Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm hiểu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Tìm hiểu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục biểu ñồ ix
  Danh mục hình ảnh ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục ñích - yêu cầu 2
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2
  2 TỔNG QUAN VẤN ðỀNGHIÊN CỨU 3
  2.1 Tổng quan vềgiá ñất 3
  2.2 Chính sách giá ñất trong công tác bồi thường 16
  2.3 Giá ñất tính b ồi th ường ởmột s ốnước và kinh nghiệm cho Việt Nam 18
  2.4 Một sốvấn ñềcơbản vềpháp luật ñất ñai liên quan giá ñất 22
  3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 32
  3.2 Nội dung nghiên cứu 32
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 33
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34
  4.1 ðiều kiện tựnhiên 34
  4.1.1 Vịtrí ñịa lý 34
  4.1.2 ðặc ñiểm ñịa hình, ñịa mạo 35
  4.1.3 ðặc ñiểm khí hậu 35
  4.1.4 ðặc ñiểm thuỷ văn, sông ngòi 39
  4.1.5 ðặc ñiểm tài nguyên khoáng sản 39
  4.1.6 ðặc ñiểm dân sốvà lao ñộng 39
  4.2 ðiều kiện kinh tế- xã hội 41
  4.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế 41 4.2.2 Vềy tế, giáo dục, văn hoá thông tin, thểdục thểthao 43
  4.2.3 Cơsởhạtầng phục vụsản xuất và ñời sống 45
  4.2.4 Tình hình quản lý ñất ñai của UBND thành phốBắc Giang 45
  4.2.5 Chủtrương xây dựng giá ñất trong bồi thường 49
  4.3 ðánh giá ñiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội 49
  4.3.1 Thuận lợi 49
  4.3.2 Khó khăn, hạn chế 50
  4.3.3 ðiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội và áp lực ñối với việc sử
  dụng ñất trong quá trình ñô thịhoá, công nghiệp hoá 50
  4.3 Tìm hiểu giá ñất bồi thường tại m ột sốdựán trên ñịa bàn thành
  phốBắc Giang – tỉnh Bắc Giang 51
  4.3.1 Cơsởpháp luật chung 51
  4.3.2 Dựán Khu dân cưsố3 54
  4.3.3 Dựán Cầu Mỹ ðộ, Bắc Giang (Cầu ñường bộmới). 58
  4.3.4 Dựán ñầu tưxây dựng hạtầng kỹ thuật tiểu khu ðồng Cửa thịxã
  Bắc Giang 66
  4.4 Nhận xét vềgiá ñất bồi thường tại một sốdựán trên ñịa bàn
  thành phốBắc Giang 70
  4.4.1 Giá ñất tính bồi thường 70
  4.4.2 Ưu ñiểm 72
  4.4.3 Tồn tại 73
  4.4.4 Nhận xét mức ñộphù hợp của giá ñất bồi thường 78
  4.4.5 Nhận xét m ức ñộhợp lý của giá ñất bồi thường qua ý kiến người dân 79
  4.4.6 Giải pháp hoàn thiện 80
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 5.1 Kết luận 81
  5.2 Kiến nghị 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  ðất ñai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tưliệu sản xuất ñặc
  biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của ñất nước, là thành phần quan
  trọng của môi trường sống, là ñịa bàn phân bốcủa các khu dân cư, xây dựng
  các cơsởkinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng.
  Việc xác ñịnh giá ñất cũng nhưnhững tài sản trên ñất là việc làm không
  thểthiếu ñược khi Nhà nước thu hồi ñất của người sửdụng ñất và bồi thường
  cho người bịthu hồi ñất tương ñương với những gì người bịthu hồi thiệt hại
  kèm theo các hỗtrợ ñể ổn ñịnh ñời sống, ñảm bảo một xã hội phát triển bền
  vững. Việc xác ñịnh giá ñất ñểthực hiện bồi thường giữvịtrí hết sức quan
  trọng - là yếu tốcó tính quyết ñịnh trong toàn bộquá trình bồi thường giải
  phóng mặt bằng; mà trong ñó việc xác ñịnh giá ñất tính bồi thường là mấu
  chốt ñể ñảm bảo bồi thường ñúng với giá trịquy ền sửdụng ñất bịthu hồi.
  Trong các năm qua việc xác ñịnh giá ñất ñểtính tiền bồi thường ñất ñang là
  nhiệm vụhết sức khó khăn và còn nhiều tồn tại nhưviệc ñịnh giá cho các khu
  ñất dùng ñểbồi thường còn chưa có cơsởthực tiễn nên chưa ñảm bảo phù
  hợp với thiệt hại về ñất của người dân, chưa phù hợp chính sách, dẫn ñến
  khiếu kiện kéo dài, làm chậm tiến ñộdựán. Do ñó việc nghiên cứu giá ñất
  tính bồi thường vừa ñảm bảo hài hoà lợi ích của người sửdụng ñất, của Nhà
  nước, của xã hội ñồng thời ñảm bảo tiến ñộgiải phóng mặt bằng là một việc
  hết sức cần thiết và có tính thời sự.
  Tại thành phốBắc Giang, tỉnh Bắc Giang việc triển khai các dựán thực
  tế ñang ñặt ra nhiều vấn ñềphải nghiên cứu giải quy ết, trong ñó ñặc biệt là giá
  ñất tính bồi thường. Từthực tế ñó, chúng tôi tiến hành lựa chọn ñềtài của
  luận văn:
  "Tìm hiểu giá ñất bồi thường tại một sốdựán trên ñịa bàn thành
  phốBắc Giang, tỉnh Bắc Giang"
  1.2 Mục ñích - yêu cầu
  1.2.1 Mục ñích
  - Tìm hiểu giá ñất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi ñất tại một số
  dựán trên ñịa bàn thành phốBắc Giang, tỉnh Bắc Giang, trên cơsở ñó rút ra
  ñánh giá, nhận xét.
  - ðềxuất giải pháp và kiến nghịnhằm góp phần hoàn thiện giá ñất tính
  bồi thường.
  1.2.2 Yêu cầu
  - Phải nắm vững chính sách, pháp luật ñất ñai; chính sách, pháp luật về
  bồi thường giải phóng mặt bằng và các văn bản có liên quan.
  - Các tài liệu sốliệu ñiều tra, thu thập phải phản ánh ñúng quá trình
  thực hiện các chính sách bồi thường trong thời gian qua và có ñộchính xác
  cao.
  - Các sốliệu thu thập phải ñược phân tích, ñánh giá một cách khách
  quan.
  - Phải ñưa ra ñược các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc xác
  ñịnh giá ñất hợp lý ñểbồi thường giải phóng m ặt bằng của nhân dân có ñất bị
  thu hồi ởhiện tại và tương lai.
  1.3 Phạm vi nghiên cứu
  - Những vấn ñềcơbản vềgiá ñất và giá ñất tính bồi thường khi Nhà
  nước thu hồi ñất.
  - Giá ñất tính bồi thường tại một sốdựán trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang:
  + Dựán khu dân cưsố3
  + Dựán Cầu Mỹ ðộBắc Giang
  + Dựán ñầu tưxây dựng hạtầng kỹthuật tiểu khu ðồng Cửa thịxã
  Bắc Giang
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀNGHIÊN CỨU
  2.1 Tổng quan vềgiá ñất
  2.1.1 Giá ñất
  Giá ñất, công cụ ñiều tiết kinh tếvĩ mô, công cụtrực tiếp thực hiện
  chính sách tài chính ñất ñai. Có ý kiến cho rằng không tồn tại giá ñất trong hệ
  thống lý luận về ñất ñai của nước ta mà chỉcó giá quyền sửdụng ñất. Quan
  niệm này không ñúng vì giá ñất luôn luôn tồn tại. ðất ñai tựnhiên với tưcách
  là ñịa bàn hoạt ñộng của con người không có giá, nhưng từkhi con người biết
  ñầu tưvào ñất ñểsinh lợi thì giá ñất bắt ñầu hình thành trên phần ñất ñã ñược
  ñầu tư. Theo luận ñiểm của Mác, giá ñất là giá trịcủa ñịa tô trên tỷsuất lợi
  nhuận của sản xuất - kinh doanh trên ñất, tức là giá ñất phản ảnh khảnăng
  sinh lợi từhoạt ñộng kinh tếtrên ñất và quy ết ñịnh giá cho cảnhững loại ñất
  không có hoạt ñộng kinh tế.
  Giá ñất là công cụquan trọng ñểquản lý ñất ñai trong cơchếthịtrường
  có sựquản lý của Nhà nước theo ñịnh hướng XHCN.
  Tại ñiều 12 Luật ðất ñai năm 1993 công nhận ñất “có giá’’. Lần ñầu
  tiên ñất ñược coi là “có giá” làm thay ñổi hẳn quan niệm cũ ñã ngựtrịtrong
  suốt m ấy chục năm của quá trình dài thời bao cấp, coi ñất là của “trời cho”
  không có giá (nhất là ñất nông nghiệp, lâm nghiệp). Xác ñịnh ñất “có giá”
  bước ñầu ñã ñềcập ñến “tính chất kinh tế” của ñất ñai.
  Trong nền kinh tếthịtrường, ñất ñai ñược coi là tài sản - bất ñộng
  sản - hàng hoá ñặc biệt nên nó cũng có những ñặc ñiểm chung của hàng
  hoá như: giá trị, giá trị sử dụng, giá cả và cũng ñược trao ñổi trên thị
  trường dưới nhiều hình thức chuyển nhượng. Khi ñó, ñất ñai trở thành
  “hàng hoá ñất”. Giá trịcủa hàng hoá ñất ñược thểhiện ởmặt khảnăng sinh
  lợi của ñất và tính sởhữu.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1 Ánh Tuyết (2002), Kinh nghiệm ñền bù, giải phóng mặt bằng ởmột số
  nước, Thời báo Tài chính Việt Nam số131 (872), ngày 01/11/2002.
  2 Bùi Huy Quang (2009), Tìm hiểu thực trạng công tác bồi thường, hỗtrợ
  giải phóng mặt bằng và tái ñịnh cư ởmột sốdựán khu ñô thịmới trên
  ñịa bàn Quận Hà ðông - thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ nông
  nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  3 "Chính sách, pháp luật ñất ñai với kinh tếthịtrường ởViệt Nam" của
  Gs. TsKh. ðặng Hùng Võ tại Chương trình Giảng dậy Kinh tếFulbright
  4 Hiến pháp năm (1946), Nhà xuất bản Chính trịQuốc Gia, Hà Nội
  5 Hiến pháp năm (1959), Nhà xuất bản chính trịQuốc Gia, Hà Nội
  6 Hiến pháp năm (1980), Nhà xuất bản chính trịQuốc Gia, Hà Nội
  7 Hiến pháp năm (1992), Nhà xuất bản chính trịQuốc Gia, Hà Nội
  8 HồThịLam Trà, Nguyễn Văn Quân (2006), Giáo trình ñịnh giá ñất,
  NXB Nông nghiệp I, Hà Nội.
  9 Luật Cải cách ruộng ñất năm (1953).
  10 Luật ðất ñai (1988), Nhà xuất bản Bản ñồ.
  11 Luật ðất ñai (1993), Nhà xuất bản Bản ñồ.
  12 Luật Sửa ñổi, bổsung một số ñiều của Luật ðất ñai năm (1998), Nhà
  xuất bản Bản ñồ.
  13 Luật Sửa ñổi, bổsung một số ñiều của Luật ðất ñai năm (2001), Nhà
  xuất bản Bản ñồ
  14 Luật ðất ñai (2003), Nhà xuất bản Bản ñồ.
  15 Luật Khiếu nại, tốcáo(1999), Nhà xuất bản chính trịQuốc Gia
  16 Niên giám thống kê (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Bắc Giang.
  17 Nguyễn Sinh ðức (2007), Nghiên cứu giá ñất bồi thường tại một sốdự
  án trên ñịa bàn quận Hoàng Mai, Thành phốHà Nội,Luận văn thạc sĩ
  nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  18 Nguyễ n V ă n Xa (2002), Giá ñề n bù ñấ t ph ả i phù h ợp v ớ i th ự c t ế chuy ể n nh ượ ng,
  http://www.marketingvietnam.net/GL/Kinh-doanh/2002/ 04/3B9BB698/
  19 Phạm ðức Phong (2001), ðềtài Cơsởkhoa học và giải pháp thúc ñẩy
  sựhình thành và phát triển thịtrường bất ñộng sản ởViệt Nam, Cục
  Quản lý công sản BộTài chính.
  20 Thủtướng Chính phủ(1996), Quyết ñịnh số302/TTg (13/05/1996) quy
  ñịnh vềviệc ñiều chỉnh hệsốK trong khung giá ñất ban hành theo Nghị
  ñịnh số 87/CP (17/08/1994) của Chính phủ; Công văn số 4448/TC -
  QLCS của Cục Quản lý công sản về việc hướng dẫn xử lý một số
  vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
  21 Tổng cục ðịa chính (2003) Tạp chí ðịa chính số7, 8, 9
  22
  - Trang Web: http://vnexpress.net.
  23
  - Trang Web: http://vnnet.com.
  24
  - Trang Web: http://www.monre.gov.vn của bộtài nguyên và môi trường.

  Xem Thêm: Tìm hiểu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu giá đất bồi thường tại một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status