Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm hiểu giá đất ở trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu giá đất ở trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Tìm hiểu giá đất ở trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục hình iv
  Danh mục bảng v
  Danh mục từviết tắt vi
  1. MỎ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục ñích – yêu cầu 3
  1.2.1 Mục ñích 3
  1.2.2 Yêu cầu 3
  1.3 Ý nghĩa của ñềtài. 3
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀNGHIÊN CỨU
  2.1. Thịtrường bất ñộng sản 4
  2.1.1 Khái niệm 4
  2.1.2 Thịtrường bất ñộng sản thếgiới 4
  2.1.3.Thịtrường bất ñộng sản Việt Nam 6
  2.2. Giá ñất 13
  2.2.1 Khái niệm vềgiá ñất 13
  2.2.2. Cơsởkhoa học hình thành giá ñất 14
  2.2.3.Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất 19
  2.2.4.Các nguyên tắc cơbản của ñịnh giá ñất 24
  2.2.5. Các phương pháp ñịnh giá ñất
  1
  26 2.3 ðịnh giá ñất trên Thếgiới và Việt Nam 29
  2.3.1 ðịnh giá ñất trên Thếgiới 29
  2.3.2. ðịnh giá ñất tại Việt Nam 31
  3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  3.1. Nội dung nghiên cứu 38
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 38
  3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, sốliệu 38
  3.2.2. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 38
  3.2.3.Phương pháp ñiều tra theo mẫu phiếu 40
  3.2.4.Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích sốliệu 40
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
  4.1 ðiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội của khu vực nghiên cứu 41
  4.1.1 ðiều kiện tựnhiên 41
  4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội 42
  4.1.3 Văn hóa xã hội 48
  4.1.4 Hiện trạng sửdụng ñất 49
  4.2. Công tác ñịnh giá ñất tại thành phốHà Nội 50
  4.3. Giá ñất ởquy ñịnh tại ñịa bàn nghiên cứu 51
  4.3.1. Giá ñất ởquy ñịnh chung trong phạm vi cảnước 51
  4.3.2. Giá ñất quy ñịnh trên ñịa bàn huyện Gia Lâm 52
  4.4. Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất ở 54 4.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất ởtại khu vực các thịtrấn
  thuộc huyện Gia Lâm (khu vực I)
  60
  4.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất Khu vực giáp ranh thuộc
  huyện Gia Lâm (khu vực II)
  67
  4.4.3.Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất ởkhu vực ven trục ñầu mối
  giao thống chính thuộc huyện Gia Lâm (khu vực III)
  73
  4.5. Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất ởkhu vực nghiên cứu 80
  4.5.1. Ảnh hưởng của yếu tốkhu vực ñến giá ñất 80
  4.5.2. Ảnh hưởng của yếu tốcá biệt ñến giá ñất 82
  4.6. Giải pháp 83
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  5.1. Kết luận 85
  5.2. Kiến Nghị 86

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Việt Nam ñang trong quá trình ñổi mới, chuy ển từ nền kinh tế kế
  hoạch hóa sang nền kinh tếthịtrường ñịnh hướng xã hội chủnghĩa; Quá trình
  công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước ñang ñược ñẩy mạnh với m ục tiêu ñưa
  Việt Nam trởthành nước công nghiệp vào năm 2020.
  ðất ñai là nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia quý báu, là
  tưliệu sản xuất ñặc biệt, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là ñịa
  bàn phân bốkhu dân cư, xây dựng cơsởkinh tế, văn hóa, an ninh và quốc
  phòng. ðểphát huy nguồn nội lực từ ñất ñai phục vụsựnghiệp công nghiệp
  hóa, hiện ñại hóa ñất nước, chính sách pháp luật ñất ñai hiện hành ñã xác ñịnh
  quyền sửdụng ñất là hàng hóa, ñược tham gia thịtrường bất ñộng sản, nhằm
  thúc ñẩy sựhình thành và phát triển lành mạnh của thịtrường bất ñộng sản,
  tạo vốn cho ñầu tưphát triển.
  Giá ñất là một công cụquản lý vĩmô của Nhà nước ñểthực hiện quản
  lý ñất ñai bằng biện pháp kinh tế. Luật ðất ñai năm 1993 ñã xác ñịnh ñất có
  giá; Luật ðất ñai năm 2003 ñã xác ñịnh giá ñất do Nhà nước quy ñịnh phải
  ñảm bảo sát với giá chuy ển nhượng quyền sửdụng ñất thực tếtrên thịtrường
  trong ñiều kiện bình thường Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứvào khung
  giá của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn ñểxây dựng bảng giá ñất cho ñịa
  phương mình công bốvào ngày 01/01 hàng năm. Giá ñất do UBND cấp tỉnh
  ñược sửdụng làm căn cứ ñể: tính thuế ñối với việc sửdụng ñất và chuy ển
  quyền sửdụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật; tính tiền sửdụng ñất và tiền
  thuê ñất khi giao ñất, cho thuê ñất không thông qua ñấu giá quyền sửdụng ñất
  hoặc ñấu thầu dựán có sửdụng ñất; tính giá trịquyền sửdụng ñất khi giao
  ñất không thu tiền sử dụng ñất cho các tổ chức, cá nhân; xác ñịnh giá trị
  quyền sửdụng ñất ñểtính vào giá trịtài sản của doanh nghiệp nhà nước khi
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sỹkhoa học nông nghiệp
  2
  doanh nghiệp cổphần hóa, lựa chọn hình thức giao ñất có thu tiền sửdụng
  ñất; tính giá trịquyền sửdụng ñất ñểthu lệ phí trước bạchuyển quyền sử
  dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật; tính giá trịquyền sửdụng ñất ñểbồi
  thường khi nhà nước thu hồi ñất sửdụng vào mục ñích quốc phòng, an ninh,
  lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế; tính tiền bồi thường
  ñối với người có hành vi vi phạm pháp luật về ñất ñai mà gây thiệt hại cho
  Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật.
  Việc thực thi chính sách pháp luật ñất ñai vềgiá ñất ñạt nhiều thành
  tựu, tuy nhiên giá ñất do nhà nước quy ñịnh thường chưa sát với thực tế; giá
  ñất do Nhà nước quy ñịnh thấp hơn nhiều so với giá ñất thịtrường.
  Huyện Gia Lâm là một huy ện ngoại thành nằm ởcửa ngõ phía ñông
  bắc của thành phốHà Nội, có tổng diện tích tựnhiên 114,7299 km2, dân số
  219.450 người, mật ñộ dân số trung bình là 1.912 người/km2, vị trí ñịa lý
  thuận lợi ñểgiao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các ñịa phương khác trên ñịa
  bàn thành phốvà cảnước. Trong giai ñoạn từkhi có Luật ñất ñai 2003 ñến
  nay, thịtrường bất ñộng sản trên ñịa bàn huyện ñã hình thành và phát triển
  trong quá trình ñẩy mạnh công nghiệp hóa, ñô thị hóa. Tình hình thi hành
  chính sách pháp luật ñất ñai về giá ñất trên ñịa bàn huyện Gia Lâm cũng
  không nằm ngoài tình hình chung cảnước; giá ñất ñã và ñang là vấn ñềbức
  xúc liên quan ñến thu hồi ñất, ñền bù, tái ñịnh cưvà sựthăng trầm của thị
  trường bất ñộng sản ñịa phương.
  Trong bối cảnh trên, trong khuôn khổ ñềtài luận văn thạc sỹ, tôi thực
  hiện ñềtài: “Tìm hiểu giá ñất ởtrên ñịa bàn huyện Gia Lâm, thành phốHà
  Nội” nhằm tìm hiểu cơsởlý luận và thực tiễn về ñịnh giá ñất, ñánh giá thực
  trạng và ñềxuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước vềgiá ñất trên
  ñịa bàn huyện Gia Lâm thành phốHà Nội.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sỹkhoa học nông nghiệp
  3
  1.2 Mục ñích – yêu cầu
  1.2.1 Mục ñích
  Tìm hiểu giá ñất ởthực tếtrên thịtrường và giá ñất do Nhà nước quy
  ñịnh trên ñịa bàn huyện Gia Lâm, thành phốHà Nội.
  Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất ởtrên ñịa bàn huyện Gia
  Lâm, thành phốHà Nội.
  ðềxuất một sốgiải pháp tăng cường quản lý Nhà nước vềgiá ñất trên
  ñịa bàn huyện Gia Lâm, thành phốHà Nội.
  1.2.2 Yêu cầu
  Cập nhật ñầy ñủcác văn bản có liên quan ñến giá ñất theo quy ñịnh
  của Luật ñất ñai (2003), Nghị ñịnh của Chính phủ, Thông tưhướng dẫn của
  BộTài nguyên và Môi trường, BộTài chính và các Quyết ñịnh của Uỷban
  nhân dân thành phốHà Nội và các ngành hữu quan.
  Các sốliệu, tài liệu phản ánh chính xác các yếu tố ảnh hưởng ñến giá
  ñất ởtrên ñịa bàn huyện Gia Lâm.
  Các thông tin, sốliệu phải ñảm bảo trung thực, chính xác và cập nhật.
  Các ñềnghị, kiến nghịphải có tính khảthi.
  1.3 Ý nghĩa của ñềtài.
  Kết quảnghiên cứu “Tìm hiểu giá ñất ởtrên ñịa bàn huyện Gia Lâm,
  thành phốHà Nội” góp phần xác ñịnh thực trạng vềgiá ñất ở, các y ếu tố ảnh
  hưởng ñến giá ñất ởtrên ñịa bàn huyện Gia Lâm, trên cởsở ñó ñềxuất các
  giải pháp ñểtăng cường quản lý Nhà nước vềgiá ñất nói chung và ñịa bàn
  nghiên cứu nói riêng.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sỹkhoa học nông nghiệp
  4
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀNGHIÊN CỨU
  2.1. Thịtrường bất ñộng sản
  2.1.1 Khái niệm
  2.1.1.1 Thịtrường
  Thịtrường là tập hợp những người mua và người bán tác ñộng qua lại
  lẫn nhau dẫn ñến khảnăng trao ñổi. ðó là nơi trao ñổi hàng hoá ñược sản xuất
  ra, cùng với các quan hệkinh tếgiữa người với người, liên kết với nhau thông
  qua trao ñổi hàng hoá.
  2.1.1.2 Thịtrường bất ñộng sản
  Thịtrường bất ñộng sản là nơi diễn ra các giao dịch dân sựliên quan
  ñến bất ñộng sản (ñất ñai và các tài sản khác gắn liền với ñất) tại một thời ñiểm
  nhất ñịnh; thịtrường bất ñộng sản là một bộphận cấu thành quan trọng của nền
  kinh tếthịtrường, kểcảtrong nền kinh tếtưbản cũng nhưtrong nền kinh tếthị
  trường ñịnh hướng xã hội chủnghĩa.
  2.1.2 Thịtrường bất ñộng sản thếgiới
  2.1.2.1.Thịtrường ñất ñai trên thếgiới
  Thịtrường ñất ñai là một thịtrường ñặc biệt, sựhình thành và phát triển
  của thịtrường gắn liền với sựhình thành và phát triển của nền sản xuất hàng
  hoá. ðất ñai cũng ñược mua bán trên thịtrường, giá ñất biến ñộng căn cứtheo
  giá trị miếng ñất và tương quan cung cầu ñất. Trải qua hàng trăm năm phát
  triển và chịu tác ñộng bởi nhiều nhân tố, thịtrường ñất ñai ñã không ngừng
  hoàn thiện vềmôi trường pháp lý, cơcấu thịtrường, các biện pháp hỗtrợ Do
  vậy, thịtrường ñất ñai ởhầu hết các nước trên thếgiới ñã ñến giai ñoạn phát
  triển cao, khẳng ñịnh ñược vịtrí vai trò của mình và có những ñóng góp quan
  trọng cho sựphát triển của nền kinh tế- xã hội.
  Tại các nước tưbản phát triển, chế ñộsởhữu tưnhân vềruộng ñất ñã

  TÀI LIỆU THAM KHẢO BINH (0916555538)
  1. BộTài chính Thông tưsố114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ
  Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày
  16/11/2004 của Chính phủvềphương pháp xác ñịnh giá ñất và khung
  giá các loại ñất.
  2. Bộ Tài chính Thông t ư s ố 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 c ủa B ộ Tài
  chính h ướ ng dẫn th ực hiệ n Nghị ñịnh số188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004
  của Chính phủvềphương pháp xác ñịnh giá ñấ t và khung giá các lo ại ñấ t và
  Nghị ñịnh s ố123/2007/Nð-CP ngày 27/7/2007 c ủa Chính phủsửa ñổ i, b ổ
  sung m ột s ố ñi ều c ủa Nghị ñị nh s ố188/2004/Nð-CP
  3. Chính phủNghị ñịnh 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ
  vềphương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất
  4. Chính phủNghị ñịnh 123/2007/Nð-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ
  vềsửa ñổi, bổsung một số ñiều của Nghị ñịnh số188/2004/Nð-CP ngày
  16 tháng 11 năm 2004 vềphương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các
  loại ñất.
  5. Hoàng Văn Cường (2006). “Thị tr ường bất ñộng sản: diễn biến và giải
  pháp”.
  6. Nguyễn VũKiên (2005). Luận văn thạc sỹkhoa học nông nghiệp "Tìm
  hiểu và ñánh giá các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất ởtrên ñịa bàn thịxã
  Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh".
  7. Phạm Hoài Nam (2006). Luận văn thạc sỹkhoa học “Nghiên cứu thực
  trạng giá ñất ở ñô thịtrên ñịa bàn Huyện Cầu Giấy, thành phốHà Nội”
  - ðại học Quốc Gia Hà Nội.
  8. Luật ðất ñai 2003
  9. Hồ Thị Lam Trà, Nguy ễn Văn Quân (2006). Giáo trình ðịnh giá ñất,
  NXB Nông nghiệp.
  10. Nguyễn Thanh Trà, Nguy ễn ðình Bồng (2005). Giáo trình thịtrường bất
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sỹkhoa học nông nghiệp
  89
  ñộng sản. NXB Nông nghiệp
  11. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụphát triển kinh tế, văn hoá - xã
  hội, an ninh - quốc phòng trên ñịa bàn huyện Gia Lâm ngày 30/6/2010
  12. Báo cáo thuyết minh tổng kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồhiện
  trạng huyện Gia Lâm năm 2009
  13. Báo cáo công tác quản lý ñất ñai trên ñịa bàn Huyện trong các năm từ
  2007 – ngày 30/6/2010.
  14. Sổ quản lý theo dõi công tác biến ñộng ñất ñai từ 2007 – ngày
  30/6/2010 của huyện Gia Lâm.
  15. Quyết ñịnh số242/2006/Qð-UBND ngày 29/12/2006 vềviệc ban hành
  giá tạm thời các loại ñất trên ñịa bàn thành phốHà Nội năm 2007.
  16. Quyết ñịnh số150/2007/Qð-UBND ngày 28/12/2007 vềviệc ban hành
  giá các loại ñất trên ñịa bàn thành phốHà Nội năm 2008.
  17. Quyết ñịnh số62/2008/Qð-UBND ngày 31/12/2008 vềviệc ban hành
  giá các loại ñất trên ñịa bàn thành phốHà Nội năm 2009.
  18. Quyết ñịnh số124/2009/Qð-UB ngày 29/12/2009 vềviệc ban hành giá
  các loại ñất trên ñịa bàn thành phốHà Nội năm 2010.
  19. Thông tư liên tịch số 02/2010TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010
  hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh, ban hành bảng giá ñất và ñiều chỉnh
  bảng giá ñất thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh, Thành phốtrực thuộc
  Trung ương.
  20. ðặng Hùng Võ (2006). Tài liệu cho bài nói chuy ện “ Chính sách pháp
  luật ñất ñai với kinh tếthịtrường Việt Nam” tại chương trình giảng dạy
  kinh tếFulbright.

  Xem Thêm: Tìm hiểu giá đất ở trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu giá đất ở trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status