. 9
Phần II:Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá
ở công ty DONIMEX thời gian qua 10
I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 10
1. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. 10
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. 10
3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 11
II. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua 11
1. Vài nét về tình hình xuất khẩu ở nước ta. 11
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 13
2.2. Các hình thức tạo nguồn hàng của công ty 14
2.3. Các Nghiệp vụ kinh doanh của công ty 15
II. Tổng quát kết quả xuất khẩu của Công ty. 17
1. Tình hình kinh doanh theo mặt hàng. 17
2. Tình hình kinh doanh xuất khẩu theo thị trường. 18
3. Phân tích hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng hóa của Công ty. 19
III. Những thành tựu, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động xuẩt khẩu của Công ty. 19
1. Thành tựu 19
2. Những tồn tại 20
Phần III: Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 22
1. Chính sách xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam. 22
2. Hệ thống quan điểm cơ bản đổi mới chính sách ngoại thương, đẩy mạnh xuất khẩu ở nước ta. 22
3. Các chính sách thúc đẩy xuất khẩu. 23
II. Các phương hướng và biện pháp phát triển xuất khẩu ở công ty donImex. 24
1. Phương hướng phát triển hoạt động xuất khẩu ở Công ty trong thời gian tới. 24
2. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Công ty trong thời gian tới. 25
Kết luận 28
Tài liệu tham khảo 29[charge=150]http://up.4share.vn/f/53626a6063676666/DA195.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX sẽ giúp ích cho bạn.