Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh công ty TNHH cà phê Trung Nguyên tại Hà N

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh công ty TNHH cà phê Trung Nguyên tại Hà N

  LỜI MỞ ĐẦU
  Chương I: Tổng quan nghiên cứu của đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh công ty TNHH cà phê Trung Nguyên tại Hà Nội.”
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài.
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài.
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu đề tài.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  1.5. Kết cấu của bài nghiên cứu khoa học.
  1.6. Tổng quan về tình hình nghiên cứu những công trình năm trước.
  1.6.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề trên thế giới.1.6.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề trong nước.
  1.6.3. Tổng quan tình hình các nghiên cứu khoa học khoá trước.
  1.6.4. Mô hình nghiên cứu đề tài.
  Chương II: Cơ sở lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
  2.1. Tổng quan cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh.
  2.1.1. Cạnh tranh.
  2.1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh.
  2.1.1.2. Vai trò, vị trí của năng lực cạnh tranh.
  2.1.2. Khái quát về lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh.
  2.1.3. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay.
  2.1.4.Phân loại năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
  2.2. Một số lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
  2.2.1. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của M. Porter.
  2.2.2. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh.
  2.2.2.1. Năng lực cạnh tranh nguồn.
  2.2.2.1.1. Năng lực tài chính.
  2.2.2.1.2. Năng lực quản trị và lãnh đạo.
  2.2.2.1.3. Chất lượng nguồn nhân lực.
  2.2.2.1.4. Năng lực R&D.
  2.2.2.1.5. Quy mô sản xuất kinh doanh.
  2.2.2.1.6. Cơ sở vật chất kĩ thuật.
  2.2.2.2. Năng lực cạnh tranh hiển thị.
  2.2.2.2.1. Chính sách sản phẩm.
  2.2.2.2.2. Chính sách giá.
  2.2.2.2.3. Chính sách phân phối.
  2.2.2.2.4. Chính sách xúc tiến.
  2.2.2.2.5. Uy tín và thương hiệu.
  2.2.2.2.6. Thị Phần sản phẩm trên thị trường.
  2.3. Các chiến lược để thiết lập và gia tăng năng lực cạnh tranh.
  2.3.1. Các chiến lược tổng quát của M.Porter.
  2.3.1.1. Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp.
  2.3.1.2. Tạo sự khác biệt.
  2.3.1.3. Trọng tâm các nguồn lực vào những thị trường cụ thể.
  2.3.2. Các chiến lược thích nghi của Miles & Snow.
  2.3.2.1. Chiến lược tấn công.
  2.3.2.2. Cạnh trạnh phòng thủ.
  2.3.2.3. Cạnh tranh phân tích.
  2.3.2.4. Cạnh tranh bình ổn.
  2.3.3. Chiến lược cạnh tranh trong các ngành.
  2.3.3.1. Chiến lược cạnh tranh trong các ngành phân tán.
  2.3.3.2. Chiến lược cạnh tranh trong các ngành mới xuất hiện.
  2.3.3.3. Chiến lược cạnh tranh trong các ngành bão hòa.
  2.3.3.4. Chiến lược kinh doanh trong các ngành suy thoái.
  2.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp.
  2.4.1. Chất lượng sản phẩm.
  2.4.2. Lợi nhuận của doanh nghiệp.
  2.4.3. Nhu cầu và thị phần của doanh nghiệp.
  2.4.4. Chất lượng dịch vụ.
  2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
  2.5.1. Nhân tố môi trường vĩ mô.
  2.5.2. Nhân tố môi trường vi mô.
  2.5.3. Nhân tố môi trường nội bộ doanh nghiệp.
  Chương III: Phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty TNHH coffee Trung Nguyên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
  3.1. Phương pháp nghiên cứu
  3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
  3.1.2. Phương pháp phân tích tổng hợp dữ liệu
  3.1.2.1. Phương pháp thống kê.
  3.1.2.2. Phương pháp phân tích so sánh.

  3.2. Khái quát về năng lực canh tranh ngành cà phê của Việt Nam hiện nay.
  3.2.1. Tổng quan thị trường cà phê Việt Nam.
  3.2.2. Năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam.
  3.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của chi nhánh công ty TNHH cà phê Trung Nguyên.
  3.3.1. Giới thiệu khái quát về công ty cà phê Trung Nguyên.
  3.3.1.1. Giới thiệu cà phê Trung Nguyên.
  3.3.1.2.Chi nhánh công ty TNHH cà phê Trung Nguyên tại Hà Nội.
  3.3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh cà phê Trung Nguyên tại Hà Nội.
  3.3.1.4. Một số kết quả kinh doanh ở chi nhánh công ty vài năm vừa qua.
  3.3.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến năng lực cạnh tranh của cà phê Trung Nguyên.
  3.3.2.1. Nhân tố môi trường vĩ mô.
  3.3.2.2. Nhân tố môi trường vi mô.
  3.3.2.3. Nhân tố môi trường bên trong doanh nghiệp.
  3.4.Phân tích một số chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của chi nhánh Công ty.
  3.4.1. Thực trạng về năng lực cạnh tranh nguồn.
  3.4.1.1. Tài sản và nguồn vốn.
  3.4.1.2. Năng lực quản trị và lãnh đạo.
  3.4.1.3. Chất lượng nguồn nhân lực.
  3.4.1.4. Quy mô sản xuất kinh doanh.
  3.4.1.5. Năng lực R&D.
  3.4.2. Thực trạng về năng lực cạnh tranh hiển thị.
  3.4.2.1. Sản phẩm.
  3.4.2.2. Giá bán sản phẩm, dịch vụ.
  3.4.2.3. Mạng lưới phân phối.
  3.4.2.4. Hoạt động quảng cáo và maketing.
  3.4.2.5. Uy tín thương hiệu.
  3.5. Phân tích và đánh giá về các nhóm đối thủ cạnh tranh của chi nhánh tại Hà Nội.
  3.5.1. Nhóm đối thủ cạnh tranh có quy mô lớn.
  3.5.2. Nhóm đối thủ cạnh tranh có quy mô vừa và nhỏ.
  Chương IV: Kết luận và đề xuất giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của chi nhánh công ty TNHH cà phê Trung Nguyên tại Hà Nội.
  4.1. Các kết luận và phát hiện trong quá trình nghiên cứu đề tài.
  4.1.1. Những thành tựu đạt được.
  4.1.2. Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
  4.1.3. Nguyên nhân của các hạn chế
  4.2. Phương hướng phát triển đến năm 2011, tầm nhìn đến năm 2020.
  4.3. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh công ty TNHH cà phê Trung Nguyên.
  4.3.1. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn.
  4.3.1.1. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
  4.3.1.2.Giải pháp nâng cao về cơ sở vật chất kĩ thuật.
  4.3.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hiển thị.
  4.3.2.1. Đề xuất giải pháp về giá bán sản phẩm.
  4.3.2.2. Đề xuất giải pháp về xúc tiến bán.
  4.3.2.3. Đề xuất giải pháp về uy tín và thương hiệu.
  4.3.2.4. Đề xuất giải pháp về quảng cáo và maketing.
  4.3.2.5. Giải pháp chiến lược thu hút khách hàng.
  4.3.2.6. Giải pháp chiến lược phân phối thị trường.
  4.3.2.7. Giải pháp chiến lược cạnh tranh thị trường.
  4.3.2.8. Giải pháp chiến lược cà phê Trung Nguyên xâm nhập thị trường thế giới.

  KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh công ty TNHH cà phê Trung Nguyên tại Hà N
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh công ty TNHH cà phê Trung Nguyên tại Hà N sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status