Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giá đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giá đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh

  Luận văn thạc sĩ năm 2010
  Đề tài: Nghiên cứu giá đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục hình vi
  Danh mục từ viết tắt vii
  PHẦN I ðẶT VẤN ðỀ .1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu 2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2. Yêu cầu 2
  PHẦN II TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Tổng quan thị trường ñất ñai 3
  2.1.1. Thị trường ñất ñai trên Thế giới 3
  2.1.2. Thị trường ñất ñai Việt Nam . 5
  2.2. Tổng quan về giá ñất 12
  2.2.1. Khái quát chung về giá ñất . 12
  2.2.2. Cơ sở khoa học hình thành giá ñất 13
  2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến giá ñất . 17
  2.2.4. Các nguyên tắc cơ bản của ñịnh giá ñất 22
  2.2.5. Các phương pháp ñịnh giá ñất 25
  2.3. Công tác ñịnh giá ñất trên Thế giới và Việt Nam 28
  2.3.1. Công tác ñịnh giá ñất trên Thế giới . 28
  2.3.2. Công tác ñịnh giá ñất tại Việt Nam . 30
  PHẦN III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .33
  3.1. Nội dung nghiên cứu 33
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 33
  3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu . 33
  3.2.2. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu . 33
  3.2.3. Phương pháp ñiều tra theo mẫu phiếu . 34
  3.2.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích sốliệu . 35
  PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .36
  4.1. Vị trí ñịa lý và tình hình phát triển KTXH 36
  4.1.1.Vị trí ñịa lý 36
  4.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng . 36
  4.1.3.Tình hình sử dụng ñất ñai 38
  4.2. Công tác ñịnh giá ñất tại thành phố Hà Tĩnh .41
  4.3. Giá ñất ở quy ñịnh chung trên phạm vi cả nước và ñịa bàn nghiên cứu 42
  4.3.1. Giá ñất ở quy ñịnh chung trên phạm vi cả nước 42
  4.3.2. Giá ñất ở quy ñịnh trên ñịa bàn thành phố HàTĩnh . 42
  4.4. Giá ñất thị trường và các yếu tố ảnh hưởng 47
  4.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất khu vực nhóm I . 53
  4.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất khu vực nhóm II 62
  4.4.3.Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất khu vực nhómIII 69
  4.4.4.Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất khu vực nhómIV 76
  4.5. ðánh giá chung .83
  4.5.1. Công tác ñịnh giá ñất 83
  4.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá ñất . 84
  4.6. Giải pháp 86
  PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88
  5.1. KẾT LUẬN 88
  5.2. KIẾN NGHỊ .89
  Tài liệu tham khảo .89
  Phụ lục .91

  PHẦN I
  ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  ðất ñai là ñiều kiện ñầu tiên và là nền tảng tự nhiên của bất kỳ một quá
  trình sản xuất. Là nguồn nội lực cơ bản ñể xây dựngvà phát triển nền kinh tế
  của một quốc gia. ðể phát huy nguồn nội lực từ ñất ñai ñòi hỏi mỗi quốc gia
  phải có những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách
  Nhà nước, tạo vốn cho ñầu tư phát triển, thúc ñẩy sự hình thành và phát triển
  lành mạnh của thị trường BðS, trong ñó ñịnh giá ñấtlà một công cụ, một biện
  pháp không thể thiếu. Giá ñất là cầu nối giữa mối quan hệ về ñất ñai - thị
  trường - sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước ñiều tiết quản lý ñất ñai qua giá,
  hay nói một cách khác giá ñất là công cụ kinh tế ñểngười quản lí và người sử
  dụng ñất tiếp cận với cơ chế thị trường ñồng thời cũng là căn cứ ñể ñánh giá
  sự công bằng trong phân phối ñất ñai.
  Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Hà
  Tĩnh ñược thành lập theo Nghị ñịnh số 89/2007/Nð-CPngày 28/5/2007 của
  Chính phủ trên cơ sở công nhận thị xã Hà Tĩnh ñạt tiêu chuẩn ñô thị loại III từ
  ñó ñến nay thành phố có tốc ñộ ñô thị hóa khá nhanh chóng, nhiều tuyến
  ñường ñược nâng cấp mở rộng và làm mới, các khu công nghiệp, khu ñô thị
  mới ñược hình thành, bệnh viện, trường học ñược xâydựng và mở rộng ;
  Tuy nhiên trong quá trình phát triển ñã nảy sinh nhiều bất cập ñặt ra trong
  công tác quản lý Nhà nước về ñất ñai như: vướng mắctrong quá trình thực
  hiện công tác bồi thường, GPMB, tái ñịnh cư khi Nhànước thu hồi ñất ñể
  thực hiện các dự án ñầu tư; vướng mắc khi người sử dụng ñất thực hiện nghĩa
  vụ tài chính; . dẫn ñến tình trạng thắc mắc khiếu kiện kéo dài của nhân dân
  trong việc chấp hành chính sách pháp luật về ñất ñai và gây khó khăn cho các
  cấp chính quyền trong việc thực thi các chính sách,pháp luật về ñất ñai tại ñịa
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp 2
  phương mà một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra những khó khăn
  vướng mắc ñó là giá ñất.
  Xuất phát từ thực tế trên và ñể góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học
  trong công tác ñịnh giá ñất, giúp công tác ñịnh giá ñất phù hợp với giá thị
  trường, chúng tôi thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu giá ñất ở trên ñịa bàn thành
  phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh”
  1.2. Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  - Tìm hiểu giá ñất ở thực tế và giá ñất ở do Nhà nước quy ñịnh trên ñịa
  bàn thành phố Hà Tĩnh;
  - Phân tích, ñánh giá các yếu tố chi phối ñến giá ñất ở nhằm xây dựng
  các tiêu chuẩn ñịnh giá ñất phù hợp với khả năng sinh lời của ñất và mặt bằng
  giá cả trên thị trường;
  - ðề xuất một số giải pháp giúp cho việc xác ñịnh giá ñất ở ñô thị phù
  hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Cập nhật ñầy ñủ các văn bản có liên quan ñến quy ñịnh về giá ñất như:
  Luật ðất ñai; Nghị ñịnh của Chính phủ; Quyết ñịnh của UBND tỉnh Hà Tĩnh;
  Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Tài chính hướng
  dẫn về việc áp dụng các chính sách thuế của cơ quanthuế,
  - Các số liệu, tài liệu phản ánh chính xác các yếu tố ảnh hưởng ñến giá
  ñất ở.
  - Các ñề nghị, kiến nghị phải có tính khả thi.

  PHẦN II
  TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
  2.1. Tổng quan thị trường ñất ñai
  Thị trường là tập hợp những người mua và người bán tác ñộng qua lại
  lẫn nhau dẫn ñến khả năng trao ñổi. Hay nói cách khác thị trường là nơi trao
  ñổi hàng hoá ñược sản xuất ra cùng với các quan hệ kinh tế giữa người với
  người thông qua trao ñổi hàng hoá.
  Thị trường ñất ñai về ý nghĩa chung là thị trường giao dịch ñất ñai, chủ
  thể lưu thông trên thị trường là ñất ñai ñã ñược thương phẩm hoá. Thị trường
  ñất ñai là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường, kể cả với
  nền kinh tế chuyển ñổi theo hướng phát triển kinh tế thị trường ñịnh hướng
  XHCN như ở nước ta. Tại ðiều 5 Luật ðất ñai 2003 quy ñịnh: “ñất ñai thuộc
  sở hữu toàn dân do Nhà nước ñại diện chủ sở hữu” doñó ở nước ta không tồn
  tại thị trường chuyển quyền sở hữu ñất ñai, chủ thểlưu thông trên thị trường
  ñất ñai mang ý nghĩa chung là QSDð. [2]
  2.1.1. Thị trường ñất ñai trên Thế giới
  Tại các nước tư bản phát triển thị trường ñất ñai phát triển theo quy luật
  của thị trường hàng hoá nói chung, nghĩa là ñất ñaiñược mua bán tự do trên
  thị trường, giá ñất biến ñộng căn cứ giá trị miếng ñất và tương quan cung cầu
  của ñất. Do tính chất không tái tạo và không di chuyển của ñất nên thị trường
  ñất ñai mang tính chất ñộc quyền nhiều hơn thị trường hàng hoá, dẫn ñến biến
  ñộng giá cũng mạnh mẽ hơn sự biến ñộng giá cả hàng hoá thông thường. Ở
  các nước này, chế ñộ sở hữu tư nhân về ruộng ñất ñãñược xác lập ổn ñịnh,
  quá trình tích tụ ñất ñã ñạt tới ñỉnh cao, thị trường ñất ñai cũng mang tính ñộc
  quyền cao tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho sự vận hành của nền kinh tế lũng
  ñoạn, các quốc gia này thường áp dụng luật thuế ñốivới việc mua bán ruộng


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn ðình Bồng (2005), Giáo trình thị trường BðS.
  NXB Nông nghiệp.
  2. Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2006), Giáo trình ðịnh giá ñất, NXB
  Nông nghiệp.
  3. Vietnam Report (2010), Báo cáo BðS Việt Nam 2009 và Triển vọng 2010.
  4. Bộ Tài chính (2004), Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004
  hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của
  Chính phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất.
  5. Bộ Tài chính (2007), Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 hướng
  dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của Chính
  phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất và Nghị
  ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủsửa ñổi, bổ sung
  một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP.
  6. Chính phủ (2004), Nghị ñịnh 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của Chính
  phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất.
  7. Chính phủ (2007), Nghị ñịnh 123/2007/Nð-CP ngày 27/7/2007 sửa ñổi, bổ
  sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm
  2004 về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất.
  8. Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/08/2009 quy
  ñịnh bổ sung quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ
  trợ và tái ñịnh cư.
  9. Quốc hội (1993), Luật ðất ñai 1993.
  10. Quốc hội (2003), Luật ðất ñai 2003.
  11. Hội ñồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2008), Nghị quyết về việc ñặt tên ñường
  phố thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.
  12. UBND tỉnh Hà Tĩnh (2004), Quyết ñịnh số 2404 Qð/UB-Nl1
  ngày 27/12/2004
  về việc ban hành giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnhHà Tĩnh.
  13. UBND tỉnh Hà Tĩnh (2006), Quyết ñịnh số 461/Qð-UBND ngày
  10/02/2006 về việc ban hành giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  14. UBND tỉnh Hà Tĩnh (2006), Quyết ñịnh số 3099/Qð-UBND ngày
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp 91
  27/12/2006 về việc ban hành giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  15. UBND tỉnh Hà Tĩnh (2007), Quyết ñịnh số 3377/Qð-UBND ngày
  26/12/2007 về việc ban hành giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  16. UBND tỉnh Hà Tĩnh (2008), Quyết ñịnh số 3737/Qð-UBND ngày
  25/12/2008 về việc ban hành giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  17. UBND tỉnh Hà Tĩnh (2009), Quyết ñịnh số 4155/Qð-UBND ngày
  23/12/2009 về việc ban hành giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  18. UBND thành phố Hà Tĩnh (2009), Báo cáo thuyết minh thống kê ñất ñai
  thành phố Hà Tĩnh năm 2009.
  19. UBND thành phố Hà Tĩnh (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Báo cáo công
  tác quản lý ñất ñai trên ñịa bàn thành phố trong các năm từ 2005 - 2009.
  20. UBND thành phố Hà Tĩnh (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Sổ quản lý
  theo dõi công tác biến ñộng ñất ñai từ 2005 - 2009 của thành phố.
  21. UBND thành phố Hà Tĩnh (2010), Niên giám thống kê thành phố Hà Tĩnh
  năm 2009, NXB Thống Kê, Hà Nội.
  22. Cục Kinh tế và Phát triển quỹ ñất (2009), “ðịnh giáñất và tài sản gắn liền
  với ñất (BðS)”, Tài liệu tập huấn công tác ñịnh giá ñất, tháng 5/2009, Hạ
  Long.
  23. Nguyễn Vũ Kiên (2005), Tìm hiểu và ñánh giá các yếu tố ảnh hưởng ñến
  giá ñất ở trên ñịa bàn thị xã Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sỹ
  khoa học nông nghiệp, ðại học Nông nghiệp, Hà Nội.
  24. Lê Thị Phương Thảo (2008), Tìm hiểu giá ñất trên ñịa bàn quận Hai Bà
  Trưng, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp,ðại
  học Nông nghiệp, Hà Nội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu giá đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giá đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status