Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vai trò của giới trong làng nghề mây tre đan huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của giới trong làng nghề mây tre đan huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Vai trò của giới trong làng nghề mây tre đan huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi vài chữ, tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC SƠ ðỒ, ðỒ THỊ .viii
  Phần I: ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu của ñề tài nghiên cứu . 3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu . 3
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu . 4
  Phần II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.1.1 Tổng quan về giới và vai trò của giới . 5
  2.1.2 Tổng quan về làng nghề . 11
  2.2 Cơ sở thực tiễn . 27
  2.2.1 Thực tiễn về giới và vai trò của giới 27
  2.2.2 Thực tiễn về làng nghề 35
  2.3 Các nghiên cứu có liên quan ñến ñề tài . 39
  Phần III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 41
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu . 41
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên . 41
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội của huyện 44
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 53
  3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm, chọn mẫu nghiên cứu . 53
  3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu 54
  3.2.3 Tổng hợp và phân tích số liệu 55
  3.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 55
  Phần IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57
  4.1 Thực trạng về vai trò của giới trong làng nghề mây tre ñan huyện Yên Dũng . 57
  4.1.1 Thực trạng sản xuất nghề mây tre ñan trong huyện 57
  4.1.2 Biến ñộng về quy mô và cơ cấu sản phẩm mây tre ñan toàn huyện . 59
  4.1.3 Quy trình kỹ thuật và kết quả, hiệu quả sản xuất những sản phẩm mây
  tre ñan trong các làng nghề của huyện Yên Dũng . 63
  4.1.4 Vai trò của giới trong sản xuất kinh doanh mây tre ñan huyện Yên Dũng 67
  4.1.5 Giới tham gia công tác xã hội trong làng nghề mây tre ñan huyện Yên Dũng. 82
  4.1.6 Vai trò của các tổ chức phụ nữ trong làng nghề mây tre ñan huyện
  Yên Dũng . 86
  4.1.7 Những vấn ñề phát sinh khi nghiến cứu vai tròcủa giới trong làng nghề
  nghiên cứu 87
  4.1.8 ðánh giá chung về vai trò của giới trong làngnghề mây tre ñan huyện
  Yên Dũng . 94
  4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng ñến vai trò của giớitrong làng nghề nghiên cứu 102
  4.2.1 Trình ñộ của người dân . 102
  4.2.2 Khả năng tiếp cận thông tin của phụ nữ . 102
  4.2.3 Quan niệm lạc hậu của người dân 102
  4.2.4 Hệ thống chính sách của nhà nước chưa thiết thực 104
  4.3 Một số giải pháp nhằm phát huy và nâng cao vai trò của giới trong làng
  nghề mây tre ñan huyện Yên Dũng . 105
  Phần V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 112
  5.1 Kết luận 112
  5.2 Kiến nghị 115
  5.2.1 ðối với nhà nước . 115
  5.2.2 ðối với các cấp chính quyền, ñoàn thể ñịa phương 115
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
  PHỤ LỤC 118

  Phần I
  ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Ở Việt Nam các làng nghề ra ñời từ rất sớm, ñến nay Việt Nam có
  khoảng 2000 làng nghề. Các làng nghề luôn thu hút nhiều lao ñộng nhàn rỗi
  trong nông thôn, giải quyết việc làm cho một lực lượng lao ñộng ñông ñảo,
  khoảng 18 triệu lao ñộng, chiếm 30% lực lượng lao ñộng nông thôn. (Thông
  tấn xã Việt Nam, 2009). Sự ra ñời của các làng nghềgóp phần thay ñổi bộ
  mặt nông thôn, ñặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, vì vậy ðảng và Nhà Nước ta
  luôn chủ trương khuyến khích phát triển các ngành nghề công nghiệp và tiểu
  thủ công nghiệp nhằm ñẩy mạnh quá trình CNH - HðH nông thôn.
  Trên thế giới mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ñồ gỗ, mây tre ñan ngày
  càng ñược ưa chuộng tại Nhật Bản, ðức, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, ðài
  Loan, Italia và một số nước khác. Nhu cầu nhập khẩumặt hàng thủ công mỹ
  nghệ là rất lớn, ñiển hình là ba thị trường chủ lựclà Hoa Kỳ khoảng 13 tỷ
  USD/năm, Nhật Bản khoảng 2,9 tỷ USD/năm và các nước thuộc khối thị
  trường chung EU là 7 tỷ USD/năm (Tổng cục thống kê,2009).
  Thị trường xuất khẩu ngày càng ñược mở rộng và củngcố ñã thúc ñẩy
  sản xuất các mặt hàng mây tre ñan truyền thống phát triển. Các làng nghề
  truyền thống ở nông thôn ñược mở rộng cả về quy mô và số lượng ñể ñáp ứng
  nhu cầu phong phú của từng thị trường. Tuy nhiên, mặt hàng này cũng gặp
  không ít khó khăn trong quá trình phát triển và hộinhập, phải chịu sức ép
  cạnh tranh rất lớn từ các nước khác trên thế giới. Cũng theo nhận ñịnh của các
  chuyên gia trong hội nghị phát triển ngành nghề nông thôn các tỉnh phía Bắc,
  tháng 8 năm 2000 tại Hà Nội, Việt Nam vẫn có lợi thế so sánh trong xuất
  khẩu các sản phẩm của ngành nghề này. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ nói
  chung và mây tre ñan nói riêng vẫn ñược ðảng và Nhànước xem là một trong
  những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu lớn, tỷ suất lợi nhuận cao, có ý nghĩa
  lớn trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn nhất là quá trình
  chuyển dịch cơ cấu lao ñộng trong nông thôn từ nôngnghiệp chuyển sang lao
  ñộng phi nông nghiệp.
  Huyện Yên Dũng là một vùng chiêm trũng của tỉnh BắcGiang sản xuất
  lúa chỉ trồng ñược một vụ/năm, lượng lao ñộng nhàn rỗi là tương ñối lớn.
  Hơn thế nữa, hiện trạng mất ñất nông nghiệp nhường chỗ cho quá trình công
  nghiệp hóa, ñô thị hóa của huyện ngày càng gia tăngvì vậy phát triển làng
  nghề tiểu thủ công nghiệp ñể sử dụng lực lượng lao ñộng nhàn rỗi trong
  huyện là rất cần thiết. Hiện nay trong toàn huyện có tổng số 23 xã và 2 thị
  trấn, trong ñó 9 xã có làng nghề với 5 làng nghề truyền thống về mây tre ñan
  với trên 800 hộ tham gia vào làm nghề. Tuy nhiên sựñóng góp của giới vào
  phát triển ngành nghề này như thế nào? Vai trò của nam giới, nữ giới, các tổ
  chức phụ nữ trên ñịa bàn trong tổ chức sản xuất, quản lý tài chính, ñào tạo
  nghề ở làng nghề này ra sao? Nhu cầu của giới tronglàng nghề như thế nào?
  Sự bình ñẳng giới trong làng nghề ra sao? Những thuận lợi và khó khăn trong
  phát triển làng nghề? Những giải pháp nào nhằm pháthuy vai trò của giới
  trong làng nghề?
  ðể trả lời những câu hỏi ñó chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Vai
  trò của giới trong làng nghề mây tre ñan huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang” với
  mong muốn tìm hiểu những ñặc trưng cũng như những ñóng góp của giới trong
  làng nghề này, và thông qua ñó ñề xuất giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò
  của giới trong làng nghề nói chung và làng nghề mây tre ñan ở huyện Yên Dũng
  nói riêng.
  1.2 Mục tiêu của ñề tài nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu vai trò của giới trong làng nghề mây tre ñan tại huyện Yên
  Dũng, tỉnh Bắc Giang. Từ ñó, ñề xuất ñịnh hướng, giải pháp nhằm nâng cao
  vị trí, vai trò của giới trong phát triển làng nghềtại ñịa phương.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của giới trong làng nghề mây
  tre ñan.
  - Phân tích thực trạng về vai trò của giới trong làng nghề mây tre ñan huyện
  Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang.
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến vai trò của giới trong phát triển làng
  nghề ở ñịa bàn nghiên cứu.
  - ðề xuất giải pháp nhằm phát huy và nâng cao vị trí, vai trò của giới trong
  phát triển làng nghề mây tre ñan huyện Yên Dũng.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Giới và vai trò của giới trong làng nghề mây tre ñan nói chung và huyện
  Yên Dũng nói riêng.
  - Các chủ hộ gia ñình sản xuất kinh doanh mây tre ñan.
  - Các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội có sự thamgia của giới trên ñịa bàn
  nghiên cứu.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi không gian
  + Làng nghề mây tre ñan tại huyện Yên Dũng– tỉnh Bắc Giang.
  - Phạm vi thời gian
  ðể tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong việc phát triển làng nghề mây tre
  ñan huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang, ñề tài ñược thực hiện trong khoảng
  thời gian cụ thể sau:
  + Số liệu thứ cấp ñược thu thập trong thời gian 3 năm từ 2008 ñến 2010.
  + Thông tin sơ cấp ñược thu thập trong khoảng thờigian từ 30/2/2011
  ñến 15/4/2011.
  - Phạm vi nội dung
  Trong thời gian nghiên cứu có hạn, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu
  vai trò của giới trong một số công ñoạn chính của nghề mây tre ñan huyện
  Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang, so sánh ñóng góp của phụnữ và nam giới ñối
  với làng nghề này. Trên cơ sở ñó, tìm hiểu những khó khăn trong sản xuất
  làng nghề và ñề xuất giải pháp nhằm góp phần hạn chế những khó khăn, trở
  ngại ñang gặp phải.
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu
  - Việc phát triển làng nghề mây tre ñan huyện Yên D ũng hiện nay như thế nào?
  - Vai trò của giới trong việc phát triển làng nghề mây tre ñan huyện Yên Dũng?
  + Nam giới ñóng vai trò gì trong quá trình phát triển làng nghề nghiên cứu?
  + Nữ giới trong gia ñình ñóng vai trò gì trong pháttriển làng nghề nghiên cứu?
  + Vai trò của các tổ chức phụ nữ trong phát triển làng nghề nghiên cứu là gì?
  - Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển làngnghề mây tre ñan?
  - Những giải pháp nào ñể phát huy vai trò của giới trong phát triển làng nghề?

  Phần II
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Tổng quan về giới và vai trò của giới
  2.1.1.1 Khái niệm về giới và giới tính
  Quan ñiểm giới có nguồn gốc từ các lý thuyết nữ quyền xuất hiện và
  phát triển rất sôi ñộng ở các nước Phương tây, bắt ñầu từ giữa thế kỷ XX. Ở
  nước ta ñược triển khai rất sôi nổi, phong phú và rộng khắp. Tuy rằng lý
  thuyết ñược du nhập từ phương tây vào nước ta nhưngnó không gặp bất kỳ
  một sự kỳ thị và cản trở gì. Chỉ sau vài năm ñầu thập niên 90 thế kỷ XX quan
  ñiểm giới ñã thu hút sự quan tâm của xã hội và nhanh chóng ñược truyền bá
  rộng rãi ở nước ta, sự ra ñời của khái niệm này làmrõ sự khác biệt giữa nam
  giới và phụ nữ cả trên khía cạnh sinh học và xã hội.
  Theo khoản 1, 2, 3 ñiều 5 của Luật Bình ñẳng giới thì:
  1. Giới tính chỉ các ñặc ñiểm sinh học của nam và nữ.
  2. Giới là khái niệm chỉ ñặc ñiểm, vị trí và vai trò của nam và nữ trong tất cả
  các mối quan hệ xã hội.
  3. Bình ñẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, ñược tạo ñiều
  kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng ñồng,
  của gia ñình và thụ hưởng như nhau về thành quả củasự phát triển ñó.
  Ở ñây, cần phải phân biệt khái niệm giới tính và khái niệm giới. Vì giới
  tính chỉ các ñặc ñiểm sinh học của nam và nữ nên khái niệm này có những
  ñặc ñiểm:
  - Bị quy ñịnh hoàn toàn bởi gen qua cơ chế di truyền từ mẹ sang con cái.
  - Mang tính bẩm sinh (sinh ra ñã là nam hay nữ).
  - Các ñặc ñiểm giới tính hầu như không phụ thuộc vào không gian, thời gian.
  (từ xưa cho tới nay, ở bất kỳ nơi nào trên trái ñất, về mặt ñặc ñiểm sinh học
  thì phụ nữ vẫn là phụ nữ và nam giới vẫn là nam giới).
  - Các ñặc ñiểm sinh học có những biểu hiện thể chấtcó thể quan sát ñược
  trong cấu tạo, giải phẫu sinh lý người (nam và nữ có những ñặc ñiểm sinh học
  khác nhau về gen, cơ quan nội tiết, hoóc môn, cơ quan sinh dục )
  - Gắn liền với một số chức năng sinh học (ví dụ phụnữ có khả năng mang
  thai và sinh con).
  - Sinh thành, biến ñổi tuân theo quy luật sinh học, không phụ thuộc vào ý
  muốn chủ quan của cá nhân (tuổi dậy thì, lão hóa )
  Khác với khái niệm giới tính, giới là khái niệm chỉñặc ñiểm, vị trí và
  vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội nên có những ñặc
  ñiểm sau:
  - Một phần còn bị quy ñịnh bởi các yếu tố, tiền ñề sinh học của giới tính (ví
  dụ chúng ta thường nói: Cháu là gái nên rất ngoan, ăn nói nhẹ nhàng).
  - Không mang tính di truyền, bẩm sinh mà mang tính tập nhiễm (tức là bị quy
  ñịnh bởi ñiều kiện sống của cá nhân và xã hội, ñượchình thành và phát triển
  qua hàng loạt các cơ chế bắt chước, học tập, ám thị .).
  - Mang tính ña dạng, phong phú cả về nội dung, hình thức và tính chất.
  (Chúng ta thấy các ñặc ñiểm giới bộc lộ qua suy nghĩ, tình cảm và hành vi của
  mỗi cá nhân, nhóm.)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế huyện Yên Dũng 3 năm (2008-2010).
  2. Chu Tiến Quang (2008), Vấn ñề bình ñẳng giới trong phát triển kinh tế
  nông nghiệp nông thôn, Viện nghiên cứu quản lý kinhtế Trung Ương.
  3. Dương Bá Phượng, Phạm Văn Mai (1998). Kết quả nghiên cứu làng nghề
  của các tỉnh ñồng bằng sông Hồng, Nhà xuất bản Nôngnghiệp, Hà Nội.
  4. ðào Thế Tuấn (2007), Về vấn ñề phát triển nông nghiệp, nông thôn nước
  ta trong thời kỳ ñổi mới. Tạp chí cộng sản số 1 (112) năm 2007.
  5. GS.TS ðỗ Kim Chung – TS. Nguyễn Thị Minh Hiền – Ths. Nguyễn
  Phượng Lê (2009), Giáo trình Giới trong phát triển nông thôn, Nhà xuất bản
  nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Huyện uỷ Yên Dũng (2005), Báo cáo chính trị tại ðại hội ñại biểu ñảng bộ
  huyện lần thứ XIX.
  7. Nguyễn Thị Minh Phượng (2004), Thực trạng và một sốgiải pháp chủ
  yếu phát triển ngành nghề của hộ nông dân ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ
  An, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  8. Nghiên cứu vấn ñề giới trong khuyến nông tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú
  Thọ, Báo cáo tốt nghiệp khóa 51/ Dương Thị Quỳnh Nga.
  9. Phạm ðức Minh (2007). Nghiên cứu cơ chế liên kết tiêu thụ sản phẩm mây
  tre ñan tỉnh Hà Tây, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ðại học Nông nghiệp
  Hà Nội.
  10. Phạm Thị Mỹ Dung (2005), Giới và phát triển nông thôn, ðHNN Hà Nội.
  11. Phạm Văn Bình (2003), Giới và một số hoạt ñộng ở huyện Kinh Môn,
  Hải Dương, luận văn tốt nghiệp ðại học, ðHNN Hà Nội.
  12. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng ngành mây
  tre ñan tại xã Diễn Lộc - Diễn Châu - Nghệ An, Báo cáo tốt nghiệp khóa
  48/Tăng Văn Trường, Trường ðHNNI - Hà Nội, 2007.
  13. Tìm hiểu vai trò của giới trong các mô hình khuyến nông ở huyện Diễn
  Châu - tỉnh Nghệ An, Báo cáo tốt nghiệp khóa 50 / Hồ Thị Toàn, 2009.
  14. UBND huyện Yên Dũng (2006),Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã.
  15. Vai trò của người phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia ñình ở xã Tây
  ðằng - huyện Ba Vì - tỉnh Hà Tây Báo cáo tốt nghiệpNguyễn Thị Loan. - H.:
  Trường ðHNNI - Hà Nội, 2007.
  16. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
  (2006), Cơ sở khoa học của việc xây dựng cơ chế chính sách hình thành vùng
  chuyên canh nguyên liệu mây tre phục vụ tiểu thủ công nghiệp và thủ công
  mỹ nghệ.
  17. www.Wikipedia.org, 2008
  18. http://giadinh.net/Luật bình ñẳng giới của Quốc hội khóa XI, kỳ họp
  thứ 10 số 73/2006/QH11 năm 2006

  Xem Thêm: Vai trò của giới trong làng nghề mây tre đan huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của giới trong làng nghề mây tre đan huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status