Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC .
  DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT .
  PHẦN I MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài .
  1.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài .
  1.3 Mục ñích của ñềtài .
  1.4 Yêu cầu của ñềtài .
  PHẦN II TỔNG QUAN VẤN ðỀNGHIÊN CỨU
  2.1 Khái niệm bất ñộng sản và thịtrường bất ñộng sản .
  2.1.1 Bất ñộng sản .
  2.1.2 Thịtrường bất ñộng sản
  2.1.3 Một sốkhái niệm khác
  2.2. Giá ñất, ñịnh giá ñất và thịtrường bất ñộng sản trên thếgiới
  2.2.1 Khái quát vềgiá ñất trên thếgiới .
  2.2.2 Khái quát về ñịnh giá ñất và bất ñộng sản
  2.2.3 ðấu giá ñất của một sốnước
  2.3 ðất ñai, nhà ởtrong thịtrường BðS những năm qua
  2.3.1. Khái quát quá trình hình thành giá ñất ởnước ta
  2.3.2 ðánh giá nhu cầu vềbất ñộng sản ởViệt Nam
  2.4 Thực trạng ñấu giá quyền sửdụng ñất ởViệt nam .
  2.4.1 Những quy ñịnh của pháp luật về ñấu giá quyền sửdụng ñất .
  2.4.2 Quá trình hình thành chủtrương ñấu giá ñất ởViệt Nam .
  2.4.3 ðặc ñiểm giá ñất trong thực hiện ñấu giá quyền sửdụng ñất
  PHẦN III ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU
  3.1 ðối tượng nghiên cứu .
  3.2 Nội dung nghiên cứu
  3.3 Phương pháp nghiên cứu .
  3.3.1 Phương pháp kếthừa các tài liệu liên quan
  3.3.2 Phương pháp ñiều tra thống kê
  3.3.3 Phương pháp xửlý sốliệu bằng các phần mềm máy tính
  3.3.4 Phương pháp phân tích tổng hợp .
  3.3.5 Phương pháp chuyên gia
  PHẦN IV KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .
  4.1 Khái quát về ñiều kiện tựnhiên, kinh tếxã hội quận Hoàng Mai, Hà Nội
  .
  4.1.1. ðặc ñiểm tựnhiên .
  4.1.2. ðặc ñiểm kinh tếxã hội .
  4.1.3. Mục tiêu phát triển .
  4.1.4. Dựkiến phát triển ngành công nghiệp, dịch vụvà tiểu thủcông nghiệp
  quận Hoàng Mai .
  4.2 Tình hình ñấu giá quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn thành phố Hà
  Nội .
  4.2.1 Các văn bản quy phạm pháp luật của Hà Nội về ñấu giá quyền
  sửdụng ñất
  4.2.2 Quỹ ñất ñểtổchức ñấu giá .
  4.2.3 Công tác xác ñịnh giá sàn khi thực hiện ñấu giá QSDð.
  4.2.4 Trình tựcác bước nộp hồsơdự ñấu giá, mởphiên ñấu giá và xét
  giá
  4.2.5 Thủtục sau khi ñấu giá
  4.2.6 Quản lý và sử dụng tiền thu ñược từ ñấu giá quyền sử dụng
  ñất
  4.3 Kết quả ñấu giá tại một sốdựán ñiều tra
  4.3.1 Khu ñô thị ðền Lừ II – Quận Hai Bà Trưng (từnăm 2004 ñã
  ñược ñiều chỉnh ñịa giới và thuộc quận Hoàng Mai)
  4.3.2- Dựán ñấu giá quyền sửdụng ñất Khu Sóng Hoàng phường Mai
  ðộng, quận Hoàng Mai, Thành phốHà Nội .
  4.3.3 Dựán ñấu giá quyền sửdụng ñất Khu ðất kẹt phường Hoàng
  Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phốHà Nội .
  4.4 ðánh giá hiệu quảcủa công tác ñấu giá quyền sửdụng ñất qua một sốDự
  án ñấu giá quyền sửdụng ñất .
  4.4.1 Hiệu quảkinh tế .
  4.4.2 Hiệu quảxã hội
  4.4.3 Hiệu quả ñối với công tác quản lý Nhà nước
  4.5 Một sốhạn chếcủa công tác ñấu giá quyền sửdụng ñất
  4.5.1 Công tác tổchức .
  4.5.2 ðối với người tham gia ñấu giá .
  4.5.3 ðối với công tác quản lý ñất ñai và xây dựng ñô thị
  4.6 Một số ñềxuất ñối với công tác ñấu giá ñất
  PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ
  5.1. Kết luận .
  5.2. ðềnghị
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHẦN I
  MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Trong quá trình ñổi mới nền kinh tế- xã hội ởnước ta, cơchếkinh tế
  thịtrường ñã từng bước ñược hình thành, các thành phần kinh tếphát triển
  mạnh và một xu hướng tất y ếu là mọi y ếu tốnguồn lực ñầu vào cho sản xuất
  và sản phẩm ñầu ra ñều phải trởthành hàng hoá, trong ñó ñất ñai cũng không
  phải là ngoại lệ. ðểphát huy ñược nguồn nội lực từ ñất ñai phục vụsựnghiệp
  công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước, từnăm 1993 Thủtướng Chính phủ ñã
  cho phép thực hiện chủtrương sửdụng quỹ ñất tạo vốn xây dựng cơsởhạ
  tầng. Hình thức này trong thực tế ñã ñạt ñược một sốthành quảlàm thay ñổi
  bộmặt của một số ñịa phương, nhưng trong qúa trình thực hiện ñã bộc lộmột
  sốkhó khăn tồn tại nhưviệc ñịnh giá cho các khu ñất dùng ñểthanh toán chưa
  có cơsở, việc giao ñất thanh toán tiến hành không chặt chẽ ðểkhắc phục
  những tồn tại ñó trong những năm gần ñây Nhà nước ñã thay ñổi cơchế ñối
  với việc dùng qũy ñất tạo vốn xây dựng cơsởhạtầng theo hướng ñấu thầu dự
  án hoặc ñấu giá quyền sửdụng ñất. Mặc dù mới ñược thực hiện thí ñiểm tại
  một sốtỉnh, thành phốvà còn một sốbất cập nhưchưa tạo ñược cơhội cho
  người thu nhập thấp, dễ ñểxảy ra tình trạng rửa tiền nhưng công tác ñấu
  giá quyền sửdụng ñất ñã thực sựlà m ột hướng ñi mới cho thịtrường bất ñộng
  sản ởnước ta. Nhằm phân tích, ñánh giá cơsởpháp lý, cơchếthực hiện và
  hiệu quảkinh tế, xã hội và quản lý ñất ñai, chúng tôi ñã thực hiện ñềtài:
  "ðánh giá công tác ñấu giá quyền sửdụng ñất trên ñịa bàn quận
  Hoàng Mai, thành phốHà Nội".
  1.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  Như ñã biết, do sựchênh lệch giữa giá ñất quy ñịnh và giá ñất trên thị
  trường nên nhiều người lợi dụng những quy ñịnh chưa hoàn chỉnh của pháp
  luật ñã liên kết, móc nối với một sốcán bộcó thẩm quyền quan liêu, biến chất
  “moi ñất” của Nhà nước núp dưới danh nghĩa "dựán”, thực chất là ñem ñất
  của Nhà nước thông qua hình thức giao ñất có thu tiền kiếm lời trên cơsở
  chênh lệch giá.
  Việc dùng giá ñất quy ñịnh ñểthu tiền khi giao ñất ởhầu hết các ñịa
  phương trong cảnước trong thời gian trước ñây chưa phát huy ñược nguồn
  nội lực to lớn và gây nhiều hậu quảbất lợi cho Nhà nước. Vì vậy ñểtạo thêm
  nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, ñáp ứng nhu cầu về ñất cho nhân dân,
  ñảm bảo tính công khai, dân chủ, hiệu quảtrong sửdụng ñất, Nhà nước cần
  nghiên cứu, tổchức thực hiện thí ñiểm rồi sau ñó nhân rộng mô hình ñấu giá
  ñất.
  Muốn công tác ñấu giá ñất ñạt hiệu quảcao thì cần nghiên cứu phương
  pháp tổchức và thực hiện ñấu giá ñất cho hợp lý.
  Là một trong những ñịa phương ñi ñầu trong công tác ñấu giá ñất, thời
  gian qua Hà Nội ñã cho thực hiện ñấu giá ñất theo nhiều hình thức khác nhau,
  mỗi hình thức ñều có những thành công và hạn chếkhác nhau. Vì vậy cần tiến
  hành nghiên cứu và ñánh giá hiệu quảcủa công tác ñấu giá ñất qua các dựán
  khác nhau với các phương án ñấu giá khác nhau ñểcó thể ñềxuất và góp ý
  giúp quy trình ñấu giá ngày càng hoàn thiện và ñem lại nhiều hiệu quảnhất.
  1.3 Mục ñích của ñềtài
  - ðánh giá hiệu quảcủa ñấu giá quyền sửdụng ñất qua một sốdựán
  trên ñịa bàn quận Hoàng Mai, Thành phốHà Nội;
  - Góp ý kiến và ñềxuất giải pháp ñểhoàn thiện quy trình, cơchếnhằm
  tăng cường công tác ñấu giá ñất hiệu quảhơn.
  1.4 Yêu cầu của ñềtài
  - Nghiên cứu, nắm vững các văn bản liên quan ñến ñấu giá quyền sửdụng
  ñất của Trung ương và ñịa phương liên quan ñến ñấu giá ñất, ñánh giá công
  tác ñấu giá quy ền sửdụng ñất;
  - Sốliệu ñiều tra phải khách quan và ñảm bảo ñộtin cậy;
  - ðưa ra các ý kiến ñảm bảo tính khách quan ñối với công tác ñấu giá
  quyền sửdụng ñất;
  - Kết quảnghiên cứu phải ñảm bảo cơsởkhoa học và thực tiễn.
  PHẦN II
  TỔNG QUAN VẤN ðỀNGHIÊN CỨU
  2.1 Khái niệm bất ñộng sản và thịtrường bất ñộng sản
  2.1.1 Bất ñộng sản
  Trong lĩnh vực kinh tếvà pháp lý, tài sản ñược chia thành 2 loại bất
  ñộng sản và ñộng sản; mặc dù tiêu chí phân loại BðS của các nước có khác
  nhau, nhưng ñều thống nhất BðS bao gồm ñất ñai và những tài sản gắn liền
  với ñất ñai. ỞViệt Nam tại ðiều 181 Bộluật Dân sự ñã quy ñịnh “ Bất ñộng
  sản là các tài sản không thểdi dời ñược bao gồm: ñất ñai; nhà ở, công trình
  xây dựng gắn liền với ñất ñai, kểcảtài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây
  dựng ñó; các tài sản khác gắn liền với ñất ñai; các tài sản khác do pháp luật
  quy ñịnh”.
  ðất ñai là BðS nhưng pháp luật mỗi nước cũng có những quy ñịnh
  khác nhau vềphạm vi giao dịch ñất ñai trên thịtrường BðS. Các nước theo
  kinh tế thị trường như Mỹ , các nước EU, Nhật, Australia, một số nước
  ASEAN-Thailand, Malaysia, Singapore quy ñịnh BðS (ðất ñai) hoặc BðS
  (ðất ñai và tài sản trên ñất) là hàng hoá ñược giao dịch trên thịtrường BðS,
  Trung Quốc BðS (ðất ñai và tài sản trên ñất) ñược phép giao dịch trên thị
  trường BðS, nhưng ñất ñai thuộc sởhữu Nhà nước không ñược mua bán mà
  chỉ ñược chuyển quyền sửdụng ñất.
  Ởnước ta cũng vậy, không phải tất cảcác loại BðS ñều tham gia vào
  thịtrường BðS. Nhiều BðS không phải là BðS hàng hoá. Thí dụ: các công
  trình hạtầng mang tính chất công cộng sửdụng chung; ñất ñai là BðS nhưng
  theo pháp luật vềchế ñộsởhữu ởnước ta thì ñất ñai không phải là hàng hoá,
  mà chỉcó quy ền sửdụng ñất, cụthểhơn là QSD một sốloại ñất và của một số
  ñối tượng cụthểvà trong những ñiều kiện cụthểmới là hàng hoá trong thị
  trường BðS.
  Thực chất hàng hóa trao ñổi trên thịtrường bất ñộng sản ởViệt Nam
  là trao ñổi giá trịquyền sửdụng ñất có ñiều kiện và quyền sởhữu các tài sản
  gắn liền với ñất.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1
  Bộ Tài chính (2005) Thông tư số: 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005
  Hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chuyển giao tài sản nhà nước
  ñểbán ñấu giá,Hà Nội.
  2
  Bộ Tài chính (9/2001), Giải pháp tài chính phát triển thị trường bất
  ñộng sản,Hà Nội.
  3
  BộTài nguyên và Môi trường – Chương trình tăng cường năng lực quản
  lý dất ñai và môi trường (6/2005), Báo cáo Hội thảo ñịnh giá ñất ởViệt
  Nam,Hà Nội.
  4
  BộTài nguyên và Môi trường (2003), Báo cáo sốliệu thống kê ñất ñai
  năm 2003,Hà Nội.
  5
  BộTài nguyên và Môi trường (2003), Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành
  Luật ðất ñai (1993-2003),Hà Nội.
  6
  BộTài nguyên và Môi trường (2004), Quy hoạch sửdụng ñất ñến năm
  2010 và Kếhoạch sửdụng ñất ñến năm 2005 của cảnước, Hà Nội.
  7
  BộTài nguyên và Môi trường (2004), Tài liệu hướng dẫn thi hành Luật
  ðất ñai 2003,NXB Bản ñồ, Hà Nội.
  8
  BộTài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo vềtình hình sửdụng ñất
  nông nghiệp xây dựng các khu công nghiệp, Hà Nội.
  9
  Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Thông tư liên tịch số
  30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của BộTài chính và BộTài
  nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của
  người sửdụng ñất ñểthực hiện nghĩa vụtài chính,Hà Nội.
  1
  0
  BộXây dựng – BộKHðT – BộTNMT – BộTC (2003), Báo cáo Hội
  thảo Phát triển và quản lý thịtrường BðS Việt Nam, Hà Nội.
  1
  1
  Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy ðiển về ñổi mới hệ thống ñịa
  chính (2001), Chiến lược ñịnh giá ñất ởViệt Nam, ñềxuất vềtổchức, Hà
  Nội.
  1
  2
  Chương trình hợp tác Việt Nam – Thụy ðiển về ñổi mới hệthống ñịa
  chính (2002), Giáo trình ðịnh giá ñất, Hà Nội.
  1
  3
  Chu Văn Thỉnh (2000), Cơ sở khoa học cho việc hoạch ñịnh các chính
  sách và sửdụng hợp lý quỹ ñất ñai, ðềtài nghiên cứu khoa học ñộc lập
  cấp nhà nước, Hà Nội.
  1
  4
  Chính phủ(2004),Nghị ñịnh số181/2004/Nð-CP của Chính phủngày
  29/10/2004 vềthi hành Luật ðất ñai, Hà Nội.
  1
  5
  Chính phủ(2004), Nghịquyết số06 của Chính phủngày 19/5/2004 vềmột
  sốgiải pháp phát triển lành mạnh thịtrường bất ñộng sản, Hà Nội.
  1
  6
  Chính phủ (2005), Nghị ñịnh số 05/2005/Nð-CP ngày 18/01/2005 của
  Chính phủvềbán ñấu giá tài sản,Hà Nội.
  1
  7
  Khoa Luật - ðại học Quốc gia Hà Nội (2002), Hội thảo Xây dựng cơsở
  pháp lý vềthịtrường quyền sửdụng ñất ởViệt Nam, Hà Nội.
  1
  8
  Nguyễn ðình B ồng (2005), Nghiên cứu ñổi mới hệth ống quản lý ñất ñai ñể
  hình thành và phát triển thịtrường bất ñộng sản ởViệt Nam, ðềtài nghiên
  cứu khoa học ñộc lập cấp Nhà nước, Hà Nội.
  1
  9
  Nguyễn Thanh Trà, Nguy ễn ðình Bồng (2005) giáo trình thị tr ường BðS,
  NXB Nông nghiệp – Hà Nội
  2
  0
  Nguyễn Thanh Trà, HồThịLam Trà (2004), Bài giảng ðịnh giá ñất dành cho
  cao học,Hà Nội.
  2
  1
  Nguyễn Văn Xa (2004), Bài giảng ñịnh giá ñất dành cho cao h ọc,Hà Nội.
  2
  2
  Nhan ái Tĩnh - ðại h ọc Chính trịBình ðông - ðài Loan (1999) Phân tích lý
  luận vềsửdụng ñất nông nghiệp, (Tôn Gia Huyên dịch), Hà Nội.
  2
  3
  Paula Samuelson, Wiliam D.Nordhaus - Chương 14 - ðất ñai và vốn,
  Kinh tế học, (Vũ Cương, ðinh Xuân Hà, Nguy ễn Xuân Nguyên, Trần
  ðình Toàn dịch), Nhà xuất bản Thống kê,Hà Nội.
  2
  4
  Quốc hội (1995), BộLuật Dân sự, NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội
  2
  5
  Quốc hội (2003), Luật ðất ñai, NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội
  2
  6
  Rort R.O., H.G. Collin (2001), ðịnh giá ñất và ñền bù thiệt hại về ñất ở,
  (Mai Mộng Hùng dịch), Tạp chí ñịa chính số4 tháng 5/2002.
  2
  7
  Tạp chí ñịa chính (2001) Các văn bản pháp luật vềquản lý ñất ñai và ño
  ñạc bản ñồban hành từ1998 ñến tháng 6/2001,NXB Bản ñồ, Hà Nội.

  Xem Thêm: Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status