Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu mối liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh rau tr

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mối liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh rau tr

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu mối liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh rau trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục sơ ñồ viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 2 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 3
  1.5 Giả thiết nghiên cứu 3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 5
  2.1 Cơ sở lý luận của liên kết 5
  2.2 Cơ sở thực tiễn của liên kết 35 2.3 Những bài học rút ra từ liên kết “ba nhà” trong sản xuất và kinh
  doanh 45
  2.4 Tổng quan các tài liệu nghiên cứu liên quan ñến ñề tài 47
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 51 3.2 Phương pháp nghiên cứu 60
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu ñược sử dụng trong nghiên cứu ñề tài 63
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 66 4.1 Khái quát tình hình sản xuất và kinh doanh rau của huyện Gia Lâm 66
  4.1.1 Khái quát tình hình sản xuất rau của huyện Gia Lâm 66
  4.1.2 Thực trạng tiêu thụ rau của huyện Gia Lâm 75
  4.2 Thực trạng mối liên kết trong sản xuất và kinh doanh rau trên ñịa
  bàn huyện Gia Lâm. 77
  4.2.1 Khái quát về các tác nhân tham gia liên kết trong sản xuất và
  kinh doanh nông nghiệp huyện Gia Lâm 77 4.2.2 Thực trạng mối liên kết ba nhà trong sản xuất – kinh doanh rau
  trên ñịa bàn huyện Gia Lâm 84 4.2.3 Nhận xét chung về mối liên kết ba nhà trong sản xuất và kinh
  doanh nông nghiệp ở huyện Gia Lâm 97 4.2.4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng liên kết 99
  4.3 ðịnh hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả liên kết
  giữa nhà nông – nhà khoa học – doanh nghiệp 130 4.3.1 Căn cứ ñể ñịnh hướng 130
  4.3.2 ðịnh hướng 132
  4.3.3 Một số giải pháp 133
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 142 5.1 Kết luận 142
  5.2 Kiến nghị 144
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 147

  TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  Sản xuất nông nghiệp ñóng một vị trí vô cùng quan trọng trong sự phát
  triển kinh tế xã hội. ðể phát triển sản xuất nông nghiệp trong ñó có phát triển
  sản xuất rau, ðảng và Nhà nước ta ñã ñưa ra rất nhiều chủ trương chính sách
  khác nhau, một trong các chủ trương chính sách ñó là liên kết ba nhà (nhà
  nông – nhà khoa học – doanh nghiệp). Nhờ có chủ trương ñó ñã giải quyết
  ñược rất nhiều vướng mắc ñang gặp phải trong nông nghiệp từ khâu ñầu vào
  cho ñến khâu ñầu ra.
  Huyện Gia Lâm có rất nhiều ñiều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất
  nông nghiệp nhất là phát triển sản xuất rau. Ở huyện cũng ñã diễn ra sự liên
  kết các nhà trong sản xuất nông nghiệp. Sự liên kếtñó chịu ảnh hưởng của rất
  nhiều yếu tố, xong chưa có một nghiên cứu nào chỉ rõ về sự ảnh hưởng này.
  Vì vậy, chúng tôi ñã tiến hành nghiên cứu “Nghiên cứu mối liên kết giữa
  nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh rau
  trên ñịa bàn huyện Gia Lâm – Hà Nội”.
  Xuyên suốt ñề tài là Nghiên cứu mối liên kết giữa các nhà và chỉ rõ yếu
  tố nào trong các yếu tố ñó ảnh hưởng lớn ñến mối liên kết.
  Trong phần cơ sở lý luận chúng tôi ñã nêu lên khái niệm, nội dung,
  mục tiêu, các hình thức, phương thứ liên kết kinh tế, vai tròvà ý nghĩa của liên
  kết kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng ñến liên kết kinhtế. Cơ sở thực tiễn nêu lên
  thực tiễn của Trung Quốc, Nhật, Vĩnh Long, Gia Bình(Bắc Ninh), Văn ðức
  (Gia Lâm) ñã thành công trong liên kết. Các tài liệu nghiên cứu trong và
  ngoài nước cũng ñược nêu rõ trong phần cơ sơ lý luận.
  Trong phần ñặc ñiểm ñịa bàn và phương pháp nghiên cứu chung chúng
  tôi ñã khái quát về ñịa bàn thông qua ñó chúng ta thấy ñược những thuận lợi
  khó khăn của ñịa bàn. Dựa vào một số phương pháp ñểphục vụ cho mục ñích
  nghiên cứu của khoá luận như phương pháp tiếp cận gồm tiếp cận từ dưới lên,
  tiếp cận hệ thống, tiếp cận có sự tham gia của nhà nông – nhà khoa học –
  doanh nghiệp. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu chúng tôi chọn huyện Gia
  Lâm có số lượng nông dân ñông ñảo ña số sống bằng nghề trồng rau. Phương
  pháp ñiều tra thu thập số liệu gồm ñiều tra thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp,
  phương pháp xử lý số liệu, phương pháp phân tích thông tin gồm phương
  pháp thống kê mô tả, so sánh, phương pháp chuyên gia. Và một số chỉ tiêu
  phản ánh diện tích, số hộ, cơ sở vật chất, trình ñộvăn hoá, lao ñộng, nhu cầu
  liên kêt, chất lượng, nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả, hiệu quả kinh tế.
  Qua nghiên cứu tại ñịa phương chúng tôi ñã rút ra một số kết quả sau
  ñây:
  Thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau của huyện Gia Lâm. Về sản xuất diện
  tích ñất trồng rau ñang ngày càng giảm do quá trìnhñô thị hoá ñất nông nghiệp
  ñang mất dần. Trong sản xuất rau, diện tích RAT ñang ngày càng tăng mạnh
  ñây là do xu hướng của người tiêu dùng ngày càng mong muốn có những sản
  phẩm RAT và rau sạch. Về tình hình tiêu thụ rau trên ñịa bàn tương ñối dễ và
  thuận lợi. Nông dân bán cho các ñối tượng như thương lái, thu gom, một vài cơ
  sở doanh nghiệp như công ty TNHH Hương Cảnh, công ty Phương
  ðông, Trong ñó bán cho các doanh nghiệp tương ñối ổn ñịnh về giá.
  Thực trạng mối liên kết ba nhà trong sản xuất – kinh doanh rau trên ñịa
  bàn huyện diễn ra trên các nội dung như liên kết trong cung ứng ñầu vào, liên
  kết trong chuyển giao khoa học kỹ thuật và liên kếttrong tiêu thụ nông sản.
  Bên cạnh những mặt thuận lợi quá trình liên kết còngặp một số khó khăn:
  chưa có các quy ñịnh chặt chẽ và các ñiều khoản xử lý những trường hợp vi
  phạm hợp ñồng, chưa hỗ trợ nông dân về vốn, chưa khuyến khích doanh
  nghiệp tham gia liên kết.
  Trong quá trình liên kết các tác nhân tham gia chịu ảnh hưởng của rất
  nhiều các yếu tố như Chủ trương, chính sách của ðang và Nhà nước, sự hiểu
  biết của người nông dân và của bộ phận quản lý doanh nghiệp, các nguồn lực
  của các bên khi tham gia liên kết, sự mong muốn và nhu cầu liên kết của các
  bên Các tác nhân này vừa tác ñộng tích cực nhưng cũng có những tác ñộng
  tiêu cực ñến mối liên kết. Vì vậy, phải tăng cường các yếu tố tích cực và hạn
  chế những yếu tố tiêu cực ñể tăng cường mối liên kết giữa các tác nhân trong
  sản xuất và kinh doanh rau trên ñịa bàn huyện Gia Lâm.
  Từ những vấn ñề nghiên cứu trong ñề tài, tác giả ñưa ra ñịnh hướng
  tiếp tục hoàn thiện và tăng cường mối liên kết giữanhà nông – nhà khoa học
  – doanh nghiệp trong sản xuất – kinh doanh rau. Quañó tác giả cũng ñưa ra
  một số giải pháp ñể giải quyết những khó khăn tồn tại trên về phía chính
  quyền, từ phía nông dân, nhà khoa học và doanh nghiệp từ ñó tăng cường và
  phát huy mối liên kết các nhà trên ñịa bàn huyện Gia Lâm.

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Nông nghiệp ñóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội.
  Sản xuất kinh doanh nông nghiệp ñã góp phần giải quyết vấn ñề việc làm,
  tăng thu nhập cho người nông dân, ñảm bảo an sinh xã hội. ðể phát triển sản
  xuất kinh doanh nông nghiệp phải giải quyết rất nhiều vấn ñề như chính sách
  ñất ñai, ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. tăng cường liên kết trong sản xuất
  kinh doanh nông nghiệp.
  Trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất rau ñóng một vị trí khá quan
  trọng. Rau rất giầu vitamin và là sản phẩm không thể thiếu ñược trong mỗi
  bữa ăn của người dân. Nhu cầu về sản phẩm rau ngày càng lớn, nhất là các
  sản phẩm rau an toàn và rau sạch. ðể phát triển nông nghiệp nói chung và
  phát triển sản xuất rau nói riêng Nhà nước Việt Namñã có nhiều biện pháp
  khác nhau một trong những biện pháp ñó là thực hiệnviệc liên kết giữa các
  nhà (nhà nông – nhà khoa học – doanh nghiệp – nhà nước). Nhờ có chủ
  trương này ñã giải quyết ñược rất nhiều vướng mắc ñang diễn ra trong nông
  nghiệp từ khâu ñầu vào cho ñến khâu ñầu ra.
  Một trong những lợi thế trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở Gia Lâm
  là sản xuất rau, cả huyện gieo trồng khoảng trên 1.000 ha rau các loại tập trung
  tại các xã Văn ðắc, Lệ Chi, ðặng Xá, ðông Dư, DươngXá ðể phát triển rau
  huyện ñã tranh thủ phối hợp với các trường ñại học,viện nghiên cứu, trung tâm
  ứng dụng khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ
  thuật, công nghệ mới cho bà con nông dân. ðây là con ñường ngắn nhất ñể ñưa
  ra các sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh cao trên thị trường. ðã có một số
  nghiên cứu liên quan ñến vấn ñề liên kết trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp
  nhưng chưa có nghiên cứu nào ñi sâu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mối
  liên kết giữa các nhà.
  Từ những lý do trên chúng tôi ñã tiến hành nghiên cứu ñề tài “Nghiên
  cứu mối liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản
  xuất - kinh doanh rau trên ñịa bàn huyện Gia Lâm – Hà Nội”
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu mối liên kết giữa nhà nông, nhà khoa họcvà doanh nghiệp
  trong sản xuất – kinh doanh rau trên ñịa bàn huyện Gia Lâm, Thành phố Hà
  Nội. Từ ñó ñề xuất giải pháp tăng cường mối liên kết ba nhà trong sản xuất và
  kinh doanh rau trên ñịa bàn huyện.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
   Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về liên kết các nhà trong
  sản xuất kinh doanh nông nghiệp.
   ðánh giá thực trạng mối liên kết giữa nhà nông, nhàkhoa học và doanh
  nghiệp trong sản xuất kinh doanh rau trên ñịa bàn nghiên cứu.
   Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến mối liên kết giữa nhà nông, nhà
  khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp.
   ðề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường liên kết giữa nhà nông, nhà
  khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp trên
  ñịa bàn nghiên cứu.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Chủ thể: Chủ trương, chính sách; nội dung liên kết, yếu tố ảnh hưởng
  tới liên kết.
  - Khách thể: Nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp, bên cạnh ñó
  còn có các ñối tượng liên quan khác: HTX, chính quyền ñịa phương
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
   Về không gian: Tổng quan chung về sản xuất và kinh doanh rau trên
  ñịa bàn huyện Gia Lâm. Một số nội dung chuyên sâu ñược khảo sát ở
  một số xã, hộ sản xuất rau ñiển hình.
   Về nội dung: Tập trung nghiên cứu chuyên sâu phân tích, ñánh giá ảnh
  hưởng của các yếu tố ñến tình hình liên kết giữa các nhà trên ñịa bàn
  huyện Gia Lâm, Hà Nội.
   Về thời gian: ðề tài sử dụng số liệu, tư liệu phục vụ cho nghiên cứu
  giai ñoạn 2008 – 2010, số liệu phản ánh thực trạng liên kết ñược thu
  thập từ ñiều tra ở năm 2010.
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu
   Thực trạng mối liên kết ba nhà trong sản xuất và tiêu thụ rau tại huyện
  Gia Lâm, Hà nội hiện nay như thế nào?
   Mối liên kết ba nhà trong sản xuất và tiêu thụ rau tại huyện Gia Lâm ñã
  ñạt ñược những kết quả gì? Mang lại lợi ích gì? Kếtquả và hiệu quả
  của nó như thế nào?
   Mối liên kết ba nhà hiện tại trên ñịa bàn huyện có tồn tại hay hạn chế
  gì?
   Những yếu tố nào ảnh hưởng tới mối liên kết giữa banhà trên ñịa bàn
  huyện Gia Lâm, Hà Nội?
   Cần bổ sung, hoàn thiện hay ñưa ra những giải pháp gì nhằm tăng
  cường mối liên kết ba nhà trong sản xuất và kinh doanh rau trên ñịa bàn
  huyện?
  1.5 Giả thiết nghiên cứu
  Mối liên kết giữa nhà nông – nhà khoa học – doanh nghiệp tại ñịa bàn
  huyện Gia Lâm, Hà Nội hiện nay chưa thực sự tốt.
  Tất cả các tác nhân tham gia liên kết ñều có lợi ích từ việc liên kết trên
  song lợi ích ñó chưa thực sự như mong muốn.
  Các nhân tố ảnh hưởng ñến tình hình liên kết có nhân tố tác ñộng ảnh
  hưởng tích cực và ngược lại cũng có nhân tố ảnh hưởng tiêu cực.
  Trong quá trình liên kết gặp một số khó khăn như chưa có hợp ñồng rõ
  ràng, cụ thể giữa doanh nghiệp và người dân, người dân nhiều khi ñơn
  phương phá hợp ñồng, nhà khoa học chưa giúp ñỡ nhiệt tình người nông dân
  trong quá trình sản xuất

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  2.1 Cơ sở lý luận của liên kết
  2.1.1 Khái niệm về liên kết và liên kết kinh tế
  2.1.1.1Khái niệm liên kết
  Xu hướng toàn cầu hóa, hợp tác hóa ñang diễn ra trên toàn thế giới, ñể
  phát triển tất cả ñều phải ñi theo quy luật chung của quỹ ñạo ñó. Hợp tác là tất
  yếu, có hợp tác mới có thể phát triển tốt ñược. Việt nam cũng ñang tham gia
  vào quá trình toàn cầu hóa, hợp tác hóa bằng việc tham gia các tổ chức quốc
  tế, liên kết với các tổ chức quốc tế ñể phát triển kinh tế ñất nước.Vậy liên kết
  là thế nào và tại sao liên kết lại quan trọng. Dướiñây là một số khái niệm về
  liên kết.
  Liên kết trong tiếng Anh là “integration” có nghĩa là sự hợp nhất, sự
  phối hợp hay sát nhập của nhiều bộ phận thành một chỉnh thể.
  Theo từ ñiển thuật ngữ kinh tế học của viện nghiên cứu và phổ biến tri
  thức bách khoa thì “Liên kết là hình thức hợp tác phối hợp hoạt ñộng do các
  ñơn vị kinh tế tự nguyện tiến hành nhằm thúc ñẩy sản xuất kinh doanh phát
  triển theo hướng có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước”.
  Theo từ ñiển ngôn ngữ học (1992) thì liên kết là kết lại với nhau từ
  nhiều thành phần hoặc tổ chức riêng rẽ.
  Vậy ta có thể kết luận liên kết là sự tham gia tự nguyện của các bên
  khác nhau trên tinh thần hợp tác cùng phát triển vàthỏa mãn nhu cầu, lợi ích
  của các bên.
  2.1.1.2 Khái niệm liên kết kinh tế
  Liên kết kinh tế là hình thức hợp tác và phối hợp thường xuyên các hoạt
  ñộng do các ñơn vị tự nguyện tiến hành ñể cùng ñề ra và thực hiện các chủ
  trương, biện pháp có liên quan ñến công việc sản xuất, kinh doanh của các bên

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Sách, tạp chí, khóa luận tốt nghiệp và báo cáo của ñịa phương
  1. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2008), Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết ñịnh số
  80/2002/Qð-TTg của thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến
  khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp ñồng.
  2. Cục thống kê thành phố Hà nội (2010), Niên giám thống kê thành phố Hà
  nội năm 2010, NXB Thống kê, Hà Nội.
  3. Phòng thống kê huyện Gia Lâm (2010), Biểu khai niên giám thống kê
  huyện Gia Lâm năm 2010.
  4. ðảng Cộng sản Việt Nam (2010), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
  2011 – 2020.
  5. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (2009),ðề án phát triển sản xuất và tiêu
  thụ rau an toàn Thành phố Hà Nội, giai ñoạn 2009 - 2015.
  6. UBND xã ðông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội (2008 - 2010), Báo cáo kết
  quả sản xuất rau an toàn trên ñịa bàn.
  7. UBND xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội (2008 - 2010), Báo cáo kết quả
  sản xuất rau an toàn trên ñịa bàn.
  8. UBND xã Văn ðức, huyện Gia Lâm, Hà Nội (2008 - 2010), Báo cáo kết
  quả sản xuất rau an toàn trên ñịa bàn.
  9. Trần Kim Anh (2009), “Nghiên cứu một số mô hình liên kết trong sản xuất
  và tiêu thụ rau an toàn tại ñịa bàn xã ðông Dư- GiaLâm- Hà Nội”,
  Luận văn tốt nghiệp ñại học, Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội.
  10. ðỗ Thị Hiền (2006), “Nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu thụ rau an
  toàn của xã Văn ðức- Gia Lâm- Hà Nội”, Luận văn tốt nghiệp ñại
  học, Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội.
  11. Lê Thị Thu Hương (2009), “Vai trò của liên kết bốn nhà ñến mô hình
  trồng tre măng Bát ðộ tại huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái”, Luận văn tốt
  nghiệp ñại học, Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội.
  12. Lê Thị Phương Loan (2008), “Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng rau
  cải bắp huyện Văn Lâm tình Hưng Yên”,Luận văn thạc sĩ kinh tế,
  Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội.
  13. Lê Văn Lương (2009), “Nghiên cứu mối liên kết sản xuất- tiêu thụ rau an
  toàn trên ñịa bàn Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường ðại Học
  Nông Nghiệp Hà Nội.
  14. Hoàng Thị Mơ (2009), “Mối liên kết kinh tế sản xuất và tiêu thụ cà chua
  hàng hóa trên ñịa bàn huyện Hải Hậu - Nam ðịnh”, Khóa luận tốt
  nghiệp ñại học, ñại học Nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội.
  15. Phạm Thị Minh Nguyệt (2006), Kinh tế hợp tác nông nghiệp, Nhà xuất
  bản Nông nghiệp, Hà Nội
  16. Nguyễn Thanh Hà (2009), Thúc ñẩy sự phát triển khoa học - công nghệ
  phục vụ nông nghiệp, nông thôn, Tạp chí Cộng sản801: 48 - 52.
  17. Trần Văn Hiếu (2005), Liên kết kinh tế giữa các hộ nông dân với các
  doanh nghiệp nhà nước, Luận văn thạc sỹ kinh tế nông nghiệp, trường
  ðại học nông nghiệp Hà Nội
  18. Minh Hoài (2006), Tiêu thụ nông sản theo hợp ñồng, Tạp chí Kinh tế phát
  triển số tháng 9 năm 2006.
  19. Nguyễn Thị Bích Hồng, 2008, Lợi ích của mối liên kết tiêu thụ sản phẩm
  thông qua hợp ñồng, Nội san kinh tế số 3 - Viện kinh tế thành phố Hồ
  Chí Minh.
  20. Thủ tướng Chính phủ (2008), Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg “Về tăng cường
  chỉ ñạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp ñồng” ban hành ngày
  25/08/2008.
  21. Vũ Thị Dân (2009), Nghiên cứu hành vi ứng xử của hộ nông dân sản xuất
  rau an toàn của huyện Gia Lâm - Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kinh tế,
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội.
  2. Tài liệu từ internet
  1. TS. Nguyễn Xuân Dũng (2009), “Liên kết bốn nhà cần phải chặt chẽ”
  http://doanhnhansaigon.vn/default/dien-dan-doanhnhan/2009/06/1034989/lien-ket-bon-nha-phai-co-su-rang-buoc/
  2. Công Phiên, Thứ bảy, 20/06/2009, 00:30 (GMT+7), “Hợp tác xã trong mối
  liên kết 4 nhà”
  http://www.sggp.org.vn/nongnghiepkt/2009/6/194489/
  3. ðức Phường, Bản tin ðHQG Hà Nội - số 216, tháng 2/2009, “Sản xuất rau
  sạch phải chung tay cả bốn nhà”.
  http://www.bulletin.vnu.edu.vn/btdhqghn/Vietnamese/C1483/C1637/2009/03/
  N24429/?1
  4. PGS.TS. Vũ Trọng Khải, Thứ Ba, 16/6/2009, 11:04 (GMT+7), “Liên kết
  “bốn nhà”: chủ trương ñúng vẫn tắc!”
  http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/19953/
  5. Theo ðức Hải // Báo Nhân dân ñiện tử, Khởi tạo bởi : diembao | ðăng
  bởi : tinkinhte | Cập nhật: 02/01/2010 18:17 , “Còn ñó nghịch lý giữa
  sản xuất và tiêu thụ rau an toàn”
  http://www.tinkinhte.com/nd5/detail/thuong-mai/phan-tich-du-bao/con-donghich-ly-giua-san-xuat-va-tieu-thu-rau-an-toan/76361.005135.html
  6. Hứu Hoài (2009), “ Sản xuất rau an toàn: Cần ñược ñầu tư ñồng bộ”
  http://www.tinkinhte.com/nd5/detail/viet-nam/tin-nong-lam-ngu-nghiep/sanxuat-rau-an-toan-can-duoc-dau-tu-dong-bo/53348.113119.html
  7. Trọng Minh (2008), “Liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn: Cần sự phối
  hợp và trách nhiệm rõ rang của từng ñịa phương”.
  http://www.sieuthirausach.vn/rau-sach_rau-an-toan_trai-cay-ngon_cungon_qua-ngon_nam/lien-ket-san-xuat-va-tieu-thu-rau-an-toan-cansu-phoi-hop-va-trach-nhiem-ro-rang-cua-tung-dia-phuong-af2-28.html

  Xem Thêm: Nghiên cứu mối liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh rau tr
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mối liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh rau tr sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status